Status uchodźcy dla tadżyckiego opozycjonisty po 8 latach

Rada do Spraw Uchodźców nadała status uchodźcy opozycjoniście z Tadżykistanu po 8 latach od złożenia przez niego wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej. Pan I. przyjechał wraz z rodziną do Polski w 2016 roku. Od…

Rada Europy ma wątpliwości w sprawie (nie)wykonania przez Polskę wyroku ETPCZ dot. sytuacji na granicy polsko–białoruskiej

W połowie lutego przedstawiliśmy Komitetowi Ministrów Rady Europy opinię na temat aktualnej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej (można się z nią zapoznać TUTAJ). Krytycznie odnieśliśmy się w niej do stanowiska polski…

Sąd zwalnia z detencji i bierze pod uwagę opinię psychologa spoza SOC

Postanowieniem z dnia 9 lutego 2024 r., sygn. akt VII Kz 34/24, Sąd Okręgowy w Olsztynie uchylił zastosowany wobec naszego klienta środek w postaci pobytu w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców (SOC). Sprawa dotyczyła oby…

Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej się pogorszyła, choć rząd twierdzi inaczej – interweniujemy w sprawie niewykonania przez Polskę wyroku ETPCz

Polska twierdzi, że w pełni wykonała wyrok w sprawie M.K. i inni przeciwko Polsce, w którym Europejski Trybunał Praw Człowieka stwierdził naruszenie licznych praw człowieka na przejściu granicznym w Terespolu. Patrząc na…

WSA: przesłanki do zgody na pobyt ze względów humanitarnych powinny być badane nawet jeśli migrant(ka) przebywa poza Polską

Wyrokiem z dnia z dnia 18 października 2023 r. (sygn. akt IV SA/Wa 1416/23) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (WSA) uchylił zaskarżoną decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców (UdsC)  i poprzedzającą ją decyzj…