Oferujemy profesjonalne  usługi w zakresie zatrudnienia pracowników-cudzoziemców  spoza UE. Możesz zwrócić się do nas po poradę prawną  lub zlecić nam kompleksowe przeprowadzenie procedury legalizacji zatrudnienia Twojego pracownika, tj. pozyskania dla niego dokumentów umożliwiających mu legalny pobyt lub pracę, bądź jedno i drugie. 


Dowiedz się więcej o legalnej pracy cudzoziemców→
Jakie zezwolenie będzie najlepsze dla Ciebie i Twojego pracownika

Sposoby legalizacji pracy cudzoziemców

Zezwolenie na pracę

 • zezwolenie na pracę legalizuje pracę cudzoziemca na konkretnym stanowisku u konkretnego pracodawcy;
 • o zezwolenie na pracę występuje pracodawca;
 • o zezwolenie ubiegać się można w odpowiednim w zależności od siedziby pracodawcy urzędzie wojewódzkim;
 • w celu uzyskania zezwolenia pracodawca musi przedstawić odpowiednie dokumenty oraz wypełnić wniosek, w którym określa między innymi charakter pracy, którą zamierza powierzyć cudzoziemcowi, rodzaj umowy, wysokość wynagrodzenia;
 • w większości przypadków pracodawca musi wykonać tzw. test rynku pracy czyli uzyskać informację starosty (właściwego ze względu na jego siedzibę lub miejsce zamieszkania) o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych – w ramach naszych usług pomożemy Ci uzyskać taki dokument;
 • zezwolenie wydawane jest na okres od roku do lat trzech i może być przedłużane;
 • zezwolenie uprawnia cudzoziemca do wykonywania pracy wyłącznie na rzecz konkretnego pracodawcy i na warunkach określonych w zezwoleniu (nieliczne wyjątki określone są w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

 • jednolite zezwolenie na pobyt i pracę łączy legalizację pracy (zezwolenie na pracę) z legalizacją pobytu cudzoziemca
 • o zezwolenie ubiegać się można w urzędzie wojewódzkim w zależności od miejsca zamieszkania cudzoziemca
 • w większości przypadków pracodawca musi wykonać tzw. test rynku pracy czyli uzyskać informację starosty (właściwego ze względu na jego siedzibę lub miejsce zamieszkania) o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych – w ramach naszych usług pomożemy Ci uzyskać taki dokument;
 • zezwolenie wydawane jest cudzoziemcowi na okres do 3 lat i umożliwia pracę u konkretnego pracodawcy na ustalonych w nim warunkach (nie daje nieograniczonego dostępu do rynku pracy)

Jednolite zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (Blue Card)

 • zezwolenie Blue Card łączy legalizację pracy (zezwolenie na pracę) z legalizacją pobytu cudzoziemca
 • o zezwolenie ubiegać się można w urzędzie wojewódzkim w zależności od miejsca zamieszkania cudzoziemca
 • o wydanie zezwolenia wnioskować może cudzoziemiec, który posiada wyższe kwalifikacje zawodowe, jego zarobki są równe lub wyższe niż 150% kwoty przeciętnego oficjalnego wynagrodzenia i który spełnia pozostałe warunki regulowane przez ustawę
 • w większości przypadków pracodawca musi wykonać tzw. test rynku pracy czyli uzyskać informację starosty (właściwego ze względu na jego siedzibę lub miejsce zamieszkania) o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych – w ramach naszych usług pomożemy Ci uzyskać taki dokument;
 • zezwolenie wydawane jest cudzoziemcowi na okres do 3 lat i umożliwia pracę u konkretnego pracodawcy na ustalonych w nim warunkach (nie daje nieograniczonego dostępu do rynku pracy)

Oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi

 • oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi legalizuje pracę cudzoziemca u konkretnego pracodawcy
 • oświadczenie może być wydane wyłącznie obywatelom Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy
 • na podstawie oświadczenia pracować można maksymalnie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy
 • oświadczenie musi być zarejestrowane przez pracodawcę w urzędzie pracy właściwym dla jego siedziby
 • oświadczenie wydawane jest cudzoziemcowi na konkretny okres i umożliwia pracę u konkretnego pracodawcy na ustalonych warunkach
 • po 3 miesiącach pracy na podstawie oświadczenia (pod warunkiem posiadania umowy o pracę) obowiązuje uproszczona procedura ubiegania się o zezwolenie na pracę

Zezwolenie na pobyt czasowy na podstawie prowadzonej działalności gospodarczej

 • zezwolenie legalizuje pobyt cudzoziemca w oparciu o prowadzoną przez niego działalność gospodarczą, o ile spełnia szereg warunków wyszczególnionych w ustawie
 • o zezwolenie ubiegać się można w urzędzie wojewódzkim w zależności od miejsca zamieszkania cudzoziemca
 • zezwolenie wydawane jest cudzoziemcowi na okres do 3 lat i umożliwia w tym okresie wykonywanie działalności wskazanej w zezwoleniu


Jakie zezwolenie będzie najlepsze dla Ciebie i Twojego pracownika?

Rodzaj zezwoleniaPlusyMinusy
OŚWIADCZENIE – szybkość procedury
– ułatwia pozyskanie zezwolenia na pracę u tego samego pracodawcy
umożliwia pracę cudzoziemcowi tylko przez 6 miesięcy,tylko dla cudzoziemców z kilku określonych państw
ZEZWOLENIE NA PRACĘ– ułatwienie przy ubieganiu się o jednolite zezwolenie o pobyt i pracę,
– ważne do 3 lat  
czasochłonna procedura (do kilku miesięcy), dodatkowe formalności, m.in.test rynku pracy, potwierdzenie kwalifikacji
ZEZWOLENIE JEDNOLITE
NA POBYT I PRACĘ
– legalizuje zarówno pracę, jak i pobyt,
– ważne do 3 lat,
– możliwość sprowadzenia rodziny
czasochłonna i skomplikowana procedura, zmiana pracodawcy skutkuje koniecznością wystąpienia o nowe zezwolenie na pobyt 

Dochód z odpłatnej działalności przeznaczamy w całości na działalność statutową (czyli działania na rzecz przestrzegania praw człowieka i zapewnienia równości wobec prawa).