W 2023 roku Stowarzyszenie Interwencji Prawnej wkroczyło w pełnoletność – już od 18 lat wspieramy osoby z doświadczeniem uchodźstwa i migracji przybywające do Polski. Nasz zespół składa się aktualnie z 29 pracowników i pracowniczek oraz 25 wolontariuszy i wolontariuszek, którzy codziennie działają na rzecz przestrzegania praw człowieka osób w drodze.

Intensywnie pracowaliśmy przez cały zeszły rok. Udzieliliśmy bezpłatnych porad prawnych ponad 3000 cudzoziemców i cudzoziemek, a kilkaset z nich skorzystało też z naszej pomocy integracyjnej. Wspieraliśmy osoby potrzebujące zarówno w naszym biurze jak i w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców(-ek), otwartych ośrodkach dla uchodźców(-czyń), w sądach i urzędach. Udzielaliśmy wsparcia osobiście, mailowo i telefonicznie – dzięki temu mogliśmy zaoferować pomoc osobom z całej Polski. Walczyliśmy, razem z cudzoziemcami i cudzoziemkami, m.in. o zwolnienie z detencji, przyznanie statusu uchodźcy, praw do świadczeń czy odszkodowań. Pomagaliśmy zapisać dzieci do szkoły czy otworzyć konto w banku. Aktywnie przeciwstawialiśmy się dyskryminacji w miejscach pracy, w dostępie do świadczeń i usług. Staraliśmy się monitorować zmieniające się nieustannie prawo i interweniować, jeśli zmiany mogłyby naruszać podstawowe prawa nowych mieszkańców Polski. Poniżej opisujemy w skrócie, co udało nam się osiągnąć w 2023 roku – jaki wpływ Stowarzyszenie Interwencji Prawnej wywarło na życie osób z doświadczeniem uchodźstwa i migracji oraz na system ich przyjmowania i traktowania w Polsce. Dziękujemy za wiarę w nas i naszą misję, bo to dzięki Wam możemy skutecznie walczyć o sprawiedliwość i poszanowanie praw człowieka. Zapraszamy do lektury!

Podumowanie można pobrać w formacie pdf TUTAJ.

Pushbacki na polsko-białoruskiej granicy

W 2023 r. Straż graniczna nadal dokonywała pushbacków na granicy polsko-białoruskiej, a militaryzacja obszaru przygranicznego i stosowanie przez służby przemocy nasiliły się. Od 2021 roku, w wyniku antyuchodźczej polityki wywózek, co najmniej 55 osób straciło życie po obu stronach granicy. Ci, którzy mają “szczęście” docierają na polską stronę poranieni, ze złamaniami i odmrożeniami. Nawet ci, którzy chcą ubiegać się o status uchodźcy w Polsce, są wypychani z powrotem w ręce służb białoruskich.

W 2023 roku kontynuowaliśmy udzielanie pomocy humanitarnej na granicy i prowadzenie strategicznych postępowań sądowych. Udało nam się:

Detencja i strzeżone ośrodki dla cudzoziemców 

drut kolczasty na tle chmur

W strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców przebywało w 2023 r. 2018 osób, w tym 136 dzieci. Miniony rok był rekordowy pod względem liczby strajków, które wybuchały w poszczególnych placówkach. Frustrację umieszczonych w detencji cudzoziemców(-ek) zwiększał coraz trudniejszy dostęp do pomocy psychologicznej (w minionym roku Straż Graniczna odcięła cudzoziemców od zewnętrznej pomocy psychologicznej świadczonej przez niezależnych psychologów) oraz niewystarczający dostęp do informacji o sytuacji prawnej i faktycznej osadzonych (funkcjonariusze SG pełniący służbę w ośrodkach coraz rzadziej posługują się językami zrozumiałymi dla cudzoziemców). Walczymy, za pomocą narzędzi prawnych, o poprawę sytuacji w ośrodkach oraz o stosowanie detencji jako środka ostatecznego. W tym roku udało nam się wywalczyć, między innymi:

