Cudzoziemcy oczekując na status uchodźcy mają prawo do świadczenia „Dobry start”

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, że rozporządzenie zostało wydane z przekroczeniem delegacji ustawowej i jako takie nie uprawnia do odmowy świadczenia „Dobry start” dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zobowiązał Prezydenta m.st.

Słowa kluczowe:

Świadczenie 500+ także bez wyroku alimentacyjnego

Zastosowanie w sprawie o świadczenie 500+  ogólnych wymogów, takich jak obowiązek dostarczenia wyroku alimentacyjnego, z pominięciem wyjątkowej sytuacji cudzoziemki,  może być uznane za przejaw dyskryminacji pośredniej. SIP udzieliło wsparcia prawnego samotnej matce przebywającej w Polsce na podstawie zgody na pobyt

Słowa kluczowe: ,

Pobyt ze względów humanitarnych dla obywatela Afganistanu

Z radością informujemy, że obywatel Afganistanu, któremu udzielamy pomocy prawnej i integracyjnej, otrzymał zgodę na pobyt ze względów humanitarnych w Polsce.  Nasz klient przebywa w Polsce od 2011 r. Kolejne procedury o udzielenie ochrony międzynarodowej kończyły się dla niego decyzjami

Czytelnia akt – proponujemy wprowadzenie zmian w pracy Urzędu ds. Cudzoziemców

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej zgłosiło w trybie skarg i wniosków propozycję, aby Departament Legalizacji Pobytu Urzędu do Spraw Cudzoziemców wprowadził nowe rozwiązania w zakresie dostępu do akt sprawy. Zaproponowaliśmy zorganizowanie czytelni na wzór sądowych czytelni akt bądź zwiększenie liczby godziny oraz

Strzeżone ośrodki dla cudzoziemców – nie dla ofiar przemocy

Straż Graniczna powinna z urzędu zbadać czy cudzoziemiec przebywający w ośrodku strzeżonym mógł być poddany przemocy – postanowienie Sądu Okręgowego w Przemyślu Sąd Okręgowy w Przemyślu zwolnił naszego klienta ze strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców ze względu na doznaną przez niego

Słowa kluczowe: , ,

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat