Sekcja ds. Cudzoziemców:

Kompleksowe wsparcie osób o specjalnych potrzebach w polskim systemie zarządzania migracją (KOMPLEKS)

Grantodawca: Norway Grants
Operator: MSWiA
Termin realizacji: 01.08.2021 – 31.01.2024
Kwota dofinansowania: 742 730 EUR
Lider: International Centre for Migration Policy Development (ICMPD)
Partnerzy: Fundacja Polskie Forum Migracyjne
Urząd ds. Cudzoziemców
Policja norweska
Christian Michelsen Institute (CMI)

Krótki opis projektu:

Projekt ma na celu wsparcie polskiego systemu zarządzania migracją i azylem oraz uwzględnienie w nim potrzeb migrantów o specjalnych potrzebach (OSP).

Działania w projekcie podejmowane w wielostronnej współpracy będą uzupełniać się, tworząc kompleksową siatkę wspierającą migrantów.

Pośrednio, przez wzmacnianie instytucji wspierających migrantów, dzięki szkoleniom, warsztatom, wizytom studyjnym, tworzonym analizom.

Bezpośrednio, przez wspieranie samych migrantów, udzielając porad prawnych, psychologicznych i case management.

Koordynatorka: Aleksandra Gutowska

Silni mimo wszystko

Grantodawca: Aktywni Obywatele. Fundusz regionalny, Norway Grants
Operator: Konsorcjum Fundacja im. Stefana Batorego, Fundacja Stocznia oraz Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich
Termin realizacji: 01.2022 – 12.2023
Kwota dofinansowania: 84,900 EUR
Projekt prowadzony w partnerstwie z Fundacją Polska Gościnność

Krótki opis projektu:

Projekt przewiduje wsparcie procesu usamodzielnienia osób z doświadczeniem przymusowej migracji z grup szczególnie narażonych na wykluczenie: przygotowanie ich i zaangażowanie w samorzecznictwo oraz wsparcie kompleksowym poradnictwem. Grupą docelową projektu są uchodźcy i uchodźczynie ze względu na ich sytuację narażeni na wykluczenie społeczne: osoby dotknięte przemocą, uchodźcy wychowujący dzieci samodzielnie lub w rodzinach wielodzietnych, przewlekle chorzy i straumatyzowani, osoby z doświadczeniem detencji, osoby LGBT+. Projekt odpowiada na problem niewielkiej widoczności tych grup i ich głosu w debacie publicznej oraz niewystarczającej dostępności wyspecjalizowanego, kompleksowego wsparcia dla takich osób. W wyniku działań projektu ok. 15 osób zostanie aktywnymi samorzecznikami w swojej sprawie, a kompleksowe wsparcie otrzyma min. 120 osób.

Koordynator: Paulina Zając

Humanitarian work in Poland with Ukrainian refugees

Grantodawca: The Tides Foundation (Google)
Termin realizacji: 02.03.2022 – 31.01.2024
Kwota dofinansowania:  1 000 000 USD
Partnerzy: Fundacja Centrum Badań Migracyjnych (Migrant Info Point), Fundacja dla Somalii, Fundacja Nasz Wybór, Fundacja Polskie Forum Migracyjne, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Klub Inteligencji Katolickiej, Polska Gościnność (Chlebem i Solą), Stowarzyszenie Homo Faber, Stowarzyszenie Nomada, Związek Ukraińców w Polsce (Oddział w Przemyślu)

Krótki opis: 

Projekt jest realizowany przez konsorcjum organizacji wspierających imigrantów i uchodźców w różnych miastach Polski (Lublin, Poznań, Przemyśl, Warszawa, Wrocław). Jego głównym założeniem jest świadczenie pomocy humanitarnej uchodźcom z Ukrainy polegającej na zapewnieniu schronienia, pomocy rzeczowej, wsparciu psychologicznym i integracyjnym oraz poradnictwie prawnym i odnośnie zatrudnienia. Częścią projektu jest także wsparcie organizacyjne konsorcjum w zakresie zakupu sprzętu, szkoleń i fundraisingu.

Koordynatorka: Aleksandra Gutowska

Stronger together

Grantodawca: The Open Society Foundation
Termin realizacji: 01.04.2022 – 31.12.2023
Kwota dofinansowania: 500 000 USD
Partnerzy: Amnesty International Polska, Fundacja Centrum Badań Migracyjnych (Migrant Info Point), Fundacja Nasz Wybór, Fundacja Polskie Forum Migracyjne, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Fundacja Polska Gościnność (Chlebem i Solą oraz portal uchodźcy.info), Stowarzyszenie Homo Faber, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Stowarzyszenie Nomada.

Jest to kolejny projekt realizowany w ramach Konsorcjum, grupy 9 organizacji, działających od 2017 roku na rzecz wsparcia migrantów i uchodźców w Polsce, w 4 regionach (Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu) ale pierwszy bezpośrednio skierowany tylko do obywateli Ukrainy.

Głównym celem tego projektu jest zapewnienie w 4 miastach Polski wysokiej jakości pomocy prawnej, socjalnej, psychologicznej, zawodowej itp uchodźcom z Ukrainy, którzy znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji.

Projekt ma również na celu wzmocnienie istniejącej współpracy w ramach Konsorcjum poprzez budowanie bardziej formalnych struktur.

Projekt uzupełni i rozwinie istniejące już usługi doradcze i informacyjne w tych NGOsach. Doprowadzi do wzmocnienia organizacji w czasie kryzysu, zapewniając możliwość samorozwoju w postaci warsztatów i szkoleń dla personelu, a tym samym zapewniając dalszy rozwój organizacji i ich usług.

Koordynatorka: Maria Deuar

Grant instytucjonalny – Program Aktywni Obywatele

Grantodawca: Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowany z Funduszy Norweskich, którego operatorem jest konsorcjum Fundacji im. Stefana Batorego, Fundacji Stocznia oraz Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich
Termin realizacji: 15.07.2022 – 30.04.2024
Kwota dofinansowania: 100 000 euro

Krótki opis projektu:

Dotacja przeznaczona jest na rozwój i usprawnienie zarządzania organizacją (ustrukturyzowane zarządzanie pracownikami i organizacja ich pracy, wyodrębnienie nowej struktury organizacji, przeprowadzenie cyklu szkoleń i warsztatów dla zespołu).

Działania organizacji w latach 2022-24 dofinansowane z Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy: www.aktywniobywatele.org.pl

Koordynacja: Ewa Grzegrzółka

(Legal) Support for minors and families in Poland

Grantodawca: Terre des Hommes
Operator: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
Termin realizacji: 15.12.2022 – 14.04.2024
Kwota dofinansowania: 100 000 EUR

Krótki opis projektu:

Celem projektu jest zapewnienie wsparcia szczególnie wrażliwym grupom migrantów i uchodźców w Polsce. Zaliczają się do niej zarówno dzieci i małoletni, którzy zmuszeni zostali do ucieczki z Ukrainy z powodu wojny jak też osoby przekraczające polsko-białoruską granicę wobec, których zastosowano procedurę pushback oraz których prawa zostały naruszona na różnych poziomach.  W ramach projektu udzielone zostanie wsparcie prawne i integracyjne, zostanie dostarczona pomoc medyczna i humanitarna a także zrealizowane zostaną działania szkoleniowe dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, zapewniających wsparcie i opiekę oraz informacyjne dla młodzieży, która zmuszona była do ucieczki z Ukrainy z powodu wojny.

Koordynatorka: Paulina Zając 

Legal assistance to forcibly displaced persons in Poland

Grantodawca / Lider projektu: UNHCR
Termin realizacji: 01.01.2023 – 31.12.2023
Kwota dofinansowania: 3 030 700 PLN
Partnerzy: Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Stowarzyszenie Nomada

Krótki opis:

Projekt jest odpowiedzią na dwa kryzysy migracyjne. 

W wyniku kryzysu humanitarnego na polsko-białoruskiej granicy w ośrodkach detencyjnych przebywa zwiększona liczba osób (przywożonych bezpośrednio z granicy). Organizacje pozarządowe i niezależne media informowały, że polska Straż Graniczna odmówiła przyjęcia wniosków azylowych od zdecydowanej większości tych osób. Drugą grupą osób ubiegających się o azyl, coraz częściej reprezentowaną w ośrodkach detencyjnych, są osoby, które trafiły prosto z granicy do krajów zachodnich UE, a obecnie są zawracane do Polski. Dostęp do bezpłatnej pomocy prawnej i informacji w jednostkach penitencjarnych jest ograniczony, a niniejszy projekt ma na celu wypełnienie tej luki.

W wyniku agresji Rosji na Ukrainę, w Polsce schroniły się setki tysięcy osób pochodzących z tego kraju. Osoby, które uciekły do Polski, są narażone na różne zagrożenia i rozpaczliwie potrzebują ochrony i pomocy w zaspokojeniu swoich najpilniejszych potrzeb. W ramach projektu udzielone im zostanie wsparcie prawne, w szczególności w Lublinie i w okolicach. Projekt jest uzupełnieniem wysiłków polskiego rządu i podmiotów lokalnych, ale jest też istotny biorąc pod uwagę liczbę osób, które uciekły z Ukrainy, które potrzebują wsparcia prawnego.

Koordynacja: Aleksandra Gutowska

Razem Przeciwko Dyskryminacji 2023

Grantodawca: Urząd Miasta St. Warszawy
Termin realizacji: 01.01.2023-31.12.2023
Kwota dofinansowania: 137 400 PLN
Partner: Lambda Warszawa

Krótki opis:

Celem projektu będzie zwiększenie dostępności poradnictwa antydyskryminacyjnego poprzez udzielaną przez cały czas trwania projektu darmową pomoc psychologiczną i prawną osobom z dwóch szczególnie wrażliwych grup, wobec których miały miejsce sytuacje dyskryminacyjne lub przemoc motywowana uprzedzeniami lub które na takie sytuacje lub przemoc są narażone: osobom LGBTQIAP (lesbijki, geje, osoby biseksualne, transpłciowe, queer, interpłciowe, aseksualne, panseksualne), także z Ukrainy, oraz migrantkom i migrantom, uchodźczyniom i uchodźcom zamieszkałym w Warszawie. 

Oprócz pomocy bezpośredniej zostaną przygotowane i upowszechnione materiały informacyjno edukacyjny dot. praw i problemów wymienionych powyżej grup wrażliwych oraz dwa wydarzenia edukacyjne skierowane do mieszkanek i mieszkańców Warszawy i okolic.

Koordynacja: Aleksandra Gutowska

I-Claim – Improving the living and labour conditions of irregularised migrant households in Europe

Grantodawca: Komisja Europejska, Horizon Europe
Termin realizacji: 01.04.2023-31.03.2026
Kwota dofinansowania:  32 337,50 EUR
Partnerzy: UNIVERSITEIT UTRECHT (lider), THE UNIVERSITY OF BIRMINGHAM, Centre for European Policy Studies, GEMEINNUTZIGE GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG VON WISSENSCHAFT UND BILDUNGMIT BESCHRANKTER HAFTUNG, HELSINGIN YLIOPISTO, UNIVERSITA CA’ FOSCARI VENEZIA, UNIWERSYTET WARSZAWSKI, CONFEDERATION EUROPEENNE DES SYNDICATS ADF, EUROPEAN NETWORK AGAINST RACISM, ACTIONAID INTERNATIONAL ITALIA ONLUS, STICHTING FAIRWORK, HELSINGIN DIAKONISSALAITOKSEN SAATIO SR, Verein zur Förderung des kirchlichen Engagements.

Krótki opis:

Projekt bada z perspektywy międzysektorowej warunki życia i pracy migrantów o nieuregulowanym statusie prawnym w Europie. Ma on na celu ujawnienie spektrum nieprawidłowości we współczesnej Europie i rzucenie światła na codzienne doświadczenia migrantów o nieuregulowanym, niestabilnym i/lub niepewnym statusie prawnym.

Aby osiągnąć ten cel, będziemy angażować na wszystkich etapach cyklu projektu odpowiednie podmioty na szczeblu europejskim, krajowym, a także lokalnym oraz sektorowe w sześciu krajach (Finlandia, Niemcy, Włochy, Holandia, Polska i Wielka Brytania) za pośrednictwem krajowych grup interesariuszy oraz Europejskiej Grupy Zainteresowanych Stron. Ponadto zorganizujemy szereg inicjatyw konsultacyjnych i partycypacyjnych w celu uzyskania nowej wiedzy, wniesienia wkładu w debatę publiczną i polityczną, zweryfikowania kluczowych wyników badań i opracowania zaleceń dotyczących polityk.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej projektu: www.i-claim.eu.

Koordynacja: Aleksandra Gutowska

Capacity Building for Foster Care Professionals and Foster Families in Poland

Grantodawca / Lider projektu: Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji
Termin realizacji: 01.05.2023 – 31.10.2023
Kwota dofinansowania: 11 000 USD

Krótki opis:

Z danych szacunkowych wynika iż od 5 do 7 tysięcy dzieci objętych pieczą zastępczą w Ukrainie przekroczyło polską granicę od rozpoczęcia działań wojennych w tym kraju. W świetle potencjalnie dużej liczby dzieci bez opieki lub dzieci rozdzielonych od rodziców przebywających w Polsce oraz zmian w prawie dotyczących tymczasowej kurateli i pieczy zastępczej nad takimi dziećmi, istnieje potrzeba doinformowania i przeszkolenia odpowiednich podmiotów. 

Projekt przewiduje przeprowadzenie 8 jednodniowych szkoleń dla pracowników pieczy zastępczej i rodzin zastępczych oraz 8 webinarów dla pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych zaangażowanych we wsparcie uchodźców z Ukrainy. Szkolenia będą dotyczyły praw i obowiązków dzieci bez opieki lub dzieci oddzielonych od rodziców, jak i ich kuratorów i opiekunów kierując się zasadą dobra dzieci.

Koordynatorka: Aleksandra Gutowska

Sekcja Wolność:

Stowarzyszenie w Koalicji organizacji pozarządowych i środowisk akademickich “Porozumienie na rzecz wprowadzania OPCAT”

Misją Koalicji organizacji pozarządowych i środowisk akademickich „Porozumienie na rzecz wprowadzania OPCAT[1] [dalej: Koalicja] jest działanie na rzecz praw człowieka oraz ich ochrona.

Celem Koalicji jest:

 1. wspieranie i uzupełnianie funkcji Krajowego Mechanizmu Prewencji [dalej: KMP] poprzez podejmowanie działań w celu wzmocnienia Mechanizmu oraz ochrony osób uwięzionych przed torturami i innymi formami maltretowania w miejscach pozbawienia wolności,
 2. monitorowanie wypełnianej przez KMP funkcji zapobiegania torturom i innym formom maltretowania.

Koalicja powstała 26 października 2007 r. z inicjatywy środowiska akademickiego oraz organizacji pozarządowych. Kronika Koalicji znajduje się na stronie: www.ipsir.uw.edu.pl

W skład Koalicji wchodzą Amnestia Międzynarodowa, Fundacja „Sławek”, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Międzynarodowa Komisja Prawników Sekcja Polska, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej oraz pracownicy Katedry Kryminologii i Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego.

Realizując swoje cele Koalicja:

 1. monitoruje przestrzeganie przez państwo zakazu wolności od tortur, nieludzkiego, okrutnego i poniżającego traktowania lub karania poprzez regularne wizytacje jednostek penitencjarnych, badanie skarg aresztowanych i skazanych, obserwację prawa,
 2. monitoruje organizację, sposób działania i efekty pracy KMP,
 3. wspiera KMP w wykonywaniu przez niego zapobiegawczej funkcji poprzez konsultowanie metod i narzędzi pracy, przygotowywanie stanowisk, opinii i ekspertyz, popieraniu jego zaleceń, organizację wspólnych seminariów i konferencji.

Efekty dotychczasowej współpracy Koalicji z KMP:

 • KMP zapoznaje się z raportami z monitoringu organizacji Koalicji i korzysta z ich ustaleń;
 • w miarę możliwości Koalicja monitoruje realizację wydawanych przez KMP zaleceń lub pomaga innym organizacjom w takim monitoringu;
 • raz do roku Koalicja będzie organizować dla KMP spotkanie z ekspertami w celu ewaluacji jego działań i konsultacji strategii i planu działania oraz wizytacji;
 • KMP zapoznaje Koalicję z projektem raportu rocznego ze swoich działań w celu konsultacji. Standardem raportu, do którego powinny dążyć organy lub organizacje kontrolujące miejsca pozbawienia wolności są raporty Europejskiego Komitetu Zapobiegania Torturom (CPT);
 • KMP nie będzie pomijał w raporcie rocznym ze swoich działań miejsc pozbawienia wolności, których nie wizytował (np. ośrodków strzeżonych dla cudzoziemców). Może dokonywać ustaleń w formie pośredniej (np. zwrócić się do odpowiednich władz i Koalicji z prośbą o informacje, spostrzeżenia krytyczne i stanowisko dotyczące ww. miejsc);
 • KMP będzie przedstawiał w raporcie kontekst i skalę opisywanych zjawisk;
 • KMP będzie odwoływać się do prawa i standardów w uporządkowany sposób: w pierwszej kolejności do Konstytucji i ONZ, następnie do EKPCz, CPT i ERW i innych.

[1] Angielska nazwa, użyta w nazwie Koalicji brzmi the Optional Protocol to the UN Convention against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, w skrócie OPCAT. Nazwa OPCAT jest na tyle rozpoznawalna, że jej założyciele zdecydowali się na angielską, nie polską (PFKPT, czyli Protokół Fakultatywny Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania), wersję.

SIP jako partner Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej i Ośrodka Badań Praw Człowieka IPSiR Uniwersytet Warszawski

Nasza współpraca z Katedrą Kryminologii i Polityki Kryminalnej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Klinikę art. 42 kkw [dalej: Klinika 42] trwa.

Zarówno pracownicy naukowi Katedry jak i studenci Kliniki 42 pomagali nam w przygotowaniu i realizacji monitoringu na temat wykonania kary dożywotniego pozbawienia wolności. Liczymy na ich uwagi do opracowywanego przez nas raportu z monitoringu.