Sekcja ds. Cudzoziemców:

Seniorzy w wielokulturowej Warszawie III edycja

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

Grantodawca: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Termin realizacji: 01.03.2020 – 31.12.2022
Kwota dofinansowania: 135 500 PLN

Krótki opis projektu:

Projekt jest działaniem skierowanym do seniorów mieszkających na terenie Warszawy. Jego celem jest budowanie dialogu międzypokoleniowego i międzykulturowego oraz aktywizacja seniorów poprzez działania zapoznające ich z innymi kulturami, wzmacnianie postaw otwartości i tolerancji wśród seniorów wobec cudzoziemców, promowanie pozytywnego wizerunku seniorów oraz wspieranie komunikacji międzykulturowej i międzypokoleniowej.
Projekt stanowi niecodzienną propozycję łączenia seniorów i cudzoziemców, którzy dzięki integrującej sile wspólnego działania i wzajemnego uczenia się mogą przełamać istniejące po obu stronach stereotypy i obawy.
W ramach projektu organizowane są wspólne działania poświęcone innym kulturom, m.in. spotkania z cudzoziemcami, odwiedziny świątyń i innych miejsc związanych z obcymi kulturami, warsztaty kulinarne, zajęcia artystyczne poświęcone technikom typowym dla innych kultur, cykl warsztatów artystycznych poświęconych mozaice, otwarte zajęcia dotyczące innych kultur podczas Warszawskiego Tygodnia Seniora, piknik międzykulturowy i spotkanie świąteczne.

Koordynatorka projektu: Olga Hilik

SIDA – Sustainable, Inclusive and Decent Work for All

Grantodawca: Norway Grants (Norweski Mechanizm Finansowy)
Operator programu: Norway Innovation
Termin realizacji: 01.09.2020 – 31.08.2022
Kwota dofinansowania: 214 000 EUR
Lider projektu: OPZZ
Partnerzy: Norweska Konfederacja Związków Zawodowych (LO)
Urząd Norweskiej Inspekcji Pracy
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

Krótki opis projektu:

Głównym celem projektu jest wzmocnienie wdrażania agendy godnej pracy w Polsce, ze szczególnym naciskiem na rozwiązania dotyczące godnej pracy dla obywateli państw trzecich. Program projektu obejmuje: działania związane z budowaniem potencjału – szkolenia, spotkania u partnerów projektu w Oslo, warsztaty w Polsce, przygotowanie przez SIP podręcznika “Związki zawodowe a migracja”. Projekt zakłada także zorganizowanie 4 seminariów wdrożeniowych oraz kampanii podnoszącej świadomość (w tym wydarzenia inauguracyjne i końcowe).

Koordynatorka projektu: Katarzyna Słubik (k.slubik@interwencjaprawna.pl)

RISING – Mentoring to raise motivate migrants

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

Grantodawca: Program Erasmus +
Termin realizacji: 1.11.2020 – 30.04.2023
Kwota dofinansowania: 216.630,00 EUR
Organizacje partnerskie:
KENTRO MERIMNAS OIKOGENEIAS KAI PAIDIOU Grecja
SAN GIUSEPPE ONLUS Włochy
APROXIMAR- COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL Portugalia
ASOCIATIA EUROPEAN ASSOCIATION FOR SOCIAL INOVATION Rumunia
Kadin ve Genc Girisim Merkezi Dernegi – Woman and Young Entrepreneurship Centre Association Turcja

Krótki opis projektu:
Projekt ma na celu wsparcie migrantów w drodze monitoringu służącego zwiększeniu ich motywacji i pomagającego im nabyć umiejętności społeczne potrzebne do życia w nowym kraju.

Cudzoziemcom zapewnia się zwykle dostęp do kursów językowych lub zawodowych, bardzo często jednak pełne wykorzystanie nowo nabytych umiejętności przysparza im trudności. Czasem wynika to z traum i trudnych doświadczeń w krajach pochodzenia, a czasem po prostu z tego, że odnalezienie się w zupełnie nowej, nieznanej sytuacji życiowej nie jest łatwym zadaniem.

Wspólnie z organizacjami partnerskimi uznaliśmy, że aby wspomóc integrację migrantów, konieczne jest wdrożenie skutecznych metod edukacyjnych opartych na innowacyjnych sposobach zwiększania motywacji uczestników. Projekt RISING postuluje dodanie takich działań do programu szkoleń edukacyjnych oferowanym migrantom.

W ramach projektu przeszkolimy 30 mentorów oraz 30 migrantów z krajów partnerskich. Stworzymy także zestaw narzędzi, który ma pomóc mentorom w ich pracy z cudzoziemcami.

Cele projektu:

 • Zwiększenie świadomości dotyczącej znaczenia motywacji jako czynnika niezbędnego dla kontynuacji rozwoju i edukacji migrantów;
 • Wzrost liczby cudzoziemców zainteresowanych przystąpieniem do programów mentoringowych;
 • Wzmocnienie umiejętności mentorów, zwłaszcza w zakresie motywowania migrantów do działania;
 • Przygotowanie podręcznika dla mentorów z zasobami i narzędziami do sesji mentoringowych;
 • Wzrost poziomu motywacji i pro-aktywności wśród podopiecznych-migrantów;
 • Poprawienie relacji między mentorami a osobami mentorowanymi, dzięki lepszemu zrozumieniu wzajemnych oczekiwań;
 • Zwiększenie umiejętności pracowników i wolontariuszy organizacji partnerskich projektu, dzięki czemu będą oni mogli skutecznie wspierać migrantów i ich mentorów.

Koordynatorka: Maria Deuar

Wyjść z cienia. Wsparcie pokrzywdzonych z nienawiści.

GrantodawcaAktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowany z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Operator: Fundacja im. Stefana Batorego
Termin realizacji: 01.01.2021 – 30.09.2022
Kwota dofinansowania: 37 500 EUR
Partnerzy: Stowarzyszenie Homo Faber, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Stowarzyszenie Nomada.

Krótki opis projektu:

Projekt ma na celu wsparcie pokrzywdzonych przestępstwami motywowanymi uprzedzeniami na tle rasowym, etnicznym religijnym i narodowościowym, aby zminimalizować ich skutki i pomóc w ściganiu sprawców. W ramach projektu utworzone zostaną 3 centra wsparcia w miastach, w których mieszkają duże społeczności migranckie: Warszawie, Wrocławiu i Lublinie. Jest to odpowiedź na problem niskiej dostępności nieodpłatnego wsparcia dla tej grupy osób. Projekt łączy w sobie działania strażnicze, rzecznicze i interwencyjne. Rejestrowanie spraw, interwencji i monitoring spraw sądowych pozwoli na skuteczne nagłaśnianie tych spraw, zmianę postaw organów ścigania i świadków przemocy rasistowskiej oraz podejmowanie działań na rzecz zmian w prawie oraz funkcjonowaniu organów i instytucji państwowych lub samorządowych.

Koordynatorka: Agnieszka Kwaśniewska-Sadkowska

Eu PAM „Eu-Pact on Asylum and Migration”

Grantodawca: UE
Lider: Borderline-europe, Niemcy

Partnerzy: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
Borderline-sicilia, Włochy
Humans before borders (HUBB), Portugalia
Subjective values, Węgry
Udruga Pank, Chorwacja

Termin realizacji: 01.03.2021 – 31.08.2024
Kwota dofinansowania: 148 680 EUR

Krótki opis projektu:

Projekt skupia sześć organizacji z państw Unii Europejskiej zajmujących się migracjami, które dzięki wieloletniemu doświadczeniu i znajomości tematyki, chcą jak najpełniej rozpowszechnić dokument z 2020 roku „Nowy Pakt o Azylu i Migracji”. W tym celu każdy z partnerów zamierza dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców m.in. organizując konferencje, publikując tematyczne materiały. Dodatkową wartością, dzięki regularnym spotkaniom, jest ścisła współpraca między organizacjami, wymiana wiedzy, doświadczeń i obserwacji.

Koordynatorka: Maria Deuar

Kompleksowe wsparcie osób o specjalnych potrzebach w polskim systemie zarządzania migracją (KOMPLEKS)

Grantodawca: Norway Grants
Operator: MSWiA
Termin realizacji: 01.08.2021 – 31.07.2023
Kwota dofinansowania: 742 730 EUR
Lider: International Centre for Migration Policy Development (ICMPD)
Partnerzy: Fundacja Polskie Forum Migracyjne
Urząd ds. Cudzoziemców
Policja norweska
Christian Michelsen Institute (CMI)

Krótki opis projektu:

Projekt ma na celu wsparcie polskiego systemu zarządzania migracją i azylem oraz uwzględnienie w nim potrzeb migrantów o specjalnych potrzebach (OSP).

Działania w projekcie podejmowane w wielostronnej współpracy będą uzupełniać się, tworząc kompleksową siatkę wspierającą migrantów.

Pośrednio, przez wzmacnianie instytucji wspierających migrantów, dzięki szkoleniom, warsztatom, wizytom studyjnym, tworzonym analizom.

