Publikacje

Analizy, Raporty, Ekspertyzy

05/2019 SIP W DZIAŁANIU. PRAWA CUDZOZIEMCÓW W POLSCE W 2018 R.

06/2018 PRACODAWCY I PRACODAWCZYNIE A PRACA CUDZOZIEMCÓW I CUDZOZIEMEK

09/2017 FUNDUSZE EUROPEJSKIE I ICH ROLA WE WSPIERANIU INTEGRACJI CUDZOZIEMCÓW W POLSCE

01/2016 UPRZEDZENIA, STRACH CZY NIEWIEDZA? MŁODZI POLACY O POWODACH NIECHĘCI DO PRZYJMOWANIA UCHODŹCÓW

02/2016 NA GRANICY. RAPORT Z MONITORINGU DOSTĘPU DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE OCHRONY MIĘDZYNARODOWEJ NA PRZEJŚCIACH GRANICZNYCH W TERESPOLU, MEDYCE I NA LOTNISKU WARSZAWA OKĘCIE
AT THE BORDER. REPORT ON MONITORING OF ACCESS TO THE PROCEDURE FOR GRANTING INTERNATIONAL PROTECTION AT BORDER CROSSINGS IN TERESPOL, MEDYKA, AND WARSZAWA-OKĘCIE AIRPORT

01/2015 ZASTRZEŻENIA ZGŁOSZONE PRZEZ POLSKĘ PRZY PODPISYWANIU KONWENCJI STAMBULSKIEJ

02/2015 “MIESZKAMY TUTAJ, BO NIE MAMY INNEGO WYJŚCIA…”. RAPORT Z MONITORINGU WARUNKÓW MIESZKANIOWYCH UCHODŹCÓW W POLSCE

03/2014 PRACOWNICY BEZ GRANIC. RAPORT KRAJOWY POLSKA

02/2014 FORCED FEMALE MIGRANTS AS VICTIMS OF VIOLENCE IN POLAND

01/2014 MIGRANTKI PRZYMUSOWE JAKO OFIARY PRZEMOCY W POLSCE

06/2013 A PRACTICAL VIEW ON THE (NON)FUNCTIONING ANTIDISCRIMINATION LAW FROM THE POINT OF VIEW OF FOREIGNERS

05/2013 WYKONAĆ KARĘ. I CO DALEJ? WYKONANIE KARY DOŻYWOTNIEGO POZBAWIENIA WOLNOŚCI W POLSCE

04/2013 ORGANIZACJE MIGRANCKIE W POLSCE. DZIAŁALNOŚĆ I POTRZEBY

03/2013 MIGRANT ECONOMIC INSTITUTIONS AND THEIR ENVIRONMENTAL INFLUENCE: A CASE STUDY OF TRADE CENTRES LOCATED IN WOLKA KOSOWSKA. RESEARCH REPORT.

02/2013 MIGRANCKIE INSTYTUCJE EKONOMICZNE I ICH WPŁYW NA OTOCZENIE. PRZYKŁAD CENTRÓW HANDLOWYCH W WÓLCE KOSOWSKIEJ

01/2013 OCHRONA MIGRANTEK PRZED PRZEMOCĄ W POLSCE I WYBRANYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ. ANALIZA PRAWNOPORÓWNAWCZA

04/2012 PRODUKTY FINANSOWE DEDYKOWANE INSTYTUCJOM EKONOMII SPOŁECZNEJ. RAPORT Z BADANIA EWALUACYJNEGO

03/2012 RAPORT Z BADANIA POTRZEB SZKOLENIOWYCH PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ I WYDZIAŁÓW SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA URZĘDÓW DZIELNIC M. ST. WARSZAWY W ZAKRESIE PRACY Z CUDZOZIEMCAMI

02/2012 NADZÓR PENITENCJARNY W POZNAŃSKIM OKRĘGU SĄDOWYM. RAPORT Z BADAŃ PILOTAŻOWYCH

01/2012 POLISH EMPLOYERS COMPLIANCE WITH MIGRATING WORKERS RIGHTS

07/2011 DOWODZENIE W SPRAWACH O DYSKRYMINACJĘ. MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA UDOWODNIENIA NIERÓWNEGO TRAKTOWANIA

06/2011 EKONOMIA IMIGRACJI – IMIGRANCI NA POLSKIM RYNKU PRACY

05/2011 DYSKRYMINACJA NA RYNKU MIESZKANIOWYM

04/2011 THE OBSERVANCE OF FOREIGNERS” RIGHTS IN GUARDED CENTRES. MONITORING REPORT.

03/2011 WARUNKI DOTYCZĄCE LOKOWANIA I PROWADZENIA OŚRODKÓW DLA UCHODŹCÓW A PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. OPINIA PRAWNA.

02/ 2011 PRZESTRZEGANIE PRAW CUDZOZIEMCÓW UMIESZCZONYCH W OŚRODKACH STRZEŻONYCH. RAPORT Z MONITORINGU.

