Eu PAM „Eu-Pact on Asylum and Migration”

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

Grantor: European Union
Project timeframe: 01.03.2021 – 31.08.2022
Grant amount: 148 680 EUR
Project partners:
Leader: Borderline-europe, Germany
SIP, Poland
Borderline-sicilia, Italy
Humans before borders (HUBB), Portugal
Subjective values, Hungary
Udruga Pank, Croatia

Short description of the project:

This project brings together six organizations from European Union countries dealing with migration, which, thanks to many years of experience and knowledge of the subject, have the goal to maximally disseminate the “New Pact on Asylum and Migration” prepared for the EU in 2020. To this end, each partner will aim to reach the widest possible group of interested parties, through organizing conferences and meetings and publishing topical materials. Added value, thanks to regular meetings, is gained through the resultant cooperation between the organizations, and exchange of knowledge, experiences and observations.

Project coordinator: Maria Deuar

No Detention Necessary I

The No Detention Necessary project, implemented by the Association for Legal Intervention (SIP) in 2017-2019, is a pilot initiative promoting an innovative approach to measures alternative to detention. Acting on the basis of a CAP model of effective alternatives to detention  developed by International  Detention Coalition (IDC), we support migrants released from  detention facilities as well as the ones threatened with detention by means of providing them with case management, legal advice, and psychological support.  We strive to increase the level of engagement of foreigners participating in the programme in their migration procedures, to improve their functioning after they are released from detention, and to develop, in cooperation with them, a long-term plan of action.

Why we are implementing  the project

Research indicates that migration-related procedures are the most effective rights-based, when engagement–based alternatives to detention are implemented in line with case management model by people who are themselves not decision makers. Case management is a comprehensive and holistic approach to providing assistance to migrants which was designed with a view to handling the complexity of the actual and legal status of such people.  Research shows that assigning an especially designated person to a foreigner, facilitates access to services offered to foreigners and makes it more coordinated, makes it easier to provide them with information about their actual and legal status, creates an intermediary between the foreigner and migration services and offices, and improves the efficiency of procedures involving migrants. Applying engagement-based alternatives instead of detention in  cooperation with civic society is recommended to governments by, inter alia: United Nations High Commissioner for Refugees, EU Agency for Fundamental Rights and  the General Assembly of the Council of Europe.

European Alternatives to Detention network

The project is implemented in Poland but it is a part of a greater civic movement within the European Union – the European ATD network currently associates 6 national organisations implementing  pilot projects based on case management. The activity of its members is supported by International Detention Coalition and Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM)

Our target group

Migrants in/after “obligation to return” procedures (including failed asylum seekers) are invited to participate in the programme, if they

 • were released from immigration detention
 • were imposed alternatives to detention, or
 • avoided detention

Only the following persons may receive support as part of the project (exceptions are possible under special circumstances):

 • people whose basic needs have been met i.e. boarding and accommodation
 • people who are not highly likely to abscond.

Support provided as part of the project includes:

 • case management: sharing of information, intermediation between administrative bodies and the migrant, assistance in handling current matters, assistance in preparing an action plan interventions in  emergency situations, social work
 • legal advice
 • psychological support
 • translation services.

Project Coordinator: Katarzyna Słubik, k.slubik@interwencjaprawna.pl

Communication officer: Paulina Adamczak,  p.adamczak@interwencjaprawna.pl

Project is co-financed by Network of European Foundations in the frame of the European Programme for Integration and Migration.

Together Against Discrimination

Funder: Urząd Miasta St. Warszawy
Period: 03.03.2017 to 30.11.2018
Grant amount 80.000
Partner: Stowarzyszenie Lambda – Warszawa

Krótki opis projektu: The project aims to improve and expand access to legal and psychological aid for survivors of hate crime and discrimination

Project coordinator Ewa Grzegrzółka

Consortium of civil society organizations supporting migrants in Poland

Grantodawca: Fundusz Obywatelski zarządzany przez Fundację dla Polski
Termin realizacji: 15.03.2018 – 14.12.2018
Kwota dofinansowania: 10 000 zł

Krótki opis projektu: Konsorcjum to nieformalna grupa skupiająca 9 organizacji zajmujących się wsparciem imigrantów i uchodźców w Polsce. Projekt zakłada zorganizowanie 10 spotkań Konsorcjum, w tym 3 warsztatów podnoszących kompetencje organizacji członkowskich. Głównymi celami konsorcjum są:

 • podnoszenie jakości debaty publicznej w kwestii migracji i uchodźstwa poprzez ogólnopolskie działania w tym kampanie społeczne, inicjowanie dialogów lokalnych;
 • podnoszenie jakości pomocy świadczonej przez każdą z organizacji, a także specjalistyczne wsparcie dla liderów lokalnych;
 • wypracowywanie nowych narzędzi integracyjnych w zmiennych warunkach;
 • dzielenie się wiedzą, docelowo bycie think-tankiem integracyjnym.

Istnienie takiej grupy jest niezbędnym warunkiem do tego, aby móc zrealizować powyższe cele i dążenia. Kierunki naszych działań są dwa. Przede wszystkim to działania do wewnątrz, wzmacniające organizacje członkowskie, by mogły one lepiej i skuteczniej działać na zewnątrz, wspierając migrantów na rzecz których działają. Chodzi tu zarówno o pozyskiwanie nowej wiedzy, ale także wsparcie solidarnościowe podczas działania w trudnych warunkach zewnętrznych. Pośrednio zatem to migranci – nasi klienci – są odbiorcami działań konsorcjum. Poza tym opracowane projekty nastawione są na wychodzenie na zewnątrz – do polskiego społeczeństwa, w tym wolontariuszy, lub do innych organizacji. W pracach Konsorcjum bierze udział 9 organizacji: Amnesty International, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Migrant Info Point (Poznań), Polskie Forum Migracyjne, Stowarzyszenie Nomada (Wrocław), Uchodźcy.Info i Chlebem i Solą, Fundacja Nasz Wybór, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej i Stowarzyszenie Homo Faber.

Evaluating needs of employers of migrant workers in Poland

Grantodawca: Fundacja im. Konrada Adenauera
Termin realizacji: 01.11.2017 – 30.06.2018
Kwota dofinansowania: 54 700 zł

Krótki opis projektu:
Celem badania jest poznanie potrzeb i postaw pracodawców odnośnie do zatrudniania cudzoziemców oraz ich wiedzy w tym zakresie. W praktyce oznacza to przede wszystkim:

 • diagnozę potrzeb i gotowości pracodawców z sektora MSP do zatrudniania pracowników cudzoziemców,
 • identyfikację barier w zatrudnianiu cudzoziemców,
 • identyfikację ewentualnych preferencji narodowościowych przy zatrudnianiu cudzoziemców,
 • sprawdzenie potrzeb pracodawców odnośnie do potrzebnego wsparcia przy zatrudnianiu cudzoziemców.

Zrealizowane badanie ma dwie części:

 1. Ogólnopolskie badanie ilościowe przeprowadzone na próbie kwotowej 300 pracodawców – w podziale na mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Badanie zostało przeprowadzone w ramach Ogólnopolskiego Panelu Badawczego „Ariadna” w styczniu i lutym br. Respondentami były osoby odpowiedzialne za rekrutację/zatrudnienie w danym przedsiębiorstwie. Dobrani tak, aby struktura próby odzwierciedlała strukturę populacji małych i średnich przedsiębiorstw pod względem branży i regionu.
 2. Badanie jakościowe – 3 fokusowe wywiady grupowe przeprowadzone w kwietniu br. na miko, małych i średnich przedsiębiorcach w dwóch dużych miastach w Polsce. Uczestnicy reprezentowali różne branże, połowa z nich zatrudniała w swoich przedsiębiorstwach cudzoziemców, pozostali nie mieli takich doświadczeń. Uczestnicy dzielili się swoimi planami, wątpliwościami oraz opiniami odnośnie do obecności cudzoziemców na polskim rynku pracy w ogólności oraz w ich przedsiębiorstwie w szczególności.

Children in intercultural Warsaw

Grantodawca: Biuro Edukacji m.st. Warszawy
Termin realizacji: 1.09.2017 – 30.06.2018
Kwota dofinansowania: 34 170 zł

Krótki opis projektu:

Projekt poświęcony jest działaniom na rzecz dzieci – zarówno polskich jak i cudzoziemskich. W ramach naszych działań poprowadzimy między innymi warsztaty teatralne oraz fotograficzne dla dzieci przebywających w Ośrodku dla Cudzoziemców na warszawskim Targówku. Warsztaty zakończą się pokazem spektaklu oraz wystawą fotograficzną. Dla uczniów warszawskich szkół zorganizujemy zajęcia na temat rozwiązywania konfliktów poprzez mediację oraz międzykulturowe warsztaty kulinarne.

Koordynatorka:  Elżbieta Grab

Abused no More: Safeguarding Youth and Empowering Professionals

logo_abused_no_more

Grantodawca: Erasmus +
Termin realizacji: 1.09.2015 – 1.09.2018
Kwota dofinansowania: 42 598 euro

Krótki opis projektu:

Projekt jest trzyletnią, prowadzoną w pięciu europejskich krajach inicjatywą, mającą na celu wypełnienie istniejących luk w dostępie do edukacji prawnej młodych ludzi, a zwłaszcza tych, którzy mogą być szczególnie narażeni na doświadczanie różnych rodzajów dyskryminacji czy wykluczenia społecznego. Poszczególne działania mają służyć także wzmocnieniu ludzi młodych oraz dać im odpowiednie narzędzia, aby potrafili właściwie reagować w sytuacjach nierównego traktowania.

Strona projektu: www.abusednomore.org

Koordynatorka:  Elżbieta Grab

Multicultural Warsaw III

logo_wspolfinansowanie_z_mst_Warszawy_biale

Grantodawca: Urząd m.st. Warszawy
Termin realizacji: grudzień 2015 – listopad 2018
kwota dofinansowania : 216 000 zł

Krótki opis projektu:

Projekt składa się z trzech części. Pierwszą stanowi poradnictwo prawne dla cudzoziemców, drugą poradnictwo międzykulturowe i integracyjne dla tej grupy beneficjentów, trzecią Centrum Wolontariatu.

 1. Zakres konsultacji prawnych obejmuje całe spektrum problemów prawnych, z jakimi mogą się zetknąć cudzoziemcy w Polsce. W praktyce oznacza to, iż oprócz zagadnień stricte związanych z uzyskaniem ochrony międzynarodowej i otrzymywaniem pomocy integracyjnej, czy też w sprawie legalizacji pobytu, porady dotyczą także problemów dot. każdego obywatela, tj. np.: możliwości i warunków korzystania z pomocy socjalnej, rejestracji w Urzędzie Pracy, możliwości ubiegania się o zasiłki rodzinne, ubezpieczenie medyczne, numer PESEL, zagadnień z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego, ze szczególnym naciskiem na zagadnienia związane z zawarciem i rozwiązaniem małżeństwa, prawami rodzicielskimi, a także zgłaszania urodzin i zgonów w Urzędzie Stanu Cywilnego, prawa cywilnego, a zwłaszcza możliwość wykonywania pracy na podstawie umów cywilnoprawnych, prawa lokalowego (zwłaszcza umowy najmu), a także ochrony praw konsumentów, rozpoczynania działalności gospodarczej, etc. Prawnicy wyłapują też przypadki dyskryminacji cudzoziemców w różnych sferach i starają się im przeciwdziałać. Wspierają też cudzoziemców wykorzystywanych przez nieuczciwych pracodawców oraz monitorują przypadki przestępstw motywowanych nienawiścią.
 2. Porady integracyjne i międzykulturowe są uzupełnieniem poradnictwa prawnego dla cudzoziemców. Ich zakres obejmuje szereg problemów integracyjnych, jakie stają przed uznanymi uchodźcami, osobami, które otrzymały ochronę uzupełniającą oraz które ubiegają się o ochronę międzynarodową, i zamieszkują w Warszawie, a także przed innymi migrantami w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. Wsparcie jest istotne zwłaszcza w pierwszym okresie ich samodzielnego funkcjonowania w nowej rzeczywistości społeczno-prawno-kulturowej i wynika z bariery językowej, a także z odmienności kodów komunikacji pozawerbalnej w kulturze gości i gospodarzy. Konsultacje te mają przede wszystkim wymiar praktyczny. Doradcy integracyjni pomagają cudzoziemcowi odnaleźć się w polskiej rzeczywistości, spełniając jednocześnie funkcję tłumacza, przewodnika międzykulturowego oraz poniekąd pracownika socjalnego. Udzielają wskazówek dotyczących zachowania się w rozmaitych sytuacjach społecznych, tj. np. w urzędzie, podczas rozmowy z właścicielem mieszkania, pracodawcą, wychowawcą dziecka, itd.; pomagają zredagować oficjalne pismo/podanie/CV, itp. po polsku; na prośbę cudzoziemca, który niedostatecznie opanował jeszcze znajomość polskiego, dzwonią w jego imieniu, np. w sprawie pracy czy mieszkania. W miarę potrzeby towarzyszą cudzoziemcom jako „tłumacze międzykulturowi” w wyżej wymienionych sytuacjach. Ich obecność zapewnia zarówno cudzoziemcom jak i Polakom lepsze wzajemne zrozumienie, zmniejsza ryzyko nieporozumień kulturowych, przyspieszając tym samym proces integracji cudzoziemców.
 3. Centrum Wolontariatu stanowi uzupełnienie poradnictwa prawnego oraz integracyjnego i międzykulturowego dla cudzoziemców. Jego celem jest podniesienie świadomości społecznej w zakresie uchodźstwa i problemów z nim związanych. Zadaniem wolontariuszy jest towarzyszenie cudzoziemcom w trakcie stawiania pierwszych kroków w naszym kraju i pomoc w załatwieniu wszelkich spraw integracyjnych: urzędowych, zdrowotnych, edukacyjnych czy innych, z którymi trudno jest im sobie poradzić samodzielnie. W ten sposób wolontariusze nie tylko pomagają uchodźcom i imigrantom, ale też szerzą wiedzę o problematyce uchodźstwa i migracji w urzędach i innych instytucjach, ucząc i uwrażliwiając pracujące tam osoby.

Koordynator: Aleksandra Chrzanowska

Children in intercultural Warsaw

logo_wspolfinansowanie_z_mst_Warszawy_biale

grantodawca: Biuro Edukacji m.st. Warszawy
termin realizacji: 1.01.2016 – 30.08.2017
kwota dofinansowania: 83 550 zł

Krótki opis projektu:

Projekt poświęcony jest działaniom na rzecz dzieci – zarówno polskich jak i cudzoziemskich. W ramach naszych działań powstanie między innymi dziecięca grupa teatralna stworzona w Ośrodku dla Cudzoziemców na warszawskim Targówku. Będziemy prowadzić także uczyć uczniów jak rozwiązywać konflikty poprzez mediację oraz prowadzić warsztaty antydyskryminacyjne dla młodzieży z warszawskich szkół.

Koordynatorka:  Elżbieta Grab

Increasing capacity of volunteers working with refugees III

logo_wspolfinansowanie_z_mst_Warszawy_biale

grantodawca: Urząd Miasta St. Warszawy
termin realizacji: 01.02.2016 – 31.12.2017
kwota dofinansowania: 91 450 zł

Krótki opis projektu:

Projekt jest skierowany do wolontariuszy Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, skupionych wokół Centrum Wolontariatu, które działa w Stowarzyszeniu od 8 lat. Projekt zapewnia im niezbędne wsparcie psychologiczne, językowe i merytoryczne poprzez cykl szkoleń, zajęcia językowe, regularne spotkania z Koordynatorką Centrum Wolontariatu oraz superwizje psychologiczne.

Koordynatorka:  Elżbieta Grab

MOVE ON – Migration & Gender: Vocational and Educational counselling

headerMOVEON.fw_
erasmusplus

grantodawca: Program Erasmus +
termin realizacji: 01.10.2015 – 01.10.2017
kwota dofinansowania: 19 190 EUR
partnerzy: The IARS International Institute ( UK- lider) Anziani e non solo (IT), beramí berufliche Integration e.V. (DE), Kentro Merimnas Oikogeneias Kai Paidiou (EL), Associazione Progetto Arcobaleno onlus (IT), SURT Fundació de dones Fundació privada (ES)

Krótki opis projektu:

Innowacyjny projekt mający na celu wymianę, rozwój i transfer dobrych praktyk, szkoleń i wiedzy eksperckiej osób pracujących z migrantami.

Celem projektu jest dostosowanie poradnictwa poradnictwo zawodowego dla migrantów do ich potrzeb, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii płci i różnic kulturowych, które grają szczególną rolę w procesach integracji, rekrutacji i zatrudnienia.

Koordynatorka:  Katarzyna Słubik

Core grant/ Democracy in Action

logo-fundacja-batorego

grantodawca: Program Demokracja w Działaniu finansowany ze środków Fundacji Batorego i Open Society Foundations
termin realizacji: 01.11.2016 – 31.10.2017
kwota dofinansowania: 100 000 zł

Krótki opis projektu:

Dotacja przeznaczona jest na dwa podstawowe działania:

 • wsparcie prowadzenia nieodpłatnego poradnictwa prawnego oraz integracyjnego dla cudzoziemców, będącego uzupełnieniem i wkładem własnym do innych projektów prowadzonych przez SIP,  co przyczyni się do zwiększenia dostępności cudzoziemców do specjalistycznego interdyscyplinarnego poradnictwa i wsparcia, w tym obejmującego osoby doświadczające różnych form dyskryminacji czy przestępstw motywowanych uprzedzeniami ze względów rasistowskich, a także podniesienia wiedzy i świadomości prawnej w zakresie przysługującej ochrony prawnej w sytuacji wystąpienia ww. problemów.
 • zatrudnienie osoby, która będzie zajmowała się budowaniem relacji z biznesem i poprawą komunikacji zewnętrznej SIP, a także fundraisingiem i działalnością odpłatną pożytku publicznego. Celem tych działań będzie pozyskanie nowych instytucji wspierających ze sfery biznesu, by móc kontynuować prowadzenie nieodpłatnego poradnictwa prawnego na rzecz grup docelowych, na rzecz których działa SIP, w tym przede wszystkim cudzoziemców, co przyczyni się do zapewnienia trwałości w prowadzeniu tego rodzaju wsparcia i uniezależnieniu go w pewnym przynajmniej stopniu od środków zdobywanych przez SIP z różnego rodzaju dotacji.

Legal and integration counselling for vulnerable groups of migrants and refugees

Grantodawca: projekt współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie (konkurs WIEM), realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji

Termin realizacji: czerwiec–listopad 2017

Kwota dofinansowania : 44 000 zł

Krótki opis projektu:

Celem projektu jest wsparcie procesu integracji migrantów, w tym uchodźców, przede wszystkim z Warszawy i okolic, poprzez oferowanie im interdyscyplinarnego poradnictwa: prawnego, integracyjnego oraz pomocy tłumaczeniowej.

Wsparcie SIP skierowana będzie do osób szczególnie wrażliwych, najbardziej narażonych na wykluczenie (ofiary przemocy, w tym także przestępstw motywowanych uprzedzeniami; samotni rodzice; wielodzietne rodziny; dzieci bez opieki; osoby przewlekle chore i straumatyzowane oraz migranci wykorzystywani przez pracodawców), dlatego w większości przypadków pracownicy będą udzielać pomocy w zespołach interdyscyplinarnych: prawnik, doradca integracyjny oraz wolontariusze-tłumacze wspierający cudzoziemców w terenie.

Koordynator: Małgorzata Wolf

Good governance– one standard for all

logo_fio


grantodawca: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
termin realizacji: 01.04.2016 – 31.10.2017
kwota dofinansowania: 200 000 zł

Krótki opis projektu:

Celem projektu jest partycypacja społeczna i kontrola społeczna administrowania karą pozbawienia wolności oraz ochrona prawnych interesów skazanych i ich rodzin. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zwiększenie dostępu skazanych do pomocy prawnej i okołoprawnej oraz udział przedstawicieli społeczeństwa w podejmowaniu decyzji przez administrację więzienną i sądy, a także reprezentowanie skazanych przed tymi organami. Dzięki projektowi chcemy wzmocnić ochronę prawnych interesów skazanych, ograniczyć arbitralność decyzji  administracji więziennej ingerujących w ich prawa i wolności, monitorować i wzmocnić kontrolę administracyjną i sądową. Projekt przyczyni się do poprawy transparentności działania administracji więziennej, realizacji obowiązku uzasadniania decyzji przez nią wydawanych, wpłynie na wzmocnienie zaufania obywateli do państwa i upowszechnienie standardów dobrej administracji.

Projekt kierowany jest do więźniów biernie i aktywnie uczestniczących w wykonaniu kary pozbawienia wolności, funkcjonariuszy Służby Więziennej, sędziów penitencjarnych oraz środowiska akademickiego, w szczególności studentów, którzy będą uczyć się reprezentować interesy skazanych przed organami administracyjnymi i sądowymi oraz wpływać na politykę wykonania kary pozbawienia wolności oraz urzeczywistniać ideę współodpowiedzialności społeczeństwa za wykonywanie kary pozbawienia wolności. Adresatami projektu jest około 580 osób.

Kierownik merytoryczny projektu: Maria Niełaczna

They are coming! How shall we welcome them?

logo-eea-fb-pfdim

grantodawca: Program Obywatele dla Demokracji, finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, wdrażany przez Fundację im. Stefana Batorego
termin realizacji: 04.01.2016 – 30.04.2016
kwota dofinansowania: 311 410,00 zł
partnerzy: Instytut Spraw Publicznych, Fundacja Panoptykon, Polskie Forum Migracyjne

Krótki opis projektu:

Przygotowanie na przyjęcie uchodźców wymaga rozeznania potrzeb oraz zbadania możliwości integracyjnych. Stąd w projekcie zostaną zbadane jedne z kluczowych elementów obecności uchodźców w Polsce w zakresie ich recepcji oraz integracji. Badanie zaowocuje rekomendacjami odnośnie do poprawy działania tych instytucji. Zbadane zostaną także lokalne społeczności – ich nieformalni liderzy oraz nacjonalistyczna młodzież. Analiza ich postaw pozwoli na przygotowanie odpowiednich programów informacyjnych czy prewencyjnych.

Planowane działania:

Monitoring granicy

 • Analizie zostaną poddane dane statystyczne odnośnie do odmów wjazdu i ich powodów,
 • Przeprowadzone będą wizyty na wytypowanych przejściach granicznych w celu przyjrzenia się warunkom przyjmowania wniosków uchodźczych,

Badania i monitoring systemu nadzoru nad uchodźcami

 • Analiza obowiązujących krajowych, unijnych i międzynarodowych przepisów prawnych dotyczących kontroli uchodźców i przejść granicznych,
 • Analiza krajowych i międzynarodowych dokumentów politycznych, raportów i danych empirycznych oraz innych dostępnych publikacji tematycznych,
 • Seria wywiadów z przedstawicielami NGO, które udzielają pomocy uchodźcom, instytucji publicznych i organów powołanych do kontroli stosowania prawa z perspektywy ochrony praw człowieka

Ewaluacja oferty nauczania języka polskiego jako języka obcego dla uchodźców

 • Przedmiotem badań będą zajęcia języka polskiego skierowane do cudzoziemców przebywających w ośrodkach pobytowych oraz przebywających na świadczeniach pozaośrodkowych

Badania społeczności lokalnych

 • Analiza przygotowania instytucji lokalnych do przyjęcia uchodźców z programu relokacji i przesiedleń
 • Analiza funkcjonowania ośrodków pobytowych dla cudzoziemców lokalnych społecznościach w kontekście przyjęcia uchodźców z programu relokacji i przesiedleń
 • Badanie postaw grupy młodych Polaków, deklarujących poglądy nacjonalistyczne

Działania informacyjne

 • W trakcie projektu każdy z partnerów będzie prowadził bieżące działania informacyjne odnośnie do podejmowanych działań. Z każdego z badań będzie sporządzony raport. Wyniki i badania będą także rozpowszechniane w mediach.

Koordynatorka:  Klara Sołtan-Kościelecka

Lawyers for refugees II

grantodawca: Fundusz, Azylu, Migracji i Integracji i budżetu Państwa

termin realizacji: lipiec 2015 – czerwiec 2016

kwota dofinansowania partnerstwa: 1 996 345,25 zł

partnerzy: Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Caritas Archidiecezji Białostockiej, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – Klinika Prawa UW, Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć, Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa.

Krótki opis projektu:

Realizacja projektu „Prawnicy uchodźcom II” wynika z konieczności świadczenia profesjonalnej pomocy prawnej dwóm szczególnie wrażliwym grupom cudzoziemców, wymagających dostępu do porad prawnych: osobom ubiegającym się o nadanie statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz osobom w procedurach powrotowych.

Celem projektu jest:

 1. Poprawa warunków przyjmowania uchodźców i usprawnienie procedury o nadanie statusu uchodźcy poprzez poprawę dostępu do poradnictwa prawnego oraz informacji prawnej dla osób starających się o nadanie statusu uchodźcy w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem cudzoziemców umieszczonych w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców oraz osób z grup szczególnie wrażliwych.
 2. Zapewnienie ochrony przestrzegania praw cudzoziemców, w sprawie których trwa postępowanie odnośnie powrotu do kraju pochodzenia (czyli w tzw. postępowaniach powrotowych) poprzez świadczenie nieodpłatnej pomocy i informacji prawnej.