Bezpośrednio, przez wspieranie samych migrantów, udzielając porad prawnych, psychologicznych i case management.

Koordynatorka: Maria Deuar

One for All, All for One IV

Grantodawca: The Open Society Foundation
Termin realizacji: 01.10.2021-31.12.2022
Kwota dofinansowania: 125.000 USD

Partnerzy: Amnesty International Polska, Fundacja Centrum Badań Migracyjnych (Migrant Info Point), Fundacja Nasz Wybór, Fundacja Polskie Forum Migracyjne, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Polska Gościnność (Chlebem i Solą oraz portal uchodźcy.info), Stowarzyszenie Homo Faber, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Stowarzyszenie Nomada.

Krótki opis projektu:

Konsorcjum organizacji wspierających imigrantów i uchodźców w Polsce to nieformalna grupa 9 organizacji, które wspierają imigrantów i uchodźców w 4 różnych regionach Polski (Lublin, Poznań, Warszawa, Wrocław). Konsorcjum powstało w maju 2017 roku podczas spotkania organizacji wspierających imigrantów i uchodźców z krajów Grupy Wyszehradzkiej. Od tego czasu członkowie konsorcjum spotykają się co miesiąc, aby wspierać się nawzajem i planować wspólne działania zgodnie z protokołem ustaleń uzgodnionym na pierwszym spotkaniu.

W ramach projektu członkowie Konsorcjum będą współpracować w celu utrzymania i poszerzenia wsparcia dla imigrantów i uchodźców w Polsce, szczególnie tych znajdujących się w trudnej sytuacji, oferując im szeroką gamę bezpośredniej pomocy – przede wszystkim prawnej, psychologicznej i socjalnej. Dodatkową częścią projektu będzie stworzenie projektu strategii ochrony praw pracowników-migrantów. Uzupełnieniem działania będzie stworzenie grupy sojuszników, która powstanie dzięki zaproszeniu do procesu dodatkowych aktorów – ekspertów, naukowców, związków zawodowych, organizacji pracodawców, aktywistów migrantów itp. Celem strategii jest podjęcie wspólnych, zorganizowanych działań na rzecz promowania praw pracowników migrujących – z rządem, odpowiednimi podmiotami (urzędy pracy, związki, inspekcje pracy itp.), ale także z samymi pracodawcami i migrantami.

Koordynatorka: Maria Deuar

W stronę Wolności

Grantodawca: Aktywni Obywatele. Fundusz regionalny, Norway Grants
Operator: Konsorcjum Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Fundacja Edukacja dla Demokracji
Termin realizacji: 01.2022-30.09.2023
Kwota dofinansowania: 83,972 EUR

Krótki opis projektu:

W ramach projektu udzielana jest pomoc prawna osobom umieszczonym w ośrodkach strzeżonych dla cudzoziemców w Lesznowoli i Kętrzynie. W przypadku identyfikacji naruszeń prawa lub oczywistej zbędności detencji podejmowane zostaną rozmowy ze Strażą Graniczną zmierzające do wypuszczenia osadzonych na wolność, gdzie cudzoziemcy dostaną holistyczne, indywidualne wsparcie udzielone przez case-managera, prawnika, psychologa itd. 

Projekt ma na celu wykazanie, że cele pozbawienia wolności ze względów migracyjnych mogą być także skutecznie realizowane w warunkach wolnościowych.

Koordynator: Maria Deuar

Silni mimo wszystko

Grantodawca: Aktywni Obywatele. Fundusz regionalny, Norway Grants
Operator: Konsorcjum Fundacja im. Stefana Batorego, Fundacja Stocznia oraz Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich
Termin realizacji: 01.2022 – 12.2023
Kwota dofinansowania: 84,900 EUR
Projekt prowadzony w partnerstwie z Fundacją Polska Gościnność

Krótki opis projektu:

Projekt przewiduje wsparcie procesu usamodzielnienia osób z doświadczeniem przymusowej migracji z grup szczególnie narażonych na wykluczenie: przygotowanie ich i zaangażowanie w samorzecznictwo oraz wsparcie kompleksowym poradnictwem. Grupą docelową projektu są uchodźcy i uchodźczynie ze względu na ich sytuację narażeni na wykluczenie społeczne: osoby dotknięte przemocą, uchodźcy wychowujący dzieci samodzielnie lub w rodzinach wielodzietnych, przewlekle chorzy i straumatyzowani, osoby z doświadczeniem detencji, osoby LGBT+. Projekt odpowiada na problem niewielkiej widoczności tych grup i ich głosu w debacie publicznej oraz niewystarczającej dostępności wyspecjalizowanego, kompleksowego wsparcia dla takich osób. W wyniku działań projektu ok. 15 osób zostanie aktywnymi samorzecznikami w swojej sprawie, a kompleksowe wsparcie otrzyma min. 120 osób.

