Sekcja ds. Cudzoziemców:

Międzypokoleniowa twarz Warszawy

Pełna nazwa projektu: Międzypokoleniowa twarz Warszawy

Grantodawca: Urząd Miasta St. Warszawy
Termin realizacji: 23.04.2019 -  21.06.2019 r.
Kwota dofinansowania: 9 940,00 zł

W ramach konkursu: Małe dotacje w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych: środki z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, kombatantów oraz osób represjonowanych wynikających z Programu Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020 w 2019 roku ogłoszonym przez: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Projekt "Międzypokoleniowa twarz Warszawy" jest działaniem skierowanym do seniorów i dzieci cudzoziemców mieszkających na terenie Warszawy. Polega na zorganizowaniu szeregu warsztatów i zajęć dla seniorów i dzieci cudzoziemców zwieńczonych wielopokoleniowym i międzykulturowym piknikiem.

Propozycje aktywności są bardzo zróżnicowane tematycznie.Planowane są międzypokoleniowe zajęcia artystyczne, tworzenia przetworów,  składanie robotów, układanie puzzli 3D i spotkania z alpakami.

Celem projektu jest budowanie dialogu międzypokoleniowego oraz aktywizacja seniorów, wzmacnianie postaw otwartości i tolerancji wśród seniorów wobec cudzoziemców, promowanie pozytywnego wizerunku seniorów oraz wspieranie komunikacji międzykulturowej i międzypokoleniowej. Projekt zakłada, że grupy uczestniczące w proponowanych aktywnościach będą mieszane pokoleniowo. W każdych zajęciach połowę uczestników stanowić będą dzieci, a połowę osoby starsze. Celem takiego rozplanowania uczestników jest stworzenie więzi między osobami starszymi i dziećmi cudzoziemcami tak, aby po zakończeniu projektu przynajmniej część z nich w grupach mieszanych wiekowo spotykała się na gruncie poza formalnym, ale koordynowanym przez SIP.

Warszawa dla Uchodźców

Inicjatywa polega na zorganizowaniu wielokulturowego i wielopokoleniowego pikniku z okazji Dnia Uchodźcy oraz stworzeniu broszury "Welcome pack" dla uchodźców mieszkających w Warszawie i migrantów w procedurze o udzielenie ochrony międzynarodowej (w kilku językach).

Piknik pozwoli uczcić Światowy Dzień Uchodźcy. Wydarzenie będzie miało charakter otwarty. Uchodźcy i migranci będą współtworzyli wydarzenie, w szczególności przez prowadzenie warsztatów kulinarnych oraz przygotowanie części jedzenia na kolację.

Broszura będzie odpowiedzią na problem braku świadomości praw i obowiązków migrantów oraz możliwości, które daje im mieszkanie w Warszawie. W publikacji znajdzie się m.in. opis praw i obowiązków, miejsc, w których można uzyskać pomoc oraz zaangażować się w życie społeczno-kulturalne miasta. Publikacja będzie rozpowszechniana w siedzibie SIPu, placówkach udzielających wsparcia uchodźcom (WCPR,OPS) i w ośrodkach dla cudzoziemców. Broszura będzie też dostępna na stronie www.

Inicjatywa wspierana jest przez Fundusz Obywatelski zarządzany przez Fundację dla Polski.

Fostering Across Borders

 

 

 

Grantodawca: Komisja Europejska

Kwota dofinansowania: 18 492 euro

Partnerzy:

Projekt realizowany przez Międzynarodową Organizację ds. Migracji (International Organization for Migration) w partnerstwie z Coram BAAF i Coram Children’s Legal Centre (Wielka Brytania), Minor Ndako i Mentor Escale (Belgia), the Luxembourgish Red Cross (Luxembourg) oraz Stowarzyszenie Interwencji Prawnej (Polska).

Termin realizacji: styczeń 2018 – listopad 2019 r.

Krótko o projekcie:

Celem projektu jest zwiększenie świadomości i kwalifikacji rodziców zastępczych opiekujących się dziećmi cudzoziemskimi pochodzącymi z krajów trzecich oraz profesjonalistów pracujących z dziećmi cudzoziemskimi (w szczególności profesjonalistów wspierających rodziców zastępczych) w zakresie specyfiki sprawowania pieczy nad małoletnimi cudzoziemcami bez opieki.

Działania podjęte w ramach projektu można podzielić na trzy etapy. W ramach pierwszego etapu zostaną zbadane potrzeby szkoleniowe obu grup docelowych. Mając na uwadze ustalone potrzeby grup docelowych zostanie opracowany plan dwudniowego szkolenia wraz z niezbędnymi materiałami szkoleniowymi tj. podręcznikiem dla uczestników i podręcznikiem dla przyszłych trenerów. Drugi etap realizacji projektu polegać będzie na przeszkoleniu grupy trenerów (profesjonalistów pracujących z dziećmi cudzoziemskimi lub rodzinami zastępczymi w różnych powiatach na terytorium RP) w zakresie prowadzenia szkoleń dla rodziców zastępczych i profesjonalistów w zakresie specyfiki sprawowania pieczy nad małoletnimi cudzoziemcami bez opieki. Trzeci etap realizacji projektu polega na przeprowadzeniu kampanii mającej na celu zwiększenie świadomości wśród potencjalnych i obecnych rodziców zastępczych na temat możliwości zostania rodziną zastępczą dla dzieci cudzoziemskich bez opieki przebywających w Polsce.

Koordynator: Magdalena Sadowska

Praca, rodzina, dom – case management dla nieaktywnych zawodowo uchodźczyń

Grantodawca: Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w ramach programu grantowego "Małe Wielkie Zmiany"

Termin realizacji: 15.12.2018 - 15.06.2019 r.

Kwota dofinansowania: 42.982 zł

Partner: Fundacja Polskie Forum Migracyjne

Krótko o projekcie:

Pilotażowy projekt skierowany do grupy 6 migrantek mieszkających w Warszawie i okolicach, które są oddalone od rynku pracy. Są to głównie samotne-matki, migrantki posiadające rodziny wielodzietne.

Nasza innowacja społeczna będzie polegała na udzielaniu cudzoziemkom wsparcia w postaci tzw. zarządzania przypadkiem (ang. case management). Każda z uczestniczek pilotażu będzie otoczona odpowiednią, dostosowaną do jej potrzeb i możliwości, oraz – co najważniejsze - indywidualną asystą prawną, psychologiczną, ale także asystą w poszukiwaniu pracy czy pozyskaniu wsparcia socjalnego (przedszkole, żłobek, mieszkanie socjalne, pomoc lekarska itd.). Taki pakiet pomocy dopasowany do potrzeb konkretnej osoby będzie dobrym przygotowaniem do jej wkroczenia na rynek pracy.

Koordynator: Aleksandra Chrzanowska

Warszawa Wielokulturowa IV

Grantodawca: Urząd m.st. Warszawy
Termin realizacji: grudzień 2018 – listopad 2021
Kwota dofinansowania : 262 000 zł

Krótki opis projektu:

Projekt składa się z trzech części. Pierwszą stanowi poradnictwo prawne dla cudzoziemców, drugą poradnictwo międzykulturowe i integracyjne dla tej grupy beneficjentów, trzecią Centrum Wolontariatu.

1. Zakres konsultacji prawnych obejmuje całe spektrum problemów prawnych, z jakimi mogą się zetknąć cudzoziemcy w Polsce. W praktyce oznacza to, iż oprócz zagadnień stricte związanych z uzyskaniem ochrony międzynarodowej i otrzymywaniem pomocy integracyjnej, czy też w sprawie legalizacji pobytu, porady dotyczą także problemów dot. każdego obywatela, tj. np.: możliwości i warunków korzystania z pomocy socjalnej, rejestracji w Urzędzie Pracy, możliwości ubiegania się o zasiłki rodzinne, ubezpieczenie medyczne, numer PESEL, zagadnień z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego, ze szczególnym naciskiem na zagadnienia związane z zawarciem i rozwiązaniem małżeństwa, prawami rodzicielskimi, a także zgłaszania urodzin i zgonów w Urzędzie Stanu Cywilnego, prawa cywilnego, a zwłaszcza możliwość wykonywania pracy na podstawie umów cywilnoprawnych, prawa lokalowego (zwłaszcza umowy najmu), a także ochrony praw konsumentów, rozpoczynania działalności gospodarczej, etc. Prawnicy wyłapują też przypadki dyskryminacji cudzoziemców w różnych sferach i starają się im przeciwdziałać. Wspierają też cudzoziemców wykorzystywanych przez nieuczciwych pracodawców oraz monitorują przypadki przestępstw motywowanych nienawiścią.

2. Porady integracyjne i międzykulturowe są uzupełnieniem poradnictwa prawnego dla cudzoziemców. Ich zakres obejmuje szereg problemów integracyjnych, jakie stają przed uznanymi uchodźcami, osobami, które otrzymały ochronę uzupełniającą oraz które ubiegają się o ochronę międzynarodową, i zamieszkują w Warszawie, a także przed innymi migrantami w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. Wsparcie jest istotne zwłaszcza w pierwszym okresie ich samodzielnego funkcjonowania w nowej rzeczywistości społeczno-prawno-kulturowej i wynika z bariery językowej, a także z odmienności kodów komunikacji pozawerbalnej w kulturze gości i gospodarzy. Konsultacje te mają przede wszystkim wymiar praktyczny. Doradcy integracyjni pomagają cudzoziemcowi odnaleźć się w polskiej rzeczywistości, spełniając jednocześnie funkcję tłumacza, przewodnika międzykulturowego oraz poniekąd pracownika socjalnego. Udzielają wskazówek dotyczących zachowania się w rozmaitych sytuacjach społecznych, tj. np. w urzędzie, podczas rozmowy z właścicielem mieszkania, pracodawcą, wychowawcą dziecka, itd.; pomagają zredagować oficjalne pismo/podanie/CV, itp. po polsku; na prośbę cudzoziemca, który niedostatecznie opanował jeszcze znajomość polskiego, dzwonią w jego imieniu, np. w sprawie pracy czy mieszkania. W miarę potrzeby towarzyszą cudzoziemcom jako „tłumacze międzykulturowi” w wyżej wymienionych sytuacjach. Ich obecność zapewnia zarówno cudzoziemcom jak i Polakom lepsze wzajemne zrozumienie, zmniejsza ryzyko nieporozumień kulturowych, przyspieszając tym samym proces integracji cudzoziemców.

3.Centrum Wolontariatu stanowi uzupełnienie poradnictwa prawnego oraz integracyjnego i międzykulturowego dla cudzoziemców. Jego celem jest podniesienie świadomości społecznej w zakresie uchodźstwa i problemów z nim związanych. Zadaniem wolontariuszy jest towarzyszenie cudzoziemcom w trakcie stawiania pierwszych kroków w naszym kraju i pomoc w załatwieniu wszelkich spraw integracyjnych: urzędowych, zdrowotnych, edukacyjnych czy innych, z którymi trudno jest im sobie poradzić samodzielnie. W ten sposób wolontariusze nie tylko pomagają uchodźcom i imigrantom, ale też szerzą wiedzę o problematyce uchodźstwa i migracji w urzędach i innych instytucjach, ucząc i uwrażliwiając pracujące tam osoby.

Koordynatorka: Aleksandra Chrzanowska

Razem Przeciwko Dyskryminacji

Poradnictwo dla grup szczególnie zagrożonych dyskryminacją.

 

 

 

 

 

 

Grantodawca: Urząd Miasta St. Warszawy
Termin realizacji: 1.12.2018 do 31.12.2020
Kwota dofinansowania: 96.000

Partner: Stowarzyszenie Lambda – Warszawa

Krótki opis projektu:

Celem ogólnym projektu będzie zwiększenie dostępności poradnictwa antydyskryminacyjnego w zakresie pomocy psychologicznej i prawnej dla przedstawicieli dwóch szczególnie wrażliwych grup ryzyka: mieszkających w Warszawie osób LGBT oraz migrantów.

Cel ten będzie zrealizowany poprzez zaoferowanie przedstawicielom tych dwóch grup dostępu do profesjonalnego poradnictwa prawnego oraz psychologicznego w zakresie spraw dotyczących doświadczanej przez nich dyskryminacji lub przemocy motywowanej uprzedzeniami.

Poradnictwo świadczone będzie w siedzibach oferentów (Stowarzyszenia Lambda Warszawa oraz Stowarzyszenia Interwencji Prawnej).

Koordynatorka: Ewa Grzegrzółka

One for All, All for one

 

 

 

Grantodawca: Foundation Open Society Institute we współpracy z OSIFE – częścią Open Society Foundations

Termin realizacji: 1.10.2018-30.09.2019

Kwota dofinansowania: 150.000 USD

Partnerzy: Amnesty International Polska, Fundacja Centrum Badań Migracyjnych (Migrant Info Point), Fundacja Nasz Wybór, Fundacja Polskie Forum Migracyjne, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Polska Gościnność (Chlebem i Solą oraz portal uchodźcy.info), Stowarzyszenie Homo Faber, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Stowarzyszenie Nomada.

Krótki opis projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie występującego w Polsce potencjału wspierania imigrantów i uchodźców poprzez:

 • Zaoferowanie bezpośredniego wsparcia i porad migrantom w kryzysie, szczególnie uchodźcom, którym udało się dotrzeć do Polski oraz ochrona ich praw człowieka w relacjach z polskimi władzami;
 • Podwyższanie jakości oferowanego migrantom wsparcia integracyjnego dzięki dzieleniu się wiedzą, wdrażaniu dobrych praktyk na poziomie lokalnym oraz podnoszeniu jakości działań skierowanych do migrantów zarówno w ramach Konsorcjum, jak i wśród innych liderów;
 • Szerzenie idei niesienia pomocy migrantom w polskim społeczeństwie oraz dostarczanie rzetelnych informacji o migracjach, przede wszystkim uchodźczych, do liderów opinii.

Planowane działania składają się z 4 komponentów:

Komponent 1. „Open Poland”

 1. Bezpośrednia pomoc dla uchodźców, którym udało się do Polski wjechać. Chodzi tu przede wszystkim o pomoc prawną, bowiem bez niej uchodźcy mają małe szanse na otrzymanie ochrony międzynarodowej. Prawnicy będą także zbierali przypadki łamania prawa przez Straż Graniczną, by móc prowadzić litygację strategiczną w wybranych sprawach przed sądami krajowymi czy międzynarodowymi. Wybranym osobom będzie świadczona także pomoc psychologiczna.
 2. Działania informacyjne. Choć o sytuacji w Terespolu pisze wiele mediów oraz organizacji międzynarodowych, to przekaz ten należy wzmocnić. Będziemy zbierać informacje o tym, co dzieje się w Terespolu i tłumaczyć to w przystępny sposób Polakom, by zrozumieli istotę problemu odmowy wpuszczania uchodźców do Polski.

Komponent 2. „On local level”

Wielu członków Konsorcjum działa na poziomie lokalnym w 4 miastach, gdzie wspiera migrantów. Chcemy rozwijać te działania, poprawiać ich jakość, a przede wszystkim czerpać z naszych różnych doświadczeń i uczyć się od siebie. W ramach tego komponentu planujemy:

 1. Prowadzenie poradnictwa na poziomie lokalnym w 4 miastach (Lublin, Poznań, Warszawa, Wrocław). Będą to różne formy poradnictwa skierowane bezpośrednio do migrantów. Dzięki naszym działaniom stworzymy swego rodzaju sieć usług w różnych częściach kraju. Ważna jest tu także wzajemna pomoc członków Konsorcjum – ponieważ mamy różnych specjalistów, będziemy się wzajemnie wspierać w prowadzeniu trudnych spraw i dzielić ze sobą wiedzą.
 2. Dzielenie się doświadczeniami i standaryzacja. Ponieważ każda z organizacji ma duże doświadczenie w pracy, chcemy uczyć się od siebie, podpatrywać i wcielać w życie dobre praktyki, które sprawdziły się w innych miastach. Wypracujemy także minimalne standardy usług świadczonych dla migrantów, bazując na doświadczeniach naszej pracy.

Komponent 3. „All on Board”

W organizacjach zrzeszonych w Konsorcjum działa obecnie w sumie ponad 300 wolontariuszy z całego kraju. Każdego tygodnia zgłaszają się nowe osoby, które chcą pomagać, co stanowi ogromny potencjał do rozszerzenia i sprofesjonalizowania działań całego sektora organizacji pozarządowych działających na rzecz migrantów i uchodźców. Chcemy lepiej wykorzystać ten potencjał, usprawnić zarządzanie wolontariuszami, zaktywizować ich oraz podnieść ich kompetencje. W przyszłości chcemy powiększyć ten zasób o nowe osoby.

W tym celu w ramach projektu stworzymy wspólną bazę wolontariuszy i platformę dla nich. Będzie ona automatyzowała wiele procesów zarządzania wolontariatem, proponując wolontariuszom działania zgodne z ich kompetencjami i oczekiwaniami. W ramach platformy prowadzone będą także kursy podnoszące kompetencje wolontariuszy (zarówno on-line jak i podczas zjazdów).

Komponent 4. „For Others”

Chcemy stworzyć system wsparcia dla osób, które lokalnie wspierają imigrantów w Polsce poprzez program mentoringu dla liderów tych społeczności. Chcemy wybrać na początek 5 osób, które otrzymają 8-miesięczne wsparcie mentoringowe bazujące na zasobach posiadanych przez Konsorcjum.

Koordynator: Ewa Grzegrzółka

Dzieci w międzykulturowej Warszawie III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grantodawca: Biuro Edukacji m.st. Warszawy

Termin realizacji: 16.08.2018. – 31.07.2019.

Kwota dofinansowania: 44205 zł

Krótki opis projektu:

Projekt obejmuje zajęcia dla dzieci, zarówno polskich, jak i cudzoziemskich. Dzieciaki biorą udział w szeregu zajęć artystycznych, w tym w cyklu warsztatów krawieckich, podczas których pod okiem doświadczonej krawcowej uczą się podstawowej obsługi maszyny do szycia, tworząc kostiumy i rekwizyty do własnego spektaklu. Nad spektaklem czuwa profesjonalny zespół muzyczno-aktorski, ale planują i realizują go dzieci, uczestniczące w przygotowaniach na każdym etapie pracy. W ramach projektu odbywają się także warsztaty filmowe z nauką obsługi podstawowego sprzętu, tworzeniem podkładu dźwiękowego oraz elementami montażu i animacji. Końcowym efektem tych zajęć będzie wspólny film na temat warszawskich legend, które dzieci usłyszą m.in. podczas wycieczki z varsavianistą czy spotkań z seniorami. Celem projektu jest przede wszystkim integracja dzieci pochodzących z różnych środowisk i kultur, dlatego dodatkowo organizowane są międzykulturowe warsztaty kulinarne, podczas których wspólne gotowanie z cudzoziemcem stanowi pretekst do rozmów o różnorodności i  tolerancji.

Koordynatorka:  Elżbieta Grab

Budowa i wdrażanie innowacyjnych narzędzi ograniczających zjawisko pracy nierejestrowanej w instytucjach współodpowiedzialnych za minimalizację zjawiska “szarej strefy” na rynku pracy

Grantodawca: Centrum Projektów Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Termin realizacji: 01.06.2018 – 30.11.2020
Kwota dofinansowania: 3 886 122,00 zł

Krótki opis projektu:

Celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy o konsekwencjach pracy nierejestrowanej w perspektywie życia, w tym wzrost świadomości pracowników i pracodawców oraz zmniejszenie prawdopodobieństwa podjęcia pracy w szarej strefie dzięki stworzeniu sieci współpracy z instytucjami polskimi i zagranicznymi, przy użyciu innowacyjnych rozwiązań. Liderem projektu jest Fundacja Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE).

Koordynatorka: Barbara Wódkiewicz

Wolontariusze na rzecz migrantów

Grantodawca: Urząd Miasta St. Warszawy Projekt wolontariatu miejskiego w Warszawie „Ochotnicy Warszawscy”

Termin realizacji: 16.01.2018 – 31.12.2019
Kwota dofinansowania: 71 070 zł

Krótki opis projektu:

Projekt wolontariatu miejskiego „Ochotnicy warszawscy”  jest długofalowym działaniem na rzecz rozwoju wolontariatu w Warszawie realizowanym przez samorząd, miejskie instytucje, organizacje pozarządowe, uczelnie i partnerów biznesowych. Jest odpowiedzią na potrzeby Miasta, wolontariuszy i organizatorów wolontariatu. Gwarantuje bieżące funkcjonowanie miejskiego systemu wolontariatu i zapewnia jego stały rozwój.

Projekt „Wolontariusze na rzecz migrantów” jest skierowany do wolontariuszy Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, skupionych wokół Centrum Wolontariatu, które działa w Stowarzyszeniu od 10 lat. Projekt zapewnia wolontariuszom niezbędne wsparcie merytoryczne i językowe poprzez cykl szkoleń, zajęcia językowe oraz regularne spotkania z Koordynatorką Centrum Wolontariatu. Jest także dla nich okazją do rozwoju i realizacji własnych pomysłów.

W ramach projektu przeprowadzona będzie również wewnętrzna ewaluacja dotychczasowych działań Centrum Wolontariatu SIP, która pomoże w zaplanowaniu nowych sposobów organizacji wolontariatu w Stowarzyszeniu.

 

Koordynatorka: Elżbieta Grab / Kseniya Homel

Rozjaśniamy SIP

 

 

 

 

 

 

Grantodawca:  Urząd m.st. Warszawy

Termin realizacji: 1.03.- 31.08.2018

Kwota: 16.100zł

Opis: Celem ogólnym jest zwiększenie bezpieczeństwa pracowników i klientów SIP oraz zmiany proekologiczne w biurze. Projekt przewiduje:

 • wymianę wykładziny podłogowej,
 • wymianę oświetlenia  na energooszczędne i lepiej przystosowane do stanowisk pracy,
 • zabezpieczenie antygrzybicze i pomalowanie ściany w korytarzu

 

Planowane prace będą miały wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa i higieny pracy, zarówno dla pracowników jak i klientów Stowarzyszenia.

Grant instytucjonalny – program Demokracja w Działaniu

grantodawca: Fundacja im. Stefana Batorego
termin realizacji: 01.01.2018 – 31.12.2019
kwota dofinansowania: 100 000 zł

Krótki opis projektu:

Dotacja przeznaczona jest na dwa podstawowe działania:

 • Prowadzenie działań poradniczych: wsparcie prowadzenia nieodpłatnego poradnictwa prawnego oraz integracyjnego dla cudzoziemców, będącego uzupełnieniem innych projektów prowadzonych przez SIP,  co przyczyni się do zwiększenia dostępności cudzoziemców do specjalistycznego interdyscyplinarnego poradnictwa i wsparcia, w tym obejmującego osoby doświadczające różnych form dyskryminacji czy przestępstw motywowanych uprzedzeniami ze względów rasistowskich, a także podniesienia wiedzy i świadomości prawnej w zakresie przysługującej ochrony prawnej w sytuacji wystąpienia ww. problemów.
 • Prowadzenie działań fundraisingowych i rozwijanie działalności odpłatnej: kontynuacja zatrudnienia osoby, która zajmuje się budowaniem relacji z biznesem i poprawą komunikacji zewnętrznej SIP, a także fundraisingiem i działalnością odpłatną pożytku publicznego. Celem tych działań będzie pozyskanie nowych instytucji wspierających ze sfery biznesu, by móc kontynuować prowadzenie nieodpłatnego poradnictwa prawnego na rzecz grup docelowych, na rzecz których działa SIP, w tym przede wszystkim cudzoziemców, co przyczyni się do zapewnienia trwałości w prowadzeniu tego rodzaju wsparcia i uniezależnieniu go w pewnym przynajmniej stopniu od środków zdobywanych przez SIP z różnego rodzaju dotacji.
 • Działania wspierające zespół SIP poprzez organizację seminariów i szkoleń dla naszych pracowników i współpracowników.
No Detention Necessary II

Grantodawca: projekt współfinansowany ze środków Network of European Foundations w ramach programu European Programme for Integration and Migration

Termin realizacji: listopad 2019- październik 2021

Kwota dofinansowania: 120 000 EUR

Opis projektu:

Projekt No Detention Necessary II jest drugą fazą pilotażu nowatorskiego podejścia do alternatyw do detencji. W oparciu o wypracowany przez koalicję International Detention Coalition (IDC) model skutecznych alternatyw do detencji - tzw. Community Assessment and Placement model (CAP) - osobom opuszczającym ośrodki strzeżone bądź zagrożonym detencją oferujemy wsparcie w postaci pracy quasi-socjalnej, poradnictwa prawnego i psychologicznego. Staramy się zwiększyć zaangażowanie cudzoziemców objętych programem w procedury, które są ich udziałem, poprawić ich funkcjonowanie na wolności i wypracować wraz z nimi długofalowy plan działania, w oparciu o krajowe przepisy dot. migracji.

Uzasadnienie projektu

Badania pokazują, że największą efektywność procedur migracyjnych przy jednoczesnym wysokim stopniu poszanowania praw cudzoziemców, osiągnąć można poprzez stosowanie alternatyw do detencji opartych o model pracy socjalnej w formie tzw. zarządzania przypadkiem (ang. case management) wykonywanego przez osoby niebędące pracownikami służb ani urzędów migracyjnych.

Zarządzanie przypadkiem jest kompleksowym i systemowym podejściem do udzielania wsparcia osobom, które nie zostały umieszczone w detencji, zaprojektowanym jako odpowiedź na złożoność sytuacji faktycznej i prawnej takich osób. Badania pokazują, iż przydzielenie cudzoziemcom specjalnej osoby, która nie mając wpływu na toczące się w ich sprawie procedury administracyjne, koordynuje i ułatwia dostęp do oferowanych im usług, udziela informacji o ich sytuacji faktycznej i prawnej oraz jest pośrednikiem między cudzoziemcami a urzędem i służbami migracyjnymi, ma pozytywny wpływ na efektywność procedur z udziałem cudzoziemców. Stosowanie alternatyw do detencji w oparciu o case management i współpracę ze społeczeństwem obywatelskim zalecają rządom m.in. Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców, Agencja Praw Podstawowych UE czy też Zgromadzenie Ogólne Rady Europy.

Europejska sieć NGOsów realizujących pilotaże alternatyw do detencji

Projekt realizowany jest na terenie Polski, jednak stanowi element szerszego ruchu obywatelskiego w Unii Europejskiej – w ramach sieci European ATD network zrzeszonych jest obecnie 6 organizacji krajowych realizujących projekty pilotażowe oparte na modelu zarządzania przypadkiem. Działania członków wspiera międzynarodowa koalicja IDC oraz platforma Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM).

Grupa docelowa projektu No Detention Necessary II

Do współpracy w ramach projektu zapraszamy cudzoziemców, wobec których wszczęto bądź zakończono postępowanie o zobowiązanie do powrotu (w tym osoby, które ubiegały się nieskutecznie o ochronę międzynarodową) oraz:

 • zostali zwolnieni ze strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców,
 • nałożono na nich obowiązki wynikające ze środków alternatywnych do detencji, lub
 • uniknęli umieszczenia w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców.

Wsparciem z projektu mogą być objęte (poza szczególnymi przypadkami) tylko osoby, które:

 • są w stanie zaspokoić swoje podstawowe potrzeby życiowe tj. zakwaterowanie i wyżywienie,
 • gwarantują aktywną współpracę z pracownikami SIP, w tym zwłaszcza z case-managerem/ką

Wsparcie udzielane w ramach projektu projektu obejmuje:

 • zarządzanie przypadkiem (ang.case management): udzielanie informacji, pośrednictwo między organami administracji a cudzoziemcem/ką, pomoc w załatwianiu bieżących spraw, wspólne opracowanie strategii wyjścia z sytuacji kryzysowej, praca quasi-socjalna,
 • poradnictwo prawne,
 • wsparcie psychologiczne,
 • wsparcie tłumaczeniowe.

Koordynator: Katarzyna Słubik, k.slubik@interwencjaprawna.pl.

Seniorzy w Wielokulturowej Warszawie II

logo_wspolfinansowanie_z_mst_Warszawy_biale

pełna nazwa projektu: Budowanie i rozwijanie form dialogu pokoleniowego i międzypokoleniowego niezwiązanego z pokrewieństwem i rodziną, poprzez wspólne zainteresowania i pasje

Grantodawca: Urząd Miasta St. Warszawy
Termin realizacji: 1 lutego 2017 - 31 grudnia 2019
Kwota dofinansowania: 98 000 zł

Krótki opis projektu:

Seniorzy w wielokulturowej Warszawie II to druga odsłona projektu, który jest skierowany do seniorów mieszkających na terenie Warszawy. Celem projektu jest budowanie dialogu międzypokoleniowego oraz aktywizacja seniorów poprzez działania zapoznające ich z innymi kulturami, wzmacnianie postaw otwartości i tolerancji wśród seniorów wobec cudzoziemców, promowanie pozytywnego wizerunku seniorów oraz wspieranie komunikacji międzykulturowej i międzypokoleniowej. Działania mają charakter edukacyjno-integracyjny, odbywają się w miejscach dostępnych dla seniorów i sprzyjają możliwości spędzania przez nich czasu wolnego.

Projekt zaplanowany jest na 3 lata. W każdym roku działaniami objęci zostaną seniorzy z 4 różnic dzielnic Warszawy.

Koordynator: Elżbieta Grab

Sekcja Wolność:

Stowarzyszenie w Koalicji organizacji pozarządowych i środowisk akademickich “Porozumienie na rzecz wprowadzania OPCAT”

Misją Koalicji organizacji pozarządowych i środowisk akademickich „Porozumienie na rzecz wprowadzania OPCAT[1] [dalej: Koalicja] jest działanie na rzecz praw człowieka oraz ich ochrona.

Celem Koalicji jest:

 1. wspieranie i uzupełnianie funkcji Krajowego Mechanizmu Prewencji [dalej: KMP] poprzez podejmowanie działań w celu wzmocnienia Mechanizmu oraz ochrony osób uwięzionych przed torturami i innymi formami maltretowania w miejscach pozbawienia wolności,
 2. monitorowanie wypełnianej przez KMP funkcji zapobiegania torturom i innym formom maltretowania.

Koalicja powstała 26 października 2007 r. z inicjatywy środowiska akademickiego oraz organizacji pozarządowych. Kronika Koalicji znajduje się na stronie: www.ipsir.uw.edu.pl

W skład Koalicji wchodzą Amnestia Międzynarodowa, Fundacja „Sławek”, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Międzynarodowa Komisja Prawników Sekcja Polska, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej oraz pracownicy Katedry Kryminologii i Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego.

Realizując swoje cele Koalicja:

 1. monitoruje przestrzeganie przez państwo zakazu wolności od tortur, nieludzkiego, okrutnego i poniżającego traktowania lub karania poprzez regularne wizytacje jednostek penitencjarnych, badanie skarg aresztowanych i skazanych, obserwację prawa,
 2. monitoruje organizację, sposób działania i efekty pracy KMP,
 3. wspiera KMP w wykonywaniu przez niego zapobiegawczej funkcji poprzez konsultowanie metod i narzędzi pracy, przygotowywanie stanowisk, opinii i ekspertyz, popieraniu jego zaleceń, organizację wspólnych seminariów i konferencji.

Efekty dotychczasowej współpracy Koalicji z KMP:

 • KMP zapoznaje się z raportami z monitoringu organizacji Koalicji i korzysta z ich ustaleń;
 • w miarę możliwości Koalicja monitoruje realizację wydawanych przez KMP zaleceń lub pomaga innym organizacjom w takim monitoringu;
 • raz do roku Koalicja będzie organizować dla KMP spotkanie z ekspertami w celu ewaluacji jego działań i konsultacji strategii i planu działania oraz wizytacji;
 • KMP zapoznaje Koalicję z projektem raportu rocznego ze swoich działań w celu konsultacji. Standardem raportu, do którego powinny dążyć organy lub organizacje kontrolujące miejsca pozbawienia wolności są raporty Europejskiego Komitetu Zapobiegania Torturom (CPT);
 • KMP nie będzie pomijał w raporcie rocznym ze swoich działań miejsc pozbawienia wolności, których nie wizytował (np. ośrodków strzeżonych dla cudzoziemców). Może dokonywać ustaleń w formie pośredniej (np. zwrócić się do odpowiednich władz i Koalicji z prośbą o informacje, spostrzeżenia krytyczne i stanowisko dotyczące ww. miejsc);
 • KMP będzie przedstawiał w raporcie kontekst i skalę opisywanych zjawisk;
 • KMP będzie odwoływać się do prawa i standardów w uporządkowany sposób: w pierwszej kolejności do Konstytucji i ONZ, następnie do EKPCz, CPT i ERW i innych.

 

 


[1] Angielska nazwa, użyta w nazwie Koalicji brzmi the Optional Protocol to the UN Convention against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, w skrócie OPCAT. Nazwa OPCAT jest na tyle rozpoznawalna, że jej założyciele zdecydowali się na angielską, nie polską (PFKPT, czyli Protokół Fakultatywny Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania), wersję.

SIP jako partner Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej i Ośrodka Badań Praw Człowieka IPSiR Uniwersytet Warszawski

Nasza współpraca z Katedrą Kryminologii i Polityki Kryminalnej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Klinikę art. 42 kkw [dalej: Klinika 42] trwa.

Zarówno pracownicy naukowi Katedry jak i studenci Kliniki 42 pomagali nam w przygotowaniu i realizacji monitoringu na temat wykonania kary dożywotniego pozbawienia wolności. Liczymy na ich uwagi do opracowywanego przez nas raportu z monitoringu.