Przewiduje się udzielenie wysokiej jakości porad prawnych dla 1470 osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w 2850 sprawach) oraz dla 370 osób będących w procedurach powrotowych (w 600 sprawach).

Główne działania realizowane w ramach projektu:

 1. Działanie 1: Świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej w procedurze o nadanie statusu uchodźcy
 2. Działanie 2: Świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej w procedurze powrotowej
 3. Działanie 3: Seminaria dla studentów-wolontariuszy
 4. Działanie 4: Informacja prawna oraz Centrum Wolontariatu

Safe House

bezpieczny-dom.pdf

logo-eea-fb-pfdim

grantodawca: Program Obywatele dla Demokracji,  finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, wdrażany przez Fundację im. Stefana Batorego
termin realizacji: 01.04.2015 – 31.03.2016
kwota dofinansowania: 350 000,00
partnerzy: Centrum Badań Migracyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Krótki opis projektu:

Celem projektu jest wsparcie procesu integracji migrantów w Warszawie (Stowarzyszenie Interwencje Prawnej – SIP) i Poznaniu (Centrum Badań Migracyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza – CeBaM) poprzez interdyscyplinarne poradnictwo prawne, integracyjne oraz pomoc tłumaczeniową.

Pomoc SIP skierowana będzie do osób szczególnie wrażliwych, najbardziej narażonych na wykluczenie (ofiary przemocy, samotni rodzice, dzieci bez opieki, osoby przewlekle chore i straumatyzowane, migranci w detencji oraz wykorzystywani przez pracodawców).

W Poznaniu, gdzie poza CeBaM nie ma organizacji pomagających migrantom, wsparcie skierowane będzie do wszystkich cudzoziemców. Kontynuowane też będzie tworzenie sieci współpracy między poznańskimi instytucjami zajmującymi się problematyką migracji.

Planowane działania:

Poradnictwo prawne, integracyjne oraz interdyscyplinarne

 • bezpłatne porady prawne, integracyjne oraz interdyscyplinarne w SIP dla osób z grup szczególnie wrażliwych – ofiar przemocy, samotnych rodziców, dzieci bez opieki, osób przewlekle chorych, w tym ze stresem post-traumatycznym (PTSD), migrantów w detencji oraz osób wykorzystywanych przez pracodawców (w większości przypadków pracownicy będą udzielać wsparcia w zespołach interdyscyplinarnych: prawnik, doradca integracyjny oraz wolontariusze wspierający cudzoziemców w terenie
 • bezpłatne porady prawne, integracyjne oraz interdyscyplinarne w Migrant Info Point (MIP) przy CeBaM dla cudzoziemców potrzebujący wsparcia w Poznaniu
 • pomoc tłumaczeniowa wolontariuszy SIP podczas wizyt lekarskich w szpitalach oraz załatwiania spraw urzędowych na terenie Warszawy i okolic.

Diagnoza sytuacji migrantów w Poznaniu

 • opracowanie 2 raportów na temat sytuacji migrantów w Poznaniu

Wzmacnianie kompetencji pracowników CeBaM

 • szkolenia pogłębiające kompetencji prawników i doradców CeBaM, prowadzone przez ekspertów SIP
 • staże dla prawników i doradców CeBaM w siedzibie SIP
 • konsultacje dla pracowników CeBaM w trudnych sprawach udzielane przez pracowników SIP

Rozwój sieci współpracy w Poznaniu

 • wzmocnienie współpracy pomiędzy instytucjami zajmującymi się tematyką migracji na terenie Poznania
 • comiesięczne spotkania z migrantami oraz debaty międzynarodowe
 • portal informacyjny dla cudzoziemców w Poznaniu – kontynuacja i uaktualnianie

Koordynatorka:  Ewa Grzegrzółka

Equal and Safe

logotypy-rowni-i-bezpieczni

Sponsor: Citizens for Democracy, financed by the Financial Mechanism of the European Economic Area, implemented by Stefan Batory Foundation
Time frame: 01.03.2014 – 04.30.2016
Grant amount: 350 000,00
Partners: Association Lambda Warsaw

Brief description of the project:

The project concerns victims of “hate crimes” – crimes motivated by victims’ ethnicity, nationality or sexual orientation.

In the frames of the project  Association for Legal Intervention will offer legal support to victims of bias-motivated crimes (legal advice, court watch) , organize joint activities and capacity-building trainings for NGOs involved in combating this kind of crimes and conduct advocacy activities.

PLANNED ACTIVITIES

Coordination of work of the Coalition against crimes motivated by hatred and prejudice:

 • four two-day meetings per year , combined with capacity building trainings for  member organizations
 • ongoing monitoring of the situation  in order to develop common position on current issues and advocacy activities
 •  taking measures to develop system solutions related to the protection and providing support to victims of crimes motivated by hatred and prejudice
 • cooperation with the Coalition for Equal Opportunities

legal advice:

 • legal counseling and support for hate crime victims (in the office of the organization and through electronic channels  – e-mail , skype , phone)
 • participation in the proceedings
 • help and support for organizations included in the Coalition

court watch:

 • participation in court proceedings in cases concerning crimes motivated by hatred and prejudice
 • monitoring proceedings concerning this kind of cases
 • joining  the proceedings as a social organization

advocacy:

 • meetings with decision-makers
 • active participation in conferences
 • consultation of documents (political, governmental , legislative etc )

Objectives of the project:

 • increasing the awareness of people responsible for lawmaking , the police and the courts of the causes and consequences of crimes motivated by prejudice against people of a different ethnicity / nationality and LGBT people
 • improving the skills and cooperation between organizations involved in the fight against crimes motivated by hatred and prejudice through exchange of experiences

Coordinator: Ewa Grzegrzółka

Increasing capacity of volunteers working with refugees II

logo_wspolfinansowanie_z_mst_Warszawy_biale

grantodawca: Urząd m.st. Warszawy
termin realizacji: kwiecień 2013 – grudzień 2015
kwota dofinansowania: 75 000 zł

krótki opis projektu:

Projekt jest skierowany do wolontariuszy Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, skupionych wokół Centrum Wolontariatu, które działa w Stowarzyszeniu od 5 lat. Projekt zapewnia im niezbędne wsparcie psychologiczne, językowe i merytoryczne poprzez cykl szkoleń, zajęcia językowe, regularne spotkania z Koordynatorką Centrum Wolontariatu oraz superwizje psychologiczne. W planach są również spotkania ze służbami medycznymi w szpitalach i ośrodkach dla uchodźców, spotkania promujące wolontariat wśród studentów Uniwersytetu Warszawskiego i seniorów z Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz spotkania integracyjne i kulturowe dla wolontariuszy. W trakcie projektu powstanie również skrypt dla wolontariuszy, ułatwiający im pracę  na rzecz uchodźców, oraz 3 tomy słownika medycznego, które będą następnie rozpowszechniane wśród służb medycznych, pracujących z uchodźcami oraz innych organizacji pozarządowych.

Multicultural Warsaw II

logo_wspolfinansowanie_z_mst_Warszawy_biale

grant giving institution: Municipal Office of the Capital City of Warsaw
duration: December 2012 – November 2015
amount of subsidy: PLN 217,970

Short description of the project:
The projects is divided into three parts. The first part involves legal counselling for foreigners, the second part – cross-cultural and integration-related counselling addressed to that group and the third part is the Volunteer Centre.

 1. The scope of legal consultancy for foreigners covers the whole range of legal problems that acknowledged refugees and persons who were granted supplementary protection or tolerated residence permit may encounter. In practice, this means that apart from issues directly related with being granted and obtaining integration-related help, counselling may cover any issues that concern every citizen, e.g.: the ways and conditions of using social aid, registering in the Employment Office, possibilities of applying for family allowance, medical insurance, personal identification number (PESEL) and tax identification number (NIP), issues related with labour law and social security, family law, in particular issues related with the conclusion and termination of marriage, parental rights and reporting birth and death in the Registry Office, civil law, in particular the possibilities of working under civil-law contracts, housing law (especially tenancy agreements), and also consumer rights protection, starting a business activity etc. If need be, the project will also cover providing help in sorting out formal issues that foreigners may have difficulties with due to e.g. language barrier or being confused about a new legal system.
 2. The scope of integration-related and cross-cultural consultancy will cover the whole range of integration-related problems which acknowledged refugees and persons with granted supplementary protection or tolerated residence permit need to face – especially in the first period of their independent functioning in a new social, legal and cultural environment – which are mainly due to language barrier and differences between non-verbal communication codes in both cultures – that of guests and of hosts. The consultancy will be mainly practical. Integration adviser will help the foreigners find their place in the Polish reality, acting at the same time as a translator, cross-cultural guide and, in a way, a social worker. They will provide guidelines on how to behave in various social situations, e.g. in public offices, when talking to the flat owner, employer, child’s teacher etc. They will help in writing official letters, filling in application forms and preparing CVs in Polish. Upon the request of a foreigner who does not speak Polish well enough, they will call on their behalf about job or housing. If needed, they will also accompany a foreigner as “cross-cultural interpreters” in the above situations. Their presence will also ensure better understanding between guests and hosts, it will decrease the risk of cultural misunderstanding, thus making the process of integration faster. Integration-related and cross-cultural advice will supplement legal counselling provided for foreigners.
 3. The Volunteer Centre is a supplement to legal counselling as well as integration-related and cross-cultural counselling provided for foreigners. Its objective is to increase social awareness of cultural differences and problems related with them. For that reason a group of about 10 volunteers will be trained to work with persons originating from a different culture from ours. Their further task will be to accompany the foreigners in their first steps in our country and to help them deal with all integration-related issues: in public offices, related with health, education or other things that they could find difficult to deal with by themselves. In this way volunteers will not only help the foreigners, but they will also educate people in public offices and institution about problems of refugees, thus making the employees of such institutions more sensitive to them, so that they are more lenient in their relations with foreigners in the future. The main beneficiaries of the project will be forced migrants, i.e. people who need help the most.

coordinator: Aleksandra Chrzanowska

You have a right to be treated equally. Legal counselling for individuals and families threatened with discrimination

logo_wspolfinansowanie_z_mst_Warszawy_biale

grantodawca: Miasto Stołeczne Warszawa
termin realizacji: 1 czerwca 2014r – 31 grudnia 2014r
kwota dofinansowania: 56.244,00 złotych
partnerzy: Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego
Krótki opis projektu:

Projekt polega na prowadzeniu specjalistycznego poradnictwa prawnego w zakresie prawa antydyskryminacyjnego.

Adresatami projektu są mieszkańcy Warszawy – osoby i rodziny zagrożone dyskryminacją i wykluczeniem społecznym lub doświadczające nierównego traktowania, w szczególności w takich dziedzinach życia jak dostęp do dóbr i usług, zatrudnienie, edukacja, dostęp do opieki zdrowotnej i zabezpieczenia społecznego, na przykład z powodu rasy, płci, orientacji seksualnej, wieku, czy niepełnej sprawności.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności poradnictwa antydyskryminacyjnego, podnoszenie świadomości prawnej społeczeństwa oraz wzrost poziomu ochrony narażonych na dyskryminację mieszkańców Warszawy w przypadku naruszenia ich praw, a także kontynuacja wsparcia osób, które zgłosiły się z prośbą o pomoc prawną w poprzednich latach trwania projektu.

kontakt: p.mickiewicz@interewencjaprawna.pl

For Undocumented Migrants` Rights in Central Europe

Project Partners:

Objectives :

 • Monitoring of the implementation and application of the Directive 2009/52/EC (Employers` Sanctions Directive)
 • Enhancing the protection of undocumented migrant workers from labour exploitation
 • Enhancing the knowledge of the rights deriving from the Directive
 • Creation of the network of NGOs from the Central European Countries active in the area of migration

Activities

 • free legal assistance for undocumented migrant workers and the ones in threat of losing their legal status (click here for our counselling hours)
 • research (interviews, statistical data, desk research)
 • advocacy for undocumented migrant workers` rights at the national and the EU level

Employers` Sanctions Directive

Directive 2009/52/EC of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 providing for minimum standards on sanctions and measures against employers of illegally staying third-country nationals is a EU law with the primary aim of counteracting illegal immigration to the EU territory by acting against what is defined as a major “pull factor”: the possibility of obtaining work without the required legal status. The measures introduced by the directive include new obligations imposed on the employers (e.g. to verify the legal status of the worker) and a series of sanctions for violating the prohibition of employment of undocumented migrant workers

Why is it interesting ?

The Directive is one of very few EU documents actually acknowledging the rights of undocumented third-country nationals staying on the territory of EU, at least in the area of their fundamental labour rights. It explicitly states that the employer is obliged to pay any outstanding remuneration for work which the employee has performed, and any outstanding taxes and social security contributions. In addition the employer should cover the costs of transferring money to the country where the employee returned or was returned. To facilitate the recovery of this remuneration, the Directive establishes a presumption of existence of at least the minimum wage and a working relationship of at least three months if this is not proved otherwise. The Directive also emphasises the necessity of securing the recovery of any back payments even after the employee has left the territory of the Member State.

For details see our publications:

Financing of the project:

 • grant giving institution: European Programme for Integration and Migration
 • amount of subsidy: 265 000 EUR

Lawyers for Refugees

grantodawca: Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców oraz budżet państwa

termin realizacji: styczeń 2015 – czerwiec 2015

kwota dofinansowania partnerstwa: 410 739, 74 zł

partnerzy: Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Caritas Archidiecezji Białostockiej, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – Klinika Prawa UW, Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć, Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa.

Krótki opis projektu:

Celem projektu „Prawnicy uchodźcom” jest poprawa warunków przyjmowania uchodźców i usprawnienie procedury o nadanie statusu uchodźcy poprzez poprawę dostępu do poradnictwa prawnego oraz informacji prawnej dla osób starających się o nadanie statusu uchodźcy w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem cudzoziemców umieszczonych w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców.

Przewiduje się udzielenie wysokiej jakości porad prawnych dla 730 osób starających się o uzyskanie statusu uchodźcy w Polsce w 1510 sprawach. W ten sposób osoby korzystające z porad prawnych będą miały możliwość zrozumieć polski system azylowy i przyczyny nadawania statusu uchodźcy. Pomoc będzie świadczona zarówno osobom przebywającym w ośrodkach otwartych, jak i osobom umieszczonym w detencji, mającym znacznie mniejsze możliwości skorzystania z pomocy i z informacji.

Główne działania realizowane w ramach projektu:

 1. Świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej
 2. Podejmowanie interwencji w indywidualnych sprawach
 3. Seminaria dla studentów-wolontariuszy
 4. Informacja prawna oraz Centrum Wolontariatu
 5. Informacja oraz promocja

Koordynatorka: Magdalena Ramos – Smul

Lawyers for Refugees V

grantodawca: Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców oraz budżet państwa
termin realizacji: styczeń 2012 – grudzień 2014
kwota dofinansowania : 931 140 zł

krótki opis projektu (cele, główne działania):

Projekt “Prawnicy na rzecz uchodźców V” stanowi kontynuację projektów “Prawnicy na rzecz uchodźców I, II, III i IV” i zorientowany jest na zaspokajanie zapotrzebowania na profesjonalną pomoc prawną wśród cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, z zachowaniem szczególnej wrażliwości na specyfikę grup szczególnej troski (zwłaszcza małoletnich i małoletnich bez opieki, kobiet) i dostosowaniem sposobu świadczenia tej pomocy do zindywidualizowanych potrzeb beneficjentów. W jego ramach udzielana jest również informacja i pomoc prawna dla osób, które już uzyskały status uchodźcy lub inną formę ochrony w Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto, projekt obejmuje świadczenie doradztwa integracyjnego, wykraczającego poza pomoc prawną.

 1. Świadczenie bezpłatnej pomocy i informacji prawnej dla osób starających się o nadanie statusu uchodźcy w Polsce

Świadczone w ramach projektu porady prawne obejmują poradnictwo ustne, sporządzanie opinii prawnych, przygotowywanie pism i listów urzędowych, reprezentowanie klienta w ramach procedury administracyjnej o nadanie statusu uchodźcy, w tym udział w wywiadach statusowych, a także podejmowanie na rzecz klientów działań o charakterze litygacyjnym.

 1. Informacja i pomoc prawna dla osób, którym nadano statusu uchodźcy oraz które uzyskały inną formę ochrony międzynarodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

W ramach projektu udzielana jest informacja prawna osobom, którym nadano statusu uchodźcy oraz które uzyskały inną formę ochrony międzynarodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Działanie to jest realizowane poprzez świadczenie tym osobom bezpłatnej informacji i pomocy prawnej osobiście przez prawników pracujących w Stowarzyszeniu i stanowi uzupełnienie działań prawnych prowadzonych na etapie procedury. To ważne działania, ułatwiające integrację w Polsce poprzez pomoc w realizacji praw uchodźców i działania, mające na celu przeciwdziałanie ich dyskryminacji, a w dalszej perspektywie wykluczeniu społecznemu.

 1. Świadczenie doradztwa integracyjnego

Zakres konsultacji integracyjnych i międzykulturowych obejmuje szereg problemów integracyjnych, jakie stają przed uznanymi uchodźcami oraz osobami, które otrzymały zgodę na pobyt tolerowany. Konsultacje mają przede wszystkim wymiar praktyczny. Doradca integracyjny pomaga cudzoziemcowi odnaleźć się w polskiej rzeczywistości, spełniając jednocześnie funkcję tłumacza, przewodnika międzykulturowego oraz poniekąd pracownika socjalnego. Porady integracyjne i międzykulturowe stanowią uzupełnienie poradnictwa prawnego dla cudzoziemców.

 1. Centrum Wolontariatu

Centrum Wolontariatu stanowi uzupełnienie poradnictwa prawnego oraz integracyjnego i międzykulturowego dla cudzoziemców. Jego celem jest podniesienie świadomości społecznej w zakresie uchodźstwa i problemów z nim związanych. W związku z tym grupa wolontariuszy będzie towarzyszyć cudzoziemcom w trakcie stawiania pierwszych kroków w naszym kraju i pomagać w załatwieniu wszelkich spraw integracyjnych: urzędowych, zdrowotnych, edukacyjnych czy innych, z którymi trudno jest im sobie poradzić samodzielnie. W ten sposób wolontariusze będą nie tylko pomagać uchodźcom, ale też szerzyć wiedzę o problematyce uchodźstwa w urzędach i innych instytucjach, ucząc i uwrażliwiając pracujące tam osoby.

Koordynatorka: Aleksandra Zając

Under one roof. Preventing social exclusion of migrants.

grantodawca: Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich
termin realizacji: 01.01.2014 – 30.06.2015
kwota dofinansowania części SIP: 401 001 PLN
partnerzy: Instytut Spraw Publicznych

krótki opis projektu:

Cele projektu:

 • Stworzenie podstaw do skutecznej integracji obywateli państw trzecich poprzez zapewnienie im pomocy prawnej w zakresie naruszenia ich praw (w tym jako pracowników), a następnie dzięki zdiagnozowaniu ich problemów, podjęcie działań, zmierzających do obniżenia napięć pojawiających się na drodze integracji obywateli państw trzecich z polskim społeczeństwem.
 • Zwiększenie świadomości ogółu społeczeństwa oraz wybranych grup społecznych (pracodawców, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców) odnośnie do praw cudzoziemców, w szczególności w zakresie przeciwdziałania ich dyskryminacji w Polsce poprzez prowadzenie różnego rodzaju działań informacyjnych, promocyjnych oraz szkoleniowych

Projekt składa się z sześciu modułów:

Moduł 1: Działania poradnicze i rzecznicze na rzecz migrantów w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji migrantów oraz poprawy ich bezpieczeństwa w zatrudnieniu obejmujące prowadzenie poradnictwa dla migrantów, świadczenie pomocy w sprawach o dyskryminację i w zakresie ich praw pracowniczych oraz rzecznictwo interesów migrantów na podstawie monitorowanych spraw.

Moduł 2: Warsztaty dla przedsiębiorców (szczególnie przedsiębiorców z branży finansowej oraz rozrywkowo-gastronomicznej), skierowane na podniesienie świadomości usługodawców odnośnie pracy w środowisku wielokulturowym.

Moduł 3: Szkolenia dla organizacji pozarządowych wspierających proces integracji cudzoziemców w Polsce z zakresu charakterystyki pracy z narzędziem „mystery shopping”, jak również działań PR-owych upowszechniających rezultaty działań antydyskryminacyjnych.

Moduł 4: Produkcja 3 virali przedstawiających metodę diagnozowania poziomu jakości usług dla cudzoziemców – „mystery shopping”.

Moduł 5: 3 reportaże radiowe z realizacji diagnozy w module 4 oraz działań podejmowanych przez przeszkolone w wyniku modułu 5 organizacje pozarządowe.

Moduł 6: Prowadzenie działań informacyjnych.

Koordynatorka: Karolina Mazurczak

Information Center for Migrants 2

grantodawca: Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich
termin realizacji: 01.2012 – 12.2014
kwota dofinansowania : 2 706 779 zł

krótki opis projektu (cele, główne działania):

Celem projektu jest wsparcie cudzoziemców, obywateli Państw Trzecich w ich integracji w Polsce poprzez pomoc w trakcie procedur legalizacyjnych oraz w rozwiązaniu innych problemów prawnych, z jakimi zetkną się w Polsce. Aby osiągnąć zamierzony cel w ramach projektu zostanie podjętych szereg uzupełniających się wzajemnie działań, podejmowanych w bliskiej współpracy przez trzech partnerów: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Mazowiecki Urząd Wojewódzki oraz Fundację Polskie Forum Migracyjne.

W ramach projektu działa Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, w którym obywatele państw trzecich będą mogli uzyskać pomoc prawną w dziedzinach, w jakich będą jej potrzebowali, oraz wsparcie w zakresie prowadzonego postępowania legalizacyjnego w Polsce. Centrum będzie ściśle współpracowało z MUW i działającym w tej instytucji Punktem Informacyjnym dla Cudzoziemców.

Ponadto dla wzmocnienia informacji przygotowane zostaną ulotki i plakaty informacyjne oraz stworzona strona internetowa z informacjami dla cudzoziemców, połączona z Infolinią Migracyjną – internetowym narzędziem uzyskiwania informacji na tematy związane z migracją.

W celu poprawienia współpracy oraz sposobu załatwiania spraw cudzoziemców w MUW spotykać się będzie specjalny Zespół Doradczy, którego zadaniem będzie ujednolicenie działań urzędu i uwspólnienie interpretacji trudnych i niejasnych przepisów. Ponadto zostaną przeprowadzone szkolenia dla urzędników, które zarówno zwiększą ich kompetencje (wiedzę), ale także wyposażą w nowe umiejętności, które pozwolą im lepiej prowadzić sprawy i w konsekwencji przyczynią się do ocieplenia wizerunku Urzędu i do poprawy traktowania w nim migrantów.

Przeprowadzona zostanie także ewaluacja pracy urzędu, zakończona wydaniem publikacji na temat działań MUW na rzecz cudzoziemców.

Koordynatorka: Agnieszka Kwaśniewska

Employees Beyond Borders

visegrad_fund_logo_blue150

Project

Employees Beyond Borders is a one year  research project implemented by four NGO` s from  Visegrad countries: Poland (the leader NGO), Slovakia, Czech Republic and Hungary.

The main aim of the project  is to conduct in-depth research on the impact of the Directive 2009/52/EC (providing for minimum standards on sanctions and measures against employers of illegally staying third-country nationals) in order  to find out whether the Directive reaches its goals in discouraging employers from employing illegaly staying third country nationals  and prevents the exploitation of migrant workers.

Background

In 2012 Association for Legal Intervention in cooperation with non-governmental organizations from Czech Republic, Slovakia, Hungary and Romania launched a project For Undocumented Migrants’ Rights in Central Europe which focuses on monitoring the implementation and enforcement of provisions of the Directive 2009/52/EC. The main area of the project partners activity is to provide free legal assistance to migrants threatened with irregularity due to the labour market restrictions thus acquiring strategically significant cases and bringing them to the national courts and administrative bodies and conducting interviews with migrant workers in order to assess the impact and effectiveness of the directive instruments.

To fully review migrants’ employment situation in the light of the provisions of the Directive it was  significant to collect and analyze information from other main actors of national labour markets, specially with employers of migrant workers. This need has brought us to the idea of Employees Beyond Borders project.

Specification

The project focuses on the  on the specific research (both qualitative and quantitative):

 1. In-depth interviews with experts (representatives of employers organizations, trade unions etc.);
 2. Interviews with employers of migrant workers and relocation agencies providing employment to migrant workers

The obtained information will be summarized and relevant recommendations will  be issued to the national authorities. The report will be also included in the final report of the For Undocumented  Migrants’ Rights in Central Europe and will be the basis for our advocacy for undocumented migrants` rights on the EU level. We hope to see the outcome of our research reflected in future amendments to the EU law in a way that also the CEC experience is being taken into consideration.