Koordynator: Maria Deuar

Sekcja Wolność:

Stowarzyszenie w Koalicji organizacji pozarządowych i środowisk akademickich “Porozumienie na rzecz wprowadzania OPCAT”

Misją Koalicji organizacji pozarządowych i środowisk akademickich „Porozumienie na rzecz wprowadzania OPCAT[1] [dalej: Koalicja] jest działanie na rzecz praw człowieka oraz ich ochrona.

Celem Koalicji jest:

 1. wspieranie i uzupełnianie funkcji Krajowego Mechanizmu Prewencji [dalej: KMP] poprzez podejmowanie działań w celu wzmocnienia Mechanizmu oraz ochrony osób uwięzionych przed torturami i innymi formami maltretowania w miejscach pozbawienia wolności,
 2. monitorowanie wypełnianej przez KMP funkcji zapobiegania torturom i innym formom maltretowania.

Koalicja powstała 26 października 2007 r. z inicjatywy środowiska akademickiego oraz organizacji pozarządowych. Kronika Koalicji znajduje się na stronie: www.ipsir.uw.edu.pl

W skład Koalicji wchodzą Amnestia Międzynarodowa, Fundacja „Sławek”, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Międzynarodowa Komisja Prawników Sekcja Polska, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej oraz pracownicy Katedry Kryminologii i Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego.

Realizując swoje cele Koalicja:

 1. monitoruje przestrzeganie przez państwo zakazu wolności od tortur, nieludzkiego, okrutnego i poniżającego traktowania lub karania poprzez regularne wizytacje jednostek penitencjarnych, badanie skarg aresztowanych i skazanych, obserwację prawa,
 2. monitoruje organizację, sposób działania i efekty pracy KMP,
 3. wspiera KMP w wykonywaniu przez niego zapobiegawczej funkcji poprzez konsultowanie metod i narzędzi pracy, przygotowywanie stanowisk, opinii i ekspertyz, popieraniu jego zaleceń, organizację wspólnych seminariów i konferencji.

Efekty dotychczasowej współpracy Koalicji z KMP:

 • KMP zapoznaje się z raportami z monitoringu organizacji Koalicji i korzysta z ich ustaleń;
 • w miarę możliwości Koalicja monitoruje realizację wydawanych przez KMP zaleceń lub pomaga innym organizacjom w takim monitoringu;
 • raz do roku Koalicja będzie organizować dla KMP spotkanie z ekspertami w celu ewaluacji jego działań i konsultacji strategii i planu działania oraz wizytacji;
 • KMP zapoznaje Koalicję z projektem raportu rocznego ze swoich działań w celu konsultacji. Standardem raportu, do którego powinny dążyć organy lub organizacje kontrolujące miejsca pozbawienia wolności są raporty Europejskiego Komitetu Zapobiegania Torturom (CPT);
 • KMP nie będzie pomijał w raporcie rocznym ze swoich działań miejsc pozbawienia wolności, których nie wizytował (np. ośrodków strzeżonych dla cudzoziemców). Może dokonywać ustaleń w formie pośredniej (np. zwrócić się do odpowiednich władz i Koalicji z prośbą o informacje, spostrzeżenia krytyczne i stanowisko dotyczące ww. miejsc);
 • KMP będzie przedstawiał w raporcie kontekst i skalę opisywanych zjawisk;
 • KMP będzie odwoływać się do prawa i standardów w uporządkowany sposób: w pierwszej kolejności do Konstytucji i ONZ, następnie do EKPCz, CPT i ERW i innych.

[1] Angielska nazwa, użyta w nazwie Koalicji brzmi the Optional Protocol to the UN Convention against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, w skrócie OPCAT. Nazwa OPCAT jest na tyle rozpoznawalna, że jej założyciele zdecydowali się na angielską, nie polską (PFKPT, czyli Protokół Fakultatywny Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania), wersję.

SIP jako partner Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej i Ośrodka Badań Praw Człowieka IPSiR Uniwersytet Warszawski

Nasza współpraca z Katedrą Kryminologii i Polityki Kryminalnej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Klinikę art. 42 kkw [dalej: Klinika 42] trwa.

Zarówno pracownicy naukowi Katedry jak i studenci Kliniki 42 pomagali nam w przygotowaniu i realizacji monitoringu na temat wykonania kary dożywotniego pozbawienia wolności. Liczymy na ich uwagi do opracowywanego przez nas raportu z monitoringu.