 • Przełomowy wyrok Sądu Najwyższego, który precyzuje zasady stosowania detencji. Sąd Najwyższy rozpoznając naszą kasację w sprawie zadośćuczynienia za niesłuszne umieszczenie w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców, wydał jeden z najważniejszych wyroków w sprawach detencyjnych ostatnich lat. Wyrok w sprawie samodzielnej matki, która wraz z małym dzieckiem przebywała w zamknięciu 16,5 miesiąca precyzuje kwestie, które powinny być oczywistością, ale są często ignorowane przez polskie sądy:
  • każda przesłanka detencji musi zostać udowodniona, a sądy nie mogą opierać się wyłącznie „na domniemaniach”,
  • aby detencja była zgodna z prawem musi być w danej sprawie konieczna,
  • detencja osób uchodźczych nie pełni funkcji represyjnych, nie jest też celem jej stosowania ochrona granic RP lub granic zewnętrznych Unii Europejskiej, ani tym bardziej zwalczanie zjawiska nielegalnej imigracji,
  • dobro dziecka często pomijane w procedurach uchodźczych i detencyjnych, a powinno być wartością nadrzędną.
 • Ważne orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie R.M. i inni przeciwko Polsce. ETPC orzekł, że Polska, umieszczając w strzeżonym ośrodku na 7 miesięcy matkę z trójką dzieci, naruszyła ich prawa człowieka: pozbawiając ich wolności zamiast rozważyć mniej dolegliwe środki oraz naruszając ich prawo do sprawiedliwego procesu przez niezachowanie gwarancji proceduralnych.
 • Zadośćuczynienia od Skarbu Państwa. SIP od kilku lat walczy z nieuzasadnioną detencją pozywając Skarb Państwa o zadośćuczynienie dla osób, których prawa zostały naruszone. Mamy nadzieję, że konieczność zapłaty konkretnych sum pieniężnych wpłynie na częstszą refleksję przy stosowaniu detencji. W 2023 r. uzyskaliśmy dla osób niesłusznie umieszczonych w strzeżonych ośrodkach łącznie kwotę prawie 170 000 PLN.

Wsparcie osób z doświadczeniem migracji

Nasza pomoc nie ogranicza się jedynie do sądowych batalii. Na różne sposoby staramy się kompleksowo wspierać osoby z doświadczeniem migracji w uregulowaniu ich sytuacji prawnej, ale też funkcjonowaniu w Polsce. W 2023 roku:

 • Uzyskaliśmy szereg pozytywnych decyzji i orzeczeń dotyczących osób ubiegających się o status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, między innymi dla obywateli Tadżykistanu (członek partii opozycyjnej), Kamerunu (osoba prześladowana na tle etnicznym), Republiki Konga (osoba powiązana z partią opozycyjną), Czeczenii (osoba przeciwstawiająca się rosyjskiemu reżimowi) i Kazachstanu (dziennikarz sprzeciwiający się władzom).

W sumie aż 53 wspierane przez nas osoby w tym roku uzyskały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i mogą rozpocząć nowe, bezpieczne życie w Polsce!

 • Zespół case-workerski Stowarzyszenia wspiera osoby czekające na uregulowanie swojej sytuacji prawnej oraz te, które już tę decyzję uzyskały, w codziennych wyzwaniach polskiej rzeczywistości – w tym roku udzieliliśmy wsparcia integracyjnego ponad 500 osobom, szczególną uwagę poświęcając osobom szczególnie wrażliwym (przewlekle chorym, z niepełnosprawnością, samodzielnym rodzicom itd.).

Pełnoskalowa wojna w Ukrainie

W minionym roku nasze działania skierowane do osób, które uciekły przed wojną w Ukrainie koncentrowały się na wspieraniu osób z grup szczególnie wrażliwych, monitorowaniu dynamicznie zmieniającego się prawa oraz dostarczaniu rzetelnej, aktualnej informacji prawnej.