The project is supported  by the International Visegrad Fund.

Final comparative report

Country report: Poland

Country report: Hungary

Country report: Czech Republic

Country Report: Slovakia

Equal Local Governance 2

logo_wspolfinansowanie_z_mst_Warszawy_biale

grantodawca: Miasto Stołeczne Warszawa
termin realizacji: 1 czerwca 2014r – 30 listopada 2014r
kwota dofinansowania: 38.800,00 złotych
partnerzy: Instytut Spraw Publicznych,  Stowarzyszeniem Lambda Warszawa
Krótki opis projektu:

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej wraz z Instytutem Spraw Publicznych i Stowarzyszeniem Lambda Warszawa realizują drugą edycję projektu polegającego na opracowaniu i przeprowadzeniu cyklu szkoleń i seminariów poświęconych tematyce antydyskryminacji dla pracowników Urzędu m.st. Warszawy i jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy

Adresatem projektu są osoby zatrudnione w jednostkach samorządu warszawskiego. Szczególny nacisk położony jest na zmianę wiedzy i świadomości dotyczącej zjawiska dyskryminacji i przeciwdziałania jej w grupie osób posiadających najczęstszy kontakt z osobami z grup narażonych na dyskryminację, tj. zatrudnionych w Wydziałach Spraw Społecznych i Zdrowia dla dzielnic m. st. Warszawy, Wydziałach Obsługi Mieszkańców, w Ośrodkach Pomocy Społecznej oraz w Straży Miejskiej.

W  projekcie weźmie udział około 150 osób zatrudnionych w jednostkach samorządu warszawskiego.  Wezmą one udział w przygotowanych dla nich dwudniowych szkoleniach antydyskryminacyjnych, dzięki którym nabędą wiedzę o mechanizmach i zjawisku dyskryminacji, aktach prawnych chroniących przed dyskryminacją, umiejętności rozpoznawania, reagowania na dyskryminację oraz przeciwdziałania jej.

Po odbytych szkoleniach urzędnicy wezmą udział w wybranych seminariach dotyczących dyskryminacji ze względu na: kolor skóry, pochodzenie etniczne lub narodowe, niepełnosprawność, orientację seksualną, wiek, płeć, religię lub wyznanie, światopogląd lub bezwyznaniowość.

Celem projektu, który realizowany będzie do końca roku 2014, jest zwiększenie świadomości i wiedzy w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji osób zatrudnionych w jednostkach samorządu warszawskiego.

Integration in Mazovia Voivodeship II

grantodawca: Wojewoda Mazowiecki
termin realizacji: lipiec – grudzień 2014
kwota dofinansowania: 25 000 zł
krótki opis projektu: Projekt składa się z trzech części: poradnictwa prawnego dla cudzoziemców, poradnictwa międzykulturowego i integracyjnego dla tej grupy beneficjentów oraz Centrum Wolontariatu.

 1. Zakres konsultacji prawnych dla cudzoziemców obejmuje całe spektrum problemów prawnych, z jakimi mogą się zetknąć uznani uchodźcy oraz osoby, które otrzymały w Polsce zgodę na pobyt tolerowany. W praktyce oznacza to, iż oprócz zagadnień stricte związanych z uzyskaniem i otrzymywaniem pomocy integracyjnej, porady dotyczyć będą także problemów dot. każdego obywatela, a także spraw związanych z dyskryminacją. W razie potrzeby w ramach projektu świadczona będzie także pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, z którymi cudzoziemcy mogą mieć trudności, wynikające, np. z nieznajomości języka czy początkowym zagubieniu w nowym systemie prawnym.
 2. Zakres konsultacji integracyjnych i międzykulturowych obejmuje szereg problemów integracyjnych, jakie stają przed uznanymi uchodźcami oraz osobami, które otrzymały zgodę na pobyt tolerowany – zwłaszcza w pierwszym okresie ich samodzielnego funkcjonowania w nowej rzeczywistości społeczno-prawno-kulturowej – wynikających z bariery językowej, a także z odmienności kodów komunikacji pozawerbalnej w kulturze gości i gospodarzy. Konsultacje te będą miały przede wszystkim wymiar praktyczny. Doradca integracyjny oraz asystentka międzykulturowa będą pomagali cudzoziemcom odnaleźć się w polskiej rzeczywistości, spełniając jednocześnie funkcję tłumacza, przewodnika międzykulturowego oraz poniekąd pracownika socjalnego. Ich obecność zapewni zarówno gościom jak i gospodarzom lepsze wzajemne zrozumienie, zmniejszy ryzyko nieporozumień kulturowych, przyspieszając tym samym proces integracji cudzoziemców.
  Porady integracyjne i międzykulturowe będą stanowiły uzupełnienie poradnictwa prawnego dla cudzoziemców.
 3. Centrum Wolontariatu stanowi uzupełnienie poradnictwa prawnego oraz integracyjnego i międzykulturowego dla cudzoziemców. Jego celem jest podniesienie świadomości społecznej w zakresie uchodźstwa i problemów z nim związanych. W związku z tym grupa wolontariuszy będzie towarzyszyć cudzoziemcom w trakcie stawiania pierwszych kroków w naszym kraju i pomagać w załatwieniu wszelkich spraw integracyjnych: urzędowych, zdrowotnych, edukacyjnych czy innych, z którymi trudno jest im sobie poradzić samodzielnie. W ten sposób wolontariusze będą nie tylko pomagać uchodźcom, ale też szerzyć wiedzę o problematyce uchodźstwa w urzędach i innych instytucjach, ucząc i uwrażliwiając pracujące tam osoby.

koordynatorka: Małgorzata Wolf

Survey on Threats related to Integration of forced migrants in Poland

grant giving institution: European Refugee Fund and state budget
duration: January 2012 – June 2013
amount of subsidy: PLN 86,870

short description of the project:

Objectives:

 • Creating the basis for effective integration by diagnosing problems that forced migrants in Poland need to face, in particular discrimination on the housing market and violence against migrant women.
 • Increasing the capacities in the scope of monitoring and evaluating the policy and measures applied in migrants’ integration by collecting and analysing information concerning the problem of discrimination.
 • Increasing awareness of the problem of breaching migrants’ rights and their discrimination.

The project assumes adequate diagnosis  of the basic problems that refugees face in our country and which are an obstacle in their integration with the Polish society, namely: discrimination of forced migrants on the housing market, which often leads to the problem of homelessness of refugees, and violence against refugee women.

Under the project the Association for Legal Intervention will carry out a survey on violence against migrant women suffered by them in their community. The scope of the survey is not only to get familiar with the phenomenon itself but also with expectations in terms of aid to be provided by Polish authorities.

The Institute of Public Affairs will examine the problem of discrimination on the housing market. It will carry out a discrimination test (audit survey), which consists in sending a couple of testers (persons willing to rent a flat as a Pole-foreigner couple) to addresses provided by people who actually wish to rent their apartment or to real estate agencies, and then monitoring the number and type of reactions.

Another survey organised by the Institute of Public Affairs under the project will focus on determining the actual size of the phenomenon of rooflessness (extreme form of homelessness defined as remaining in public space or dosshouses) and homelessness (remaining in shelters, crisis intervention centres or centres for people waiting to be granted refugee status). The survey will involve sending census clerks/interviewers to the area of Warsaw agglomeration, Białystok, Łomża and Lublin to places of possible stay of homeless people covered with international protection.

An important element in disseminating the results of the project will be their final publication. It will include the results of surveys and analyses carried out under the project.

The project is carried out in co-operation with the Institute of Public Affairs.

Equal Local Governance 1

miasto-st-warszawa-150x77

grantodawca: Miasto Stołeczne Warszawa
termin realizacji: 1 października 2013r – 31 grudnia 2013r
kwota dofinansowania : 37.650,00 zł
partnerzy: Instytut Spraw Publicznych,  Stowarzyszeniem Lambda Warszawa
Krótki opis projektu:

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej wraz z Instytutem Spraw Publicznych i Stowarzyszeniem Lambda Warszawa realizują projekt polegający  na opracowaniu i przeprowadzeniu cyklu szkoleń i seminariów poświęconych tematyce antydyskryminacji dla pracowników warszawskich Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Wydziałów Spraw Społecznych i Zdrowia.

Adresatem projektu są osoby zatrudnione w jednostkach samorządu warszawskiego. Szczególny nacisk położony jest na zmianę wiedzy i świadomości dotyczącej zjawiska dyskryminacji i przeciwdziałania jej w grupie osób zatrudnionych w Wydziałach Spraw Społecznych i Zdrowia dla dzielnic m. st. Warszawy oraz w Ośrodkach Pomocy Społecznej.

W  projekcie weźmie udział około 150 osób zatrudnionych w jednostkach samorządu warszawskiego.  Wezmą one udział w przygotowanych dla nich dwudniowych szkoleniach antydyskryminacyjnych, dzięki którym nabędą wiedzę o mechanizmach i zjawisku dyskryminacji, aktach prawnych chroniących przed dyskryminacją, umiejętności rozpoznawania, reagowania na dyskryminację oraz przeciwdziałania jej.

Po odbytych szkoleniach urzędnicy wezmą udział w wybranych seminariach dotyczących dyskryminacji ze względu na: kolor skóry, pochodzenie etniczne lub narodowe, niepełnosprawność, orientację seksualną, wiek, płeć, religię lub wyznanie, światopogląd lub bezwyznaniowość.

Celem projektu, który realizowany będzie do końca roku 2013, jest zwiększenie świadomości i wiedzy w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji osób zatrudnionych w jednostkach samorządu warszawskiego.

Albanian-Polish Cooperation for the Inclusion of Refugees

grantodawca: Fundacja Batorego, program East-East
termin realizacji: lipiec 2012 – luty 2013
kwota dofinansowania : 22 440 zł

partnerzy: Refugee and Migrant Services in Albania (RMSA)

krótki opis projektu: Celem projektu jest podzielenie się z Albanią – będącą na etapie tworzenia i wdrażania prawa związanego z integracją uchodźców oraz dostosowywania go do standardów UE – kilkunastoletnim doświadczeniem Polski w tym zakresie. Od naszego partnera z Albanii dowiemy się z kolei, jak radzić sobie z sytuacjami nagłego masowego napływu uchodźców (doświadczenie z uchodźcami z Kosowa w 1999).

Projekt podzielony jest na dwie fazy:

I faza:

 1. RMSA opracowuje komentarz do ustawodawstwa Albanii w zakresie integracji uchodźców oraz do stanu wdrożenia tych przepisów i przekazuje go SIPowi
 2. Wizyta studyjna 6 osób z Albanii w Polsce, podczas której nasi goście:
 1. zapoznają się z polską polityką integracyjną, z przepisami dotyczącymi integracji uchodźców podczas indywidualnych programów integracyjnych oraz po ich zakończeniu;
 2. odbędą szereg spotkań z przedstawicielami urzędów, instytucji i organizacji pozarządowych tworzących prawo lub działających w praktyce na rzecz integracji uchodźców;
 3. odbędą dyskusję z polskimi ekspertami na temat możliwych/pożądanych zmian w albańskim ustawodawstwie integracyjnym/praktyce stosowania przepisów

II faza:

 1. RMSA przygotuje tekst rekomendacji dla albańskich władz, który następnie zostanie zrecenzowany przez SIP i opublikowany
 2. Wizyta studyjna w Albanii – podsumowujące prace nad rekomendacjami oraz spotkania w albańskich instytucjach i organizacjach
 3. Konferencja podsumowująca projekt w Tiranie, w której udział wezmą także polscy eksperci

Koordynatorka SIP: Aleksandra Chrzanowska

Ethnoleague

grantodawcy: Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców i budżet państwa, Fundacja Batorego, Orange

termin realizacji: styczeń 2012 –  grudzień 2012

kwota dofinansowania: 308896 zł

opis projektu:

ETNOLIGA to projekt integracji poprzez sport, adresowany do wszelkich grup dotkniętych dyskryminacją, w szczególności do cudzoziemców. Główne cele to zwiększenie stopnia integracji i wzmocnienie zdolności do samorealizacji beneficjentów. Osią projektu jest liga piłki nożnej z udziałem wieloetnicznych (ponad 30 narodowości) drużyn, które angażowane są także w zadania dodatkowe (prezentacje, wspólne gotowanie). W ramach projektu realizowane są także treningi piłkarskie, kursy języków i zróżnicowane warsztaty integracyjno-kompetencyjne. Udział bierze ponad stu uchodźców w różnym wieku, kobiet i mężczyzn.

Projekt realizowany jest od 2010 r. przez Fundację dla Wolności (www.fundacjadlawolnosci.org). Honorowy Patronat sprawuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Prezydent m.st. Warszawa. Partnerzy: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ”.


www.etnoliga.org
www.facebook.com/etnoliga

Polish-Russian Network of NGOs Supporting Migrants

Grantodawca: Fundacja Batorego, program Wschód-Wschód
termin realizacji: czerwiec 2012 – luty 2013
kwota dofinansowania : 21 775 USD

partnerzy:

 • Программа «Миграция и право» Правозащитного центра «Мемориал» [Program „Migracja i  prawo” Centrum Praw Człowieka „Memoriał”)
 • Helsińska Fundacja Praw Człowieka

krótki opis projektu

Głównym celem projektu pt. „Polsko-rosyjska sieć organizacji pozarządowych działających na rzecz migrantów” jest stworzenie polsko-rosyjskiej sieci organizacji pozarządowych, mających na celu ochronę praw uchodźców oraz innych imigrantów. Celem działania sieci będzie polepszenie zasad obsługi migrantów i zapewnienie im pomocy wysokiej jakości poprzez:

 • wzajemne poznanie się organizacji pozarządowych z Polski i Rosji i wypracowanie warunków i zasad współpracy;
 • wzajemna wymiana doświadczeń – poznanie warunków i standardów swojej pracy, a także przepisów prawa i dobrych praktyk, które funkcjonują w obydwu państwach, a także doświadczeń w zakresie prowadzenia spraw przed organami międzynarodowymi.

Aby zrealizować założone cele, w ramach projektu zostaną zorganizowane wizyty studyjne w Polsce i w Rosji, w ramach których uczestnicy będą mieli możliwość wymiany poglądów, poznania różnych organizacji pracujących z cudzoziemcami i opracowania strategii, mającej na celu poprawę jakości pomocy i poradnictwa świadczonego na rzecz migrantów. Odbędą się także dwa seminaria oraz seria spotkań w obu państwach, by lepiej poznać systemy ochrony migrantów. Zostaną także przygotowane raporty na temat prawa migracyjnego w obu krajach (w językach polskim, rosyjskim i angielskim).

koordynatorzy: Witold Klaus, Adam Chmura

I know more, therefore my help is better

Grantodawca: Urząd Miasta st. Warszawy

Termin realizacji: 5.07.2012 – 30.09.2012

Kwota dofinansowania: 7400zł.

Opis projektu:

Celem projektu jest przygotowanie grupy pracowników z Wydziałów Obsługi Mieszkańców warszawskich urzędów dzielnicowych do pracy z cudzoziemcami przebywającymi w Warszawie poprzez zorganizowanie szkolenia z zakresu praw cudzoziemców oraz kwestii międzykulturowych. Ponadto celem projektu jest także zbadanie potrzeb szkoleniowych pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej i Wydziałów Spraw Społecznych i Zdrowia w urzędach dzielnic w zakresie pracy z klientem odmiennym kulturowo.

Projekt składa się zatem z dwóch części prowadzących do podniesienia kompetencji urzędników warszawskich:

I. Szkolenia dla pracowników z Wydziałów Obsługi Mieszkańców urzędów dzielnic m.st. Warszawy

II. Badanie potrzeb szkoleniowych pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej i Wydziałów Spraw Społecznych i Zdrowia w urzędach dzielnic.

Cele działania I:

 • podniesienie kompetencji pracowników WOM w zakresie obsługi cudzoziemców mieszkających w Warszawie;
 • zapoznanie pracowników WOM z prawami różnych kategorii cudzoziemców przebywających w Warszawie oraz z ich problemami;
 • podniesienie kompetencji międzykulturowych urzędników WOM;
 • usprawnienie pracy WOM w zakresie obsługi mieszkańców-cudzoziemców.

Cele te będą realizowane podczas 4 pięciogodzinnych szkoleń prowadzonych metodą warsztatową.

Szkolenia prowadzą: Abdelhak Bouaoina, Dawid Cegiełka i Karolina Mazurczak.

Cele działania II:

 • zbadanie potrzeb szkoleniowych pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej i Wydziałów Spraw Społecznych i Zdrowia urzędów dzielnicowych m.st. Warszawy;
 • zdobycie narzędzi do zaplanowania dla nich adekwatnej oferty szkoleniowej w przyszłości.

Cele te będą realizowane poprzez badanie przeprowadzone wśród Pracowników OPS i Wydziałów Spraw Społecznych i Zdrowia urzędów dzielnicowych m.st. Warszawy.


Koordynacja:
 Karolina Mazurczak

A Guide on the Access to Goods and Services in Warsaw

grantodawca: Urząd m.st. Warszawy
Okres realizacji: 08.2012- 12.2012
kwota dofinansowania: 49 400 PLN
partnerzy projektu: Instytut Spraw Publicznych, Fundacja na Rzecz Różnorodności Społecznej, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego

krótki opis projektu:

W ramach projektu planowane jest wydanie informatora mającego na celu podniesienie wiedzy na temat zjawiska dyskryminacji oraz jego przeciwdziałania. Adresowany jest głównie do mieszkańców m.st. Warszawy pracujących w branży rozrywkowej (przede wszystkim klubach nocnych), gastronomicznej i kulturalnej, ponieważ właśnie oni mogą mieć styczność z grupami szczególnie narażonymi na zachowania dyskryminujące (kobietami, osobami starszymi, cudzoziemcami, niepełnosprawnymi, wyznawcami różnych religii) i kierować się w swojej działalności przesłankami niemerytorycznymi, a w rezultacie – dyskryminować te grupy.

W informatorze znajdą się podane w przystępny sposób informacje dotyczące m.in. definicji dyskryminacji, opis różnych form dyskryminacji, dobre praktyki z zakresu równego traktowania i zarządzania różnorodnością, przedstawiona zostanie także metoda tzw. testów dyskryminacyjnych jako technika do badania nierówności społecznych.

koordynator: Katarzyna Wencel, Witold Klaus

Mazovia Voivodeship for Everyone

Grantodawca: Wojewoda Mazowiecki
termin realizacji: lipiec – grudzień 2012
kwota dofinansowania : 20 000 zł

krótki opis projektu:

Projekt składa się z trzech części: poradnictwa prawnego dla cudzoziemców, poradnictwa międzykulturowego i integracyjnego dla tej grupy beneficjentów oraz Centrum Wolontariatu.

 1. Zakres konsultacji prawnych dla cudzoziemców obejmuje całe spektrum problemów prawnych, z jakimi mogą się zetknąć uznani uchodźcy oraz osoby, które otrzymały w Polsce zgodę na pobyt tolerowany. W praktyce oznacza to, iż oprócz zagadnień stricte związanych z uzyskaniem i otrzymywaniem pomocy integracyjnej, porady dotyczyć będą także problemów dot. każdego obywatela. W razie potrzeby w ramach projektu świadczona będzie także pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, z którymi cudzoziemcy mogą mieć trudności, wynikające, np. z nieznajomości języka czy początkowym zagubieniu w nowym systemie prawnym.
 2. Zakres konsultacji integracyjnych i międzykulturowych obejmuje szereg problemów integracyjnych, jakie stają przed uznanymi uchodźcami oraz osobami, które otrzymały zgodę na pobyt tolerowany – zwłaszcza w pierwszym okresie ich samodzielnego funkcjonowania w nowej rzeczywistości społeczno-prawno-kulturowej – wynikających z bariery językowej, a także z odmienności kodów komunikacji pozawerbalnej w kulturze gości i gospodarzy. Konsultacje te będą miały przede wszystkim wymiar praktyczny. Doradca integracyjny oraz asystentka międzykulturowa będą pomagali cudzoziemcom odnaleźć się w polskiej rzeczywistości, spełniając jednocześnie funkcję tłumacza, przewodnika międzykulturowego oraz poniekąd pracownika socjalnego. Ich obecność zapewni zarówno gościom jak i gospodarzom lepsze wzajemne zrozumienie, zmniejszy ryzyko nieporozumień kulturowych, przyspieszając tym samym proces integracji cudzoziemców.
  Porady integracyjne i międzykulturowe będą stanowiły uzupełnienie poradnictwa prawnego dla cudzoziemców.
 3. Centrum Wolontariatu stanowi uzupełnienie poradnictwa prawnego oraz integracyjnego i międzykulturowego dla cudzoziemców. Jego celem jest podniesienie świadomości społecznej w zakresie uchodźstwa i problemów z nim związanych. W związku z tym grupa wolontariuszy będzie towarzyszyć cudzoziemcom w trakcie stawiania pierwszych kroków w naszym kraju i pomagać w załatwieniu wszelkich spraw integracyjnych: urzędowych, zdrowotnych, edukacyjnych czy innych, z którymi trudno jest im sobie poradzić samodzielnie. W ten sposób wolontariusze będą nie tylko pomagać uchodźcom, ale też szerzyć wiedzę o problematyce uchodźstwa w urzędach i innych instytucjach, ucząc i uwrażliwiając pracujące tam osoby.

koordynatorka: Małgorzata Wolf

Masz prawo do równego traktowania. Poradnictwo prawno-psychologiczne dla osób i rodzin zagrożonych dyskryminacją.

grantodawca: Urząd m.st. Warszawy
Okres realizacji: 08.2012- 12.2012
kwota dofinansowania: 50 000 PLN
partner projektu: Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego
krótki opis projektu:

Głównym celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom Warszawy ochrony przed dyskryminacją poprzez zapewnienie im jak najszerszej, profesjonalnej i bezpłatnej pomocy prawnej i psychologicznej. Ma on służyć:

Aktywizacji obywateli do dochodzenia praw przed sądami

Chcielibyśmy, aby dzięki projektowi i świadczonej w jego ramach pomocy prawnej nastąpiła aktywizacja ofiar dyskryminacji w dochodzeniu swoich praw. Przede wszystkim chodzi o praktyczne stosowanie przepisów antydyskryminacyjnych i powoływanie się na nie w postępowaniach przed sądami polskimi.

Zapobieganiu dyskryminacji i wykluczeniu

Zakładanym celem realizacji zadania jest również przeciwdziałanie zachowaniom dyskryminacyjnym, z którymi mogą się spotykać mieszkańcy Warszawy.

Upowszechnianiu wiedzy dotyczącej możliwości walki z dyskryminacją

Pośrednim celem projektu jest także podniesienie społecznej świadomości oraz wiedzy mieszkańców Warszawy na temat funkcjonujących od niedawna regulacji prawnych związanych z dyskryminacją oraz zasadą równego traktowania.

Projekt polega na prowadzeniu bezpłatnego, specjalistycznego, stacjonarnego poradnictwa prawnego z zakresu prawa antydyskryminacyjnego oraz pomocy psychologicznej świadczonej ofiarom dyskryminacji. Oferta skierowana jest do osób fizycznych – mieszkańców Warszawy zagrożonych dyskryminacją lub też doświadczających w swoim życiu nierównego traktowania, w szczególności w takich dziedzinach życia jak: dostęp do dóbr i usług, zatrudnienie, edukacja, dostęp do opieki zdrowotnej i zabezpieczenia społecznego, na przykład z powodu swojej rasy, płci, orientacji seksualnej, wieku czy też niepełnej sprawności. Adresatami realizowanego zadania są między innymi: osoby starsze, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, cudzoziemcy, migranci, mniejszości narodowe, etniczne i religijne, osoby nieheteroseksualne czy transpłciowe.

koordynator: Katarzyna Wencel, Witold Klaus

Podnoszenie kompetencji wolontariuszy, działających na rzecz uchodźców

grantodawca: Urząd m.st. Warszawy
termin realizacji: 03.2012 – 12.2012
kwota dofinansowania : 20 000 zł

krótki opis projektu:

Projekt jest skierowany do wolontariuszy Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, skupionych wokół Centrum Wolontariatu, które działa w Stowarzyszeniu od 5 lat. Projekt zapewnia im niezbędne wsparcie psychologiczne, językowe i merytoryczne poprzez cykl szkoleń, zajęcia językowe, regularne spotkania z Koordynatorką Centrum Wolontariatu oraz superwizje psychologiczne.

