Konkurs im. Joanny Kubiak „Nauczyciel – mediator”

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

Idea sprawiedliwości naprawczej, polubowne metody rozwiązywania konfliktów, mediacje rówieśnicze – zachęcamy do lektury wywiadu z Członkinią Kapituły konkursu im. Joanny Kubiak Nauczyciel-Mediator, Aleksandrą Winiarską.

Regulamin do pobrania >> (PDF)

Kapituła

Anna Atłas

Absolwentka historii i filologii germańskiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych w SWPS, PISM i SGH. Stypendystka DAAD i Fundacji im. Robert Boscha. W latach 1992-2003 pracowała w Krajowej Szkole Administracji Publicznej, od 1998 r. na stanowisku szefowej Działu Języków Obcych i Komunikacji KSAP, współtworząc m.in. egzaminy potwierdzające znajomość języków obcych w służbie cywilnej. W latach 2004 – 2013 pracowała w polskiej Agencji Narodowej dla europejskich programów edukacyjnych (Fundusz Współpracy, FRSE), od 2007 r. jako zastępca dyrektora ds. programu Leonardo da Vinci (kształcenie zawodowe). Od 2009 r. do 2013 r. pełniła funkcję dyrektora programu „Uczenie się przez całe życie” dla programów Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus oraz Comenius, Wizyty Studyjne i European Language Label, nadzorując wdrażanie projektów europejskich w obszarach edukacji, szkolnictwa wyższego i wielojęzyczności. W latach 2012-13 przewodniczyła Radzie Programowej czasopisma Języki Obce w Szkole. W latach 2013 – 2016 sprawowała funkcję dyrektora Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Obecnie ekspert do spraw edukacji i szkoleń.

Edyta Borysiak

Absolwentka pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej na Uniwersytecie Szczecińskim oraz studiów podyplomowych z resocjalizacji, psychologii zarządzania oraz metodyki nauczania języka angielskiego.
Od dwudziestu lat pracuje w szeroko pojętej edukacji, jako nauczyciel, wychowawca oraz pedagog szkolny. Ponadto jest wykładowcą na Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim, Collegium DaVinci w Poznaniu oraz szkoleniowcem w Ośrodku Mediacyjnym przy Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie. Współpracowała z Centrum Edukacji Obywatelskiej i Amnesty International w zakresie szkolenia młodzieży.
Właścicielka kancelarii mediacyjnej, jest doświadczonym mediatorem, wpisanym na listę mediatorów stałych przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie. Cyklicznie szkoli mediatorów rówieśniczych w województwie zachodniopomorskim i lubuskim – działania te realizuje pro bono. Jest propagatorką idei mediacji rówieśniczych, edukacji prawnej młodzieży oraz samorządności uczniowskiej.
Jest laureatką Konkursu im. Joanny Kubiak „NAUCZYCIEL – MEDIATOR” z 2017 roku.
Prywatnie mężatka i mama dwóch uroczych córeczek.

Michał Czapski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Prawa Amerykańskiego na WPiA UW oraz programów Szkoły Liderów: Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności a także Laboratorium Innowacji Liderskich prowadzonym przez Fundację Szkoła Liderów oraz Stowarzyszenie Ashoka Polska. Mediator i moderator z wieloletnim doświadczeniem, specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów społecznych oraz moderowaniu spotkań wielostronnych ze szczególnym uwzględnieniem spraw związanych z ochroną środowiska. Założyciel i członek zarządu Fundacji Dobrych Rozwiązań, współpracownik Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy WPiA UW, wieloletni współpracownik Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

Ewa Gmurzyńska

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji UW oraz studia LL.M. na University of Florida w Stanach Zjednoczonych. Uzyskała tytuł doktora praw oraz habilitację na WPiA UW. Wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Adiunkt na WPiA UW. Wykłada mediacje i negocjacje w sporach prawnych na WPiA UW, prowadzi klinikę mediacji oraz Centrum Prawa Amerykańskiego od 1998 r. Współzałożycielka i członek zarządu fundacji Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy WPiA UW. Jest mediatorem w sprawach gospodarczych, cywilnych i akademickich. Autorka kilkunastu artykułów o mediacji, książki „Mediacje w systemie amerykańskim – studia porównawcze” ( 2007), współautorka i red. naczelny podręcznika „Teoria i praktyka mediacji” wyd. I (2009) i wyd. II (2014) oraz autorka książki: „Prawnicy w alternatywnych metodach rozwiazywania sporów” (2014).