01/2011 INTEGRACJA – MARGINALIZACJA – KRYMINALIZACJA, CZYLI O PRZESTĘPCZOŚCI CUDZOZIEMCÓW W POLSCE.

07/2010 WPROWADZANIE PRZEZ POLSKICH PRACODAWCÓW SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA WIEKIEM. MOŻLIWOŚCI I BRAKI.

06/2010 DYSKRYMINACJA CUDZOZIEMCÓW W POLSCE W LATACH 2008-2010.

05/2010 PRZECIWDZIAŁANIE DYSKRYMINACJI CUDZOZIEMCÓW – ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH ORAZ ORGANÓW MIĘDZYNARODOWYCH 2010.

04/2010 NADZÓR PENITENCJARNY W POLSCE.

03/2010 PRZYGOTOWANIE SKAZANYCH DO ZWOLNIENIA. WYNIKI BADAŃ NA TEMAT ODDZIAŁYWAŃ PENITENCJARNYCH W POLSKICH ZAKŁADACH KARNYCH.

02/2010 POSTĘPOWANIE ZE SKAZANYMI PRZY PRZYJĘCIU W CELU ODBYCIA KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI. RAPORT Z MONITORINGU.

01/2010 PRAWNE ASPEKTY ZAWIERANIA MAŁŻEŃSTW POLSKO-CUDZOZIEMSKICH.

08/2009 PRZECIWDZIAŁANIE DYSKRYMINACJI ZE WZGLĘDU NA RASĘ, NARODOWOŚĆ I POCHODZENIE ETNICZNE W WYBRANYCH PAŃSTWACH UNII EUROPEJSKIEJ.

07/2009 DYSKRYMINACJA CUDZOZIEMCÓW W POLSCE 2009

06/2009 (Przeciwdziałanie dyskryminacji cudzoziemców – orzecznictwo sądów polskich oraz organów międzynarodowych) – zastąpione zaktualizowaną wersją: PRZECIWDZIAŁANIE DYSKRYMINACJI CUDZOZIEMCÓW – ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH ORAZ ORGANÓW MIĘDZYNARODOWYCH 2010

05/2009 ASYSTENT KULTUROWY – INNOWACYJNY MODEL PRACY W SZKOŁACH PRZYJMUJĄCYCH DZIECI CUDZOZIEMCÓW

04/2009 PRAWA CUDZOZIEMCÓW W POSTĘPOWANIU PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

02/2009 POSTĘPOWANIE Z KOBIETAMI SKAZANYMI NA KARY DŁUGOTERMINOWE – KILKA REFLEKSJI NA MARGINESIE BADAŃ

01/2009 RODZINNE DOMY DZIECKA – PROBLEMATYKA PRAWNA

08/2008 PROBLEMY PRAWNE RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO

07/2008 DYSKRYMINACJA CUDZOZIEMCÓW W POLSCE. DIAGNOZA SYTUACJI

06/2008 ANALIZA PROBLEMÓW RODZINNEJ OPIEKI ZASTĘPCZEJ I ADOPCJI W POLSKICH MEDIACH

05/2008 “FILOZOFIA” POJEDNANIA A RODZINNE FORMY OPIEKI ZASTĘPCZEJ

04/2008 PROGRAMY INTEGRACYJNE DLA POLAKÓW PRACUJĄCYCH NA TERENIE PAŃSTW EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO. WNIOSKI I REKOMENDACJE DLA POLSKI

03/2008 POTRZEBY I ZADANIA DLA POLSKI W ZAKRESIE INTEGRACJI OBYWATELI PAŃSTW TRZECICH

02/2008 SYTUACJA PRZYMUSOWYCH MIGRANTEK NA POLSKIM RYNKU PRACY

01/2008 ZAPEWNIENIE WSPARCIA I POMOCY CUDZOZIEMCOM – OFIAROM HANDLU LUDŹMI W POLSCE. ANALIZA, OCENA I REKOMENDACJE

10/2007 ZAKAZ DYSKRYMINACJI CUDZOZIEMCÓW NA POLSKIM RYNKU PRACY. JAK BRONIĆ SWOICH PRAW

09/2007 FUNKCJONOWANIE IMIGRANTEK Z UKRAINY NA POLSKIM RYNKU PRACY – SYTUACJA OBECNA I REKOMENDACJE DLA SPOŁECZEŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO

08/2007 INTEGRACJA I POMOC SPOŁECZNA WOBEC UCHODŹCÓW W POLSCE

07/2007 UWAGI DO PROJEKTU NOWELIZACJI USTAWY O UDZIELANIU CUDZOZIEMCOM OCHRONY NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. DRUK SEJMOWY NR 1988

06/2007 “PLAN ROZWODU” JAKO SPOSÓB NA ROZSTANIE

05/2007 PREINTEGRACJA I INTEGRACJA CZECZENÓW W POLSCE – RZECZYWISTOŚĆ I REKOMENDACJE

04/2007 POTRZEBA ZMIAN W PRZEPISACH PRAWNYCH I PRAKTYCE ICH STOSOWANIA W CELU SKUTECZNIEJSZEJ INTEGRACJI UCHODŹCÓW W POLSCE