W ramach projektu chcemy w profesjonalny sposób przygotować wolontariuszy do pracy z osobami pochodzącymi z kultur odmiennych od naszej. Chcemy również nauczyć wolontariuszy, jak w efektywny sposób pomagać innym, nie robiąc tego kosztem własnych potrzeb. Chcemy kształtować i promować poprawne i wartościowe postawy wśród wolontariuszy, motywując ich do dalszego zaangażowania w różnorodną działalność społeczną. Naszym celem jest, aby wolontariusze odnieśli wymierną korzyść z pracy wolontariackiej na rzecz uchodźców, zdobywając pewne szczególne umiejętności i wiedzę, które będą ważnym kapitałem w ich rozwoju osobistym i zawodowym. Dlatego też, oprócz cyklu szkoleń i superwizji, bardzo ważna jest opieka i stała współpraca koordynatorki Centrum Wolontariatu, która jest w codziennym kontakcie z wolontariuszami jako grupą, ale także w indywidualnym kontakcie z każdym z wolontariuszy, służąc radą i pomocą w przypadku trudnych i nieoczekiwanych sytuacji. Zakładamy, że wolontariusze, zadowoleni ze swojej działalności w Stowarzyszeniu Interwencji Prawnej, będą promować ideę wolontariatu wśród innych osób.

koordynator: Zuzanna Mączyńska

Europejska Lokalna Współpraca na rzecz Integracji

grantodawca: Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich
termin realizacji: 1.12.2010 – 1.06.2012
kwota dofinansowania : 616,794 euro
partnerzy: w Polsce partnerami projektu są: Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji, Mazowiecki Urząd Wojewódzki i Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

krótki opis projektu (cele, główne działania):

Projekt realizowany jest przez Międzynarodową Organizację do spraw Migracji z siedzibą we Francji (IOM Francja).
W projekcie bierze udział osiem europejskich krajów: Francja, Niemcy, Włochy, Belgia, Hiszpania, Węgry, Czechy oraz Polska.
Każdy kraj reprezentowany jest przez lokalne siedziby IOM oraz wybrane organizacje pozarządowe.

Ogólnym celem projektu jest wzmocnienie dwukierunkowego procesu integracji poprzez kształtowanie strategii integracyjnych pomiędzy obywatelami państw trzecich a społeczeństwami przyjmującymi.

Zamierzenia projektu:

 1. promowanie wiedzy i zrozumienia ważnej roli jaką organizacje migrantów mogą odgrywać w procesie integracji,
 2. wzmocnienie kompetencji organizacji migrantów tak, aby mogły intensywniej przyczyniać się do procesu integracji,
 3. polepszenie komunikacji oraz wymiany dobrych praktyk pomiędzy partnerami rządowymi i samorządowymi odpowiedzialnymi za kwestie integracyjne.

Organizacje migrantów mogą odgrywać kluczową rolę w procesie integracji obywateli państw trzecich, w szczególności dzięki ich dogłębnej wiedzy na temat kultury, norm i zwyczajów ich społeczności, jak również dzięki ich zdolności w określeniu potrzeb integracyjnych. Organizacje migrantów są jednak zwykle niewystarczająco reprezentowane w procesie podejmowania i realizacji polityki integracyjnej na poziomie lokalnym.

Pierwszym celem projektu jest analiza wkładu organizacji migranckich w proces integracji oraz ich działań na szczeblu lokalnym i narodowym oraz promowanie lepszej świadomości władz lokalnych w zakresie roli, jaką powinny odgrywać one w procesie integracji.
W tym celu podjęte zostaną kroki prowadzące do identyfikacji organizacji migranckich zaangażowanych w działania integracyjne w krajach członkowskich UE. Następnie zrealizowane zostaną badania porównawcze w celu oceny aktualnej roli, jaką odgrywają one w stosunku do władz lokalnych realizujących politykę integracyjną.

Drugim celem projektu jest utworzenie i/lub wzmocnienie istniejącego dialogu pomiędzy organizacjami społeczeństwa obywatelskiego oraz poprawa ich roli w procesach podejmowania decyzji dotyczących kwestii integracji. W każdym kraju uczestniczącym w projekcie zorganizowane zostaną spotkania organizacji społeczeństwa obywatelskiego, organizacji migrantów oraz lokalnych instytucji zaangażowanych w działania integracyjne. Zostaną też przeprowadzone szkolenia instruktorów przeznaczone dla władz lokalnych i regionalnych oraz organizacji migrantów, mające na celu usprawnienie poruszania się wśród zasad europejskich w zakresie integracji.

Trzecim celem projektu jest zwiększenie zdolności oraz wymiany informacji w Europie wśród zainteresowanych stron odpowiedzialnych za wdrażanie środków integracji na poziomie lokalnym.

Rezultatem badań będzie publikacja analizy porównawczej dotyczącej roli organizacji obywatelskich i migranckich w procesie integracji, a także prezentującej lokalne modele zarządzania, najlepsze praktyki i zalecenia.

Wyniki projektu zastaną zaprezentowane podczas seminarium eksperckiego w Brukseli, a także przedstawione władzom krajów pochodzenia obywateli państw trzecich, których dotyczy projekt.

Koordynator: Ewa Grzegrzółka

Asystent kulturowy II

grantodawca: Biuro Edukacji Urzędu m. st. Warszawy
termin realizacji: kwiecień – grudzień 2012
kwota dofinansowania:27 000 zł
krótki opis projektu (cele, główne działania, rezultaty – po zakończeniu):

Celem projektu jest facylitacja procesu integracji uczniów cudzoziemskich ze społecznością szkolną. Odbywała się będzie ona poprzez aktywizację dzieci uchodźczych oraz ich rodziców i zachęcanie ich do włączania się we współtworzenie życia szkolnego. Chcemy ich przekonać, że szkoła należy także do nich, jest wspólnym dobrem wszystkich uczniów i ich rodziców, zarówno polskich, jak i imigranckich.

Celem projektu jest także uwrażliwienie uczniów polskich i ich rodziców, a także nauczycieli na problematykę wielokulturowości, a także walka z uprzedzeniami i stereotypami narodowościowymi, etnicznymi i religijnymi oraz promocja idei wzajemnej tolerancji i wielokulturowości.

Projekt będzie się odbywał w SP nr 58 na warszawskim Targówku, do której uczęszcza wiele dzieci z pobliskiego ośrodka dla uchodźców. W ramach projektu w szkole codziennie będą się odbywały dyżury asystenta procesu integracji – Czeczena znającego język i kulturę polską, który będzie pełnić rolę tłumacza oraz mediatora międzykulturowego pomiędzy uczniami imigranckimi a polskimi, pomiędzy uczniami a nauczycielami oraz rodzicami dzieci cudzoziemskich a nauczycielami. Dodatkowo asystent czeczeński będzie prowadził dla chętnych lekcje języka czeczeńskiego jako języka ojczystego z elementami kultury czeczeńskiej.

Asystent: Yusup Kediev

Koordynator: Aleksandra Chrzanowska

Warszawa wielokulturowa

grantodawca: Urząd m.st. Warszawy
termin realizacji: 12.2009 – 12.2012
kwota dofinansowania : 131 280 zł

krótki opis projektu:

Projekt składa się z czterech części. Pierwszą stanowi poradnictwo prawne dla cudzoziemców, drugą poradnictwo międzykulturowe i integracyjne dla tej grupy beneficjentów, trzecią Centrum Wolontariatu, a czwartą mediacje międzykulturowe.

 1. Zakres konsultacji prawnych dla cudzoziemców obejmuje całe spektrum problemów prawnych, z jakimi mogą się zetknąć uznani uchodźcy oraz osoby, które otrzymały w Polsce ochronę uzupełniającą, bądź zgodę na pobyt tolerowany. W praktyce oznacza to, iż oprócz zagadnień stricte związanych z uzyskaniem i otrzymywaniem pomocy integracyjnej, porady dotyczyć będą także problemów dot. każdego obywatela, tj. np.: możliwości i warunków korzystania z pomocy socjalnej, rejestracji w Urzędzie Pracy, możliwości ubiegania się o zasiłki rodzinne, ubezpieczenie medyczne, numer PESEL i NIP, zagadnień z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego, ze szczególnym naciskiem na zagadnienia związane z zawarciem i rozwiązaniem małżeństwa, prawami rodzicielskimi, a także zgłaszania urodzin i zgonów w Urzędzie Stanu Cywilnego, prawa cywilnego, a zwłaszcza możliwość wykonywania pracy na podstawie umów cywilnoprawnych, prawa lokalowego (zwłaszcza umowy najmu), a także ochrony praw konsumentów, rozpoczynania działalności gospodarczej etc. W razie potrzeby w ramach projektu świadczona będzie także pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, z którymi cudzoziemcy mogą mieć trudności, wynikające np. z nieznajomości języka czy początkowego zagubienia w nowym systemie prawnym.
 2. Zakres konsultacji integracyjnych i międzykulturowychbędzie obejmował szereg problemów integracyjnych, jakie stają przed uznanymi uchodźcami oraz osobami, które otrzymały ochronę uzupełniającą, bądź zgodę na pobyt tolerowany – zwłaszcza w pierwszym okresie ich samodzielnego funkcjonowania w nowej rzeczywistości społeczno-prawno-kulturowej – wynikających z bariery językowej, a także z odmienności kodów komunikacji pozawerbalnej w kulturze gości i gospodarzy. Konsultacje te będą miały przede wszystkim wymiar praktyczny. Doradca integracyjny będzie pomagał cudzoziemcowi odnaleźć się w polskiej rzeczywistości, spełniając jednocześnie funkcję tłumacza, przewodnika międzykulturowego oraz poniekąd pracownika socjalnego. Będzie udzielał wskazówek dotyczących zachowania się w rozmaitych sytuacjach społecznych, tj. np. w urzędzie, podczas rozmowy z właścicielem mieszkania, pracodawcą, wychowawcą dziecka, itd.; będzie pomagał zredagować oficjalne pismo/podanie/CV, itp. po polsku; na prośbę cudzoziemca, który niedostatecznie opanował jeszcze znajomość polskiego, będzie dzwonił w jego imieniu, np. w sprawie pracy czy mieszkania. W miarę potrzeby będzie także towarzyszył cudzoziemcom jako “tłumacz międzykulturowy” w wyżej wymienionych sytuacjach. Jego obecność zapewni zarówno gościom jak i gospodarzom lepsze wzajemne zrozumienie, zmniejszy ryzyko nieporozumień kulturowych, przyspieszając tym samym proces integracji cudzoziemców. Porady integracyjne i międzykulturowe będą stanowiły uzupełnienie poradnictwa prawnego dla cudzoziemców.
 3. Centrum Wolontariatu stanowi uzupełnienie poradnictwa prawnego oraz integracyjnego i międzykulturowego dla cudzoziemców. Jego celem jest podniesienie świadomości społecznej w zakresie odmienności kulturowej i problemów z nią związanych. W związku z tym grupa ok. 10 wolontariuszy zostanie przygotowana podczas szkolenia do pracy z osobami pochodzącymi z odmiennych od naszej kultur. Ich dalszym zadaniem będzie towarzyszenie cudzoziemcom w trakcie stawiania pierwszych kroków w naszym kraju i pomoc w załatwieniu wszelkich spraw integracyjnych: urzędowych, zdrowotnych, edukacyjnych czy innych, z którymi trudno jest im sobie poradzić samodzielnie. W ten sposób wolontariusze będą nie tylko pomagać cudzoziemcom, ale też szerzyć wiedzę o problematyce uchodźstwa w urzędach i innych instytucjach, ucząc i uwrażliwiając osoby tam pracujące, by następnym razem były bardziej wyrozumiałe w stosunku do cudzoziemców. Głównym beneficjentem projektu będą migranci przymusowi, czyli osoby najbardziej potrzebujące pomocy.
 4. Mediacje międzykulturowe
  W związku z rosnącą liczbą migrantów w Polsce pojawiają się konflikty na tle kulturowym. Są one często wynikiem niezrozumienia innej kultury i zachowań z niej się wywodzących. Prowadzą natomiast do barier w integracji i wykluczenia społecznego. By przeciwdziałać tym zjawiskom prowadzone będą przez doświadczonych mediatorów mediacje międzykulturowe – pomiędzy Polakami i cudzoziemcami lub pomiędzy różnymi grupami cudzoziemców. Odbędzie się w tym celu szkolenie dla mediatorów z zakresu mediacji międzykulturowych.

koordynator: Aleksandra Chrzanowska, Witold Klaus

Monitoring przestrzegania praw pracowniczych migrantów w Polsce

grantodawca: Fundacja im. Stefana Batorego
termin realizacji: styczeń – grudzień 2011
kwota dofinansowania : 80 000 zł

krótki opis projektu:

Celem projektu jest diagnoza sytuacji cudzoziemców w zakresie przestrzegania wobec nich praw pracowniczych.

Badania będą miały charakter jakościowy i oparte będą na wywiadach pogłębionych, prowadzonych w oparciu o jednolite i przygotowane wcześniej dyspozycje do wywiadu. Tego typu badania umożliwią uzyskanie różnorodnych informacji na temat sytuacji, w jakich znaleźli się respondenci (jakie szczegółowo prawa były łamane, w jaki sposób, kto w tym uczestniczył), jak oni sami je postrzegają. Metoda ta pozwala także na uzyskanie dodatkowych informacji na temat doświadczeń interesujących z punktu widzenia celów projektu. Badania jakościowe pozwalają także dostrzec problemy w funkcjonowaniu społecznym, jakie mieli pracownicy migracyjni, których prawa były łamane. Ponieważ nie dysponujemy szczegółowymi danymi o liczbie faktycznie zatrudnionych cudzoziemców, szczególnie pracujących nielegalnie, niemożliwe jest przeprowadzenie badań ilościowych, które pokazywałyby skalę zjawiska. Stąd zdecydowaliśmy się na badania jakościowe, jednak prowadzone na dużej liczbie respondentów.

Zamierzamy przeprowadzić łącznie 80 wywiadów wśród pracowników migrujących branż, gdzie są oni najliczniej reprezentowani. Badania prowadzone będą wśród osób pracujących w oparciu o: zezwolenie na pracę oraz oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi, przebywających w Polsce na podstawie wiz lub zezwoleń na zamieszkanie na czas oznaczony, jak też wśród osób przybywających lub pracujących w Polsce nielegalnie. Rozmówcy dobierani będą według kryterium sektora, w którym są zatrudnieni. Pod uwagę wzięte zostaną cztery najbardziej typowe dla pracowników migrujących sektory tj. rolnictwo, budownictwo, usługi domowe, inne usługi (handel, gastronomia). W każdym zostanie przeprowadzonych po 20 wywiadów w językach zrozumiałych dla cudzoziemców. Sytuacja w każdym z wymienionych sektorów potraktowana zostanie z równą uwagą. Podejście takie pozwoli na uzyskanie możliwie pełnego obrazu sytuacji dla każdego z badanych sektorów.

W badaniach uwzględnione zostaną także różne grupy narodowościowe, które pracują w Polsce, przede wszystkim największe: Ukraińcy, Wietnamczycy, Ormianie, ale nie tylko. W przypadku rolnictwa konieczne będą wyjazdy w miejsca, w których praca jest wykonywana przez cudzoziemców. Jest to jedyny sposób, by uzyskać od nich odpowiedzi na nasze badanie. Podobnie może być w przypadku budownictwa.

Terenem badań obejmiemy Mazowsze, jako że w tym województwie pracuje blisko połowa legalnie zatrudnionych cudzoziemców (i prawdopodobnie przynajmniej taki odsetek nielegalnie pracujących osób).

Jako podstawa do badań przygotowana zostanie także ekspertyza, dotycząca prawnej ochrony cudzoziemców przez eksploatacją pracowniczą.

Badania zakończą się sformułowaniem rekomendacji, dotyczących sposobów przeciwdziałania wykorzystywania migrantów przez pracodawców, w szczególności w zakresie przestrzegania przepisów o bezpieczeństwie i higienie czy pracy, ubezpieczenia zdrowotnego. Celem będzie także rozważanie granicy pomiędzy pracodawcą naruszającym prawa pracownicze a zmuszającym do pracy przymusowej. Stanowić to będzie dobre narzędzie dla służb (policji, straży granicznej, inspektorów pracy) przy wykonywaniu ich zadań. Obecnie brakuje takich narzędzi.

Prawnicy na rzecz uchodźców IV

grantodawca: Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców oraz budżet państwa
termin realizacji: 01.2009 – 12.2011
kwota dofinansowania : 165 653 zł

krótki opis projektu (cele, główne działania):

Projekt “Prawnicy na rzecz uchodźców IV” stanowi kontynuację projektów “Prawnicy na rzecz uchodźców I, II i III” i zorientowany jest na zaspokajanie zapotrzebowania na profesjonalną pomoc prawną wśród cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, z zachowaniem szczególnej wrażliwości na specyfikę grup szczególnej troski (zwłaszcza małoletnich i małoletnich bez opieki, kobiet) i dostosowaniem sposobu świadczenia tej pomocy do zindywidualizowanych potrzeb beneficjentów. W jego ramach udzielana jest również informacja i pomoc prawna dla osób, które już uzyskały status uchodźcy lub inną formę ochrony w Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto, projekt obejmuje świadczenie doradztwa integracyjnego, wykraczającego poza pomoc prawną.

 1. Świadczenie bezpłatnej pomocy i informacji prawnej dla osób starających się o nadanie statusu uchodźcy w Polsce

Świadczone w ramach projektu porady prawne obejmują poradnictwo ustne, sporządzanie opinii prawnych, przygotowywanie pism i listów urzędowych, reprezentowanie klienta w ramach procedury administracyjnej o nadanie statusu uchodźcy, w tym udział w wywiadach statusowych, a także podejmowanie na rzecz klientów działań o charakterze litygacyjnym.

 1. Informacja i pomoc prawna dla osób, którym nadano statusu uchodźcy oraz które uzyskały inną formę ochrony międzynarodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

W ramach projektu udzielana jest informacja prawna osobom, którym nadano statusu uchodźcy oraz które uzyskały inną formę ochrony międzynarodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Działanie to jest realizowane poprzez świadczenie tym osobom bezpłatnej informacji i pomocy prawnej osobiście przez prawników pracujących w Stowarzyszeniu i stanowi uzupełnienie działań prawnych prowadzonych na etapie procedury. To ważne działania, ułatwiające integrację w Polsce poprzez pomoc w realizacji praw uchodźców i działania, mające na celu przeciwdziałanie ich dyskryminacji, a w dalszej perspektywie wykluczeniu społecznemu.

 1. Świadczenie doradztwa integracyjnego

Zakres konsultacji integracyjnych i międzykulturowych obejmuje szereg problemów integracyjnych, jakie stają przed uznanymi uchodźcami oraz osobami, które otrzymały zgodę na pobyt tolerowany. Konsultacje mają przede wszystkim wymiar praktyczny. Doradca integracyjny pomaga cudzoziemcowi odnaleźć się w polskiej rzeczywistości, spełniając jednocześnie funkcję tłumacza, przewodnika międzykulturowego oraz poniekąd pracownika socjalnego. Porady integracyjne i międzykulturowe stanowią uzupełnienie poradnictwa prawnego dla cudzoziemców.

Koordynatorzy: Katarzyna Wencel, Witold Klaus

Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców

grantodawca: Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich
termin realizacji: 02.2009 – 12.2011
kwota dofinansowania : 1 637 964 zł

krótki opis projektu (cele, główne działania):

Celem projektu jest wsparcie cudzoziemców, obywateli Państw Trzecich w ich integracji w Polsce poprzez pomoc w trakcie procedur legalizacyjnych oraz w rozwiązaniu innych problemów prawnych, z jakimi zetkną się w Polsce. Aby osiągnąć zamierzony cel w ramach projektu zostanie podjętych szereg uzupełniających się wzajemnie działań, podejmowanych w bliskiej współpracy przez trzech partnerów: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Mazowiecki Urząd Wojewódzki oraz Fundację Polskie Forum Migracyjne.

W ramach projektu powstanie Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, w którym obywatele państw trzecich będą mogli uzyskać pomoc prawną w dziedzinach, w jakich będą jej potrzebowali, oraz wsparcie w zakresie prowadzonego postępowania legalizacyjnego w Polsce. Centrum będzie ściśle współpracowało z MUW i działającym w tej instytucji Punktem Informacyjnym dla Cudzoziemców.

Ponadto dla wzmocnienia informacji przygotowane zostaną ulotki i plakaty informacyjne oraz stworzona strona internetowa z informacjami dla cudzoziemców, połączona z Infolinią Migracyjną – internetowym narzędziem uzyskiwania informacji na tematy związane z migracją.

W celu poprawienia współpracy oraz sposobu załatwiania spraw cudzoziemców w MUW zostanie stworzony specjalny Zespół Doradczy, którego zadaniem będzie stworzenie standardów obsługi klienta oraz ujednolicenie działań urzędu i uwspólnienie interpretacji trudnych i niejasnych przepisów. Ponadto zostaną przeprowadzone szkolenia dla urzędników, które zarówno zwiększą ich kompetencje (wiedzę), ale także wyposażą w nowe umiejętności, które pozwolą im lepiej prowadzić sprawy i w konsekwencji przyczynią się do ocieplenia wizerunku Urzędu i do poprawy traktowania w nim migrantów.

Koordynatorzy: Agnieszka Gutkowska, Agnieszka Kwaśniewska

Analiza polityki lokowania ośrodków dla uchodźców

grantodawca: Fundacja Batorego
termin realizacji: kwiecień – grudzień 2011
kwota dofinansowania : 100 000 PLN

partnerzy: Fundacja Polskie Forum Migracyjne
krótki opis projektu (cele, główne działania):

Celem projektu jest podjęcie próby zreformowania polityki w zakresie lokowania oraz likwidowania ośrodków dla uchodźców poprzez uwzględnianie w procesie decyzyjnym kontekstu lokalnego.

Podczas projektu zamierzamy:

 1. Przeprowadzić analizę obecnej i przeszłej polityki Urzędu ds. Cudzoziemcóww zakresie lokowania oraz likwidowania ośrodków dla uchodźców, poprzez:
  1. analizę dokumentów – dotychczasowych przetargów na prowadzenie ośrodków dla uchodźców;
  2. wywiady pogłębione z ekspertami na temat celów i polityki, jakie przyświecały lokowaniu ośrodków w poszczególnych miejscach, a także refleksjach odnośnie koniecznych do wprowadzenia zmian.
 2. Przeprowadzić analizę obecnej i przeszłej polityki Urzędu ds. Cudzoziemcóww zakresie lokowania oraz likwidowania ośrodków dla uchodźców, poprzez:
  1. Analiza przypadków: analiza powstania, funkcjonowania i likwidacji 3 wybranych ośrodków;
  2. analiza na temat funkcjonowania ośrodków dla uchodźców w innych krajach Unii Europejskiej.
 3. Wypracować rekomendacje w sprawie prowadzenia w przyszłości polityki lokowania ośrodkówdla uchodźców, poprzez:
  1. Zamówienie analizy prawa o zamówieniach publicznych
  2. Opracowanie na postawie analizy prawa, analizy przypadków i wyników badań wstępnych rekomendacji odnośnie polityki lokowania i funkcjonowania ośrodków.
 4. Powołać nieformalną koalicję organizacji działających na rzecz uchodźców w celu lobbowania na rzecz wdrożenia rekomendacji przez władze publiczne (w tym UdsC, MSWiA).

Koordynatorka: Aleksandra Chrzanowska

Mazowsze równych szans

grantodawca: Wojewoda Mazowiecki
termin realizacji: lipiec – grudzień 2011
kwota dofinansowania : 25 000 zł

partnerzy: Fundacja Polskie Forum Migracyjne
krótki opis projektu (cele, główne działania):

Projekt składa się z czterech części: poradnictwa prawnego dla cudzoziemców, poradnictwa międzykulturowego i integracyjnego dla tej grupy beneficjentów, Centrum Wolontariatu oraz zatrudnienia asystenta czeczeńskiego w szkole.

 1. Zakres konsultacji prawnych dla cudzoziemców obejmuje całe spektrum problemów prawnych, z jakimi mogą się zetknąć uznani uchodźcy oraz osoby, które otrzymały w Polsce zgodę na pobyt tolerowany. W praktyce oznacza to, iż oprócz zagadnień stricte związanych z uzyskaniem i otrzymywaniem pomocy integracyjnej, porady dotyczyć będą także problemów dot. każdego obywatela. W razie potrzeby w ramach projektu świadczona będzie także pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, z którymi cudzoziemcy mogą mieć trudności, wynikające, np. z nieznajomości języka czy początkowym zagubieniu w nowym systemie prawnym
 2. Zakres konsultacji integracyjnych i międzykulturowych obejmuje szereg problemów integracyjnych, jakie stają przed uznanymi uchodźcami oraz osobami, które otrzymały zgodę na pobyt tolerowany – zwłaszcza w pierwszym okresie ich samodzielnego funkcjonowania w nowej rzeczywistości społeczno-prawno-kulturowej – wynikających z bariery językowej, a także z odmienności kodów komunikacji pozawerbalnej w kulturze gości i gospodarzy. Konsultacje te będą miały przede wszystkim wymiar praktyczny. Doradca integracyjny, wspierany przez asystentkę międzykulturową, będzie pomagał cudzoziemcowi odnaleźć się w polskiej rzeczywistości, spełniając jednocześnie funkcję tłumacza, przewodnika międzykulturowego oraz poniekąd pracownika socjalnego. Jego obecność zapewni zarówno gościom jak i gospodarzom lepsze wzajemne zrozumienie, zmniejszy ryzyko nieporozumień kulturowych, przyspieszając tym samym proces integracji cudzoziemców.
  Porady integracyjne i międzykulturowe będą stanowiły uzupełnienie poradnictwa prawnego dla cudzoziemców.
 3. Centrum Wolontariatu stanowi uzupełnienie poradnictwa prawnego oraz integracyjnego i międzykulturowego dla cudzoziemców. Jego celem jest podniesienie świadomości społecznej w zakresie uchodźstwa i problemów z nim związanych. W związku z tym grupa wolontariuszy będzie towarzyszyć cudzoziemcom w trakcie stawiania pierwszych kroków w naszym kraju i pomagać w załatwieniu wszelkich spraw integracyjnych: urzędowych, zdrowotnych, edukacyjnych czy innych, z którymi trudno jest im sobie poradzić samodzielnie. W ten sposób wolontariusze będą nie tylko pomagać uchodźcom, ale też szerzyć wiedzę o problematyce uchodźstwa w urzędach i innych instytucjach, ucząc i uwrażliwiając osoby tam pracujące, by następnym razem były bardziej wyrozumiałe w stosunku do cudzoziemców.
 4. Obecność asystenta kulturowego (asystenta czeczeńskiego) w szkole będzie wsparciem procesu integracji uczniów czeczeńskich ze społecznością szkolną. Asystent pomoże w przełamywaniu bariery językowej i kulturowej, będzie aktywizował dzieci uchodźczych oraz ich rodziców i zachęcał ich do włączania się we współtworzenie życia szkolnego. Zatrudnienie asystenta wpłynie także na uwrażliwienie uczniów polskich i ich rodziców, a także nauczycieli na problematykę wielokulturowości, pomoże w walce z uprzedzeniami i stereotypami narodowościowymi, etnicznymi i religijnymi oraz będzie promowało ideę wzajemnej tolerancji i wielokulturowości.

Koordynator: Aleksandra Chrzanowska

Asystent kulturowy

grantodawca: Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy
termin realizacji: kwiecień – grudzień 2011
kwota dofinansowania : 35 040 zł

krótki opis projektu:(cele, główne działania, rezultaty – po zakończeniu)

Celem projektu jest facylitacja procesu integracji uczniów cudzoziemskich ze społecznością szkolną. Odbywała się będzie ona poprzez aktywizację dzieci uchodźczych oraz ich rodziców i zachęcanie ich do włączania się we współtworzenie życia szkolnego. Chcemy ich przekonać, że szkoła należy także do nich, jest wspólnym dobrem wszystkich uczniów i ich rodziców, zarówno polskich, jak i imigranckich.

Celem projektu jest także uwrażliwienie uczniów polskich i ich rodziców, a także nauczycieli na problematykę wielokulturowości, a także walka z uprzedzeniami i stereotypami narodowościowymi, etnicznymi i religijnymi oraz promocja idei wzajemnej tolerancji i wielokulturowości.

Projekt będzie się odbywał w SP nr 58 i Gimnazjum nr 141 na warszawskim Targówku, do których uczęszcza wiele dzieci z pobliskiego ośrodka dla uchodźców. W ramach projektu trzy razy w tygodniu w szkole podstawowej i dwa razy w tygodniu w gimnazjum będą się odbywały dyżury asystenta procesu integracji – Czeczena znającego język i kulturę polską, który będzie pełnić rolę tłumacza oraz mediatora międzykulturowego pomiędzy uczniami imigranckimi a polskimi, pomiędzy uczniami a nauczycielami oraz rodzicami dzieci cudzoziemskich a nauczycielami. Dodatkowo asystent czeczeński będzie prowadził dla chętnych lekcje języka czeczeńskiego jako języka ojczystego z elementami kultury czeczeńskiej.

koordynator: Aleksandra Chrzanowska

Dzieci dla integracji – warsztaty międzykulturowe

grantodawca: Program UE Młodzież w działaniu
termin realizacji: styczeń – maj 2011
kwota dofinansowania : 6360 euro

krótki opis projektu:

Tematem projektu jest integracja dzieci polskich i dzieci uchodźców oraz ich rodzin poprzez wspólną aktywność artystyczną. Grupą docelową są dzieci i młodzież (polskie i uchodźcze – w sumie ok. 60 dzieci) w przedziale wiekowym od 8 do 15 roku życia, mieszkające we wsi Moszna i sąsiednim Brwinowie. Przeprowadzone zostaną warsztaty filmowe, plastyczne, muzyczne, aktorskie, taneczne i fotograficzne, a także zajęcia kulinarne. Planujemy stworzenie wspólnie przez dzieci polskie i dzieci uchodźców ok. 30-minutowego filmu dokumentalno – fabularnego.

Podczas warsztatów filmowych dzieci będą uczyły się podstawowej sztuki filmowania, a podczas zajęć muzycznych stworzą ścieżkę dźwiękową do filmu. Ten będzie pokazany w ramach dnia międzykulturowego, który zaplanowaliśmy na 14 maja 2011 r. w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa “Zagroda” w Brwinowie. Wtedy odbędzie się również degustacja narodowych (polskich i kaukaskich) potraw, przygotowanych przez rodziców z dziećmi podczas zajęć kulinarnych. Podczas dnia międzykulturowego odbędzie się również wystawa zdjęć i fotografii z warsztatów oraz rysunków przygotowanych podczas zajęć plastycznych, a także występy muzyczne, taneczne i aktorskie. Warsztaty plastyczne posłużą m.in. stworzeniu plakatów i materiałów promocyjnych wydarzenia.

Udział rodziców w projekcie jest bardzo istotny. Chcemy, aby projekt był skierowany do jak najszerszej liczby odbiorców. Chcemy zaktywizować nie tylko dzieci, ale również osoby dorosłe, które często borykają się z problemami bezrobocia i wykluczenia społecznego. Jest to tym bardziej istotne, że osoby będące w procedurze rozpatrywania prośby o nadanie statusu uchodźcy nie mają prawa legalnie podejmować pracy na terenie Polski.

Działania będą obejmować wieś Moszna oraz podwarszawską miejscowość Brwinów w województwie mazowieckim, gdzie mieści się ośrodek dla uchodźców. W związku z tym, że uchodźcy przebywający w Polsce pochodzą głównie z Kaukazu, to właśnie kultura tamtego regionu będzie prezentowana podczas projektu. Podczas warsztatów dla dzieci w przystępny sposób będą przekazywane informacje dotyczące Polski i Kaukazu oraz prowadzone gry i zabawy promujące różnorodność i wielokulturowość.

Pierwsza część warsztatów artystycznych będzie odbywać się podczas szkolnych ferii zimowych. Jest to czas wolny od nauki, kiedy zamożniejsze dzieci wyjeżdżają, a te z uboższych rodzin zazwyczaj zostają w domach i nie mają czym się zająć. Planowany przez nas projekt ma zaktywizować te dzieci, zachęcić je do wyjścia z domu, kreatywności i twórczego wykorzystania wolnego czasu.

Rasizm, uprzedzenia i nietolerancja często wynikają ze strachu i niewiedzy. Bliższe poznanie osób, pochodzących z innego kraju to pierwszy krok do przełamania niechęci wobec “innego”. Dlatego tak ważne jest to, że grupy dzieci uczestniczące w warsztatach artystycznych będą mieszane kulturowo. Będą miały szansę lepszego poznania się nawzajem, a także dostrzeżenia podobieństw między sobą i nawiązania przyjaźni. Zobaczą, że “inny” nie znaczy “gorszy”, “niebezpieczny”. Rozwinie to tolerancję u uczestników projektu, a także będzie zapobiegać ewentualnym zachowaniom rasistowskim w przyszłości.

W związku z tym, że grupa realizacyjna będzie mieszana kulturowo, będzie stanowiła dobre pole do nauki asertywności i tolerancji. Dzieci będą musiały uzgodnić wspólne działania i sposób przedstawienia siebie nawzajem, nie urażając przy tym nikogo. Działania będą sprzyjały obserwacjom, skłonią dzieci do refleksji na temat innej kultury i jej miejsca w ich codziennym życiu. Dzieci z niską samooceną często wstydzą się swojej inności. Poprzez nasz projekt chcemy rozwijać w nich przekonanie, że inności nie trzeba się wstydzić, że różnorodność jest czymś naturalnym i stale obecnym w codziennym życiu oraz że może (a nawet powinna) być powodem do dumy i radości.

Projekt jest skierowany nie tylko do dzieci, ale również do wszystkich mieszkańców Brwinowa. Chcemy polepszyć wizerunek cudzoziemców w oczach lokalnego otoczenia, pokazać, że wspólne międzykulturowe działania są ciekawe i bezpieczne. Współpracujemy z lokalnymi działaczami i instytucjami – portalem brwinow24.pl, Gminnym Ośrodkiem Pracy z Rodziną, Gminnym Ośrodkiem Kultury, Towarzystwem Przyjaciół Brwinowa.

Zajęcia będą prowadzone przez wolontariuszy SIP-u. Stale będą mieli kontakt z osobą wspierającą w projekcie – Olgą Hilik, koordynatorką Centrum Wolontariatu w SIP-ie.

Strona projektu: www.interwencjaprawna.pl/dzieci

koordynatorka: Zuza Mączyńska

Health for Undocumented Migrants and Asylum seekers network

Od lipca 2009 Stowarzyszenie Interwencji Prawnej jest partnerem HUMA network, zrzeszającej partnerów z 19 krajów UE. Celem koalicji jest poprawa dostępu osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy oraz cudzoziemców nielegalnie przebywających na terenie UE do opieki medycznej.

więcej: www.huma-network.org

Wielokulturowe Mazowsze

grantodawca: Wojewoda Mazowiecki
termin realizacji: lipiec – grudzień 2010
kwota dofinansowania : 28 000 zł

krótki opis projektu:

Projekt składa się z czterech części: poradnictwa prawnego dla cudzoziemców, poradnictwa międzykulturowego i integracyjnego dla tej grupy beneficjentów, Centrum Wolontariatu oraz zatrudnienia asystenta czeczeńskiego w szkole.

 1. Zakres konsultacji prawnych dla cudzoziemców obejmował będzie całe spektrum problemów prawnych, z jakimi mogą się zetknąć uznani uchodźcy oraz osoby, które otrzymały w Polsce zgodę na pobyt tolerowany. W praktyce oznacza to, iż oprócz zagadnień stricte związanych z uzyskaniem i otrzymywaniem pomocy integracyjnej, porady dotyczyć będą także problemów dot. każdego obywatela. W razie potrzeby w ramach projektu świadczona będzie także pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, z którymi cudzoziemcy mogą mieć trudności, wynikające, np. z nieznajomości języka czy początkowym zagubieniu w nowym systemie prawnym.
 2. Zakres konsultacji integracyjnych i międzykulturowych będzie obejmował szereg problemów integracyjnych, jakie stają przed uznanymi uchodźcami oraz osobami, które otrzymały zgodę na pobyt tolerowany – zwłaszcza w pierwszym okresie ich samodzielnego funkcjonowania w nowej rzeczywistości społeczno-prawno-kulturowej – wynikających z bariery językowej, a także z odmienności kodów komunikacji pozawerbalnej w kulturze gości i gospodarzy. Konsultacje te będą miały przede wszystkim wymiar praktyczny. Doradca integracyjny będzie pomagał cudzoziemcowi odnaleźć się w polskiej rzeczywistości, spełniając jednocześnie funkcję tłumacza, przewodnika międzykulturowego oraz poniekąd pracownika socjalnego. Jego obecność zapewni zarówno gościom jak i gospodarzom lepsze wzajemne zrozumienie, zmniejszy ryzyko nieporozumień kulturowych, przyspieszając tym samym proces integracji cudzoziemców.
  Porady integracyjne i międzykulturowe będą stanowiły uzupełnienie poradnictwa prawnego dla cudzoziemców.
 3. Centrum Wolontariatu stanowi uzupełnienie poradnictwa prawnego oraz integracyjnego i międzykulturowego dla cudzoziemców. Jego celem jest podniesienie świadomości społecznej w zakresie uchodźstwa i problemów z nim związanych. W związku z tym grupa wolontariuszy będzie towarzyszyć cudzoziemcom w trakcie stawiania pierwszych kroków w naszym kraju i pomagać w załatwieniu wszelkich spraw integracyjnych: urzędowych, zdrowotnych, edukacyjnych czy innych, z którymi trudno jest im sobie poradzić samodzielnie. W ten sposób wolontariusze będą nie tylko pomagać uchodźcom, ale też szerzyć wiedzę o problematyce uchodźstwa w urzędach i innych instytucjach, ucząc i uwrażliwiając osoby tam pracujące, by następnym razem były bardziej wyrozumiałe w stosunku do cudzoziemców.
 4. Obecność asystenta kulturowego (asystenta czeczeńskiego) w szkole będzie wsparciem procesu integracji uczniów czeczeńskich ze społecznością szkolną. Asystent pomoże w przełamywaniu bariery językowej i kulturowej, będzie aktywizował dzieci uchodźczych oraz ich rodziców i zachęcał ich do włączania się we współtworzenie życia szkolnego. Zatrudnienie asystenta wpłynie także na uwrażliwienie uczniów polskich i ich rodziców, a także nauczycieli na problematykę wielokulturowości, pomoże w walce z uprzedzeniami i stereotypami narodowościowymi, etnicznymi i religijnymi oraz będzie promowało ideę wzajemnej tolerancji i wielokulturowości.

koordynator: Aleksandra Chrzanowska

SZKOŁA WIELOKULTUROWA III

grantodawca: Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy
termin realizacji: sierpień – grudzień 2010
kwota dofinansowania : 13 700 zł

krótki opis projektu: (cele, główne działania, rezultaty – po zakończeniu)

Celem projektu jest facylitacja procesu integracji uczniów cudzoziemskich ze społecznością szkolną. Odbywała się będzie ona poprzez aktywizację dzieci uchodźczych oraz ich rodziców i zachęcanie ich do włączania się we współtworzenie życia szkolnego. Chcemy ich przekonać, że szkoła należy także do nich, jest wspólnym dobrem wszystkich uczniów i ich rodziców, zarówno polskich, jak i imigranckich.

Celem projektu jest także uwrażliwienie uczniów polskich i ich rodziców, a także nauczycieli na problematykę wielokulturowości, a także walka z uprzedzeniami i stereotypami narodowościowymi, etnicznymi i religijnymi oraz promocja idei wzajemnej tolerancji i wielokulturowości.

Projekt będzie się odbywał w SP nr 273, do której uczęszcza wiele dzieci czeczeńskich z pobliskiego ośrodka dla uchodźców na Bielanach. W ramach projektu trzy razy w tygodniu będą się odbywały dyżury asystenta procesu integracji – Czeczena znającego język i kulturę polską, który będzie pełnić rolę tłumacza oraz mediatora międzykulturowego pomiędzy uczniami imigranckimi a polskimi, pomiędzy uczniami a nauczycielami oraz rodzicami dzieci cudzoziemskich a nauczycielami. Dwa razy w tygodniu asystent czeczeński będzie prowadził lekcje języka czeczeńskiego jako języka ojczystego z elementami kultury czeczeńskiej.

koordynator: Aleksandra Chrzanowska

SĄSIEDZI CZY INTRUZI – badania dyskryminacji cudzoziemców w Polsce

grantodawca: Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżet państwa
termin realizacji: kwiecień 2009 – grudzień 2010
Partnerzy: Fundacja Instytut Spraw Publicznych oraz Instytut Socjologii UW
kwota dofinansowania : 358 207 zł

krótki opis projektu:

Celem projektu jest przeciwdziałanie dyskryminacji cudzoziemców w Polsce poprzez szczegółowe zbadanie stanu i przyczyn tego zjawiska.

Tworzymy podstawy do skutecznej integracji poprzez zdiagnozowanie problemów, przed jakimi stają obcokrajowcy pochodzący z państw trzecich w Polsce, w kontekście dyskryminacji oraz przedstawienie rekomendacji zmierzających do obniżenia napięć pojawiających się na drodze integracji obywateli państw trzecich z polskim społeczeństwem w tym kontekście.

Poprzez realizację projektu zwiększamy zdolności w zakresie monitorowania i oceny polityk oraz środków służących integracji obywateli państw trzecich poprzez zbieranie i analizę informacji dotyczących problemu dyskryminacji migrantów.

Dążymy także do zwiększenia świadomości problemu dyskryminacji jako czynnika utrudniającego skuteczną integrację migrantów w społeczeństwie.

Istotnym elementem projektu są działania monitoringowe i rzecznicze. Projekt jest podzielony na następujące działania:

 1. Badania socjologiczne wśród migrantów, urzędników oraz praktyków, zajmujących się problematyką integracji oraz dyskryminacji (badań sprawdzają różne sfery życia cudzoziemców w Polsce – stosunki sąsiedzkie, współpracę z urzędnikami oraz ogólnie występowanie zjawiska dyskryminacji wobec nich.)
 2. Przeprowadzenie eksperymentu badawczego wśród pracodawców, sprawdzającego ich rzeczywistą chęć zatrudniania różnych kategorii cudzoziemców.
 3. Przeprowadzenie analiz prawnych i politologicznych dotyczących zjawiska dyskryminacji poprzez badanie prawa i praktyki jego stosowania w Polsce oraz w innych państwach członkowskich UE.
 4. Prowadzenie działań na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji cudzoziemców w Polsce poprzez inicjowanie i współpracę w trakcie procesu legislacyjnego oraz prowadzenie działań rzeczniczych.
 5. Opracowanie publikacji przedstawiających bogaty zasób wiedzy na temat zdiagnozowanych problemów oraz rekomendacji skierowanych zarówno do polskich instytucji i obywateli państw trzecich obecnych na polskim rynku pracy.
 6. Seminaria promujące wyniki projektu.

Wszystkie podejmowane działania mają na celu poprzez dobrą diagnozę zjawiska pomoc w wypracowaniu skutecznych narzędzi i programów integracji migrantów w Polsce, w tym poprzez stworzenie rozwiązań strukturalnych i w ten sposób będą zapobiegać dyskryminacji w przyszłości.

koordynator: Dagmara Woźniakowska-Fajst

Equal Rights in the Mazovia Voivodeship

grantodawca: Wojewoda Mazowiecki
termin realizacji: maj – grudzień 2009
kwota dofinansowania : 20 000 zł

krótki opis projektu

Projekt składa się z trzech części: poradnictwa prawnego dla cudzoziemców, poradnictwa międzykulturowego i integracyjnego dla tej grupy beneficjentów oraz Centrum Wolontariatu.

 1. Zakres konsultacji prawnych dla cudzoziemców obejmuje będzie całe spektrum problemów prawnych, z jakimi mogą się zetknąć uznani uchodźcy oraz osoby, które otrzymały w Polsce zgodę na pobyt tolerowany. W praktyce oznacza to, iż oprócz zagadnień stricte związanych z uzyskaniem i otrzymywaniem pomocy integracyjnej, porady dotyczyć będą także problemów dot. każdego obywatela.W razie potrzeby w ramach projektu świadczona będzie także pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, z którymi cudzoziemcy mogą mieć trudności, wynikające, np. z nieznajomości języka czy początkowym zagubieniu w nowym systemie prawnym.
 2. Zakres konsultacji integracyjnych i międzykulturowych będzie obejmował szereg problemów integracyjnych, jakie stają przed uznanymi uchodźcami oraz osobami, które otrzymały zgodę na pobyt tolerowany – zwłaszcza w pierwszym okresie ich samodzielnego funkcjonowania w nowej rzeczywistości społeczno-prawno-kulturowej – wynikających z bariery językowej, a także z odmienności kodów komunikacji pozawerbalnej w kulturze gości i gospodarzy. Konsultacje te będą miały przede wszystkim wymiar praktyczny. Doradca integracyjny będzie pomagał cudzoziemcowi odnaleźć się w polskiej rzeczywistości, spełniając jednocześnie funkcję tłumacza, przewodnika międzykulturowego oraz poniekąd pracownika socjalnego. Jego obecność zapewni zarówno gościom jak i gospodarzom lepsze wzajemne zrozumienie, zmniejszy ryzyko nieporozumień kulturowych, przyspieszając tym samym proces integracji cudzoziemców.
  Porady integracyjne i międzykulturowe będą stanowiły uzupełnienie poradnictwa prawnego dla cudzoziemców.
 3. Centrum Wolontariatu stanowi uzupełnienie poradnictwa prawnego oraz integracyjnego i międzykulturowego dla cudzoziemców. Jego celem jest podniesienie świadomości społecznej w zakresie uchodźstwa i problemów z nim związanych. W związku z tym grupa wolontariuszy będzie towarzyszyć cudzoziemcom w trakcie stawiania pierwszych kroków w naszym kraju i pomagać w załatwieniu wszelkich spraw integracyjnych: urzędowych, zdrowotnych, edukacyjnych czy innych, z którymi trudno jest im sobie poradzić samodzielnie. W ten sposób wolontariusze będą nie tylko pomagać uchodźcom, ale też szerzyć wiedzę o problematyce uchodźstwa w urzędach i innych instytucjach, ucząc i uwrażliwiając osoby tam pracujące, by następnym razem były bardziej wyrozumiałe w stosunku do cudzoziemców.

koordynator: Aleksandra Chrzanowska

Equal start in a common city

grantodawca: Urząd m.st. Warszawy
termin realizacji: 02.2009 – 12.2009
kwota dofinansowania : 28 000 zł

krótki opis projektu:

Projekt składa się z dwóch części. Pierwszą stanowi poradnictwo prawne dla cudzoziemców, drugą poradnictwo międzykulturowe i integracyjne dla tej grupy beneficjentów.

 1. Zakres konsultacji prawnych dla cudzoziemców obejmuje całe spektrum problemów prawnych, z jakimi mogą się zetknąć uznani uchodźcy oraz osoby, które otrzymały w Polsce ochronę uzupełniającą, bądź zgodę na pobyt tolerowany. W praktyce oznacza to, iż oprócz zagadnień stricte związanych z uzyskaniem i otrzymywaniem pomocy integracyjnej, porady dotyczyć będą także problemów dot. każdego obywatela, tj. np.: możliwości i warunków korzystania z pomocy socjalnej, rejestracji w Urzędzie Pracy, możliwości ubiegania się o zasiłki rodzinne, ubezpieczenie medyczne, numer PESEL i NIP, zagadnień z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego, ze szczególnym naciskiem na zagadnienia związane z zawarciem i rozwiązaniem małżeństwa, prawami rodzicielskimi, a także zgłaszania urodzin i zgonów w Urzędzie Stanu Cywilnego, prawa cywilnego, a zwłaszcza możliwość wykonywania pracy na podstawie umów cywilnoprawnych, prawa lokalowego (zwłaszcza umowy najmu), a także ochrony praw konsumentów, rozpoczynania działalności gospodarczej etc. W razie potrzeby w ramach projektu świadczona będzie także pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, z którymi cudzoziemcy mogą mieć trudności, wynikające np. z nieznajomości języka czy początkowego zagubienia w nowym systemie prawnym.
 2. Zakres konsultacji integracyjnych i międzykulturowych będzie obejmował szereg problemów integracyjnych, jakie stają przed uznanymi uchodźcami oraz osobami, które otrzymały ochronę uzupełniającą, bądź zgodę na pobyt tolerowany – zwłaszcza w pierwszym okresie ich samodzielnego funkcjonowania w nowej rzeczywistości społeczno-prawno-kulturowej – wynikających z bariery językowej, a także z odmienności kodów komunikacji pozawerbalnej w kulturze gości i gospodarzy. Konsultacje te będą miały przede wszystkim wymiar praktyczny. Doradca integracyjny będzie pomagał cudzoziemcowi odnaleźć się w polskiej rzeczywistości, spełniając jednocześnie funkcję tłumacza, przewodnika międzykulturowego oraz poniekąd pracownika socjalnego. Będzie udzielał wskazówek dotyczących zachowania się w rozmaitych sytuacjach społecznych, tj. np. w urzędzie, podczas rozmowy z właścicielem mieszkania, pracodawcą, wychowawcą dziecka, itd.; będzie pomagał zredagować oficjalne pismo/podanie/CV, itp. po polsku; na prośbę cudzoziemca, który niedostatecznie opanował jeszcze znajomość polskiego, będzie dzwonił w jego imieniu, np. w sprawie pracy czy mieszkania. W miarę potrzeby będzie także towarzyszył cudzoziemcom jako “tłumacz międzykulturowy” w wyżej wymienionych sytuacjach. Jego obecność zapewni zarówno gościom jak i gospodarzom lepsze wzajemne zrozumienie, zmniejszy ryzyko nieporozumień kulturowych, przyspieszając tym samym proces integracji cudzoziemców. Porady integracyjne i międzykulturowe będą stanowiły uzupełnienie poradnictwa prawnego dla cudzoziemców.

koordynator: Katarzyna Wencel / Witold Klaus

Multicultural School II

grantodawca: Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy
termin realizacji: kwiecień – grudzień 2009
kwota dofinansowania : 20 000 zł

krótki opis projektu (cele, główne działania, rezultaty – po zakończeniu):

Celem projektu jest facylitacja procesu integracji uczniów cudzoziemskich ze społecznością szkolną. Odbywała się będzie ona poprzez aktywizację dzieci uchodźczych oraz ich rodziców i zachęcanie ich do włączania się we współtworzenie życia szkolnego. Chcemy ich przekonać, że szkoła należy także do nich, jest wspólnym dobrem wszystkich uczniów i ich rodziców, zarówno polskich, jak i imigranckich.
Celem projektu jest także uwrażliwienie uczniów polskich i ich rodziców, a także nauczycieli na problematykę wielokulturowości, a także walka z uprzedzeniami i stereotypami narodowościowymi, etnicznymi i religijnymi oraz promocja idei wzajemnej tolerancji i wielokulturowości.

Projekt będzie się odbywał w SP nr 273, do której uczęszcza wiele dzieci czeczeńskich z pobliskiego ośrodka dla uchodźców na Bielanach. W ramach projektu:

 1. Dwa razy w tygodniu będą się odbywały dyżury asystentki procesu integracji – Czeczenki znającej język i kulturę polską, która będzie spełniać rolą tłumacza oraz mediatora międzykulturowego pomiędzy uczniami imigranckimi a polskimi, pomiędzy uczniami a nauczycielami oraz rodzicami dzieci cudzoziemskich a nauczycielami;
 2. Dwa razy w tygodniu będą się odbywały lekcje języka czeczeńskiego jako języka ojczystego z elementami kultury czeczeńskiej, prowadzone przez asystentkę czeczeńską;
 3. Raz w tygodniu będą się odbywały spotkania Kółka Miłośników Kaukazu dla wszystkich zainteresowanych dzieci;
 4. Zostanie zorganizowany dzień wielokulturowości jako podsumowanie działania Kółka Miłośników Kaukazu.

Doświadczenia uzyskane w ramach projektu pilotażowego pozwolą na wprowadzenie wypracowanych rozwiązań w innych warszawskich szkołach, w których uczą się dzieci migrantów, w szczególności dzieci uchodźców.

koordynator: Aleksandra Chrzanowska

Ewaluacja funkcjonowania instytucji społecznego wsparcia m. st. Warszawy w zakresie właściwej realizacji praw przymusowych migrantów

grantodawca: Urząd m.st. Warszawy
termin realizacji: listopad – grudzień 2009

krótki opis projektu:

Celem projektu będzie ocena przestrzegania przez różnego rodzaju instytucje m.st. Warszawy powołane do zapewnienia różnych form wsparcia społecznego (pomoc społeczna, rodzinna, wsparcie na rynku pracy) stopnia przestrzegania praw migrantów przymusowych oraz spełniania ich oczekiwań odnośnie pomocy w prowadzonych przez nich działaniach.

W ramach projektu będą podjęte następujące działania:

 1. Przygotowanie raportu na temat praw migrantów przymusowych w postępowaniach przed instytucjami wsparcia społecznego.
 2. Przeprowadzenie wywiadów pogłębionych z pracownikami różnych urzędów. Planowane jest przeprowadzenie ok. 30 wywiadów z pracownikami różnych urzędów. Wywiady będą prowadzone zarówno z pracownikami pracującymi bezpośrednio z migrantami, jak również z kierownictwem jednostek. Celem wywiadu jest uzyskanie informacji o: warunkach pracy urzędników oraz podstawowych problemach w jego pracy. Badanie zostanie przeprowadzone w oparciu o przygotowany wcześniej scenariusz wywiadu dostosowywany do konkretnej instytucji i specyfiki pracy z klientem – cudzoziemcem.
 3. Przeprowadzenie wywiadów fokusowych z cudzoziemcami. Przeprowadzonych zostanie ok. 4 grupowych wywiadów fokusowych, których celem będzie rozmowa nt. możliwych zmian w działaniach urzędów, by lepiej odpowiadały na potrzeby migrantów.
 4. Opracowanie raportów cząstkowych z badań jakościowych oraz ilościowych.
 5. Opracowanie ostatecznej wersji raportu oraz rekomendacji i ich konsultacja podczas seminarium

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Instytutem Spraw Publicznych.

Database for identification of hate crimes: methodology

grantodawca: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
termin realizacji: listopad – grudzień 2009
kwota dofinansowania: 28 350 zł

krótki opis projektu:

Celem projektu jest opracowanie metodologii i systemu gromadzenia danych o zdarzeniach o charakterze dyskryminacyjnym, ksenofobicznym i rasistowskim oraz stworzenie narzędzia pozwalającego monitorować zjawisko rasizmu, dyskryminacji rasowej i ksenofobii.

W ramach projektu zrealizowanych będzie szereg zadań:

 1. Przeprowadzenie kwerendy oraz opracowanie raportu wstępnego na temat doświadczeń zagranicznych (w tym unijnych) oraz krajowych w dziedzinie monitorowania i rejestrowania przypadków zdarzeń o charakterze dyskryminacyjnym, ksenofobicznym czy rasistowskim.
 2. Opracowanie raportu na temat sytuacji w Polsce z punktu widzenia monitoringu zjawiska poprzez przeprowadzenie i opracowanie wywiadów z kluczowymi osobami odpowiadającymi za zbieranie danych w zakresie dyskryminacji rasowej, rasizmu i ksenofobii.
 3. Przeprowadzenie badania oraz opracowanie raportu z analizy doświadczeń wybranych państw w zakresie zbierania danych o dyskryminacji rasowej, ksenofobii i rasizmie.
 4. Na podstawie zebranych materiałów i badań opracowane zostanie studium wykonalności wprowadzenia konkretnych rozwiązań w Polsce, w szczególności przygotowany zostanie słownik terminów i zbiorcza metodologia zbierania tego typu danych. Produkty te zostaną poddane analizie w trakcie seminarium.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Instytutem Spraw Publicznych.

Equal Opportunities in Polish School

grantodawca: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
termin realizacji: 1 maja – 30 listopada 2009
kwota dofinansowania : 18 000 zł

krótki opis projektu:

Celem projektu jest wyposażenie nauczycieli w profesjonalne narzędzia użyteczne w pracy z uczniami odmiennymi kulturowo, co ułatwi im wykonywanie codziennych obowiązków. Wiedza przekazana gronu pedagogicznemu szkół w których uczą się dzieci cudzoziemcy pozwoli też na metodyczne przekazanie jej całej społeczności szkolnej, w tym także rodzicom polskich dzieci. Celem projektu jest więc zwiększenie potencjału do pracy z dziećmi odmiennymi kulturowo, a także walka z uprzedzeniami i stereotypami narodowościowymi, etnicznymi i religijnymi w społecznościach szkolnych, a co za tym idzie – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu uchodźców.

W ramach projektu przeprowadzonych zostanie 15 jednodniowych szkoleń dla rad pedagogicznych w szkołach województwa mazowieckiego. Pojedyncze szkolenie obejmować będzie:

 • warsztaty z zakresu tolerancji i przeciwdziałania dyskryminacji;
 • wyjaśnienie sytuacji prawnej i faktycznej dzieci cudzoziemskich w polskim systemie edukacyjnym, przedstawienie podstaw prawnych dostępu do edukacji, barier w realizacji tego prawa oraz praktycznych możliwości ich przezwyciężania,
 • informacje na temat podstaw kultury krajów, z których pochodzą cudzoziemcy i spotkania z nimi.

Na życzenie szkoły możliwe jest poszerzenie zakresu szkolenia o metodologiczne aspekty pracy z dziećmi uchodźczymi.
Szkolenia pomogą budować atmosferę równości i wzajemnej akceptacji w szkole. Pozwoli to uczniom cudzoziemskim zbudować lepsze relacje z rówieśnikami, społecznością szkolną i pozaszkolną, co przekłada się na wyniki w nauce i późniejsze szanse życiowe tych uczniów.

Koordynator: Karol Templin

Evaluation of Integration Programmes for Refugees In Poland

grantodawca: Europejski Fundusz Społeczny
termin realizacji: 06.2006 – 01.2008
kwota dofinansowania: 151.163 zł
partnerzy (jeśli są): Fundacja Instytut Spraw Publicznych oraz jako instytucja współpracująca Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
krótki opis projektu (cele, główne działania, rezultaty – po zakończeniu):

Celem projektu jest przeprowadzenie cyklu badań, dotyczących skuteczności prowadzonych obecnie w Polsce Indywidualnych Programów Integracji dla uchodźców (IPI). IPI zostały wprowadzone w 2001 r. i dotychczas nie były poddawane ewaluacji. W ramach projektu zostaną:

 • przygotowana i wydana analiza przepisów w zakresie integracji uchodźców w Polsce (jesień 2006, uaktualnienie lato 2007);
 • przeprowadzone badania akt uchodźców (badanie IPI) – planowane jest zbadanie wszystkich IPI zakończonych w 2006 r. (I półrocze 2007);
 • przeprowadzone wywiady z uchodźcami, którzy przeszli przez IPI (w różnym czasie od ich zakończenia) oraz dla porównania z innymi migrantami, którzy nie uczestniczyli w tym programie (IX.2006 – III.2007);
 • przeprowadzone wywiady z pracownikami instytucji i organizacji, zajmujących się pracą z uchodźcami lub kształtowaniem polityki społecznej (IX.2006 – III.2007).

Przeprowadzone badania posłużą do przygotowania przez zespół ekspertów rekomendacji w celu koniecznych zmian w realizacji IPI, by lepiej sprzyjały one realizacji ich podstawowego celu, jakim jest przygotowanie uchodźców do samodzielnego życia w Polsce. Wszystkie wyniki badań oraz rekomendacje zostaną wydane w publikacji końcowej oraz zaprezentowane na konferencji.

koordynator: Witold Klaus

Migration Office Open Towards Everybody: evaluation of the Mazovia Voivodeship Migration Office

grantodawca: Europejski Fundusz Społeczny
termin realizacji: 06.2006 – 01.2008
kwota dofinansowania: 151.163 zł
partnerzy (jeśli są): Fundacja Instytut Spraw Publicznych oraz jako instytucja współpracująca Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
krótki opis projektu (cele, główne działania, rezultaty – po zakończeniu):

Celem projektu jest przeprowadzenie cyklu badań, dotyczących skuteczności prowadzonych obecnie w Polsce Indywidualnych Programów Integracji dla uchodźców (IPI). IPI zostały wprowadzone w 2001 r. i dotychczas nie były poddawane ewaluacji. W ramach projektu zostaną:

 • przygotowana i wydana analiza przepisów w zakresie integracji uchodźców w Polsce (jesień 2006, uaktualnienie lato 2007);
 • przeprowadzone badania akt uchodźców (badanie IPI) – planowane jest zbadanie wszystkich IPI zakończonych w 2006 r. (I półrocze 2007);
 • przeprowadzone wywiady z uchodźcami, którzy przeszli przez IPI (w różnym czasie od ich zakończenia) oraz dla porównania z innymi migrantami, którzy nie uczestniczyli w tym programie (IX.2006 – III.2007);
 • przeprowadzone wywiady z pracownikami instytucji i organizacji, zajmujących się pracą z uchodźcami lub kształtowaniem polityki społecznej (IX.2006 – III.2007).

Przeprowadzone badania posłużą do przygotowania przez zespół ekspertów rekomendacji w celu koniecznych zmian w realizacji IPI, by lepiej sprzyjały one realizacji ich podstawowego celu, jakim jest przygotowanie uchodźców do samodzielnego życia w Polsce. Wszystkie wyniki badań oraz rekomendacje zostaną wydane w publikacji końcowej oraz zaprezentowane na konferencji.

koordynator: Witold Klaus

A Guest in the House

Grantodawca: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
termin realizacji: 01.07.2007 – 30.12.2007
kwota dofinansowania: 59 510 zł
partnerzy (jeśli są): Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie oraz Urząd do Spraw Cudzoziemców w zakresie rozpowszechniania informacji o poradach
krótki opis projektu (cele, główne działania, rezultaty – po zakończeniu):

Celem projektu jest usprawnienie integracji przymusowych migrantów w Polsce. Składa się on z trzech części. Pierwszą stanowi poradnictwo prawne dla cudzoziemców, w tym przede wszystkim dla osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, uznanych uchodźców oraz osób, którym udzielono zgody na tzw. pobyt tolerowany. Drugą – poradnictwo międzykulturowe i integracyjne dla tejże grupy beneficjentów. Trzecią zaś – Centrum Wolontariatu, stanowiące uzupełnienie poradnictwa prawnego oraz międzykulturowego i integracyjnego.

Porady prawne i międzykulturowe będą się odbywały regularnie przez cały okres trwania projektu.

Zostanie przeszkolonych 10 wolontariuszy-tłumaczy pod kątem pracy z osobami odmiennymi kulturowo (koniec października 2007).
Cudzoziemcy zostaną objęci opieką prawną, będą mogli być reprezentowani przez prawnika przed organami w postępowaniu administracyjnym.

Dzięki poradom prawnym oraz międzykulturowym i integracyjnym, zostaną wyposażeni w wiedzę dotyczącą przysługujących im praw oraz norm zachowania obowiązujących w Polsce, niezbędną do funkcjonowania w naszym kraju. Będą mogli skorzystać z pomocy nie tylko tłumacza z jednego języka na drugi, ale tłumaczącego im różnice kodów kulturowych. Z tą wiedzą łatwiej im będzie załatwiać sprawy w urzędach, znajdować pracę i mieszkania, słowem – integrować się z polskim społeczeństwem.

Uchodźcy, dzięki wsparciu życzliwego wolontariusza, wykażą większą determinację w załatwianiu swoich spraw, będą mieli szansę szybciej zrozumieć polską mentalność i kulturę, co w efekcie przyczyni się do tego, że ich proces integracji będzie szybszy i pełniejszy.

Urzędnicy, załatwiający sprawy cudzoziemców, a także potencjalni pracodawcy, właściciele mieszkań, personel medyczny w szpitalach, wychowawcy w szkołach czy przedszkolach – słowem, przedstawiciele polskiego społeczeństwa, którym przyjdzie się zetknąć z uchodźcami – dzięki obecności wolontariuszy poznają specyfikę zjawiska uchodźstwa, problemy osób, które otrzymały ten status w Polsce, jak również uprawnienia, które im przysługują.

koordynator: Aleksandra Chrzanowska

To understand ” the Others”

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH OBCHODÓW EUROPEJSKIEGO ROKU RÓWNYCH SZANS DLA WSZYSTKICH

grantodawca: Wspólnota Europejska za pośrednictwem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
termin realizacji: 01.06.2006 – 31.12.2007
kwota dofinansowania : 81 555 zł
krótki opis projektu (cele, główne działania, rezultaty – po zakończeniu):

Celem projektu “Zrozumieć innych” jest przeprowadzenie szerokiej kampanii informacyjnej, promocyjnej i edukacyjnej, skierowanej do różnych grup społecznych, mającej za zadanie przeciwdziałać dyskryminacji ze względu na rasę lub pochodzenie etniczne oraz religię.

W ramach projektu zostaną:

 • przeprowadzone spotkania międzykulturowe w szkołach (40 zajęć) dotyczące zjawiska uchodźstwa, krajów pochodzenia uchodźców mieszkających w Polsce, ich historii, kultury, tradycji – tak aby stworzyć możliwość zapoznania dzieci i młodzieży z inną kulturą i poprzez to zwiększyć wzajemne zrozumienie i akceptację, niezbędną w procesie skutecznej integracji,
 • przeprowadzone spotkania dzieci polskich i cudzoziemskich w przedszkolach (20 zajęć). Mali uchodźcy z ośrodków będą odwiedzać polskie dzieci w przedszkolach, gdzie zorganizowanych zostanie szereg gier i zabaw edukacyjnych, tak aby wzbudzić wzajemne zainteresowanie swoją kulturą, pokazać wzorce otwartych, życzliwych zachowań, zachęcić do nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z osobami z innego kręgu kulturowego i religijnego,
 • przeprowadzone szkolenia dla nauczycieli (2 kursy) na temat uczenia o obecności osób odmiennych kulturowych i etnicznie w polskim społeczeństwie, wzajemnej otwartości, szacunku i w konsekwencji akceptacji,
 • wznowione płyty CD z materiałami dla edukatorów na temat uchodźstwa, migracji oraz tolerancji i otwartości (nakład 500 sztuk). Adresatami płyty są nauczyciele oraz trenerzy organizacji pozarządowych pracujący z młodzieżą. Ostatecznymi beneficjentami dzieci i młodzież szkolna,
 • zostanie także uruchomiona antydyskryminacyjna strona internetowa dla osób dyskryminowanych ze względu na rasę lub pochodzenie etniczne albo religię, zawierająca opis prawnych instrumentów, które można wykorzystać w walce z dyskryminacją. Forma przekazu tych informacji umożliwia stały dostęp praktycznie nieograniczonej liczbie beneficjentów. Na stronie tej zainteresowana osoba znajdzie wskazówki w jaki sposób walczyć o swoje prawa, jeżeli spotyka się z przejawami dyskryminacji, a także kontakty do organizacji świadczących pomoc w tym zakresie. W razie potrzeby, osoba, która nie będzie w stanie ze względu na trudność sprawy samodzielnie rozwiązać swoich problemów będzie miała możliwość skorzystania z profesjonalnej pomocy “doradcy antydyskryminacyjnego” – prawnika, zatrudnionego w ramach projektu.

W ramach projektu przygotowywana jest wystawa zdjęć pt. “Droga”, poświęcona obecności uchodźców w polskim społeczeństwie, prezentująca losy uchodźców w Polsce, ich codzienne zajęcia, warunki, w których żyją, pracują, uczą się i odpoczywają połączona z opisem ich historii, a także publikacja książkowa pt. “Przewodnik kulturowy”, wyjaśniająca przyczyny uchodźstwa, specyficzną i bardzo złożoną sytuację prawną i faktyczną uchodźców w nowych, przyjmujących ich społeczeństwach, codzienne radości i problemy, z jakimi borykają się zarówno uchodźcy, jak i Polacy, którzy się z nimi stykają w życiu prywatnym i zawodowym oraz przyczyny tych problemów, wynikające z odmienności kulturowych, religijnych, społecznych. Publikacja ta opierać się będzie między innymi na wywiadach z uchodźcami, zawierać będzie analizę socjologiczną zjawiska uchodźstwa na przykładzie różnych grup uchodźców, ze szczególnym naciskiem na uchodźców czeczeńskich w Polsce, a także dotykać będzie zagadnień dotyczących tożsamości kulturowej największej w Polsce – czeczeńskiej grupy uchodźców.

Uroczyste otwarcie wystawy oraz promocja książki będą miały miejsce na konferencji pt. “Polska wobec cudzoziemców” organizowanej 27 listopada br. w Centrum Zielna w Warszawie.

koordynator: Agnieszka Gutkowska

Lawyers for Refugees II

grantodawca: Europejski Fundusz Uchodźczy
termin realizacji: 01.2007 – 12.2007
kwota dofinansowania : 23 267 EUR

krótki opis projektu (cele, główne działania, rezultaty – po zakończeniu):

Projekt “Prawnicy na rzecz uchodźców II” zorientowany jest na zaspokajanie zapotrzebowania na profesjonalną pomoc prawną wśród cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, z zachowaniem szczególnej wrażliwości na specyfikę grup szczególnej troski (zwłaszcza małoletnich i małoletnich bez opieki, kobiet) i dostosowaniem sposobu świadczenia tej pomocy do zindywidualizowanych potrzeb beneficjentów. W jego ramach udzielana jest również informacja i pomoc prawna dla osób, które już uzyskały status uchodźcy lub inną formę ochrony w Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Świadczenie bezpłatnej pomocy i informacji prawnej dla osób starających się o nadanie statusu uchodźcy w Polsce

Świadczone w ramach projektu porady prawne obejmują poradnictwo ustne, sporządzanie opinii prawnych, przygotowywanie pism i listów urzędowych, reprezentowanie klienta w ramach procedury administracyjnej o nadanie statusu uchodźcy, w tym udział w wywiadach statusowych, a także podejmowanie na rzecz klientów działań o charakterze litygacyjnym.

 1. Informacja i pomoc prawna dla osób, którym nadano statusu uchodźcy oraz które uzyskały zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

W ramach projektu udzielana jest informacja prawna osobom, którym nadano statusu uchodźcy oraz które uzyskały zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Działanie to jest realizowane poprzez świadczenie tym osobom bezpłatnej informacji i pomocy prawnej osobiście przez prawników pracujących w Stowarzyszeniu.

Koordynator: Witold Klaus

Intercultural Centre for Vocational Adaptation

EQUAL i EFS Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL jest częścią strategii Unii Europejskiej na rzecz stworzenia większej liczby lepszych miejsc pracy i zapewnienia szerokiego do nich dostępu. EQUAL to nowe sposoby rozwiązywania problemu dyskryminacji na rynku pracy.

Finansowana przez Europejski Fundusz Społeczny [EFS], ma na celu testowanie i popieranie – w drodze współpracy transnarodowej – nowych sposobów zwalczania wszystkich form dyskryminacji i nierówności na rynku pracy, zarówno wobec osób zatrudnionych, jak i poszukujących pracy. EQUAL obejmuje również działania na rzecz społecznej i zawodowej integracji osób ubiegających się o azyl.

EQUAL stwarza możliwości identyfikacji i przewidywania zmian na rynku pracy, jak też wyposaża w nowe narzędzia monitorowania, zapobiegania i rozwiązywania wykrytych problemów.

Program EQUAL stanowi niewielką część środków Europejskiego Funduszu Społecznego, który głównie finansuje działania Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. EQUAL to laboratorium dla nowatorskich pomysłów stanowiących odpowiedź na największe wyzwania zmieniającego się rynku pracy. Wskaźnikami skuteczności programu EQUAL nie będzie liczba objętych wsparciem beneficjentów tylko jakość wypracowanych innowacyjnych modeli (metod), które zostaną wprowadzone do powszechnego zastosowania w polityce i praktyce krajowej. Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL będzie jest realizowany przez wybrane w drodze konkursu Partnerstwa na rzecz Rozwoju.

Zakres tematyczny PIW EQUAL obejmuje pięć tematów:

 • Temat A: Ułatwianie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją lub reintegracją celem promowania rynku pracy otwartego dla wszystkich.
 • Temat D: Wzmocnienie krajowej gospodarki społecznej (trzeciego sektora), a w szczególności usług na rzecz społeczności lokalnych, z akcentem na podnoszenie jakości miejsc pracy.
 • Temat F: Wspieranie zdolności dostosowania się firm i pracowników do strukturalnych zmian gospodarczych oraz wspieranie wykorzystania technologii informacyjnych i innych nowych technologii.
 • Temat G: Godzenie życia rodzinnego i zawodowego oraz ponowna integracja kobiet i mężczyzn, którzy opuścili rynek pracy, poprzez rozwój bardziej elastycznych i efektywnych form organizacji pracy oraz działań towarzyszących.
 • Temat I: Wsparcie integracji społecznej i zawodowej osób ubiegających się o status uchodźcy.

Projekt Międzykulturowego Centrum Adaptacji Zawodowej przy Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji działa w ramach Tematu A.

Equal Opportunities, Equal Rights

grantodawca: urząd m.st. Warszawy
termin realizacji: 02.2008 – 12.2008
kwota dofinansowania : 20 000 zł

krótki opis projektu (cele, główne działania, rezultaty – po zakończeniu):

Projekt składa się z dwóch części. Pierwszą stanowi poradnictwo prawne dla cudzoziemców, drugą poradnictwo międzykulturowe i integracyjne dla tej grupy beneficjentów.

 1. Zakres konsultacji prawnych dla cudzoziemców obejmował będzie całe spektrum problemów prawnych, z jakimi mogą się zetknąć uznani uchodźcy oraz osoby, które otrzymały w Polsce zgodę na pobyt tolerowany. W praktyce oznacza to, iż oprócz zagadnień stricte związanych z uzyskaniem i otrzymywaniem pomocy integracyjnej, porady dotyczyć będą także problemów dot. każdego obywatela, tj. np.: możliwości i warunków korzystania z pomocy socjalnej, rejestracji w Urzędzie Pracy, możliwości ubiegania się o zasiłki rodzinne, ubezpieczenie medyczne, numer PESEL i NIP, zagadnień z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego, ze szczególnym naciskiem na zagadnienia związane z zawarciem i rozwiązaniem małżeństwa, prawami rodzicielskimi, a także zgłaszania urodzin i zgonów w Urzędzie Stanu Cywilnego, prawa cywilnego, a zwłaszcza możliwość wykonywania pracy na podstawie umów cywilnoprawnych, prawa lokalowego (zwłaszcza umowy najmu), a także ochrony praw konsumentów, rozpoczynania działalności gospodarczej etc. W razie potrzeby w ramach projektu świadczona będzie także pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, z którymi cudzoziemcy mogą mieć trudności, wynikające np. z nieznajomości języka czy początkowego zagubienia w nowym systemie prawnym.
 2. Zakres konsultacji integracyjnych i międzykulturowych będzie obejmował szereg problemów integracyjnych, jakie stają przed uznanymi uchodźcami oraz osobami, które otrzymały zgodę na pobyt tolerowany – zwłaszcza w pierwszym okresie ich samodzielnego funkcjonowania w nowej rzeczywistości społeczno-prawno-kulturowej – wynikających z bariery językowej, a także z odmienności kodów komunikacji pozawerbalnej w kulturze gości i gospodarzy. Konsultacje te będą miały przede wszystkim wymiar praktyczny. Doradca integracyjny będzie pomagał cudzoziemcowi odnaleźć się w polskiej rzeczywistości, spełniając jednocześnie funkcję tłumacza, przewodnika międzykulturowego oraz poniekąd pracownika socjalnego. Będzie udzielał wskazówek dotyczących zachowania się w rozmaitych sytuacjach społecznych, tj. np. w urzędzie, podczas rozmowy z właścicielem mieszkania, pracodawcą, wychowawcą dziecka, itd.; będzie pomagał zredagować oficjalne pismo/podanie/CV, itp. po polsku; na prośbę cudzoziemca, który niedostatecznie opanował jeszcze znajomość polskiego, będzie dzwonił w jego imieniu, np. w sprawie pracy czy mieszkania. W miarę potrzeby będzie także towarzyszył cudzoziemcom jako “tłumacz międzykulturowy” w wyżej wymienionych sytuacjach. Jego obecność zapewni zarówno gościom jak i gospodarzom lepsze wzajemne zrozumienie, zmniejszy ryzyko nieporozumień kulturowych, przyspieszając tym samym proces integracji cudzoziemców.
  Porady integracyjne i międzykulturowe będą stanowiły uzupełnienie poradnictwa prawnego dla cudzoziemców.

koordynator: Katarzyna Wencel / Witold Klaus

Integration Through Education

grantodawca: Wojewoda Mazowiecki
termin realizacji: sierpień – grudzień 2008
kwota dofinansowania : 9 000 zł

krótki opis projektu

Projekt składa się z trzech części: poradnictwa prawnego dla cudzoziemców, poradnictwa międzykulturowego i integracyjnego dla tej grupy beneficjentów oraz Centrum Wolontariatu.

 1. Zakres konsultacji prawnych dla cudzoziemców obejmuje będzie całe spektrum problemów prawnych, z jakimi mogą się zetknąć uznani uchodźcy oraz osoby, które otrzymały w Polsce zgodę na pobyt tolerowany. W praktyce oznacza to, iż oprócz zagadnień stricte związanych z uzyskaniem i otrzymywaniem pomocy integracyjnej, porady dotyczyć będą także problemów dot. każdego obywatela.W razie potrzeby w ramach projektu świadczona będzie także pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, z którymi cudzoziemcy mogą mieć trudności, wynikające, np. z nieznajomości języka czy początkowym zagubieniu w nowym systemie prawnym.
 2. Zakres konsultacji integracyjnych i międzykulturowych będzie obejmował szereg problemów integracyjnych, jakie stają przed uznanymi uchodźcami oraz osobami, które otrzymały zgodę na pobyt tolerowany – zwłaszcza w pierwszym okresie ich samodzielnego funkcjonowania w nowej rzeczywistości społeczno-prawno-kulturowej – wynikających z bariery językowej, a także z odmienności kodów komunikacji pozawerbalnej w kulturze gości i gospodarzy. Konsultacje te będą miały przede wszystkim wymiar praktyczny. Doradca integracyjny będzie pomagał cudzoziemcowi odnaleźć się w polskiej rzeczywistości, spełniając jednocześnie funkcję tłumacza, przewodnika międzykulturowego oraz poniekąd pracownika socjalnego. Jego obecność zapewni zarówno gościom jak i gospodarzom lepsze wzajemne zrozumienie, zmniejszy ryzyko nieporozumień kulturowych, przyspieszając tym samym proces integracji cudzoziemców.
  Porady integracyjne i międzykulturowe będą stanowiły uzupełnienie poradnictwa prawnego dla cudzoziemców.
 3. Centrum Wolontariatu stanowi uzupełnienie poradnictwa prawnego oraz integracyjnego i międzykulturowego dla cudzoziemców. Jego celem jest podniesienie świadomości społecznej w zakresie uchodźstwa i problemów z nim związanych. W związku z tym grupa wolontariuszy będzie towarzyszyć cudzoziemcom w trakcie stawiania pierwszych kroków w naszym kraju i pomagać w załatwieniu wszelkich spraw integracyjnych: urzędowych, zdrowotnych, edukacyjnych czy innych, z którymi trudno jest im sobie poradzić samodzielnie. W ten sposób wolontariusze będą nie tylko pomagać uchodźcom, ale też szerzyć wiedzę o problematyce uchodźstwa w urzędach i innych instytucjach, ucząc i uwrażliwiając osoby tam pracujące, by następnym razem były bardziej wyrozumiałe w stosunku do cudzoziemców.

koordynator: Aleksandra Chrzanowska

Equal Rights: combatting racial, national and ethnic discrimination

grantodawca: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
termin realizacji: wrzesień – grudzień 2008
kwota dofinansowania : 51 500 zł

krótki opis projektu:

Celem realizacji zadania jest świadczenie poradnictwa dla ofiar dyskryminacji rasowej, narodowościowej lub etnicznej, a zarazem prowadzenie różnorodnych działań edukacyjnych, mających na celu upowszechnienie wiedzy o sposobach udzielania pomocy ofiarom dyskryminacji oraz o przyczynach samego zjawiska.
Aby w pełni móc zrealizować zakładane cele, projekt będzie realizowany w partnerstwie przez dwie organizacje: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej oraz Związek Biur Porad Obywatelskich.
W ramach realizacji zadania zostaną podjęte następujące aktywności:

 1. Antydyskryminacyjna strona internetowa oraz doradca antydyskryminacyjny
  W ramach projektu zostanie zaktualizowana i prowadzona strona internetowa dla osób dyskryminowanych ze względu na rasę lub pochodzenie etniczne albo narodowość oraz doradców, prawników czy innych osób, chcących walczyć z dyskryminacją i jej przejawami. Strona zawierała będzie opis instrumentów, w szczególności prawnych, które można wykorzystać w walce z dyskryminacją.
  W razie potrzeby, osoba, która nie będzie w stanie ze względu na trudność sprawy samodzielnie rozwiązać swoich problemów, będzie miała możliwość skorzystania z profesjonalnej pomocy prawnika – doradcy antydyskryminacyjnego. W ramach projektu pracować będzie prawnik, który będzie uzyskiwał informacje na temat różnego rodzaju przejawów dyskryminacji i nietolerancji wobec cudzoziemców (w trakcie monitoringów, prowadzonego poradnictwa, od innych organizacji pozarządowych, od samych cudzoziemców etc.) i będzie podejmował interwencje w tym zakresie ? wykorzysta adekwatne środki prawne oraz, w razie potrzeby, zaangażuje media. W razie potrzeby i w miarę możliwości będzie reprezentował cudzoziemców i występował w interesie społecznym przed sądami lub innymi organami.
  Sporządzony zostanie także raport o dyskryminacji, w którym zaprezentowane będą podstawowe problemy w Polsce z przestrzeganiem zasady niedyskryminacji rasowej, etnicznej i narodowościowej. Zebrane będą także najważniejsze kazusy dyskryminacyjne, jakie miały miejsce w pracy wybranych organizacji pozarządowych oraz skutki działań podjętych przez organizacje w celu przeciwdziałania tego typu praktykom.
 2. Szkolenia dla doradców oraz prawników oraz opracowanie materiałów informacyjnych
  Szkolenia z zakresu przeciwdziałania i zwalczania dyskryminacji ze względu na pochodzenie etniczne lub narodowość skierowane będą do dwóch grup: prawników oraz doradców, kierowników Biur Porad Obywatelskich i pracowników Biura Związku Biur Porad Obywatelskich.
 3. Szkolenie dla prawników Pogłębione szkolenie merytoryczne skierowane będzie do prawników posiadających już pewną wiedzę nt. prawa antydyskryminacyjnego. Szkolenie będzie miało na celu poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy o prawie antydyskryminacyjnym, dzięki czemu prawnicy będą mogli świadczyć profesjonalne poradnictwo prawne dla ofiar dyskryminacji z przyczyn rasowych, narodowościowych lub etnicznych.
 4. Szkolenie dla doradców BPO Szkolenie będzie adresowane szczególnie do osób bez przygotowania prawnego, tj. doradców, kierowników Biur Porad Obywatelskich oraz pracowników Biura ZBPO. Będzie miało na celu wprowadzenie do tematyki dyskryminacji ze względu na rasę, narodowość lub pochodzenie etniczne, aby podnieść kompetencje ww. grup w zakresie świadczenia poradnictwa obywatelskiego ofiarom dyskryminacji i identyfikacji spraw dyskryminacyjnych.
 5. Opracowanie materiałów informacyjnych Celem działań informacyjnych będzie zwiększenie świadomości społecznej w zakresie zwalczania i przeciwdziałania dyskryminacji z przyczyn rasowych, narodowościowych lub etnicznych oraz wzmocnienie kompetencji doradców i prawników. Działania te będą obejmowały opracowanie, druk i dystrybucję materiałów informacyjnych dla osób zgłaszających się do prawników i doradców po poradę oraz materiałów informacyjnych dla osób udzielających porad.
 6. Wypracowanie wytycznych dla udzielania porad z zakresu dyskryminacji
  Prowadzenie poradnictwa dla ofiar dyskryminacji na tle rasowym, etnicznym czy narodowościowym jest trudne z kilku powodów. Jednym z nich jest to, iż najczęściej nie są to sprawy “oczywiste” – tzn. najczęściej klient nie przyjdzie, ponieważ uważa, iż padł ofiarą dyskryminacji. Sprawy te trzeba “wyłuskiwać” z innych problemów, z którymi zwraca się do prawników czy doradców klient. Dlatego istnieje potrzeba wypracowania wytycznych, w jaki sposób pracować z klientem i jak znajdować sprawy dyskryminacyjne, a następnie jak dalej z nimi postępować. Na tym etapie pracy z przeciwdziałaniem dyskryminacji w Polsce nie mogą być to jeszcze standardy, bowiem zbyt mało jest organizacji, które już prowadzą tego typu działalność, by ją standaryzować. Potrzebne są wytyczne, jak wprowadzać to zagadnienie do pracy różnych organizacji.

koordynator: Witold Klaus

Zapraszamy do zapoznania się z Poradnikiem Antydyskryminacyjnym.

Lawyers for Refugees III

grantodawca: Europejski Fundusz Uchodźczy
termin realizacji: 01.2008 – 12.2008
kwota dofinansowania : 135 867,75 EUR

krótki opis projektu (cele, główne działania, rezultaty – po zakończeniu):

Projekt “Prawnicy na rzecz uchodźców III” zorientowany jest na zaspokajanie zapotrzebowania na profesjonalną pomoc prawną wśród cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, z zachowaniem szczególnej wrażliwości na specyfikę grup szczególnej troski (zwłaszcza małoletnich i małoletnich bez opieki, kobiet) i dostosowaniem sposobu świadczenia tej pomocy do zindywidualizowanych potrzeb beneficjentów. W jego ramach udzielana jest również informacja i pomoc prawna dla osób, które już uzyskały status uchodźcy lub inną formę ochrony w Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto, projekt obejmuje świadczenie doradztwa integracyjnego, wykraczającego poza pomoc prawną.

 1. Świadczenie bezpłatnej pomocy i informacji prawnej dla osób starających się o nadanie statusu uchodźcy w Polsce

Świadczone w ramach projektu porady prawne obejmują poradnictwo ustne, sporządzanie opinii prawnych, przygotowywanie pism i listów urzędowych, reprezentowanie klienta w ramach procedury administracyjnej o nadanie statusu uchodźcy, w tym udział w wywiadach statusowych, a także podejmowanie na rzecz klientów działań o charakterze litygacyjnym.

 1. Informacja i pomoc prawna dla osób, którym nadano statusu uchodźcy oraz które uzyskały zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

W ramach projektu udzielana jest informacja prawna osobom, którym nadano statusu uchodźcy oraz które uzyskały zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Działanie to jest realizowane poprzez świadczenie tym osobom bezpłatnej informacji i pomocy prawnej osobiście przez prawników pracujących w Stowarzyszeniu.

 1. Świadczenie doradztwa integracyjnego

Zakres konsultacji integracyjnych i międzykulturowych obejmuje szereg problemów integracyjnych, jakie stają przed uznanymi uchodźcami oraz osobami, które otrzymały zgodę na pobyt tolerowany. Konsultacje mają przede wszystkim wymiar praktyczny. Doradca integracyjny pomaga cudzoziemcowi odnaleźć się w polskiej rzeczywistości, spełniając jednocześnie funkcję tłumacza, przewodnika międzykulturowego oraz poniekąd pracownika socjalnego. Porady integracyjne i międzykulturowe stanowią uzupełnienie poradnictwa prawnego dla cudzoziemców.

Koordynatorzy: Katarzyna Wencel, Witold Klaus

Multicultural school: pilot project

grantodawca: Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy
termin realizacji: kwiecień – grudzień 2008
kwota dofinansowania : 18 000 zł

krótki opis projektu (cele, główne działania, rezultaty – po zakończeniu):

Celem projektu jest facylitacja procesu integracji uczniów cudzoziemskich ze społecznością szkolną. Odbywała się będzie ona poprzez aktywizację dzieci uchodźczych oraz ich rodziców i zachęcanie ich do włączania się we współtworzenie życia szkolnego. Chcemy ich przekonać, że szkoła należy także do nich, jest wspólnym dobrem wszystkich uczniów i ich rodziców, zarówno polskich, jak i imigranckich.
Celem projektu jest także uwrażliwienie uczniów polskich i ich rodziców, a także nauczycieli na problematykę wielokulturowości, a także walka z uprzedzeniami i stereotypami narodowościowymi, etnicznymi i religijnymi oraz promocja idei wzajemnej tolerancji i wielokulturowości.

Projekt będzie się odbywał w SP nr 273, do której uczęszcza wiele dzieci czeczeńskich z pobliskiego ośrodka dla uchodźców na Bielanach. W ramach projektu:

 1. Dwa razy w tygodniu będą się odbywały dyżury asystentki procesu integracji – Czeczenki znającej język i kulturę polską, która będzie spełniać rolą tłumacza oraz mediatora międzykulturowego pomiędzy uczniami imigranckimi a polskimi, pomiędzy uczniami a nauczycielami oraz rodzicami dzieci cudzoziemskich a nauczycielami;
 2. Dwa razy w tygodniu będą się odbywały lekcje języka czeczeńskiegojako języka ojczystego z elementami kultury czeczeńskiej, prowadzone przez asystentkę czeczeńską;
 3. Raz w tygodniu będą się odbywały spotkania Kółka Miłośników Kaukazu dla wszystkich zainteresowanych dzieci;
 4. Zostanie zorganizowane “pogotowie naukowe dla uczniów imigrantów” – grupa ok. 3 wolontariuszy będzie świadczyć bezpłatną pomoc w odrabianiu lekcji dzieciom imigranckim;
 5. Zostanie zorganizowany dzień wielokulturowości jako podsumowanie działania Kółka Miłośników Kaukazu.

Doświadczenia uzyskane w ramach projektu pilotażowego pozwolą na wprowadzenie wypracowanych rozwiązań w innych warszawskich szkołach, w których uczą się dzieci migrantów, w szczególności dzieci uchodźców.

koordynator: Katarzyna Gracz / Aleksandra Chrzanowska

Immigrant Pupils with Special Educational Needs

Organizator: European Agency for Development in Special Needs Education, www.european-agency.org
strona projektu: www.european-agency.org/imm/

Do udziału w projekcie uczestniczące kraje nominują po dwóch ekspertów krajowych – z ramienia Polski biorą udział prawnik i koordynator sekcji ds. cudzoziemców Stowarzyszenia Interwencji Prawnej Agnieszka Gutkowska (d. Jasiakiewicz), zastąpiona następnie przez doradcę integracyjnego Aleksandrę Chrzanowską oraz Krzysztof Sikora, wicedyrektor Gimnazjum nr 20 w Warszawie przy ulicy Raszyńskiej (gimnazjum z zespołu szkół “Bednarska”).

Celem tego międzynarodowego projektu jest zebranie informacji na temat prawa, praktyki oraz metodologii pracy z dziećmi imigrantami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w 24 krajach unijnych. Na podstawie zebranych informacji możliwe będzie skorzystanie z “dobrych praktyk” wypracowanych w innych krajach unijnych.

W ramach projektu odbyło się szereg spotkań z udziałem przedstawicieli wszystkich krajów oraz Agencji Europejskiej. Podczas pierwszych spotkań uczestnicy wspólnie wypracowywali narzędzia w celu stworzenia raportów krajowych oraz na ich podstawie wspólnego raportu dotyczącego potrzeb dzieci imigrantów ze specjalnymi potrzebami. Ponadto, mieli okazję zapoznać się z rozwiązaniami metodycznymi stosowanymi w danym kraju.

Pierwsze z nich, spotkanie organizacyjne odbyło się w Brukseli w dniach 7- 9 września 2006 r., a jego celem było przede wszystkim przygotowanie kwestionariusza, według którego zbierane są dane ze wszystkich krajów biorących udział w projekcie.

Kolejne spotkanie odbyło się w dniach 7- 9 grudnia 2006 w Malmo w Szwecji. Głównym celem tego spotkania było ponowne przedyskutowanie kwestionariuszy, które służą jako podstawowe narzędzie w procesie zbierania danych na temat dzieci imigrantów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w poszczególnych krajach unijnych. Ponadto eksperci zapoznali się z rozwiązaniami funkcjonującymi w Malmo.

W marcu 2007 odbyło się spotkanie w Atenach, na którym Polskę reprezentował Krzysztof Sikora.

W dniach 31 maja – 2 czerwca 2007 w Paryżu odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu, podczas którego Polskę reprezentowała Agnieszka Gutkowska. Głównym celem tego spotkania było zapoznanie się z rozwiązaniami funkcjonującymi w Paryżu w zakresie edukacji dzieci imigrantów oraz dyskusja nad poznanym rozwiązaniami. Drugim elementem tego spotkania było zapoznanie się ze wstępnymi informacjami zebranymi przez ekspertów z poszczególnych krajów w ramach uzupełniania kwestionariusza, przyjętego jako wiążący w projekcie.

Kolejna tura spotkań roboczych odbyła się w dniach 29.11-01.12.2007 w Belgii. W ramach spotkania odbyły się wizyty zarówno we flamandzko- jak i francuskojęzycznej części kraju.

W dniach 6-8 marca 2008 odbyło się kolejne spotkanie w Amsterdamie, podczas którego eksperci odwiedzili kilka szkół oraz prezentowana była część raportów krajowych, w tym wstępny raport dotyczący Polski opracowany przez Aleksandrę Chrzanowską i Krzysztofa Sikorę.

Następne spotkanie odbyło się we wrześniu 2008 roku w Warszawie. Eksperci odwiedzili kilka szkół, do których uczęszczają dzieci migrantów oraz Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, które udziela pomocy prawnej i integracyjnej cudzoziemcom. Dyskutowana była również robocza wersja raportu zbiorowego.

Konferencja podsumowująca projekt odbędzie się w kwietniu 2009 w Edynburgu.

Different but Equal

grant giving institution: European Fund for the Integration of Third-Country Nationals
duration: 1st January 2011 – 31st December 2013
amount of subsidy to the part covered by the Association for Legal Intervention: PLN 490,338
partners: Institute of Public Affairs

Short description of the project:

The scope of the project is to counteract discrimination and social exclusion of foreigners in Poland through detailed examination of the condition and caused of this phenomenon, in particular by means of:

 1. Creating the basis for effective integration through diagnosing problems encountered by third-country foreigners in Poland in the context of their discrimination and breach of their rights, and also presenting recommendations aiming at decreasing tension occurring in relation to integration of third-county national with the Polish society in this context.
 2. Increasing the capacities in the scope of monitoring and evaluating the policy and measures applied in third-country nationals’ integration by collecting and analysing information concerning the problem of discrimination of migrants.
 3. Increasing awareness of the problem of breaching foreigners’ rights (including discrimination), as a factor which hinders effective integration of migrants with the society.

The following activities will be undertaken under the project:

Survey on the execution of workers’ rights, the scope of which will be to verify whether Polish employers observe the rights of migrants, mainly those related with working conditions, pay and health and safety rules observance. The survey will involve migrants themselves (qualitative survey), and it will comprise an analytical element (concerning legal protection of foreigners against exploitation of workers).

Survey on discrimination of migrants on the labour market conducted by means of discrimination tests – experimental research concerning readiness to employ foreigners by companies and private or state institutions will be carried out. Discrimination tests will be preceded by an experimental survey aiming at defining the mechanisms that underpin discrimination of foreigners on the Polish labour market.

Survey on migrant economic institutions in Poland – examining transformations and their role in migrant integration. The object of the survey will be the operation of migrant economic institutions, e.g. shopping centres based on ethnic entrepreneurship. Deep analyses of factors that shape migrant economic institutions and influence their transformation over the years will also be performed.

Evaluation of the functioning of the new act on implementing some EU provisions in the scope of equal treatment, which will be carried out two years after the period of its operation. The act implements, among others, the so called Race Directive in the scope of combating discrimination due to nationality, race and ethnic origin.

Counselling and advocacy – counselling for migrants and assistance in discrimination-related issues will be provided, while based on cases monitoring, advocacy for the migrants’ interests in the scope of combating discrimination will be performed.

Information and promotion activities – a website dedicated to discrimination will be developed – materials for people who deal with the issue in practice will be added to it – and trainings will be organised to popularise the ideas and methods of combating discrimination of foreigners in Poland.

Study visits – visits to academic centres, government institutions and NGOs in countries that successfully apply discrimination tests for inequality examination will be organised. After all the visits a study will be published, presenting the collected experience, good practices applied in the visited countries, as well as recommendations for Polish researchers concerning the application of discrimination tests by Polish organisations.

Coordinator: Witold Klaus

Intergenerational Face of Warsaw

Pełna nazwa projektu: Międzypokoleniowa twarz Warszawy

Grantodawca: Urząd Miasta St. Warszawy
Termin realizacji: 23.04.2019 – 21.06.2019 r.
Kwota dofinansowania: 9 940,00 zł

W ramach konkursu: Małe dotacje w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych: środki z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, kombatantów oraz osób represjonowanych wynikających z Programu Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020 w 2019 roku ogłoszonym przez: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Projekt “Międzypokoleniowa twarz Warszawy” jest działaniem skierowanym do seniorów i dzieci cudzoziemców mieszkających na terenie Warszawy. Polega na zorganizowaniu szeregu warsztatów i zajęć dla seniorów i dzieci cudzoziemców zwieńczonych wielopokoleniowym i międzykulturowym piknikiem.

Propozycje aktywności są bardzo zróżnicowane tematycznie.Planowane są międzypokoleniowe zajęcia artystyczne, tworzenia przetworów, składanie robotów, układanie puzzli 3D i spotkania z alpakami.

Celem projektu jest budowanie dialogu międzypokoleniowego oraz aktywizacja seniorów, wzmacnianie postaw otwartości i tolerancji wśród seniorów wobec cudzoziemców, promowanie pozytywnego wizerunku seniorów oraz wspieranie komunikacji międzykulturowej i międzypokoleniowej. Projekt zakłada, że grupy uczestniczące w proponowanych aktywnościach będą mieszane pokoleniowo. W każdych zajęciach połowę uczestników stanowić będą dzieci, a połowę osoby starsze. Celem takiego rozplanowania uczestników jest stworzenie więzi między osobami starszymi i dziećmi cudzoziemcami tak, aby po zakończeniu projektu przynajmniej część z nich w grupach mieszanych wiekowo spotykała się na gruncie poza formalnym, ale koordynowanym przez SIP.

Warsaw for Refugees

Inicjatywa polega na zorganizowaniu wielokulturowego i wielopokoleniowego pikniku z okazji Dnia Uchodźcy oraz stworzeniu broszury “Welcome pack” dla uchodźców mieszkających w Warszawie i migrantów w procedurze o udzielenie ochrony międzynarodowej (w kilku językach).

Piknik pozwoli uczcić Światowy Dzień Uchodźcy. Wydarzenie będzie miało charakter otwarty. Uchodźcy i migranci będą współtworzyli wydarzenie, w szczególności przez prowadzenie warsztatów kulinarnych oraz przygotowanie części jedzenia na kolację.

Broszura będzie odpowiedzią na problem braku świadomości praw i obowiązków migrantów oraz możliwości, które daje im mieszkanie w Warszawie. W publikacji znajdzie się m.in. opis praw i obowiązków, miejsc, w których można uzyskać pomoc oraz zaangażować się w życie społeczno-kulturalne miasta. Publikacja będzie rozpowszechniana w siedzibie SIPu, placówkach udzielających wsparcia uchodźcom (WCPR,OPS) i w ośrodkach dla cudzoziemców. Broszura będzie też dostępna na stronie www.

Inicjatywa wspierana jest przez Fundusz Obywatelski zarządzany przez Fundację dla Polski.

Fostering Across Borders

Grantodawca: Komisja Europejska

Kwota dofinansowania: 18 492 euro

Partnerzy:

Projekt realizowany przez Międzynarodową Organizację ds. Migracji (International Organization for Migration) w partnerstwie z Coram BAAF i Coram Children’s Legal Centre (Wielka Brytania), Minor Ndako i Mentor Escale (Belgia), the Luxembourgish Red Cross (Luxembourg) oraz Stowarzyszenie Interwencji Prawnej (Polska).