Joanna Gospodarczyk

Antropolożka kultury, samorządowczyni. Obecnie dyrektorka Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy. Poprzednio pracowniczka i kierowniczka Wydawnictw Edukacyjnych Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.
Współautorka publikacji dotyczących edukacji obywatelskiej i europejskiej, trenerka szkoleń związanych z tymi obszarami), redaktorka polskiej wersji publikacji «Kompas» Rady Europy; wydawczyni publikacji związanych z reformą systemy oświaty w Polsce, w tym z zagadnieniami rozwoju zawodowego nauczycieli (Karta Nauczyciela), zarządzaniem szkołą, problematyką jakością w edukacji) w Centralnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli; w latach 2006 – 2007 Oficer Łącznikowy Rady Europy dla Polski w programach edukacyjnych.
Trenerka w międzynarodowych programach edukacyjnych (np. European Studies in Secondary Schools in Ukraine) oraz programach Rady Europy. Edukatorka w zakresie nauczania o Holokauście (współpraca z Instytutem Yad Vashem).
W pracy samorządowej realizatorka wielu projektów europejskich – zwłaszcza z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Anna Grabowska

Absolwentka Wydziału Neofilologii na UW, oraz Wydziału Zarządzania na SGH. Tłumacz, lektor języka włoskiego i angielskiego. Od ponad 10 lat zawodowo związana z biznesem w obszarze finansów i bankowości. Bliska przyjaciółka Joanny Kubiak. Prywatnie matka 10-letniego Kuby.

Witold Klaus

Prawnik, kryminolog, badacz migracji. Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (gdzie kieruje Zakładem Kryminologii), badacz w Ośrodku Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego; Członek Zarządu Stowarzyszenia Interwencji Prawnej (prezes w latach 2005-2019); laureat Społecznego Nobla 2008 przyznawanego przez międzynarodową organizację Ashoka – Innovators for the Public, absolwent Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz kursu dla mediatorów sądowych organizowanego przez Polskie Centrum Mediacji, autor wielu publikacji z zakresu praw człowieka, kryminologii, migracji, sprawiedliwości naprawczej i metodologii nauczania prawa.

Włodzimierz Kubiak

Ojciec Joanny. Prawnik, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku.

Joanna Luberadzka-Gruca

Absolwentka  socjologii  oraz  Szkoły  Sprawiedliwości  Naprawczej  i Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, trener. Od 2001 r. kieruje fundacją, obecnie pod nazwą Fundacja Polki Mogą Wszystko, od 2004 r. współpracuje z Koalicją na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej. W latach 2011-2018 społeczny doradca Rzecznika Praw Dziecka.

Agnieszka Mazur

Od 1997 r. związana zawodowo z sektorem organizacji pozarządowych, łącząc doświadczenia organizacji grantobiorczych i grantodawczych. Realizowała projekty dla takich organizacji pozarządowych jak Stowarzyszenie KLON/JAWOR, Sieć SPLOT, Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych czy Fundacja Batorego. Przez 7 lat związana z Fundacją Fundusz Współpracy, realizując zadania w ramach Programu Leonardo da Vinci ze środków UE oraz w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG. Uczestniczyła jako ekspert w szeregu ewaluacji projektów typu non-profit finansowanych ze środków Unii Europejskiej, m.in. dla: Delegacji Komisji Europejskiej w Polsce, Funduszu Współpracy, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Od stycznia 2011 r. pracuje w Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Przyjaciółka Joanny Kubiak.

Alicja Pacewicz

Ekonomistka, działaczka społeczna i oświatowa. Współzałożycielka i ekspertka Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Fundacji Szkoła z Klasą, które rozwijają kompetencje obywatelskie oraz wspierają polskie szkoły i nauczycieli w skutecznej i nowoczesnej edukacji. Współautorka programów edukacyjnych (m.in. „Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej”, „Szkoła z Klasą 2.0”, „Młodzi Głosują”, „Filmoteka Szkolna. Akcja!”, „Nienawiść. Jestem przeciw”, „Szkoła Tolerancji”, „WF z klasą”, „Otwarte przestrzenie edukacyjne”, „Młodzi przedsiębiorczy”, “Model Edukacji Medialnej, Informacyjnej i Cyfrowej”), podręczników do wiedzy o społeczeństwie i przedsiębiorczości, oraz publikacji metodycznych i szkoleniowych. Ekspertka w dziedzinie edukacji obywatelskiej i ekonomicznej, kulturalnej i międzykulturowej, medialnej i cyfrowej, a także nowoczesnych metod nauczania i uczenia się. Współorganizatorka międzynarodowych programów edukacyjnych, w tym Networking European Citizenship Education. Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za działania na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego. Członkini Kolegium Programowego Europejskiego Centrum Solidarności, Warszawskiej Rady Edukacyjnej i Rady Kobiet oraz Rady Programowej Edukacyjnej Fundacji im. Romana Czerneckiego.

Jacek Pyżalski

Pedagog specjalny, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uczestnik i koordynator ok. 60 krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, głównie dotyczących zachowań ryzykownych młodzieży (w tym zachowań online, ze szczególnym uwzględnieniem cyberprzemocy), zaangażowaniem online młodych ludzi oraz kondycją psychiczną nauczycieli i ich kompetencjami wychowawczymi. Reprezentował Polskę w konsorcjum międzynarodowym badaczy cyberprzemocy (COST IS801), COST IS1210 dotyczącego wpływu wyglądu i wizerunku online na funkcjonowanie i zdrowie młodzieży, COST CA16297 European Network for Problematic Usage of the Internet zajmujących się problematycznym wykorzystaniem internetu oraz COST CA18115 – Transnational Collaboration on Bullying, Migration and Integration at School Level podejmującym problematykę przemocy szkolnej w kontekście zjawisk migracyjnych.
Autor pierwszych na rynku polskim dotyczących agresji elektronicznej „Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży” (GWP, Sopot 2011) oraz książki „Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży”. Pomysłodawca i redaktor podręcznika „Edukacja w czasach pandemii COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele”.

Bogusław Stanisławski

Od powstania Konkursu do chwili śmierci członek Kapituły. Był współzałożycielem i wieloletnim działaczem polskiej struktury Amnesty International, członkiem Rady Fundacji Inna Przestrzeń i Rady Fundacji Otwarty Dialog, członkiem zespołu ekspertów “Team Europe” przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce. Wspierał wszelkie działania przeciwko ksenofobii i mowie nienawiści, na rzecz praw człowieka, tolerancji, państwa prawa, uchodźców, suwerennej Ukrainy, wolnego Tybetu. Za swoją działalność społeczną został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Był przyjacielem Joanny Kubiak.

Ewa Szczepańska

Siostra Asi. Absolwentka Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu na SGGW. Pracownik Urzędu m.st. Warszawy. Mama Wojtka i Leny.

Paweł Waszkiewicz

Adiunkt w Katedrze Kryminalistyki WPiA UW, profesor wizytujący Rutgers School of Criminal Justice, absolwent kierunków: prawo i stosowane nauki społeczne; laureat licznych nagród i stypendiów za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne, m.in. dla Najlepszych Młodych Doktorów „Nowoczesny Uniwersytet”, dwóch nagród Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, Royal Mounted Canadian Police, Fundacji Landu Badenii-Wirtembergii, pięciu indywidualnych nagród Rektora UW, Dyplomu CSI; wykładowca m.in. University of Ottawa, Rutgers University, University College London, Universidad de Alicante, Teesside University; kierował i współrealizował badania dotyczące prewencji kryminalnej, monitoringu wizyjnego, biometrii, pracy operacyjnej i wykrywczej, śledztw w sprawach zabójstw, metod inwigilacji, pozasądowego rozwiązywania konfliktów finansowane z grantów polskich (MNiSW, NCN, UW) i zagranicznych (Komisja Europejska, Södertörn University, Foundation for Baltic and East European Studies). Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i ok. stu wystąpień konferencyjnych. Mediator w CRSiK przy WPiA UW, w latach 2005-2012 mediator w Stowarzyszeniu Interwencji Prawnej.

Aleksandra Winiarska

Doktor socjologii i kulturoznawczyni w zakresie stosunków międzykulturowych. Pracuje jako adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW. Mediuje od 2004 roku. Prowadzi zajęcia dydaktyczne, warsztaty i szkolenia z zakresu komunikacji i rozwiązywania konfliktów, dostosowane do specyfiki pracy różnych grup zawodowych (w tym nauczycieli). Zajmuje się również partycypacją obywatelską i dialogiem publicznym. Autorka publikacji m.in. z zakresu integracji i kontaktu społecznego w sytuacji różnorodności kulturowej oraz mediacji (w tym mediacji międzykulturowych). Współpracuje jako badaczka, ekspertka i trenerka z instytucjami naukowymi, publicznymi oraz pozarządowymi. Związana ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej, wchodzi również w skład zespołu Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy WPiA UW. Przez wiele lat współpracowała z Asią Kubiak przy realizacji projektów mediacyjnych i społecznych.

Zgłoszenie

Przyjmowanie zgłoszeń w bieżącej edycji konkursu zostało zakończone.

Laureaci

Laureaci I edycji

Anna Szulc

Przed czterema laty, zainspirowana książką „Porozumienie bez przemocy. O języku serca” Marshalla B. Rosenberga, uzyskała certyfikat mediatora społecznego i od tego czasu język mediacji stosuje i propaguje w życiu osobistym i w pracy zawodowej.
Uczy matematyki w I LO w Zduńskiej Woli i swoim uczniom stara się jak najlepiej przekazać wiedzę. Za nie mniej ważne uważa nauczyć młodzież umiejętności i działa w myśl zasady “aby to, co to różni, nie dzieliło”.
Naukę języka PBP wprowadza na lekcjach wychowawczych, prowadzi kółko mediacyjne, uczy zachowań empatycznych w kontaktach z uczniami. Wspólnie z uczniami język PBP propaguje wśród rodziców i nauczycieli.
Jest opiekunem pracy naukowo-badawczej uczennicy, Kingi Woskowskiej, pt. „”Język Porozumienia Bez Przemocy w szkole – badania społeczne”, która w lutym br. w konkursie E(X)PLORY została zakwalifikowana do drugiego etapu. Przeprowadzone na ponad 2500 respondentach badania wykazały między innymi, że brak umiejętności komunikowania się dzieci i młodzieży skutkuje lękiem, kłamstwem i agresją, a także, że jest gotowość i oczekiwanie społeczne uczniów, nauczycieli i rodziców, by empatycznej komunikacji i innych zachowań, które ułatwiają relacje interpersonalne i przygotują dzieci i młodzież do życia we współczesnym świecie, uczono w szkole.
Prywatnie jest żoną, mamą dorosłych dzieci i babcią. Lubi podróżować, poznawać nowe miejsca. Czas wolny spędza na nauce języka niemieckiego, czytaniu książek i jeździe na rowerze.

Bożena Szycko

Nauczyciel, oligorfenopedagog.
Tytuł licencjata w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, uzyskany w Bałtyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Koszalinie. Absolwentka pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej Akademii Pedagogicznej w Słupsku oraz studiów podyplomowych w zakresie wspomagania rozwoju i edukacji uczniów z autyzmem z elementami integracji sensorycznej, a także studiów podyplomowych w zakresie zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna.
Od 20 lat związana z pracą na rzecz osób niepełnosprawnych, od 2006r. -nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Damnicy, woj. pomorskie. Obecnie wychowawca klasy VIc SP, praca z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, ze sprzężeniami i zaburzeniami zachowania. W trakcie realizacji programu autorskiego “Przygoda z przyrodą”, współprowadzenie ogólnopolskich projektów w SOSW w Damnicy w roku szkolnym 2015/2016: “Bezpieczny uczeń, bezpieczna szkoła”, “Anioły ze szkoły”.

Jolanta Bociańska

Absolwentka filologii polskiej w Gdańsku oraz licznych studiów podyplomowych m.in. Zarządzanie Oświatą w Zjednoczonej Europie, Menadżer Oświaty, Oligofrenopedagogika, Terapia pedagogiczna, Bibliotekoznawstwo, Lider Oświaty itd. Całe życie zawodowe związane z oświatą. Absolwentka szkoły, w której jest dyrektorem od 1999r. Współpracuje z licznymi instytucjami i organizacjami m.in. CEO, PAFW, IBE, ORE, NPSEO. Od 2005r. prowadzi wymianę międzynarodową w ramach programu Comenius, Erasmus. W szkole działają dwa stowarzyszenia, dzięki którym realizuje się przeróżne projekty i programy dla uczniów i społeczności lokalnej. Od wielu lat pełni funkcję ławnika sądowego. Drugą kadencję pracuje też jako przewodnicząca Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli. Ukończyła również studia podyplomowe Mediacje i Negocjacje, które przyczyniają się do tworzenia w środowisku oświatowym i nie tylko klimatu na mediowanie w sprawach polemicznych. Jej pasja to praca z ludźmi.

Kapituła I edycji Konkursu „Nauczyciel – mediator” postanowiła przyznać pani Jolancie wyróżnienie.

