Migration and Asylum Division

Towards non-detention measures in the times of crisis and beyond

Project timeframe: 25 May 2020-25 November 2020

Grant amount: 100 000 USD

The project aims to use the pandemic “momentum” to advocate for the more systemic release of migrants from detention while supporting released detainees in communities and securing their accommodation and basic needs. The above should contribute to the development of longer-term strategies which place non-detention measures  in the center of migration management.

Project coordinator: Małgorzata Jażwińska (m.jazwinska@interwencjaprawna.pl)

No Detention Necessary II

 

Funder:   Network of European Foundations /European Programme for Integration and Migration

Project timeframe:  November 2019- October 2021

Grant amount: 120 000 EUR

The No Detention Necessary Project has been piloting an innovative approach to detention alternatives. Based on the model of effective detention alternatives developed by the International Detention Coalition - the so-called Community Assessment and Placement model (CAP) - those leaving detention centers or threatened with detention, are offered support in the form of quasi-social work (case management), as well as legal and psychological counselling. Moreover, we endeavor to increase the involvement of the migrants covered by the program in the procedures that they participate in, improve their functioning at large and develop a long-term action plan with them, based on national legislation on migration. The project is implemented between 2017 and 2019.

We invite newcomers who have been initiated or completed proceedings for obligation to return (including persons who have unsuccessfully applied for international protection) to cooperate within the project, and:

 • were released from the detained center for migrants,
 • are subject to obligations arising from alternative measures to detention, or
 • managed to avoid placement in a detention center for migrants.

Support from the project may be granted (except in special cases) only to persons who are:

 • capable of meeting their basic living needs, i.e. accommodation and board,
 • not at significant risk of fleeing.

The support provided under the project shall include

 • case management: providing information, intermediation between administrative authorities and migrants, assistance in dealing with current issues, joint development of crisis exit strategies, quasi-social work,
 • legal advice,
 • psychological support,
 • language support.

Project coordinator: Katarzyna Słubik, k.slubik@interwencjaprawna.pl.

Intergenerational Face of Warsaw

Pełna nazwa projektu: Międzypokoleniowa twarz Warszawy

Grantodawca: Urząd Miasta St. Warszawy
Termin realizacji: 23.04.2019 -  21.06.2019 r.
Kwota dofinansowania: 9 940,00 zł

W ramach konkursu: Małe dotacje w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych: środki z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, kombatantów oraz osób represjonowanych wynikających z Programu Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020 w 2019 roku ogłoszonym przez: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Projekt "Międzypokoleniowa twarz Warszawy" jest działaniem skierowanym do seniorów i dzieci cudzoziemców mieszkających na terenie Warszawy. Polega na zorganizowaniu szeregu warsztatów i zajęć dla seniorów i dzieci cudzoziemców zwieńczonych wielopokoleniowym i międzykulturowym piknikiem.

Propozycje aktywności są bardzo zróżnicowane tematycznie.Planowane są międzypokoleniowe zajęcia artystyczne, tworzenia przetworów,  składanie robotów, układanie puzzli 3D i spotkania z alpakami.

Celem projektu jest budowanie dialogu międzypokoleniowego oraz aktywizacja seniorów, wzmacnianie postaw otwartości i tolerancji wśród seniorów wobec cudzoziemców, promowanie pozytywnego wizerunku seniorów oraz wspieranie komunikacji międzykulturowej i międzypokoleniowej. Projekt zakłada, że grupy uczestniczące w proponowanych aktywnościach będą mieszane pokoleniowo. W każdych zajęciach połowę uczestników stanowić będą dzieci, a połowę osoby starsze. Celem takiego rozplanowania uczestników jest stworzenie więzi między osobami starszymi i dziećmi cudzoziemcami tak, aby po zakończeniu projektu przynajmniej część z nich w grupach mieszanych wiekowo spotykała się na gruncie poza formalnym, ale koordynowanym przez SIP.

Warsaw for Refugees

Inicjatywa polega na zorganizowaniu wielokulturowego i wielopokoleniowego pikniku z okazji Dnia Uchodźcy oraz stworzeniu broszury "Welcome pack" dla uchodźców mieszkających w Warszawie i migrantów w procedurze o udzielenie ochrony międzynarodowej (w kilku językach).

Piknik pozwoli uczcić Światowy Dzień Uchodźcy. Wydarzenie będzie miało charakter otwarty. Uchodźcy i migranci będą współtworzyli wydarzenie, w szczególności przez prowadzenie warsztatów kulinarnych oraz przygotowanie części jedzenia na kolację.

Broszura będzie odpowiedzią na problem braku świadomości praw i obowiązków migrantów oraz możliwości, które daje im mieszkanie w Warszawie. W publikacji znajdzie się m.in. opis praw i obowiązków, miejsc, w których można uzyskać pomoc oraz zaangażować się w życie społeczno-kulturalne miasta. Publikacja będzie rozpowszechniana w siedzibie SIPu, placówkach udzielających wsparcia uchodźcom (WCPR,OPS) i w ośrodkach dla cudzoziemców. Broszura będzie też dostępna na stronie www.

Inicjatywa wspierana jest przez Fundusz Obywatelski zarządzany przez Fundację dla Polski.

Fostering Across Borders

Grantodawca: Komisja Europejska

Kwota dofinansowania: 18 492 euro

Partnerzy:

Projekt realizowany przez Międzynarodową Organizację ds. Migracji (International Organization for Migration) w partnerstwie z Coram BAAF i Coram Children’s Legal Centre (Wielka Brytania), Minor Ndako i Mentor Escale (Belgia), the Luxembourgish Red Cross (Luxembourg) oraz Stowarzyszenie Interwencji Prawnej (Polska).

Termin realizacji: styczeń 2018 – listopad 2019 r.

Krótko o projekcie:

Celem projektu jest zwiększenie świadomości i kwalifikacji rodziców zastępczych opiekujących się dziećmi cudzoziemskimi pochodzącymi z krajów trzecich oraz profesjonalistów pracujących z dziećmi cudzoziemskimi (w szczególności profesjonalistów wspierających rodziców zastępczych) w zakresie specyfiki sprawowania pieczy nad małoletnimi cudzoziemcami bez opieki.

Działania podjęte w ramach projektu można podzielić na trzy etapy. W ramach pierwszego etapu zostaną zbadane potrzeby szkoleniowe obu grup docelowych. Mając na uwadze ustalone potrzeby grup docelowych zostanie opracowany plan dwudniowego szkolenia wraz z niezbędnymi materiałami szkoleniowymi tj. podręcznikiem dla uczestników i podręcznikiem dla przyszłych trenerów. Drugi etap realizacji projektu polegać będzie na przeszkoleniu grupy trenerów (profesjonalistów pracujących z dziećmi cudzoziemskimi lub rodzinami zastępczymi w różnych powiatach na terytorium RP) w zakresie prowadzenia szkoleń dla rodziców zastępczych i profesjonalistów w zakresie specyfiki sprawowania pieczy nad małoletnimi cudzoziemcami bez opieki. Trzeci etap realizacji projektu polega na przeprowadzeniu kampanii mającej na celu zwiększenie świadomości wśród potencjalnych i obecnych rodziców zastępczych na temat możliwości zostania rodziną zastępczą dla dzieci cudzoziemskich bez opieki przebywających w Polsce.

Koordynator: Magdalena Sadowska

Work, family, home: case management for unemployed female refugees

Grantodawca: Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w ramach programu grantowego "Małe Wielkie Zmiany"

Termin realizacji: 15.12.2018 - 15.06.2019 r.

Kwota dofinansowania: 42.982 zł

Partner: Fundacja Polskie Forum Migracyjne

Krótko o projekcie:

Pilotażowy projekt skierowany do grupy 6 migrantek mieszkających w Warszawie i okolicach, które są oddalone od rynku pracy. Są to głównie samotne-matki, migrantki posiadające rodziny wielodzietne.

Nasza innowacja społeczna będzie polegała na udzielaniu cudzoziemkom wsparcia w postaci tzw. zarządzania przypadkiem (ang. case management). Każda z uczestniczek pilotażu będzie otoczona odpowiednią, dostosowaną do jej potrzeb i możliwości, oraz – co najważniejsze - indywidualną asystą prawną, psychologiczną, ale także asystą w poszukiwaniu pracy czy pozyskaniu wsparcia socjalnego (przedszkole, żłobek, mieszkanie socjalne, pomoc lekarska itd.). Taki pakiet pomocy dopasowany do potrzeb konkretnej osoby będzie dobrym przygotowaniem do jej wkroczenia na rynek pracy.

Koordynator: Aleksandra Chrzanowska

Intercultural Warsaw IV

Grantodawca: Urząd m.st. Warszawy
Termin realizacji: grudzień 2018 – listopad 2021
Kwota dofinansowania : 262 000 zł

Krótki opis projektu:

Projekt składa się z trzech części. Pierwszą stanowi poradnictwo prawne dla cudzoziemców, drugą poradnictwo międzykulturowe i integracyjne dla tej grupy beneficjentów, trzecią Centrum Wolontariatu.

1. Zakres konsultacji prawnych obejmuje całe spektrum problemów prawnych, z jakimi mogą się zetknąć cudzoziemcy w Polsce. W praktyce oznacza to, iż oprócz zagadnień stricte związanych z uzyskaniem ochrony międzynarodowej i otrzymywaniem pomocy integracyjnej, czy też w sprawie legalizacji pobytu, porady dotyczą także problemów dot. każdego obywatela, tj. np.: możliwości i warunków korzystania z pomocy socjalnej, rejestracji w Urzędzie Pracy, możliwości ubiegania się o zasiłki rodzinne, ubezpieczenie medyczne, numer PESEL, zagadnień z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego, ze szczególnym naciskiem na zagadnienia związane z zawarciem i rozwiązaniem małżeństwa, prawami rodzicielskimi, a także zgłaszania urodzin i zgonów w Urzędzie Stanu Cywilnego, prawa cywilnego, a zwłaszcza możliwość wykonywania pracy na podstawie umów cywilnoprawnych, prawa lokalowego (zwłaszcza umowy najmu), a także ochrony praw konsumentów, rozpoczynania działalności gospodarczej, etc. Prawnicy wyłapują też przypadki dyskryminacji cudzoziemców w różnych sferach i starają się im przeciwdziałać. Wspierają też cudzoziemców wykorzystywanych przez nieuczciwych pracodawców oraz monitorują przypadki przestępstw motywowanych nienawiścią.

2. Porady integracyjne i międzykulturowe są uzupełnieniem poradnictwa prawnego dla cudzoziemców. Ich zakres obejmuje szereg problemów integracyjnych, jakie stają przed uznanymi uchodźcami, osobami, które otrzymały ochronę uzupełniającą oraz które ubiegają się o ochronę międzynarodową, i zamieszkują w Warszawie, a także przed innymi migrantami w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. Wsparcie jest istotne zwłaszcza w pierwszym okresie ich samodzielnego funkcjonowania w nowej rzeczywistości społeczno-prawno-kulturowej i wynika z bariery językowej, a także z odmienności kodów komunikacji pozawerbalnej w kulturze gości i gospodarzy. Konsultacje te mają przede wszystkim wymiar praktyczny. Doradcy integracyjni pomagają cudzoziemcowi odnaleźć się w polskiej rzeczywistości, spełniając jednocześnie funkcję tłumacza, przewodnika międzykulturowego oraz poniekąd pracownika socjalnego. Udzielają wskazówek dotyczących zachowania się w rozmaitych sytuacjach społecznych, tj. np. w urzędzie, podczas rozmowy z właścicielem mieszkania, pracodawcą, wychowawcą dziecka, itd.; pomagają zredagować oficjalne pismo/podanie/CV, itp. po polsku; na prośbę cudzoziemca, który niedostatecznie opanował jeszcze znajomość polskiego, dzwonią w jego imieniu, np. w sprawie pracy czy mieszkania. W miarę potrzeby towarzyszą cudzoziemcom jako „tłumacze międzykulturowi” w wyżej wymienionych sytuacjach. Ich obecność zapewnia zarówno cudzoziemcom jak i Polakom lepsze wzajemne zrozumienie, zmniejsza ryzyko nieporozumień kulturowych, przyspieszając tym samym proces integracji cudzoziemców.

3.Centrum Wolontariatu stanowi uzupełnienie poradnictwa prawnego oraz integracyjnego i międzykulturowego dla cudzoziemców. Jego celem jest podniesienie świadomości społecznej w zakresie uchodźstwa i problemów z nim związanych. Zadaniem wolontariuszy jest towarzyszenie cudzoziemcom w trakcie stawiania pierwszych kroków w naszym kraju i pomoc w załatwieniu wszelkich spraw integracyjnych: urzędowych, zdrowotnych, edukacyjnych czy innych, z którymi trudno jest im sobie poradzić samodzielnie. W ten sposób wolontariusze nie tylko pomagają uchodźcom i imigrantom, ale też szerzą wiedzę o problematyce uchodźstwa i migracji w urzędach i innych instytucjach, ucząc i uwrażliwiając pracujące tam osoby.

Koordynatorka: Aleksandra Chrzanowska

Together Against Discrimination

Poradnictwo dla grup szczególnie zagrożonych dyskryminacją.

Grantodawca: Urząd Miasta St. Warszawy
Termin realizacji: 1.12.2018 do 31.12.2020
Kwota dofinansowania: 96.000

Partner: Stowarzyszenie Lambda – Warszawa

Krótki opis projektu:

Celem ogólnym projektu będzie zwiększenie dostępności poradnictwa antydyskryminacyjnego w zakresie pomocy psychologicznej i prawnej dla przedstawicieli dwóch szczególnie wrażliwych grup ryzyka: mieszkających w Warszawie osób LGBT oraz migrantów.

Cel ten będzie zrealizowany poprzez zaoferowanie przedstawicielom tych dwóch grup dostępu do profesjonalnego poradnictwa prawnego oraz psychologicznego w zakresie spraw dotyczących doświadczanej przez nich dyskryminacji lub przemocy motywowanej uprzedzeniami.

Poradnictwo świadczone będzie w siedzibach oferentów (Stowarzyszenia Lambda Warszawa oraz Stowarzyszenia Interwencji Prawnej).

Koordynatorka: Ewa Grzegrzółka

One for All, All for one

Grantodawca: Foundation Open Society Institute we współpracy z OSIFE – częścią Open Society Foundations

Termin realizacji: 1.10.2018-30.09.2019

Kwota dofinansowania: 150.000 USD

Partnerzy: Amnesty International Polska, Fundacja Centrum Badań Migracyjnych (Migrant Info Point), Fundacja Nasz Wybór, Fundacja Polskie Forum Migracyjne, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Polska Gościnność (Chlebem i Solą oraz portal uchodźcy.info), Stowarzyszenie Homo Faber, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Stowarzyszenie Nomada.

Krótki opis projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie występującego w Polsce potencjału wspierania imigrantów i uchodźców poprzez:

 • Zaoferowanie bezpośredniego wsparcia i porad migrantom w kryzysie, szczególnie uchodźcom, którym udało się dotrzeć do Polski oraz ochrona ich praw człowieka w relacjach z polskimi władzami;
 • Podwyższanie jakości oferowanego migrantom wsparcia integracyjnego dzięki dzieleniu się wiedzą, wdrażaniu dobrych praktyk na poziomie lokalnym oraz podnoszeniu jakości działań skierowanych do migrantów zarówno w ramach Konsorcjum, jak i wśród innych liderów;
 • Szerzenie idei niesienia pomocy migrantom w polskim społeczeństwie oraz dostarczanie rzetelnych informacji o migracjach, przede wszystkim uchodźczych, do liderów opinii.

Planowane działania składają się z 4 komponentów:

Komponent 1. „Open Poland”

 1. Bezpośrednia pomoc dla uchodźców, którym udało się do Polski wjechać. Chodzi tu przede wszystkim o pomoc prawną, bowiem bez niej uchodźcy mają małe szanse na otrzymanie ochrony międzynarodowej. Prawnicy będą także zbierali przypadki łamania prawa przez Straż Graniczną, by móc prowadzić litygację strategiczną w wybranych sprawach przed sądami krajowymi czy międzynarodowymi. Wybranym osobom będzie świadczona także pomoc psychologiczna.
 2. Działania informacyjne. Choć o sytuacji w Terespolu pisze wiele mediów oraz organizacji międzynarodowych, to przekaz ten należy wzmocnić. Będziemy zbierać informacje o tym, co dzieje się w Terespolu i tłumaczyć to w przystępny sposób Polakom, by zrozumieli istotę problemu odmowy wpuszczania uchodźców do Polski.

Komponent 2. „On local level”

Wielu członków Konsorcjum działa na poziomie lokalnym w 4 miastach, gdzie wspiera migrantów. Chcemy rozwijać te działania, poprawiać ich jakość, a przede wszystkim czerpać z naszych różnych doświadczeń i uczyć się od siebie. W ramach tego komponentu planujemy:

 1. Prowadzenie poradnictwa na poziomie lokalnym w 4 miastach (Lublin, Poznań, Warszawa, Wrocław). Będą to różne formy poradnictwa skierowane bezpośrednio do migrantów. Dzięki naszym działaniom stworzymy swego rodzaju sieć usług w różnych częściach kraju. Ważna jest tu także wzajemna pomoc członków Konsorcjum – ponieważ mamy różnych specjalistów, będziemy się wzajemnie wspierać w prowadzeniu trudnych spraw i dzielić ze sobą wiedzą.
 2. Dzielenie się doświadczeniami i standaryzacja. Ponieważ każda z organizacji ma duże doświadczenie w pracy, chcemy uczyć się od siebie, podpatrywać i wcielać w życie dobre praktyki, które sprawdziły się w innych miastach. Wypracujemy także minimalne standardy usług świadczonych dla migrantów, bazując na doświadczeniach naszej pracy.

Komponent 3. „All on Board”

W organizacjach zrzeszonych w Konsorcjum działa obecnie w sumie ponad 300 wolontariuszy z całego kraju. Każdego tygodnia zgłaszają się nowe osoby, które chcą pomagać, co stanowi ogromny potencjał do rozszerzenia i sprofesjonalizowania działań całego sektora organizacji pozarządowych działających na rzecz migrantów i uchodźców. Chcemy lepiej wykorzystać ten potencjał, usprawnić zarządzanie wolontariuszami, zaktywizować ich oraz podnieść ich kompetencje. W przyszłości chcemy powiększyć ten zasób o nowe osoby.

W tym celu w ramach projektu stworzymy wspólną bazę wolontariuszy i platformę dla nich. Będzie ona automatyzowała wiele procesów zarządzania wolontariatem, proponując wolontariuszom działania zgodne z ich kompetencjami i oczekiwaniami. W ramach platformy prowadzone będą także kursy podnoszące kompetencje wolontariuszy (zarówno on-line jak i podczas zjazdów).

Komponent 4. „For Others”

Chcemy stworzyć system wsparcia dla osób, które lokalnie wspierają imigrantów w Polsce poprzez program mentoringu dla liderów tych społeczności. Chcemy wybrać na początek 5 osób, które otrzymają 8-miesięczne wsparcie mentoringowe bazujące na zasobach posiadanych przez Konsorcjum.

Koordynator: Ewa Grzegrzółka

Children in Intercultural Warsaw III

Grantodawca: Biuro Edukacji m.st. Warszawy

Termin realizacji: 16.08.2018. – 31.07.2019.

Kwota dofinansowania: 44205 zł

Krótki opis projektu:

Projekt obejmuje zajęcia dla dzieci, zarówno polskich, jak i cudzoziemskich. Dzieciaki biorą udział w szeregu zajęć artystycznych, w tym w cyklu warsztatów krawieckich, podczas których pod okiem doświadczonej krawcowej uczą się podstawowej obsługi maszyny do szycia, tworząc kostiumy i rekwizyty do własnego spektaklu. Nad spektaklem czuwa profesjonalny zespół muzyczno-aktorski, ale planują i realizują go dzieci, uczestniczące w przygotowaniach na każdym etapie pracy. W ramach projektu odbywają się także warsztaty filmowe z nauką obsługi podstawowego sprzętu, tworzeniem podkładu dźwiękowego oraz elementami montażu i animacji. Końcowym efektem tych zajęć będzie wspólny film na temat warszawskich legend, które dzieci usłyszą m.in. podczas wycieczki z varsavianistą czy spotkań z seniorami. Celem projektu jest przede wszystkim integracja dzieci pochodzących z różnych środowisk i kultur, dlatego dodatkowo organizowane są międzykulturowe warsztaty kulinarne, podczas których wspólne gotowanie z cudzoziemcem stanowi pretekst do rozmów o różnorodności i  tolerancji.

Koordynatorka:  Elżbieta Grab

Budowa i wdrażanie innowacyjnych narzędzi ograniczających zjawisko pracy nierejestrowanej w instytucjach współodpowiedzialnych za minimalizację zjawiska “szarej strefy” na rynku pracy

Grantodawca: Centrum Projektów Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Termin realizacji: 01.06.2018 – 30.11.2020
Kwota dofinansowania: 3 886 122,00 zł

Krótki opis projektu:

Celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy o konsekwencjach pracy nierejestrowanej w perspektywie życia, w tym wzrost świadomości pracowników i pracodawców oraz zmniejszenie prawdopodobieństwa podjęcia pracy w szarej strefie dzięki stworzeniu sieci współpracy z instytucjami polskimi i zagranicznymi, przy użyciu innowacyjnych rozwiązań. Liderem projektu jest Fundacja Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE).

Koordynatorka: Barbara Wódkiewicz

Volunteers for Migrants

Grantodawca: Urząd Miasta St. Warszawy Projekt wolontariatu miejskiego w Warszawie „Ochotnicy Warszawscy”

Termin realizacji: 16.01.2018 – 31.12.2019
Kwota dofinansowania: 71 070 zł

Krótki opis projektu:

Projekt wolontariatu miejskiego „Ochotnicy warszawscy”  jest długofalowym działaniem na rzecz rozwoju wolontariatu w Warszawie realizowanym przez samorząd, miejskie instytucje, organizacje pozarządowe, uczelnie i partnerów biznesowych. Jest odpowiedzią na potrzeby Miasta, wolontariuszy i organizatorów wolontariatu. Gwarantuje bieżące funkcjonowanie miejskiego systemu wolontariatu i zapewnia jego stały rozwój.

Projekt „Wolontariusze na rzecz migrantów” jest skierowany do wolontariuszy Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, skupionych wokół Centrum Wolontariatu, które działa w Stowarzyszeniu od 10 lat. Projekt zapewnia wolontariuszom niezbędne wsparcie merytoryczne i językowe poprzez cykl szkoleń, zajęcia językowe oraz regularne spotkania z Koordynatorką Centrum Wolontariatu. Jest także dla nich okazją do rozwoju i realizacji własnych pomysłów.

W ramach projektu przeprowadzona będzie również wewnętrzna ewaluacja dotychczasowych działań Centrum Wolontariatu SIP, która pomoże w zaplanowaniu nowych sposobów organizacji wolontariatu w Stowarzyszeniu.