 • Kontynuowaliśmy udzielanie bezpłatnej pomocy prawnej osobom, które przybyły do Polski po 24 lutego 2022, skupiając się przede wszystkim na grupach najbardziej narażonych na nierówne traktowanie: osobach z niepełnosprawnościami, Romach i Romkach oraz osobach z tzw. krajów trzecich i bezpaństwowcach.
 • Przeprowadziliśmy 23 szkolenia dla organizacji pomocowych, aktywistów i grup wsparcia, które pomagają osobom z Ukrainy.
 • Portal prawny ukraina.interwencjaprawna.pl, który uruchomiliśmy w 2022 r., tuż po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny, nadal służył jako rzetelne źródło wiedzy dla osób uciekających przed konfliktem oraz tych udzielających pomocy. Regularnie aktualizowaliśmy informacje prawne na portalu,który w 2023 r. miał ponad 900 000 wyświetleń.

Prawa dziecka

Grupą najwrażliwszą i najbardziej narażoną na negatywne skutki migracji są dzieci, zarówno te, które znajdują się pod opieką rodziców lub innych opiekunów, jak i te, które przybywają do Polski same. SIP walczy z praktyką umieszczania dzieci w strzeżonych ośrodkach (zob. wyżej), z deportacjami do kraju pochodzenia dzieci, które – ze względu na długi pobyt w Polsce – nie mają szans odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Ułatwiamy im dostęp do świadczeń socjalnych, tak aby miały jak najlepsze warunki do rozwoju. W Stowarzyszeniu staramy się otaczać osoby niepełnoletnie szczególną opieką i stawiać ich potrzeby na pierwszym miejscu.

 • Ponad 100 spraw, które poprowadziliśmy w 2023 roku, dotyczyło praw dzieci, w tym małoletnich cudzoziemców przybywających do Polski bez opieki.
 • Aby odpowiedzieć na problem braku systemowego wsparcia dla dzieci-cudzoziemców przebywających w Polsce bez opiekunów, uruchomiliśmy projekt szkoleniowo-mentoringowy dla kandydatów i kandydatek na kuratorów takich dzieci oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych. W ramach projektu przeszkoliliśmy już 44 osób i 8 placówek. Stworzyliśmy także listę rzetelnie przeszkolonych osób prawniczych gotowych podjąć się pełnienia funkcji kuratora, która ułatwia szybkie i profesjonalne reagowanie w przypadku wykrycia małoletnich bez opieki na terytorium Polski.
 • Udało nam się sądownie podważyć opinię oceniającą wiek młodej Somalijki wydaną w oparciu o badanie RTG nadgarstka. Określanie wieku na podstawie RTG nadgarstka to przestarzała metoda badania, nieuwzględniająca różnic w budowie ciała osób z różnych rejonów świata, a mimo to nadal stosowana w Polsce. Konsekwencją błędnego uznania osoby niepełnoletniej za dorosłą jest możliwość bezprawnego przetrzymywania dziecka w zamkniętym ośrodku. Tak się właśnie stało w przypadku naszej klientki, która spędziła w detencji 4 miesiące. Mamy nadzieję, że postanowienie zapoczątkuje refleksję orzeczniczą nad innymi, bardziej adekwatnymi metodami oceny wieku.

Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem

 • Przeprowadziliśmy ponad 50 szkoleń dla osób związanych z organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi, dzieląc się specjalistyczną wiedzą z zakresu prawa migracyjnego.
 • Wydaliśmy 9 publikacji – informatorów, raportów i poradników – dotyczących m.in. wspierania dzieci cudzoziemskich, sytuacji prawnej osób z niepełnosprawnościami czy alternatyw do detencji.
 • Uruchomiliśmy comiesięczny Newsletter Prawny informujący o najnowszych orzeczeniach, publikacjach i zmianach w prawie migracyjnym i azylowym, dzięki któremu każda osoba zainteresowana tematem może mieć dostęp do aktualnych informacji.

W drugiej połowie roku uruchomiliśmy IMIG – narzędzie online, dostępne w czterech językach, które zawiera wzory pism mających zastosowanie w postępowaniach migracyjnych, które można dostosować do indywidualnych potrzeb a następnie wydrukować dokument gotowy do złożenia w urzędzie lub sądzie. Narzędzie prowadzi również krok po kroku osoby legalizujące swój pobyt w Polsce przez procedurę składania odpowiednich wniosków. Korzystają z niego zarówno osoby z doświadczeniem migracji i uchodźstwa jak i osoby bądź organizacje je wspierające. W ciągu kilku miesięcy funkcjonowania z narzędzia skorzystało ponad 40 000 użytkowników i użytkowniczek.

