Kodeks pracy nakłada na pracodawców obowiązek zapobiegania zjawiskom dyskryminacji i mobbingu jak również zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Pracodawca nie tylko nie może sam stosować dyskryminacji lub mobbingu w zatrudnieniu, ale również zobowiązany jest zapobiegać  występowaniu tych zjawisk we wzajemnych relacjach pomiędzy pracownikami. 

Wprowadzenie polityki antydyskryminacyjnej i antymobbingowej w Twoim przedsiębiorstwie oznacza korzyści zarówno dla Ciebie jako pracodawcy jak i dla Twoich pracowników: 

  • wprowadzenie  polityki powoduje zwiększenie świadomości na temat niepożądanych zjawisk w miejscu pracy, działa więc również prewencyjnie;  
  • procedura  pozwala rozwiązywać problemy w miejscu pracy  dostarczając sprawnych mechanizmów reagowania bez postępowań sądowych; 
  • ułatwia budowanie bogatego, różnorodnego zespołu, z wielością perspektyw, w którym każdy czuje się  bezpiecznie;
  • ułatwia pracodawcy wykazanie w ewentualnych sporach sądowych, iż podjął działania mające na celu zapobieganie dyskryminacji.

Pomożemy Ci stworzyć w Twoim zakładzie taką politykę i będziemy doradzać na bieżąco w jej implementacji. Polityka taka powinna uwzględniać specyfikę Twojego zakładu pracy i Twoje potrzeby oraz możliwości. Po stworzeniu polityki przeszkolimy zarówno kadrę zarządzającą jak i wszystkich Twoich pracowników. 


Dochód z odpłatnej działalności przeznaczamy w całości na działalność statutową (czyli działania na rzecz przestrzegania praw człowieka i zapewnienia równości wobec prawa).