Koordynatorka: Elżbieta Grab / Kseniya Homel

Making our office brighter

Grantodawca:  Urząd m.st. Warszawy

Termin realizacji: 1.03.- 31.08.2018

Kwota: 16.100zł

Opis: Celem ogólnym jest zwiększenie bezpieczeństwa pracowników i klientów SIP oraz zmiany proekologiczne w biurze. Projekt przewiduje:

 • wymianę wykładziny podłogowej,
 • wymianę oświetlenia  na energooszczędne i lepiej przystosowane do stanowisk pracy,
 • zabezpieczenie antygrzybicze i pomalowanie ściany w korytarzu

Planowane prace będą miały wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa i higieny pracy, zarówno dla pracowników jak i klientów Stowarzyszenia.

Core grant: Democracy in Action

grantodawca: Fundacja im. Stefana Batorego
termin realizacji: 01.01.2018 – 31.12.2019
kwota dofinansowania: 100 000 zł

Krótki opis projektu:

Dotacja przeznaczona jest na dwa podstawowe działania:

 • Prowadzenie działań poradniczych: wsparcie prowadzenia nieodpłatnego poradnictwa prawnego oraz integracyjnego dla cudzoziemców, będącego uzupełnieniem innych projektów prowadzonych przez SIP,  co przyczyni się do zwiększenia dostępności cudzoziemców do specjalistycznego interdyscyplinarnego poradnictwa i wsparcia, w tym obejmującego osoby doświadczające różnych form dyskryminacji czy przestępstw motywowanych uprzedzeniami ze względów rasistowskich, a także podniesienia wiedzy i świadomości prawnej w zakresie przysługującej ochrony prawnej w sytuacji wystąpienia ww. problemów.
 • Prowadzenie działań fundraisingowych i rozwijanie działalności odpłatnej: kontynuacja zatrudnienia osoby, która zajmuje się budowaniem relacji z biznesem i poprawą komunikacji zewnętrznej SIP, a także fundraisingiem i działalnością odpłatną pożytku publicznego. Celem tych działań będzie pozyskanie nowych instytucji wspierających ze sfery biznesu, by móc kontynuować prowadzenie nieodpłatnego poradnictwa prawnego na rzecz grup docelowych, na rzecz których działa SIP, w tym przede wszystkim cudzoziemców, co przyczyni się do zapewnienia trwałości w prowadzeniu tego rodzaju wsparcia i uniezależnieniu go w pewnym przynajmniej stopniu od środków zdobywanych przez SIP z różnego rodzaju dotacji.
 • Działania wspierające zespół SIP poprzez organizację seminariów i szkoleń dla naszych pracowników i współpracowników.
Senior Citizens in Intercultural Warsaw II

logo_wspolfinansowanie_z_mst_Warszawy_biale

pełna nazwa projektu: Budowanie i rozwijanie form dialogu pokoleniowego i międzypokoleniowego niezwiązanego z pokrewieństwem i rodziną, poprzez wspólne zainteresowania i pasje

Grantodawca: Urząd Miasta St. Warszawy
Termin realizacji: 1 lutego 2017 - 31 grudnia 2019
Kwota dofinansowania: 98 000 zł

Krótki opis projektu:

Seniorzy w wielokulturowej Warszawie II to druga odsłona projektu, który jest skierowany do seniorów mieszkających na terenie Warszawy. Celem projektu jest budowanie dialogu międzypokoleniowego oraz aktywizacja seniorów poprzez działania zapoznające ich z innymi kulturami, wzmacnianie postaw otwartości i tolerancji wśród seniorów wobec cudzoziemców, promowanie pozytywnego wizerunku seniorów oraz wspieranie komunikacji międzykulturowej i międzypokoleniowej. Działania mają charakter edukacyjno-integracyjny, odbywają się w miejscach dostępnych dla seniorów i sprzyjają możliwości spędzania przez nich czasu wolnego.

Projekt zaplanowany jest na 3 lata. W każdym roku działaniami objęci zostaną seniorzy z 4 różnic dzielnic Warszawy.

Koordynator: Elżbieta Grab