Rzecznictwo na rzecz praw osób z doświadczeniem migracji

Monitorujemy i staramy się wpływać na politykę migracyjną w Polsce. W minionym roku wystosowaliśmy 11 stanowisk i apeli, samodzielnie oraz z innymi organizacjami społecznymi, wskazując decydentom i organom na nieprawidłowości we wdrażaniu prawa w Polsce lub sugerując, jakie zmiany prawne należy wprowadzić. M.in.:

Przy Stowarzyszeniu powstała Rada Uchodźców i Uchodźczyń, utworzona przez osoby uchodźcze mieszkające w Warszawie i jej okolicach. Jej celem jest wzmocnienie głosu, sprawczości i samostanowienia osób z doświadczeniem uchodźczym oraz reprezentowanie interesów tej grupy na poziomie władz lokalnych i w przestrzeni publicznej. Rada w 2023 wydała już 2 stanowiska w sprawie wykorzystania hidżabu podczas ćwiczeń „Wolf-Ram-23” przez wielkopolską policję oraz dotyczące narracji antyuchodźczej/migranckiej podczas kampanii wyborczej.


Wyzwania, przed którymi stoimy w 2024 roku

W 2024 roku będziemy oczywiście kontynuować to, na czym znamy się najlepiej: wsparcie prawne dla osób z doświadczeniem migracji, których prawa zostały naruszone. Obok “stałych” problemów, spodziewamy się również nowych wyzwań:

 • Ekspresowe procedury powrotowe (deportacyjne). W minionym roku weszły w życie zmiany prawa, które zdecydowanie osłabiły gwarancje proceduralne osób w procedurach powrotowych, m.in skrócono czas na odwołanie od decyzji do 7 dni. Szczególnym wyzwaniem będzie tym samym dostarczenie osobom zagrożonym deportacją – zwłaszcza w miejscach oddalonych od dużych miast i w strzeżonych ośrodkach – rzetelnej, świadczonej na czas pomocy prawnej.
 • Nowa polityka migracyjna.Wraz ze zmianą władzy w październiku 2023, na nowo wypływa temat polityki migracyjnej Polski, którą poprzedni rząd anulował. Będziemy walczyć o to, żeby prace nad nowym dokumentem ruszyły szybko i uwzględniały szerokie konsultacje ze społeczeństwem obywatelskim oraz samymi migrantami i migrantkami.
 • Zaprzestanie push-backów na polsko-białoruskiej granicy.Zmiana władzy obudziła nadzieję na zakończenie okrutnej polityki pushbacków, którą obecni rządzący krytykowali będąc w opozycji. Obecnie nie wydaje się, aby miało dojść do szybkiej poprawy sytuacji na granicy – tym samym rok 2024 upłynie nam, jak i innym organizacjom, na kontynuacji dotychczasowych działań: prawnych, rzeczniczych i humanitarnych dla ludzi w drodze.
 • Przyszłość uchodźców z Ukrainy. Mimo iż Unia Europejska przedłużyła ochronę czasową dla osób uciekających z Ukrainy do marca 2025 r., polskie przepisy wciąż jeszcze zapewniają ochronę tylko do czerwca 2024 r. Najbliższe miesiące pokażą, do jakiego stopnia nowa władza chce chronić i dalej wspierać ukraińskich uchodźców. Nowy rząd deklaruje poważne ograniczenia w zakresie wsparcia – będziemy monitorować zarówno proponowane zmiany jak i apelować o jak najszybsze ich procedowanie. Sytuacja niepewności co do dalszego pobytu w Polsce jest dużą barierą na drodze do integracji nowych mieszkańców Polski.

Jeśli chciał(a)byś wesprzeć nas w dalszych działaniach na rzecz osób z doświadczeniem migracji i uchodźstwa w Polsce, możesz zrobić to TUTAJ.

Dziękujemy!


POBIERZ DOKUMENT

Udostępnij