Rekomendacje Komitetu ds. Dyskryminacji Rasowej ONZ dla Polski zbieżne z uwagami SIP

21 lutego 2014 r. Komitet ds. Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Rasowej (CERD) opublikował rekomendacje dotyczące Polski. Rekomendacje Komitetu wynikają w dużej części z uwag zgłoszonych przez Stowarzyszenie Interwencji Prawnej w alternatywnym raporcie złożonym przez nas do Komitetu.

Pozew antydyskryminacyjny SIP

Dzisiaj Stowarzyszenie Interwencji Prawnej składa w Sądzie Okręgowym w Warszawie pozew przeciwko gminie Pruszków o dyskryminację ze względu na narodowość w dostępie do gminnych usług socjalnych.
Stowarzyszenie, działające na rzecz uchodźczyni Fatimy Aslambekovej, reprezentowane jest przez kancelarię prawną Clifford Chance. Żądania zawarte w pozwie to m.in. zadośćuczynienie, przeprosiny oraz zobowiązanie Urzędu Miasta w Pruszkowie do przyjęcia polityki równościowej, która polegać ma na zapewnieniu równego traktowania m.in. ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, w szczególności w zakresie dostępu do usług socjalnych świadczonych przez Miasto Pruszków.