Laureaci II edycji

Edyta Borysiak

Z wykształcenia jest pedagogiem, ukończyła studia na kierunkach: pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, resocjalizacja oraz psychologia zarządzania. Od kilkunastu lat pracuje w szeroko pojętej edukacji, jako nauczyciel, wychowawca oraz pedagog szkolny. Od początku zwolenniczka i propagatorka idei samorządności, praw dziecka oraz polubownego rozwiązywania sporów. Trener umiejętności psychospołecznych w programach rówieśniczych. Ponadto jest wykładowcą na Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim, Collegium DaVinci w Poznaniu oraz szkoleniowcem przy Ośrodku Mediacyjnym przy Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie.
Jest doświadczonym mediatorem, wpisanym na listę mediatorów stałych przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie. Specjalizuje się w sprawach rodzinnych i karnych.
Na konferencjach i w publikacjach przekonuje do polubownego rozwiązywania sporów oraz mediacji rówieśniczej.
W czerwcu 2017 roku zorganizowała spotkanie z przedstawicielami prawniczego środowiska (Stowarzyszenie Sędziów IUSTITIA, Sąd Okręgowy oraz Fundacja Court Watch) dla pedagogów, wychowawców i nauczycieli, dotyczące tematu: „Edukacja prawna młodzieży. Mediacje szkolne.” Celem spotkania było propagowanie idei edukowania młodzieży w zakresie wiedzy prawnej oraz alternatywnych metod rozwiązywania sporów, jakimi są mediacje. Stworzono warunki do wymiany doświadczeń w tym temacie w środowisku osób pracujących z młodzieżą.
W roku szkolnym 2016/17 realizowała autorski program edukacji prawnej młodzieży „Zabawa z paragrafami”. W roku szkolnym 2017/18 będzie szkolić młodzież szkolną na mediatorów rówieśniczych.
Prywatnie mężatka i mama dwóch uroczych córeczek, miłośniczka wypoczynku pod namiotem oraz literatury faktu.

Jakub Niewiński

edukator z zakresu wielokulturowości, praw człowieka, edukacji włączającej oraz Holokaustu, absolwent Programu Liderzy PAFW Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego. Ukończył interdyscyplinarne studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim „Kulturowo-społeczna tożsamość płci” oraz w Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście „Totalitaryzm-Nazizm-Auschwitz”. Jest absolwentem szkoły trenerskiej “Weź kurs na Wielokulturowość” realizowanej przez Helsińską Fundację Praw Człowieka. Pracuje w Gimnazjum nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Murowanej Goślinie, gdzie czwarty rok prowadzi autorską klasę interdyscyplinarną „Hipolit”, w ramach której przygotowuje uczniów do roli mediatorów rówieśniczych. Jest polonistą i teologiem. Rozwija się także naukowo i pisze doktorat na temat partycypacji młodzieży w działania obywatelskie. Od kilku lat kieruje Komitetem Partnerskim Ziemi Goślińskiej. Jest także liderem Koła Wielokulturowości, którego członkami są młodzi ludzie w wieku 13-19 lat z Murowanej Gośliny i okolic. Razem z młodzieżą zrealizował wiele międzynarodowych projektów polsko – izraelskich. Właśnie skończył 15-miesięczne działanie w ramach Programu Równać Szanse Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży “Nakręćmito! MUROWANA (re) AKTYWACJA”. Współpracuje z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej. Jest mentorem w e-coachingowym kursie Szkoły Tolerancji. Współpracował także przy programie “Rozmawiajmy o uchodźcach”. Dwa lata temu otrzymał Nagrodę im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”.

Wioletta Wanat

WYRÓŻNIENIE
Absolwentka pedagogiki – poradnictwo pedagogiczne na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Pedagog, trener, doradca metodyczny. Od 20 lat związana z oświatą. Od 2000 roku pedagog
w Gimnazjum nr 7 w Koninie. To czego przede wszystkim chciała się nauczyć, pracując z ludźmi, to dialog. 12 lat temu zetknęła się z metodą Marshalla B. Rosenberga Porozumienie bez Przemocy. Od tamtej pory propaguje ją, a przede wszystkim sama w życiu osobistym i zawodowym używa języka uczuć i potrzeb. Od ośmiu lat prowadzi warsztaty dla dorosłych wg programu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców; jest jego certyfikowanym realizatorem. Podczas zajęć m.in. pokazuje rodzicom jak ważny jest dialog z dzieckiem. Uczy negocjowania zamiast siłowych rozwiązań, zachęca i prezentuje, jak wyjść z roli sędziego w relacji z dziećmi, jak stać się mediatorem między skłóconym rodzeństwem.
10 lat temu w Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Koninie współtworzyła i koordynowała projekt „Mediacje sposób porozumiewania bez przemocy w szkole”. W 2008 r. została, podobnie jak wszyscy uczestniczący projektu, mediatorem szkolnym. Od tamtej pory prowadzi mediacje między uczniami. Często w rozwiązywaniu problemów szkolnych, w rozmowach z nauczycielami, rodzicami, uczniami wykorzystuje elementy mediacji. Podejmuje się trudnych rozmów pojednawczych między dzieckiem i dorosłym (rodzicem lub nauczycielem).
Jej umiejętność słuchania i bycia w empatycznym kontakcie, odkryli koledzy i koleżanki w liceum. Prywatnie mama dwójki dorosłych dzieci, miłośniczka gór, inicjatorka i organizatorka wielu spotkań i wypadów.