03/2007 KOMPENSATA DLA OFIAR PRZESTĘPSTW – ANALIZA PRAWNA

02/2007 MOŻLIWOŚCI STOSOWANIA MEDIACJI NA ETAPIE POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO PRZEZ POLICJĘ – OPINIA PRAWNA

01/2007 SPÓŁDZIELCZOŚĆ SOCJALNA JAKO NOWA FORMA INTEGRACJI MIGRANTÓW PRZYMUSOWYCH NA POLSKIM RYNKU PRACY

04/2006 MEDIACJA W SPRAWACH KARNYCH PODSUMOWANIE PROGRAMU PORADNICTWA PRAWNEGO DLA MEDIATORÓW

03/2006 MEDIACJE RODZINNE PODSUMOWANIE PROGRAMU PORADNICTWA PRAWNEGO DLA MEDIATORÓW

02/2006 REALIZACJA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO PRZEZ MAŁOLETNICH CUDZOZIEMCÓW, PRZEBYWAJĄCYCH W OŚRODKACH DLA UCHODŹCÓW. RAPORT Z MONITORINGU

01/2006 ZMIANY W SYTUACJI PRAWNEJ UCHODŹCÓW W POLSCE W ROKU 2005

 

Sekcja ds. Cudzoziemców

Dzieci cudzoziemskie w pieczy zastępczej

 

 

Case management w preaktywizacji nieaktywnych zawodowo uchodźczyń

 

 

 

Rozwijanie potencjału zawodowego uchodźczyń

wersja w języku angielskim, errata w języku angielskim

 

insporator-miedzykulturowy-okladkaInspirator międzykulturowy – pod redakcją Karoliny Grot i Witolda Klausa

 

 

“Polityka wyboru i lokalizacji ośrodków dla uchodźców. Analiza i rekomendacje” – pod redakcją Aleksandry Chrzanowskiej, Witolda Klausa i Agnieszki Kosowicz

 

 

“Ziemia obiecana? Warunki pracy cudzoziemców w Polsce” – pod redakcją Witolda Klausa

 

 

“Odmowa przyznania pomocy integracyjnej – prawo i praktyka”

 

 

 

 

“Poza systemem. Dostęp do ochrony zdrowia nieudokumentowanych migrantów i cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową w Polsce” pod redakcją Aleksandry Chrzanowskiej i Witolda Klausa

 

 

oraz skrócona angielska wersja publikacji “Poza systemem…”, zawierająca raport prawny i raport z badań terenowych, rozszerzona o analogiczne raporty z Cypru, Malty i Rumunii, powstała w ramach projektu HUMA network (źródło: http://www.huma-network.org/Publications-Resources/Our-publications)

 

“Sąsiedzi czy intruzi – badania dyskryminacji cudzoziemców w Polsce” pod redakcją Witolda Klausa

 

 

“Uchodźcy w Polsce. Kulturowo-prawne bariery w procesie adaptacji” pod redakcją Agnieszki Gutkowskiej

 

 

“Metodologia przygotowania bazy danych do identyfikacji zdarzeń o charakterze dyskryminacyjnym, ksenofobicznym czy rasistowskim” – pod redakcją Witolda Klausa i Justyny Frelak

 

 

“Ewaluacja funkcjonowania instytucji społecznego wsparcia m. st. Warszawy w zakresie właściwej realizacji praw przymusowych migrantów” pod redakcją Witolda Klausa i Justyny Frelak

 

 

“Prawo cudzoziemców do edukacji w Polsce” – Witold Klaus

 

 

“Przyjazny urząd. Ewaluacja funkcjonowania Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego” pod redakcją Witolda Klausa

 

 

“Prawne uwarunkowania integracji uchodźców w Polsce. Komentarz dla praktyków.” wyd. II

 

 

Publikacja Fundacji Batorego dla ukraińskich NGO o doświadczeniach polskiego trzeciego sektora w pracy na rzecz cudzoziemców. Współautorami są pracownicy SIP.

 

 

“Migranci na polskim rynku pracy. Rzeczywistość, problemy, wyzwania” pod redakcją Witolda Klausa

 

Sekcja Pomocy Dziecku i Rodzinie

“Poradnik rodzicielstwa zastępczego” – napisany we współpracy Stowarzyszenia Interwencji Prawnej z Dzieci Które Kochacie – Fundacją ARCHON+

 

 

Sekcja Wolność

“Zmiany za murami? Stosowanie standardów postępowania z więźniami w Polsce”

 

 

“PRZESTRZEGANIE PRAW OSÓB POZBAWIONYCH WOLNOŚCI. O monitorowaniu jednostek penitencjarnych”

 

 

O-Środek Mediacji

“Wykorzystanie sprawiedliwości naprawczej w zapobieganiu przemocy rówieśniczej w szkole.”

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat