Sekcja ds. Cudzoziemców:

Seniorzy w wielokulturowej Warszawie III edycja

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

Grantodawca: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Termin realizacji: 01.03.2020 – 31.12.2022
Kwota dofinansowania: 135 500 PLN

Krótki opis projektu:

Projekt jest działaniem skierowanym do seniorów mieszkających na terenie Warszawy. Jego celem jest budowanie dialogu międzypokoleniowego i międzykulturowego oraz aktywizacja seniorów poprzez działania zapoznające ich z innymi kulturami, wzmacnianie postaw otwartości i tolerancji wśród seniorów wobec cudzoziemców, promowanie pozytywnego wizerunku seniorów oraz wspieranie komunikacji międzykulturowej i międzypokoleniowej.
Projekt stanowi niecodzienną propozycję łączenia seniorów i cudzoziemców, którzy dzięki integrującej sile wspólnego działania i wzajemnego uczenia się mogą przełamać istniejące po obu stronach stereotypy i obawy.
W ramach projektu organizowane są wspólne działania poświęcone innym kulturom, m.in. spotkania z cudzoziemcami, odwiedziny świątyń i innych miejsc związanych z obcymi kulturami, warsztaty kulinarne, zajęcia artystyczne poświęcone technikom typowym dla innych kultur, cykl warsztatów artystycznych poświęconych mozaice, otwarte zajęcia dotyczące innych kultur podczas Warszawskiego Tygodnia Seniora, piknik międzykulturowy i spotkanie świąteczne.

Koordynatorka projektu: Olga Hilik

RISING – Mentoring to raise motivate migrants

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

Grantodawca: Program Erasmus +
Termin realizacji: 1.11.2020 – 30.04.2023
Kwota dofinansowania: 216.630,00 EUR
Organizacje partnerskie:
KENTRO MERIMNAS OIKOGENEIAS KAI PAIDIOU Grecja
SAN GIUSEPPE ONLUS Włochy
APROXIMAR- COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL Portugalia
ASOCIATIA EUROPEAN ASSOCIATION FOR SOCIAL INOVATION Rumunia
Kadin ve Genc Girisim Merkezi Dernegi – Woman and Young Entrepreneurship Centre Association Turcja

Krótki opis projektu:
Projekt ma na celu wsparcie migrantów w drodze monitoringu służącego zwiększeniu ich motywacji i pomagającego im nabyć umiejętności społeczne potrzebne do życia w nowym kraju.

Cudzoziemcom zapewnia się zwykle dostęp do kursów językowych lub zawodowych, bardzo często jednak pełne wykorzystanie nowo nabytych umiejętności przysparza im trudności. Czasem wynika to z traum i trudnych doświadczeń w krajach pochodzenia, a czasem po prostu z tego, że odnalezienie się w zupełnie nowej, nieznanej sytuacji życiowej nie jest łatwym zadaniem.

Wspólnie z organizacjami partnerskimi uznaliśmy, że aby wspomóc integrację migrantów, konieczne jest wdrożenie skutecznych metod edukacyjnych opartych na innowacyjnych sposobach zwiększania motywacji uczestników. Projekt RISING postuluje dodanie takich działań do programu szkoleń edukacyjnych oferowanym migrantom.

W ramach projektu przeszkolimy 30 mentorów oraz 30 migrantów z krajów partnerskich. Stworzymy także zestaw narzędzi, który ma pomóc mentorom w ich pracy z cudzoziemcami.

Cele projektu:

 • Zwiększenie świadomości dotyczącej znaczenia motywacji jako czynnika niezbędnego dla kontynuacji rozwoju i edukacji migrantów;
 • Wzrost liczby cudzoziemców zainteresowanych przystąpieniem do programów mentoringowych;
 • Wzmocnienie umiejętności mentorów, zwłaszcza w zakresie motywowania migrantów do działania;
 • Przygotowanie podręcznika dla mentorów z zasobami i narzędziami do sesji mentoringowych;
 • Wzrost poziomu motywacji i pro-aktywności wśród podopiecznych-migrantów;
 • Poprawienie relacji między mentorami a osobami mentorowanymi, dzięki lepszemu zrozumieniu wzajemnych oczekiwań;
 • Zwiększenie umiejętności pracowników i wolontariuszy organizacji partnerskich projektu, dzięki czemu będą oni mogli skutecznie wspierać migrantów i ich mentorów.

Koordynatorka: Maria Deuar

Wyjść z cienia. Wsparcie pokrzywdzonych z nienawiści.

GrantodawcaAktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowany z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Operator: Fundacja im. Stefana Batorego
Termin realizacji: 01.01.2021 – 30.09.2022
Kwota dofinansowania: 37 500 EUR
Partnerzy: Stowarzyszenie Homo Faber, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Stowarzyszenie Nomada.

Krótki opis projektu:

Projekt ma na celu wsparcie pokrzywdzonych przestępstwami motywowanymi uprzedzeniami na tle rasowym, etnicznym religijnym i narodowościowym, aby zminimalizować ich skutki i pomóc w ściganiu sprawców. W ramach projektu utworzone zostaną 3 centra wsparcia w miastach, w których mieszkają duże społeczności migranckie: Warszawie, Wrocławiu i Lublinie. Jest to odpowiedź na problem niskiej dostępności nieodpłatnego wsparcia dla tej grupy osób. Projekt łączy w sobie działania strażnicze, rzecznicze i interwencyjne. Rejestrowanie spraw, interwencji i monitoring spraw sądowych pozwoli na skuteczne nagłaśnianie tych spraw, zmianę postaw organów ścigania i świadków przemocy rasistowskiej oraz podejmowanie działań na rzecz zmian w prawie oraz funkcjonowaniu organów i instytucji państwowych lub samorządowych.

Koordynatorka: Agnieszka Kwaśniewska-Sadkowska

Eu PAM „Eu-Pact on Asylum and Migration”

Grantodawca: UE
Lider: Borderline-europe, Niemcy

Partnerzy: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
Borderline-sicilia, Włochy
Humans before borders (HUBB), Portugalia
Subjective values, Węgry
Udruga Pank, Chorwacja

Termin realizacji: 01.03.2021 – 31.08.2024
Kwota dofinansowania: 148 680 EUR

Krótki opis projektu:

Projekt skupia sześć organizacji z państw Unii Europejskiej zajmujących się migracjami, które dzięki wieloletniemu doświadczeniu i znajomości tematyki, chcą jak najpełniej rozpowszechnić dokument z 2020 roku „Nowy Pakt o Azylu i Migracji”. W tym celu każdy z partnerów zamierza dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców m.in. organizując konferencje, publikując tematyczne materiały. Dodatkową wartością, dzięki regularnym spotkaniom, jest ścisła współpraca między organizacjami, wymiana wiedzy, doświadczeń i obserwacji.

Koordynatorka: Maria Deuar

Kompleksowe wsparcie osób o specjalnych potrzebach w polskim systemie zarządzania migracją (KOMPLEKS)

Grantodawca: Norway Grants
Operator: MSWiA
Termin realizacji: 01.08.2021 – 31.07.2023
Kwota dofinansowania: 742 730 EUR
Lider: International Centre for Migration Policy Development (ICMPD)
Partnerzy: Fundacja Polskie Forum Migracyjne
Urząd ds. Cudzoziemców
Policja norweska
Christian Michelsen Institute (CMI)

Krótki opis projektu:

Projekt ma na celu wsparcie polskiego systemu zarządzania migracją i azylem oraz uwzględnienie w nim potrzeb migrantów o specjalnych potrzebach (OSP).

Działania w projekcie podejmowane w wielostronnej współpracy będą uzupełniać się, tworząc kompleksową siatkę wspierającą migrantów.

Pośrednio, przez wzmacnianie instytucji wspierających migrantów, dzięki szkoleniom, warsztatom, wizytom studyjnym, tworzonym analizom.

Bezpośrednio, przez wspieranie samych migrantów, udzielając porad prawnych, psychologicznych i case management.

Koordynatorka: Maria Deuar

One for All, All for One IV

Grantodawca: The Open Society Foundation
Termin realizacji: 01.10.2021-31.12.2022
Kwota dofinansowania: 125.000 USD

Partnerzy: Amnesty International Polska, Fundacja Centrum Badań Migracyjnych (Migrant Info Point), Fundacja Nasz Wybór, Fundacja Polskie Forum Migracyjne, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Polska Gościnność (Chlebem i Solą oraz portal uchodźcy.info), Stowarzyszenie Homo Faber, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Stowarzyszenie Nomada.

Krótki opis projektu:

Konsorcjum organizacji wspierających imigrantów i uchodźców w Polsce to nieformalna grupa 9 organizacji, które wspierają imigrantów i uchodźców w 4 różnych regionach Polski (Lublin, Poznań, Warszawa, Wrocław). Konsorcjum powstało w maju 2017 roku podczas spotkania organizacji wspierających imigrantów i uchodźców z krajów Grupy Wyszehradzkiej. Od tego czasu członkowie konsorcjum spotykają się co miesiąc, aby wspierać się nawzajem i planować wspólne działania zgodnie z protokołem ustaleń uzgodnionym na pierwszym spotkaniu.

W ramach projektu członkowie Konsorcjum będą współpracować w celu utrzymania i poszerzenia wsparcia dla imigrantów i uchodźców w Polsce, szczególnie tych znajdujących się w trudnej sytuacji, oferując im szeroką gamę bezpośredniej pomocy – przede wszystkim prawnej, psychologicznej i socjalnej. Dodatkową częścią projektu będzie stworzenie projektu strategii ochrony praw pracowników-migrantów. Uzupełnieniem działania będzie stworzenie grupy sojuszników, która powstanie dzięki zaproszeniu do procesu dodatkowych aktorów – ekspertów, naukowców, związków zawodowych, organizacji pracodawców, aktywistów migrantów itp. Celem strategii jest podjęcie wspólnych, zorganizowanych działań na rzecz promowania praw pracowników migrujących – z rządem, odpowiednimi podmiotami (urzędy pracy, związki, inspekcje pracy itp.), ale także z samymi pracodawcami i migrantami.

Koordynatorka: Maria Deuar

W stronę Wolności

Grantodawca: Aktywni Obywatele. Fundusz regionalny, Norway Grants
Operator: Konsorcjum Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Fundacja Edukacja dla Demokracji
Termin realizacji: 01.2022-30.09.2023
Kwota dofinansowania: 83,972 EUR

Krótki opis projektu:

Celem projektu jest zapewnienie przestrzegania prawa do wolności osobistej osób umieszczonych w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Lesznowoli i Kętrzynie.

W ramach projektu zapewnimy indywidualną pomoc prawną dla osób umieszczonych w tych ośrodkach i z niego zwolnionych. Celem wsparcia będzie udzielenie indywidualnej pomocy prawnej i zidentyfikowanie osób szczególnie wrażliwych (m.in. złym stanie psychofizycznym, po doświadczeniu przemocy), a następnie zapewnienie im reprezentacji prawnej przed sądami i trybunałami w celu zwolnienia z ośrodka, uzyskania zadośćuczynienia za niesłuszne pozbawienie wolności i przyznania przez władze, że doszło do naruszenia ich praw (przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka). W celu zwiększenia skuteczności działań prawnych, oraz zmniejszenia cierpienia psychicznego osób przebywających w ośrodku strzeżonym, zapewniona będzie pomoc psychologiczna dla osób szczególnie wrażliwych. W jej wyniku ma zostać sporządzona indywidualna diagnoza psychologiczna, która wesprze argumentację prawną przemawiającą za zwolnieniem z detencji.

Bieżące informacje o projekcie

Koordynator: Natallia Klimchuk

Silni mimo wszystko

Grantodawca: Aktywni Obywatele. Fundusz regionalny, Norway Grants
Operator: Konsorcjum Fundacja im. Stefana Batorego, Fundacja Stocznia oraz Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich
Termin realizacji: 01.2022 – 12.2023
Kwota dofinansowania: 84,900 EUR
Projekt prowadzony w partnerstwie z Fundacją Polska Gościnność

Krótki opis projektu:

Projekt przewiduje wsparcie procesu usamodzielnienia osób z doświadczeniem przymusowej migracji z grup szczególnie narażonych na wykluczenie: przygotowanie ich i zaangażowanie w samorzecznictwo oraz wsparcie kompleksowym poradnictwem. Grupą docelową projektu są uchodźcy i uchodźczynie ze względu na ich sytuację narażeni na wykluczenie społeczne: osoby dotknięte przemocą, uchodźcy wychowujący dzieci samodzielnie lub w rodzinach wielodzietnych, przewlekle chorzy i straumatyzowani, osoby z doświadczeniem detencji, osoby LGBT+. Projekt odpowiada na problem niewielkiej widoczności tych grup i ich głosu w debacie publicznej oraz niewystarczającej dostępności wyspecjalizowanego, kompleksowego wsparcia dla takich osób. W wyniku działań projektu ok. 15 osób zostanie aktywnymi samorzecznikami w swojej sprawie, a kompleksowe wsparcie otrzyma min. 120 osób.

Koordynator: Maria Deuar

Razem Przeciwko Dyskryminacji III

Poradnictwo dla grup szczególnie zagrożonych dyskryminacją

Grantodawca: Miasto Stołeczne Warszawa
Termin realizacji: 01.02.2022 – 31.12.2022
Kwota dofinansowania: 100 000 PLN
Partner w projekcie: Stowarzyszenie Lambda

Krótki opis projektu:

Celem ogólnym projektu będzie zwiększenie dostępności poradnictwa antydyskryminacyjnego w zakresie pomocy psychologicznej i prawnej dla przedstawicieli dwóch szczególnie wrażliwych grup ryzyka: mieszkających w Warszawie osób LGBT oraz migrantów.

Cel ten będzie zrealizowany poprzez zaoferowanie przedstawicielom tych dwóch grup dostępu do profesjonalnego poradnictwa prawnego oraz psychologicznego w zakresie spraw dotyczących doświadczanej przez nich dyskryminacji lub przemocy motywowanej uprzedzeniami.

Poradnictwo świadczone będzie w siedzibach obu organizacji (Stowarzyszenia Lambda Warszawa oraz Stowarzyszenia Interwencji Prawnej).

Koordynatorka: Maria Deuar

No Detention Necessary III

Grantodawca: projekt współfinansowany ze środków Network of European Foundations w ramach programu European Programme for Integration and Migration
Termin realizacji: 01.03.2022 – 31.01.2023
Kwota dofinansowania: 120 000 EUR

Opis projektu:

Projekt No Detention Necessary III jest trzecią fazą pilotażu nowatorskiego podejścia do alternatyw do detencji. W oparciu o wypracowany przez koalicję International Detention Coalition (IDC) model skutecznych alternatyw do detencji – tzw. Community Assessment and Placement model (CAP) – osobom opuszczającym ośrodki strzeżone bądź zagrożonym detencją oferujemy wsparcie w postaci pracy quasi-socjalnej, poradnictwa prawnego i psychologicznego. Staramy się zwiększyć zaangażowanie cudzoziemców objętych programem w procedury, które są ich udziałem, poprawić ich funkcjonowanie na wolności i wypracować wraz z nimi długofalowy plan działania, w oparciu o krajowe przepisy dot. migracji.

Uzasadnienie projektu

Badania pokazują, że największą efektywność procedur migracyjnych przy jednoczesnym wysokim stopniu poszanowania praw cudzoziemców, osiągnąć można poprzez stosowanie alternatyw do detencji opartych o model pracy socjalnej w formie tzw. zarządzania przypadkiem (ang. case management) wykonywanego przez osoby niebędące pracownikami służb ani urzędów migracyjnych.

Zarządzanie przypadkiem jest kompleksowym i systemowym podejściem do udzielania wsparcia osobom, które nie zostały umieszczone w detencji, zaprojektowanym jako odpowiedź na złożoność sytuacji faktycznej i prawnej takich osób. Badania pokazują, iż przydzielenie cudzoziemcom specjalnej osoby, która nie mając wpływu na toczące się w ich sprawie procedury administracyjne, koordynuje i ułatwia dostęp do oferowanych im usług, udziela informacji o ich sytuacji faktycznej i prawnej oraz jest pośrednikiem między cudzoziemcami a urzędem i służbami migracyjnymi, ma pozytywny wpływ na efektywność procedur z udziałem cudzoziemców. Stosowanie alternatyw do detencji w oparciu o case management i współpracę ze społeczeństwem obywatelskim zalecają rządom m.in. Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców, Agencja Praw Podstawowych UE czy też Zgromadzenie Ogólne Rady Europy.

Europejska sieć NGOsów realizujących pilotaże alternatyw do detencji

Projekt realizowany jest na terenie Polski, jednak stanowi element szerszego ruchu obywatelskiego w Unii Europejskiej – w ramach sieci European ATD network zrzeszonych jest obecnie 6 organizacji krajowych realizujących projekty pilotażowe oparte na modelu zarządzania przypadkiem. Działania członków wspiera międzynarodowa koalicja IDC oraz platforma Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM).

Grupa docelowa projektu No Detention Necessary III

Do współpracy w ramach projektu zapraszamy cudzoziemców, wobec których wszczęto bądź zakończono postępowanie o zobowiązanie do powrotu (w tym osoby, które ubiegały się nieskutecznie o ochronę międzynarodową) oraz:

 • zostali zwolnieni ze strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców,
 • nałożono na nich obowiązki wynikające ze środków alternatywnych do detencji, lub
 • uniknęli umieszczenia w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców.

Wsparciem z projektu mogą być objęte (poza szczególnymi przypadkami) tylko osoby, które:

 • są w stanie zaspokoić swoje podstawowe potrzeby życiowe tj. zakwaterowanie i wyżywienie,
 • gwarantują aktywną współpracę z pracownikami SIP, w tym zwłaszcza z case-managerem/ką

Wsparcie udzielane w ramach projektu projektu obejmuje:

 • zarządzanie przypadkiem (ang.case management): udzielanie informacji, pośrednictwo między organami administracji a cudzoziemcem/ką, pomoc w załatwianiu bieżących spraw, wspólne opracowanie strategii wyjścia z sytuacji kryzysowej, praca quasi-socjalna,
 • poradnictwo prawne,
 • wsparcie psychologiczne,
 • wsparcie tłumaczeniowe.

Koordynatorka: Katarzyna Słubik, k.slubik@interwencjaprawna.pl.

Humanitarian work in Poland with Ukrainian refugees

Grantodawca: The Tides Foundation (Google)
Termin realizacji: 02.03.2022 – 31.01.2024
Kwota dofinansowania:  1 000 000 USD
Partnerzy: Fundacja Centrum Badań Migracyjnych (Migrant Info Point), Fundacja dla Somalii, Fundacja Nasz Wybór, Fundacja Polskie Forum Migracyjne, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Klub Inteligencji Katolickiej, Polska Gościnność (Chlebem i Solą), Stowarzyszenie Homo Faber, Stowarzyszenie Nomada, Związek Ukraińców w Polsce (Oddział w Przemyślu)

Krótki opis: 

Projekt jest realizowany przez konsorcjum organizacji wspierających imigrantów i uchodźców w różnych miastach Polski (Lublin, Poznań, Przemyśl, Warszawa, Wrocław). Jego głównym założeniem jest świadczenie pomocy humanitarnej uchodźcom z Ukrainy polegającej na zapewnieniu schronienia, pomocy rzeczowej, wsparciu psychologicznym i integracyjnym oraz poradnictwie prawnym i odnośnie zatrudnienia. Częścią projektu jest także wsparcie organizacyjne konsorcjum w zakresie zakupu sprzętu, szkoleń i fundraisingu.

Koordynatorka: Aleksandra Gutowska

Stronger together

Grantodawca: The Open Society Foundation
Termin realizacji: 01.04.2022 – 31.12.2023
Kwota dofinansowania: 500 000 USD
Partnerzy: Amnesty International Polska, Fundacja Centrum Badań Migracyjnych (Migrant Info Point), Fundacja Nasz Wybór, Fundacja Polskie Forum Migracyjne, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Fundacja Polska Gościnność (Chlebem i Solą oraz portal uchodźcy.info), Stowarzyszenie Homo Faber, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Stowarzyszenie Nomada.

Jest to kolejny projekt realizowany w ramach Konsorcjum, grupy 9 organizacji, działających od 2017 roku na rzecz wsparcia migrantów i uchodźców w Polsce, w 4 regionach (Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu) ale pierwszy bezpośrednio skierowany tylko do obywateli Ukrainy.

Głównym celem tego projektu jest zapewnienie w 4 miastach Polski wysokiej jakości pomocy prawnej, socjalnej, psychologicznej, zawodowej itp uchodźcom z Ukrainy, którzy znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji.

Projekt ma również na celu wzmocnienie istniejącej współpracy w ramach Konsorcjum poprzez budowanie bardziej formalnych struktur.

Projekt uzupełni i rozwinie istniejące już usługi doradcze i informacyjne w tych NGOsach. Doprowadzi do wzmocnienia organizacji w czasie kryzysu, zapewniając możliwość samorozwoju w postaci warsztatów i szkoleń dla personelu, a tym samym zapewniając dalszy rozwój organizacji i ich usług.

Koordynatorka: Maria Deuar

Zadaniowa Grupa Prawna

Grantodawca: Oxfam GB
Termin realizacji: 15.04.2022 – 31.03.2023
Kwota dofinansowania:  62 439 euro

Krótki opis: 

Ogólnym celem projektu jest identyfikacja najbardziej bezbronnych osób uciekających z Ukrainy i zapewnienie im pomocy prawnej, a w razie potrzeby wprowadzenie strategicznego postępowania sądowego, a także zidentyfikowanie i wypełnienie luk w reakcji państwa na wojnę na Ukrainie i kryzys na granicy z Białorusią w celu ochrony praw osób najbardziej bezbronnych. Ponadto w ramach projektu przewidziane jest wzmocnienie potencjału zespołu prawnego SIP oraz stworzenie kompleksowej polityki ochrony w miejscu pracy w zakresie zapobieganiu wykorzystywaniu i nadużyciom.

Koordynatorka: Aleksandra Gutowska

Capacity Building for Foster Care Professionals and Foster Families in Poland

Grantodawca / Lider projektu: Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji 
Termin realizacji: 01.06.2022 – 31.10.2022
Kwota dofinansowania: 19 588 USD

Krótki opis:

Z danych szacunkowych wynika iż od 5 do 7 tysięcy dzieci objętych pieczą zastępczą w Ukrainie przekroczyło polską granicę od rozpoczęcia działań wojennych w tym kraju. W świetle potencjalnie dużej liczby dzieci bez opieki lub dzieci rozdzielonych od rodziców przebywających w Polsce oraz zmian w prawie dotyczących tymczasowej kurateli i pieczy zastępczej nad takimi dziećmi, istnieje potrzeba doinformowania i przeszkolenia odpowiednich podmiotów. 

W ramach projektu eksperci ze Stowarzyszenia Interwencji Prawnej przygotują suplement podręcznika dla trenerów stworzonego w ramach projektu „Rodzinna Piecza Zastępcza Ponad Granicami” realizowanego przez IOM we współpracy z SIP w latach 2018-2019. Ponadto projekt przewiduje przeprowadzenie 10 jednodniowych szkoleń dla pracowników pieczy zastępczej o rodzin zastępczych. Szkolenia będą dotyczyły praw i obowiązków dzieci bez opieki lub dzieci oddzielonych od rodziców, jak i ich kuratorów i opiekunów kierując się zasadą dobra dzieci. 

Koordynatorka: Aleksandra Gutowska

Sekcja Wolność:

Stowarzyszenie w Koalicji organizacji pozarządowych i środowisk akademickich “Porozumienie na rzecz wprowadzania OPCAT”

Misją Koalicji organizacji pozarządowych i środowisk akademickich „Porozumienie na rzecz wprowadzania OPCAT[1] [dalej: Koalicja] jest działanie na rzecz praw człowieka oraz ich ochrona.

Celem Koalicji jest:

 1. wspieranie i uzupełnianie funkcji Krajowego Mechanizmu Prewencji [dalej: KMP] poprzez podejmowanie działań w celu wzmocnienia Mechanizmu oraz ochrony osób uwięzionych przed torturami i innymi formami maltretowania w miejscach pozbawienia wolności,
 2. monitorowanie wypełnianej przez KMP funkcji zapobiegania torturom i innym formom maltretowania.

Koalicja powstała 26 października 2007 r. z inicjatywy środowiska akademickiego oraz organizacji pozarządowych. Kronika Koalicji znajduje się na stronie: www.ipsir.uw.edu.pl

W skład Koalicji wchodzą Amnestia Międzynarodowa, Fundacja „Sławek”, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Międzynarodowa Komisja Prawników Sekcja Polska, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej oraz pracownicy Katedry Kryminologii i Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego.

Realizując swoje cele Koalicja:

 1. monitoruje przestrzeganie przez państwo zakazu wolności od tortur, nieludzkiego, okrutnego i poniżającego traktowania lub karania poprzez regularne wizytacje jednostek penitencjarnych, badanie skarg aresztowanych i skazanych, obserwację prawa,
 2. monitoruje organizację, sposób działania i efekty pracy KMP,
 3. wspiera KMP w wykonywaniu przez niego zapobiegawczej funkcji poprzez konsultowanie metod i narzędzi pracy, przygotowywanie stanowisk, opinii i ekspertyz, popieraniu jego zaleceń, organizację wspólnych seminariów i konferencji.

Efekty dotychczasowej współpracy Koalicji z KMP:

 • KMP zapoznaje się z raportami z monitoringu organizacji Koalicji i korzysta z ich ustaleń;
 • w miarę możliwości Koalicja monitoruje realizację wydawanych przez KMP zaleceń lub pomaga innym organizacjom w takim monitoringu;
 • raz do roku Koalicja będzie organizować dla KMP spotkanie z ekspertami w celu ewaluacji jego działań i konsultacji strategii i planu działania oraz wizytacji;
 • KMP zapoznaje Koalicję z projektem raportu rocznego ze swoich działań w celu konsultacji. Standardem raportu, do którego powinny dążyć organy lub organizacje kontrolujące miejsca pozbawienia wolności są raporty Europejskiego Komitetu Zapobiegania Torturom (CPT);
 • KMP nie będzie pomijał w raporcie rocznym ze swoich działań miejsc pozbawienia wolności, których nie wizytował (np. ośrodków strzeżonych dla cudzoziemców). Może dokonywać ustaleń w formie pośredniej (np. zwrócić się do odpowiednich władz i Koalicji z prośbą o informacje, spostrzeżenia krytyczne i stanowisko dotyczące ww. miejsc);
 • KMP będzie przedstawiał w raporcie kontekst i skalę opisywanych zjawisk;
 • KMP będzie odwoływać się do prawa i standardów w uporządkowany sposób: w pierwszej kolejności do Konstytucji i ONZ, następnie do EKPCz, CPT i ERW i innych.

[1] Angielska nazwa, użyta w nazwie Koalicji brzmi the Optional Protocol to the UN Convention against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, w skrócie OPCAT. Nazwa OPCAT jest na tyle rozpoznawalna, że jej założyciele zdecydowali się na angielską, nie polską (PFKPT, czyli Protokół Fakultatywny Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania), wersję.

SIP jako partner Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej i Ośrodka Badań Praw Człowieka IPSiR Uniwersytet Warszawski

Nasza współpraca z Katedrą Kryminologii i Polityki Kryminalnej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Klinikę art. 42 kkw [dalej: Klinika 42] trwa.

Zarówno pracownicy naukowi Katedry jak i studenci Kliniki 42 pomagali nam w przygotowaniu i realizacji monitoringu na temat wykonania kary dożywotniego pozbawienia wolności. Liczymy na ich uwagi do opracowywanego przez nas raportu z monitoringu.