Laureaci III edycji

Magdalena Leczkowska

Absolwentka studiów magisterskich w zakresie pedagogiki społeczno-opiekuńczej z andragogiką oraz podyplomowego studium relacji interpersonalnych i profilaktyki uzależnień a także kursu mediacji pojednawczych. Wieloletnia instruktorka Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej i animatorka Ruchu Światło-Życie. Autorka planszowej gry wychowawczej “Królestwo”.

Po ukończeniu kursu mediacji rodzinnych i zapoznaniu się z dostępnymi w internecie materiałami dotyczącymi mediacji rówieśniczych, wdrożyła w szkole autorski program szkolenia mediatorów i propaguje ideę mediacji wśród uczniów, rodziców i nauczycieli. Pierwotnie to zaangażowanie łączyła z pracą na stanowisku wychowawcy świetlicy, obecnie – pedagoga szkolnego. Program jest realizowany od roku szkolnego 2013/14. W tym czasie odbyły się 4 edycje szkolenia dla mediatorów rówieśniczych. Dzięki pomocy Rady Rodziców urządzono kącik do mediacji.

Nie zgadza się z przekonaniem, iż w szkole po reformie starsi uczniowie to jedynie zagrożenie dla młodszych, a rolą nauczycieli jest odseparowanie jednych od drugich. W ramach profilaktyki agresji oraz trudności szkolnych i zagrożenia niedostosowaniem społecznym od roku szkolnego 2018/19 prowadzi wolontariat „Starszy Brat / Starsza siostra”.

Laureaci IV edycji

Katarzyna Semeradt
Zdobywczyni głównej nagrody, pracuje w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 4 w Łodzi, gdzie prowadzi Punkt Mediacji Rodziny. Jest on skoncentrowany na rozwiązywaniu problemów wychowanków i ich rodzin. Jej praca skupia się na wsparciu w pokonywaniu trudności w komunikacji, nabywaniu przez wychowanków i ich rodziny umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych, poszerzaniu kompetencji wychowawczych, poprawy relacji na linii dziecko- rodzic bądź w zakresie relacji pomiędzy partnerami.

Wyróżnienia:

Anna Bukowiec
Pracuje w Publicznej Szkole Podstawowej Cogito w Poznaniu, gdzie w 2018 roku wprowadziła mediacje rówieśnicze. Obecnie prowadzi tam Klub Mediatora, skupiający 25 osób, w tym 12 mediatorów rówieśniczych. Spotykają się oni co tydzień i ćwiczą oraz rozwijają swoje umiejętności jako mediatorzy. Co roku po odpowiednim przeszkoleniu dołączają do nich nowi uczniowie ze starszych klas – wskazywani przez wszystkich uczniów w szkole.

Karolina Czech
Pracuje w Alternatywnej Szkole Podstawowa w Cieszynie, w której pełni wiele funkcji: pedagożki szkolnej, nauczycielki, wychowawczyni oraz wicedyrektorki szkoły. W swojej pracy stosuje Kręgi Naprawcze, w których często biorą udział uczniowie, rodzice oraz inni nauczyciele. Poza wsparciem uczniów co miesiąc współorganizuje i współprowadzi warsztaty dla rodziców, podczas których uczą się oni języka komunikacji ze swoimi dziećmi. Jest organizatorką wakacji survivalowych, w które włącza działania mediacyjne. Dzieci podczas takich wyjazdów nie tylko uczą się współpracy w trudnych i niebezpiecznych warunkach, ale także doświadczają zaufania od drugiej osoby.

Magdalena Miazga
Pracuje w Przedszkolu Nr 191 im. Marii Kownackiej w Warszawie. W swojej codziennej pracy z dziećmi, regularnie stosuje różnorodne formy rozwiązywania konfliktów bez przemocy. Jest współautorką opracowania „Języka komunikacji z dzieckiem” stworzonego wspólnie przez Radę Pedagogiczną Przedszkola i Instytutu Rozwoju Emocji. Stworzyła w sali lekcyjnej kącik regulowania emocji dostępny dla wszystkich dzieci. Opracowała także zasady komunikacji między dziećmi nazwane „Dwa krzesełka”, które pełnią rolę swoistej mediacji w rozwiązywaniu bieżących konfliktów, podczas kłótni rówieśniczych. Stosuje także „wyciszanki”, czyli będące alternatywą dla krzyku wierszyki wyciszające grupę.

Laureaci V edycji

Beata Kołuda

Absolwentka szkoły, w której jest wieloletnim dyrektorem. Całe 35 – letnie życie zawodowe związane z oświatą. Nauczycielka języka polskiego. W Szkole Podstawowej Nr 1 im. Świętego Jana Pawła II w Kłodawie, którą kieruje działa Stowarzyszenie ,,Kłodawska Jedynka”, gdzie jako wiceprezes realizuje różne projekty i programy dla uczniów. Pracuje też jako członek Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Wielkopolskim. Harcmistrz, wieloletnia instruktorka Związku Harcerstwa Polskiego, przez kilka kadencji przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Komendy Hufca ZHP Koło.

Od 2017 roku należy do ścisłego grona liderów – dyrektorów szkół współpracujących z Wielkopolskim Centrum Mediacji Szkolnej, Rówieśniczej i Oświatowej. Certyfikowany mediator oświatowy. Jest współautorką i współrealizatorką Letnich i Zimowych Akademii Mediacji Szkolnych i Rówieśniczych – autorskiego, jedynego w kraju rozwiązania, które w czasie wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży oferuje warsztaty poświęcone komunikacji, pracy z własnymi emocjami i uczeniu się umiejętności mediacyjnych. Pionierka i propagatorka mediacji w szkołach powiatu kolskiego. Powołała do życia Koło Mediatorów oraz przyczyniła się do powstania inicjatywy ,,Anioły ze szkoły”.

Zachęca dzieci, młodzież i nauczycieli do alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Uważa, że mediacje przyczyniają się do zniwelowania negatywnych zachowań i kształtują właściwe postawy społeczne. Zachęca społeczność szkolną do dialogu, wzajemnego zrozumienia oraz aktywnego poszukiwania pokojowych rozwiązań. Cieszy się dużym zaufaniem uczniów, jest dla nich niewątpliwie autorytetem. Dzieli się swoją wiedzą i umiejętnościami z innymi prowadząc szkolenia zarówno dla dorosłych jak i dzieci i młodzieży. Występowała podczas konferencji w Poznaniu, w siedzibie Sądu Okręgowego w Poznaniu na temat ,,Dobrych praktyk mediacji w szkole”. Wielokrotnie zabierała głos dotyczący mediacji podczas narad rejonowych dla dyrektorów szkół. Prowadziła szkolenie na temat mediacji organizowane przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie.

Prywatnie jest żoną, mamą trzech dorosłych synów i babcią. Jej pasją jest praca z dziećmi.

Marta Paczocha

WYRÓŻNIENIE

Absolwentka studiów magisterskich w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej oraz studiów podyplomowych na różnych kierunkach. Pedagog szkolny, logopeda i oligofrenopedagog, surdopedagog i terapeuta w Szkole Podstawowej im. św. Franciszka z Asyżu w Jelnej – woj. podkarpackie. Posiada certyfikat mediatora szkolnego i oświatowego. Wprowadziła do swojej szkoły mediacje i czuwa nad ich przebiegiem. W swojej codziennej pracy propaguje ideę praw dziecka, mediacji i empatycznej komunikacji. Poprzez udział w projekcie Instytutu Edukacji Pozytywnej – „Szkoła Myślenia Pozytywnego – Komunikacja bez przemocy i Mediacje w szkole” – społeczność szkolna – dyrektor szkoły, nauczyciele, młodzież a także rodzice szkolili się w zakresie mediacji poznając język i sposób na rozwiązywanie konfliktów bez przemocy (liczne webinary i kursy). Pani Marta prowadzi w szkole kółko mediacji, gdzie uczniowie – mediatorzy, utrwalają wiedzę i umiejętności mediacyjne. Uczniowie szkoły biorą także udział w kongresach mediacji, wszelkich akcjach ją promujących np. filmik wg scenariusza pani Marty, dostępny na kanale YouTube – Dobre Praktyki – Instytut Edukacji Pozytywnej. Bardzo bliskie są jej tematy wpływu przemocy na rozwój i psychikę dziecka – także przez fakt uczestniczenia w grupach roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie, gdzie szczególnie widać tę zależność. Cały czas pogłębia swoją wiedzę i rozwija umiejętności przez różnorakie kursy i szkolenia z zakresu: przemocy w szkole, roli świadka, dziecka krzywdzonego i wiele innych.. Bardzo wierzy w mediacje i jest przekonana o jej skuteczności – będzie je promować zawsze jak najlepiej potrafi!

Justyna Haduch

WYRÓŻNIENIE

Pracuje w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Jaćmierzu oraz w Szkole Podstawowej w Zarszynie. Jest psychologiem, prowadzi również zajęcia rewalidacyjne. W roku 2018 ukończyła szkolenie „Szkoła Mediacji” a w roku 2019 specjalistyczne warsztaty trenerskie przygotowujące do prowadzenia szkoleń w zakresie mediacji szkolnych i rówieśniczych dla uczniów i rodziców. W obu szkołach kieruje „Szkolnymi Klubami Mediatorów Rówieśniczych”, gdzie uczniowie doskonalą kompetencje komunikacyjne i umiejętności z zakresu pokojowego rozwiązywania sporów. Współpracuje z Podkarpackim Centrum Mediacji. Prowadząc spotkania dla rodziców oraz rad pedagogicznych, odwołuje się do tego, jak ważne jest stosowanie idei komunikacji bez przemocy. Zarówno w życiu zawodowym, jak i codziennym stara się wdrażać praktyki związane z pytaniem o wartości („co jest dla Ciebie ważne?” zadane w odpowiednim momencie, może zmienić przebieg całej rozmowy), rozróżnianiem emocji od zachowań oraz faktów od ich interpretacji.

Artykuły

Dagmara Woźniakowska-Fajst “O przemocy w szkole” >> (PDF)

Aleksandra Winiarska “Zapobieganie przemocy w szkole” >> (PDF)

Witold Klaus “Mediacja w szkole” >> (PDF)

Agata Komendant-Brodowska “Agresja i przemoc szkolna. Raport o stanie badań” >> (PDF)

Witold Klaus “Wykorzystanie sprawiedliwości naprawczej w zapobieganiu przemocy rówieśniczej w szkole” >> (PDF)

O patronce

JOANNA KUBIAK
(14. 10. 1974 – 27. 05. 2014)

Joanna byla niezwykłą Osobą. Jej umiejętnościami można by obdzielić kilka osób. Miała dar zjednywania sobie wszystkich wokół. Wiązało się to z Jej głęboką empatią i rozumieniem potrzeb życiowych innych. W jednej chwili potrafiła ustalić jakiej pomocy ktoś wymaga, a nadto podjąć zazwyczaj skuteczne działanie dla jej realizacji. Te cechy stanowiły fundament jej działania w zakresie mediacji.
Była związana ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej (SIP), jako wieloletnia przewodnicząca komisji rewizyjnej tej organizacji. Współtworzyła i kierowała Ośrodkiem Mediacji SIP. Współpracowała nadto z Fundacją Dobrych Rozwiązań.
Joasia była wpisana na listy mediatorów sądowych w sprawach karnych i cywilnych.
Mediację i bezkonfliktowe rozwiązywanie sporów traktowała jako swoją pasję i misję.
Joannę zaliczyć trzeba do pionierek i propagatorek mediacji rówieśniczej w szkołach. Z sukcesem szkoliła nauczycieli i pedagogów szkolnych w takim działaniu. Sama także uczestniczyła w mediacjach w szkołach. W sytuacji narastającej agresji i przemocy z sukcesem wprowadzała tę metodę, jako sprawdzoną metodę rozwiązywania konfliktów między uczniami, a także między uczniami i nauczycielami.
Joanna była także pomysłodawczynią i współautorką filmu o nowatorskiej metodzie mediacji międzykulturowej w szkole pt. „Porozmawiajmy o tym co nas łączy. Promocja mediacji międzykulturowej w szkole” zrealizowanego przez Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, przy wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej. Film ukazuje jaką rolę pełni mediacja w szkole i jak jest ona ważna w środowiskach wielokulturowych, umożliwiając przede wszystkim wzajemne ich porozumienie.
W uznaniu nowatorskich osiągnięć na polu mediacji, Joanna została odznaczona pośmiertnie Srebrnym Krzyżem Zasługi RP przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.
Joasia miała iście renesansowe zainteresowania i zdolności. Była bardzo muzykalna, co ułatwiało Jej naukę języków obcych. Ukończyła italianistykę na UW. Umiejętności językowe wykorzystywała tłumacząc filmy dokumentalne, między Innymi dla National Geographic Channel.
Joasia tryskała witalnością, dobrocią i energią. Rozśpiewana, była duszą towarzystwa. Stąd też niespodziewana Jej śmierć głęboko zasmuciła całą rodzinę oraz szeroki krąg znajomych i przyjaciół.