Termin realizacji: styczeń 2018 – listopad 2019 r.

Krótko o projekcie:

Celem projektu jest zwiększenie świadomości i kwalifikacji rodziców zastępczych opiekujących się dziećmi cudzoziemskimi pochodzącymi z krajów trzecich oraz profesjonalistów pracujących z dziećmi cudzoziemskimi (w szczególności profesjonalistów wspierających rodziców zastępczych) w zakresie specyfiki sprawowania pieczy nad małoletnimi cudzoziemcami bez opieki.

Działania podjęte w ramach projektu można podzielić na trzy etapy. W ramach pierwszego etapu zostaną zbadane potrzeby szkoleniowe obu grup docelowych. Mając na uwadze ustalone potrzeby grup docelowych zostanie opracowany plan dwudniowego szkolenia wraz z niezbędnymi materiałami szkoleniowymi tj. podręcznikiem dla uczestników i podręcznikiem dla przyszłych trenerów. Drugi etap realizacji projektu polegać będzie na przeszkoleniu grupy trenerów (profesjonalistów pracujących z dziećmi cudzoziemskimi lub rodzinami zastępczymi w różnych powiatach na terytorium RP) w zakresie prowadzenia szkoleń dla rodziców zastępczych i profesjonalistów w zakresie specyfiki sprawowania pieczy nad małoletnimi cudzoziemcami bez opieki. Trzeci etap realizacji projektu polega na przeprowadzeniu kampanii mającej na celu zwiększenie świadomości wśród potencjalnych i obecnych rodziców zastępczych na temat możliwości zostania rodziną zastępczą dla dzieci cudzoziemskich bez opieki przebywających w Polsce.

Koordynator: Magdalena Sadowska

Work, family, home: case management for unemployed female refugees

Grantodawca: Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w ramach programu grantowego “Małe Wielkie Zmiany”

Termin realizacji: 15.12.2018 – 15.06.2019 r.

Kwota dofinansowania: 42.982 zł

Partner: Fundacja Polskie Forum Migracyjne

Krótko o projekcie:

Pilotażowy projekt skierowany do grupy 6 migrantek mieszkających w Warszawie i okolicach, które są oddalone od rynku pracy. Są to głównie samotne-matki, migrantki posiadające rodziny wielodzietne.

Nasza innowacja społeczna będzie polegała na udzielaniu cudzoziemkom wsparcia w postaci tzw. zarządzania przypadkiem (ang. case management). Każda z uczestniczek pilotażu będzie otoczona odpowiednią, dostosowaną do jej potrzeb i możliwości, oraz – co najważniejsze – indywidualną asystą prawną, psychologiczną, ale także asystą w poszukiwaniu pracy czy pozyskaniu wsparcia socjalnego (przedszkole, żłobek, mieszkanie socjalne, pomoc lekarska itd.). Taki pakiet pomocy dopasowany do potrzeb konkretnej osoby będzie dobrym przygotowaniem do jej wkroczenia na rynek pracy.

Koordynator: Aleksandra Chrzanowska

Together Against Discrimination

Poradnictwo dla grup szczególnie zagrożonych dyskryminacją.

Grantodawca: Urząd Miasta St. Warszawy
Termin realizacji: 1.12.2018 do 31.12.2020
Kwota dofinansowania: 96.000

Partner: Stowarzyszenie Lambda – Warszawa

Krótki opis projektu:

Celem ogólnym projektu będzie zwiększenie dostępności poradnictwa antydyskryminacyjnego w zakresie pomocy psychologicznej i prawnej dla przedstawicieli dwóch szczególnie wrażliwych grup ryzyka: mieszkających w Warszawie osób LGBT oraz migrantów.

Cel ten będzie zrealizowany poprzez zaoferowanie przedstawicielom tych dwóch grup dostępu do profesjonalnego poradnictwa prawnego oraz psychologicznego w zakresie spraw dotyczących doświadczanej przez nich dyskryminacji lub przemocy motywowanej uprzedzeniami.

Poradnictwo świadczone będzie w siedzibach oferentów (Stowarzyszenia Lambda Warszawa oraz Stowarzyszenia Interwencji Prawnej).

Koordynatorka: Ewa Grzegrzółka

One for All, All for one

Grantodawca: Foundation Open Society Institute we współpracy z OSIFE – częścią Open Society Foundations

Termin realizacji: 1.10.2018-30.09.2019

Kwota dofinansowania: 150.000 USD

Partnerzy: Amnesty International Polska, Fundacja Centrum Badań Migracyjnych (Migrant Info Point), Fundacja Nasz Wybór, Fundacja Polskie Forum Migracyjne, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Polska Gościnność (Chlebem i Solą oraz portal uchodźcy.info), Stowarzyszenie Homo Faber, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Stowarzyszenie Nomada.

Krótki opis projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie występującego w Polsce potencjału wspierania imigrantów i uchodźców poprzez:

 • Zaoferowanie bezpośredniego wsparcia i porad migrantom w kryzysie, szczególnie uchodźcom, którym udało się dotrzeć do Polski oraz ochrona ich praw człowieka w relacjach z polskimi władzami;
 • Podwyższanie jakości oferowanego migrantom wsparcia integracyjnego dzięki dzieleniu się wiedzą, wdrażaniu dobrych praktyk na poziomie lokalnym oraz podnoszeniu jakości działań skierowanych do migrantów zarówno w ramach Konsorcjum, jak i wśród innych liderów;
 • Szerzenie idei niesienia pomocy migrantom w polskim społeczeństwie oraz dostarczanie rzetelnych informacji o migracjach, przede wszystkim uchodźczych, do liderów opinii.

Planowane działania składają się z 4 komponentów:

Komponent 1. „Open Poland”

 1. Bezpośrednia pomoc dla uchodźców, którym udało się do Polski wjechać. Chodzi tu przede wszystkim o pomoc prawną, bowiem bez niej uchodźcy mają małe szanse na otrzymanie ochrony międzynarodowej. Prawnicy będą także zbierali przypadki łamania prawa przez Straż Graniczną, by móc prowadzić litygację strategiczną w wybranych sprawach przed sądami krajowymi czy międzynarodowymi. Wybranym osobom będzie świadczona także pomoc psychologiczna.
 2. Działania informacyjne. Choć o sytuacji w Terespolu pisze wiele mediów oraz organizacji międzynarodowych, to przekaz ten należy wzmocnić. Będziemy zbierać informacje o tym, co dzieje się w Terespolu i tłumaczyć to w przystępny sposób Polakom, by zrozumieli istotę problemu odmowy wpuszczania uchodźców do Polski.

Komponent 2. „On local level”

Wielu członków Konsorcjum działa na poziomie lokalnym w 4 miastach, gdzie wspiera migrantów. Chcemy rozwijać te działania, poprawiać ich jakość, a przede wszystkim czerpać z naszych różnych doświadczeń i uczyć się od siebie. W ramach tego komponentu planujemy:

 1. Prowadzenie poradnictwa na poziomie lokalnym w 4 miastach (Lublin, Poznań, Warszawa, Wrocław). Będą to różne formy poradnictwa skierowane bezpośrednio do migrantów. Dzięki naszym działaniom stworzymy swego rodzaju sieć usług w różnych częściach kraju. Ważna jest tu także wzajemna pomoc członków Konsorcjum – ponieważ mamy różnych specjalistów, będziemy się wzajemnie wspierać w prowadzeniu trudnych spraw i dzielić ze sobą wiedzą.
 2. Dzielenie się doświadczeniami i standaryzacja. Ponieważ każda z organizacji ma duże doświadczenie w pracy, chcemy uczyć się od siebie, podpatrywać i wcielać w życie dobre praktyki, które sprawdziły się w innych miastach. Wypracujemy także minimalne standardy usług świadczonych dla migrantów, bazując na doświadczeniach naszej pracy.

Komponent 3. „All on Board”

W organizacjach zrzeszonych w Konsorcjum działa obecnie w sumie ponad 300 wolontariuszy z całego kraju. Każdego tygodnia zgłaszają się nowe osoby, które chcą pomagać, co stanowi ogromny potencjał do rozszerzenia i sprofesjonalizowania działań całego sektora organizacji pozarządowych działających na rzecz migrantów i uchodźców. Chcemy lepiej wykorzystać ten potencjał, usprawnić zarządzanie wolontariuszami, zaktywizować ich oraz podnieść ich kompetencje. W przyszłości chcemy powiększyć ten zasób o nowe osoby.

W tym celu w ramach projektu stworzymy wspólną bazę wolontariuszy i platformę dla nich. Będzie ona automatyzowała wiele procesów zarządzania wolontariatem, proponując wolontariuszom działania zgodne z ich kompetencjami i oczekiwaniami. W ramach platformy prowadzone będą także kursy podnoszące kompetencje wolontariuszy (zarówno on-line jak i podczas zjazdów).

Komponent 4. „For Others”

Chcemy stworzyć system wsparcia dla osób, które lokalnie wspierają imigrantów w Polsce poprzez program mentoringu dla liderów tych społeczności. Chcemy wybrać na początek 5 osób, które otrzymają 8-miesięczne wsparcie mentoringowe bazujące na zasobach posiadanych przez Konsorcjum.

Koordynator: Ewa Grzegrzółka

Children in Intercultural Warsaw III

Grantodawca: Biuro Edukacji m.st. Warszawy

Termin realizacji: 16.08.2018. – 31.07.2019.

Kwota dofinansowania: 44205 zł

Krótki opis projektu:

Projekt obejmuje zajęcia dla dzieci, zarówno polskich, jak i cudzoziemskich. Dzieciaki biorą udział w szeregu zajęć artystycznych, w tym w cyklu warsztatów krawieckich, podczas których pod okiem doświadczonej krawcowej uczą się podstawowej obsługi maszyny do szycia, tworząc kostiumy i rekwizyty do własnego spektaklu. Nad spektaklem czuwa profesjonalny zespół muzyczno-aktorski, ale planują i realizują go dzieci, uczestniczące w przygotowaniach na każdym etapie pracy. W ramach projektu odbywają się także warsztaty filmowe z nauką obsługi podstawowego sprzętu, tworzeniem podkładu dźwiękowego oraz elementami montażu i animacji. Końcowym efektem tych zajęć będzie wspólny film na temat warszawskich legend, które dzieci usłyszą m.in. podczas wycieczki z varsavianistą czy spotkań z seniorami. Celem projektu jest przede wszystkim integracja dzieci pochodzących z różnych środowisk i kultur, dlatego dodatkowo organizowane są międzykulturowe warsztaty kulinarne, podczas których wspólne gotowanie z cudzoziemcem stanowi pretekst do rozmów o różnorodności i tolerancji.

Koordynatorka: Elżbieta Grab

Budowa i wdrażanie innowacyjnych narzędzi ograniczających zjawisko pracy nierejestrowanej w instytucjach współodpowiedzialnych za minimalizację zjawiska “szarej strefy” na rynku pracy

Grantodawca: Centrum Projektów Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Termin realizacji: 01.06.2018 – 30.11.2020
Kwota dofinansowania: 3 886 122,00 zł

Krótki opis projektu:

Celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy o konsekwencjach pracy nierejestrowanej w perspektywie życia, w tym wzrost świadomości pracowników i pracodawców oraz zmniejszenie prawdopodobieństwa podjęcia pracy w szarej strefie dzięki stworzeniu sieci współpracy z instytucjami polskimi i zagranicznymi, przy użyciu innowacyjnych rozwiązań. Liderem projektu jest Fundacja Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE).

Koordynatorka: Barbara Wódkiewicz

Volunteers for Migrants

Grantodawca: Urząd Miasta St. Warszawy Projekt wolontariatu miejskiego w Warszawie „Ochotnicy Warszawscy”

Termin realizacji: 16.01.2018 – 31.12.2019
Kwota dofinansowania: 71 070 zł

Krótki opis projektu:

Projekt wolontariatu miejskiego „Ochotnicy warszawscy” jest długofalowym działaniem na rzecz rozwoju wolontariatu w Warszawie realizowanym przez samorząd, miejskie instytucje, organizacje pozarządowe, uczelnie i partnerów biznesowych. Jest odpowiedzią na potrzeby Miasta, wolontariuszy i organizatorów wolontariatu. Gwarantuje bieżące funkcjonowanie miejskiego systemu wolontariatu i zapewnia jego stały rozwój.

Projekt „Wolontariusze na rzecz migrantów” jest skierowany do wolontariuszy Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, skupionych wokół Centrum Wolontariatu, które działa w Stowarzyszeniu od 10 lat. Projekt zapewnia wolontariuszom niezbędne wsparcie merytoryczne i językowe poprzez cykl szkoleń, zajęcia językowe oraz regularne spotkania z Koordynatorką Centrum Wolontariatu. Jest także dla nich okazją do rozwoju i realizacji własnych pomysłów.

W ramach projektu przeprowadzona będzie również wewnętrzna ewaluacja dotychczasowych działań Centrum Wolontariatu SIP, która pomoże w zaplanowaniu nowych sposobów organizacji wolontariatu w Stowarzyszeniu.

Koordynatorka: Elżbieta Grab / Kseniya Homel

Making our office brighter

Grantodawca: Urząd m.st. Warszawy

Termin realizacji: 1.03.- 31.08.2018

Kwota: 16.100zł

Opis: Celem ogólnym jest zwiększenie bezpieczeństwa pracowników i klientów SIP oraz zmiany proekologiczne w biurze. Projekt przewiduje:

 • wymianę wykładziny podłogowej,
 • wymianę oświetlenia na energooszczędne i lepiej przystosowane do stanowisk pracy,
 • zabezpieczenie antygrzybicze i pomalowanie ściany w korytarzu

Planowane prace będą miały wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa i higieny pracy, zarówno dla pracowników jak i klientów Stowarzyszenia.

Core grant: Democracy in Action

grantodawca: Fundacja im. Stefana Batorego
termin realizacji: 01.01.2018 – 31.12.2019
kwota dofinansowania: 100 000 zł

Krótki opis projektu:

Dotacja przeznaczona jest na dwa podstawowe działania:

 • Prowadzenie działań poradniczych: wsparcie prowadzenia nieodpłatnego poradnictwa prawnego oraz integracyjnego dla cudzoziemców, będącego uzupełnieniem innych projektów prowadzonych przez SIP, co przyczyni się do zwiększenia dostępności cudzoziemców do specjalistycznego interdyscyplinarnego poradnictwa i wsparcia, w tym obejmującego osoby doświadczające różnych form dyskryminacji czy przestępstw motywowanych uprzedzeniami ze względów rasistowskich, a także podniesienia wiedzy i świadomości prawnej w zakresie przysługującej ochrony prawnej w sytuacji wystąpienia ww. problemów.
 • Prowadzenie działań fundraisingowych i rozwijanie działalności odpłatnej: kontynuacja zatrudnienia osoby, która zajmuje się budowaniem relacji z biznesem i poprawą komunikacji zewnętrznej SIP, a także fundraisingiem i działalnością odpłatną pożytku publicznego. Celem tych działań będzie pozyskanie nowych instytucji wspierających ze sfery biznesu, by móc kontynuować prowadzenie nieodpłatnego poradnictwa prawnego na rzecz grup docelowych, na rzecz których działa SIP, w tym przede wszystkim cudzoziemców, co przyczyni się do zapewnienia trwałości w prowadzeniu tego rodzaju wsparcia i uniezależnieniu go w pewnym przynajmniej stopniu od środków zdobywanych przez SIP z różnego rodzaju dotacji.
 • Działania wspierające zespół SIP poprzez organizację seminariów i szkoleń dla naszych pracowników i współpracowników.

Senior Citizens in Intercultural Warsaw II

logo_wspolfinansowanie_z_mst_Warszawy_biale

pełna nazwa projektu: Budowanie i rozwijanie form dialogu pokoleniowego i międzypokoleniowego niezwiązanego z pokrewieństwem i rodziną, poprzez wspólne zainteresowania i pasje

Grantodawca: Urząd Miasta St. Warszawy
Termin realizacji: 1 lutego 2017 – 31 grudnia 2019
Kwota dofinansowania: 98 000 zł

Krótki opis projektu:

Seniorzy w wielokulturowej Warszawie II to druga odsłona projektu, który jest skierowany do seniorów mieszkających na terenie Warszawy. Celem projektu jest budowanie dialogu międzypokoleniowego oraz aktywizacja seniorów poprzez działania zapoznające ich z innymi kulturami, wzmacnianie postaw otwartości i tolerancji wśród seniorów wobec cudzoziemców, promowanie pozytywnego wizerunku seniorów oraz wspieranie komunikacji międzykulturowej i międzypokoleniowej. Działania mają charakter edukacyjno-integracyjny, odbywają się w miejscach dostępnych dla seniorów i sprzyjają możliwości spędzania przez nich czasu wolnego.

Projekt zaplanowany jest na 3 lata. W każdym roku działaniami objęci zostaną seniorzy z 4 różnic dzielnic Warszawy.

Koordynator: Elżbieta Grab

Intercultural Warsaw IV edition

Grantor: The City of Warsaw
Project timeframe: 01.12.2018 – 30.11.2021
Grant amount: 262 000 PLN

Short description of the project:

The project consists of three parts. The first is legal counseling for foreigners, the second is intercultural and integration counseling for this group of beneficiaries, and the third is the Volunteer Center.

 1. The scope of legal consultations covers the entire spectrum of legal problems that may be encountered by foreigners in Poland. In practice, this means that in addition to issues strictly related to obtaining international protection and receiving integration assistance, or on the legalization of stay, the advice also applies to problems concerning every citizen, i.e. for example: the possibilities and requirements for obtaining social assistance, registration in the Employment Office, possibilities to apply for family benefits, medical insurance, PESEL numbers, issues related to labor and social security law, family law, with particular emphasis on issues related to entering into marriage or its dissolution, parental rights, reporting births and deaths in the Registry Office, civil law, especially the possibility of performing work on the basis of civil law contracts, housing law (especially lease contracts), as well as the protection of consumer rights, starting a business, etc. Our lawyers also look for cases of discrimination against foreigners in various spheres and work to to prevent them. They also support foreigners exploited by dishonest employers and monitor cases of hate crimes.
 2. Integration and intercultural counseling complement legal counseling for foreigners. Their scope covers a number of integration problems faced by recognized refugees, persons who have received subsidiary protection or those who have applied for international protection and live in Warsaw, as well as other migrants in a particularly difficult life situation. Support is important especially in the first period of independent functioning in the new socio-legal and cultural reality during which problems result from the language barrier as well as the different codes of non-verbal communication in the culture of guests and hosts. These consultations are primarily of a practical dimension. Integration counselors help the foreigner to find their place in the Polish setting, at the same time acting as an interpreter, intercultural guide and, in a way, a social worker. They provide guidance on how to behave in various social situations, e.g. at the office, during a conversation with the owner of the apartment, employer, teacher, etc .; help draft an official letter / application / CV, etc. in Polish; at the request of a foreigner who has not yet mastered Polish, they can make a phone call on their behalf, e.g. about work or housing. If necessary, they accompany foreigners as “intercultural translators” in the above situations. Their presence provides both foreigners and Poles with a better mutual understanding, reduces the risk of cultural misunderstandings, thus accelerating the process of foreigners’ integration.
 3. The Volunteer Center serves as a supplement to legal, integration and intercultural counseling for foreigners. Its aim is to raise public awareness of refugee and related problems. The volunteers’ task is to accompany foreigners during their first steps in our country and help in dealing with all integration matters: official, health, education or other matters that are difficult for the migrants to deal with on their own. In this way, volunteers not only help refugees and immigrants, but also spread knowledge about the issues of refugee and migration in offices and other institutions, educating and sensitizing people working there.

Project coordinator: Aleksandra Chrzanowska

No Detention Necessary II

Grantor: the project is co-financed by the Network of European Foundations within the framework of the European Programme for Integration and Migration

Project timeframe:  01.11.2019 – 31.12.2021

Grant amount: 120 000 EUR

Short description of the project:

The No Detention Necessary Project has been piloting an innovative approach to detention alternatives. Based on the model of effective detention alternatives developed by the International Detention Coalition – the so-called Community Assessment and Placement model (CAP) – those leaving detention centers or threatened with detention, are offered support in the form of quasi-social work (case management), as well as legal and psychological counselling. Moreover, we endeavor to increase the involvement of the migrants covered by the program in the procedures that they participate in, improve their functioning at large and develop a long-term action plan with them, based on national legislation on migration. The project is implemented between 2017 and 2019.

We invite newcomers who have been initiated or completed proceedings for obligation to return (including persons who have unsuccessfully applied for international protection) to cooperate within the project, and:

 • were released from the detained center for migrants,
 • are subject to obligations arising from alternative measures to detention, or
 • managed to avoid placement in a detention center for migrants.

Support from the project may be granted (except in special cases) only to persons who are:

 • capable of meeting their basic living needs, i.e. accommodation and board,
 • not at significant risk of fleeing.

The support provided under the project shall include

 • case management: providing information, intermediation between administrative authorities and migrants, assistance in dealing with current issues, joint development of crisis exit strategies, quasi-social work,
 • legal advice,
 • psychological support,
 • language support.

Project coordinator: Katarzyna Słubik, k.slubik@interwencjaprawna.pl.

Veillige Haven voor Vluchtelingenkinderen


Funder: The European Child Rights Helpdesk
Project timeframe: 01.01.2021-31.12.2021
Grant amount: 10 000 EUR

Short description of the project:

The main purpose of the Helpdesk project, (whose leader is The Dutch organisation DCI NL –Defence for Children International Netherlands),  is to support children on the move in Europe through individual legal support and strategically advocating for better policy and practice. The project is realised through the partnership of NGOs in a number of European countries. Thanks to the experience collected by each NGO in the course of providing legal assistance to migrant children, best practices securing the interests of these children are discovered. Also as part of the project, materials and handbooks are being developed and disseminated in order to deploy best practices on this matter in Europe.

This is a second edition of the project.

Project coordinator: Maria Deuar

Together against Discrimination II

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

Grantor: The City of Warsaw
Project timeframe: 01.01.2021 – 31.12.2021
Grant amount: 100 000 PLN
Partner in the project: Lambda Association

Short description of the project:

The general goal of the project will be to increase the availability of anti-discrimination counseling in the field of psychological and legal assistance for representatives of two particularly vulnerable risk groups: LGBT people living in Warsaw and migrants.

This goal will be realised by offering members of these two groups access to professional legal and psychological counseling related to discrimination or prejudice motivated violence experienced by them.

Counseling will be provided at the offices of the partners (the Lambda Warsaw Association and the Association for Legal Intervention).

Project coordinator: Maria Deuar

One for All, All for One III

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

Grantor: The Open Society Foundation
Project timeframe: 01.01.2021 – 31.12.2021
Grant amount: 100 000 USD
Project Partners (Polish NGOs): Amnesty International Poland, Migrant Info Point, Our Choice Foundation, Polish Migration Forum Foundation, Helsinki Foundation for Human Rights, Polish Hospitality (Chlebem i Solą and website uchodźcy.info), Homo Faber Association, Association for Legal Intervention, Nomada Association.

Short description of the project:

This consortium supporting immigrants and refugees in Poland is an informal group of 9 organizations that support migrants and refugees in 4 different regions of Poland (Lublin, Poznań, Warsaw, Wrocław). The consortium was established in May 2017 in a meeting of organizations supporting immigrants and refugees from the Visegrad Group countries. Since then, the consortium members have met monthly to support each other and plan joint activities according to the memorandum of understanding agreed at the first meeting.

As part of the project, members of the Consortium will work together to maintain and expand support for immigrants and refugees in Poland, especially those in a difficult situation, offering them a wide range of direct assistance – primarily legal, psychological and social. An additional part of the project will be the creation of a draft strategy for the protection of the rights of migrant workers. The action will be complemented by the creation of a group of allies that will be created by inviting additional actors to the process – experts, scientists, trade unions, employers’ organizations, migrant activists. The goal of the strategy is to undertake shared organised action together with government and official bodies (labor offices, unions, labor inspections, etc.) to promote the rights of migrant employees, and also to involve employers and migrants themselves in these actions.

Project coordinator: Maria Deuar

Towards non-detention measures in the times of crisis and beyond

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

Project timeframe: 06.05.2020 – 31.05.2022
Grant amount: 100 000 USD

The project aims to use the pandemic “momentum” to advocate for the more systemic release of migrants from detention while supporting released detainees in communities and securing their accommodation and basic needs. The above should contribute to the development of longer-term strategies which place non-detention measures in the center of migration management.

Project coordinator: Katarzyna Słubik

SIDA – Sustainable, Inclusive and Decent Work for All

Grantor: Norway Grants (Norwegian Financial Mechanism)
Program Operator: Norway Innovation
Project timeframe: 01.09.2020-31.08.2022
Grant amount: 214 000 EUR
Project leader: All-Poland Alliance of Trade Unions (OPZZ)
Partners: Norwegian Confederation of Trade Unions (LO)
The Norwegian Labour Inspection Authority
Association for Legal Intervention

Short description of the project:

The main objective of the project is enhanced implementation of a decent work agenda in Poland,with particular emphasis put on decent work arrangements for third-country nationals. Project agenda included: capacity building activities-training, meetings visiting the partner in Oslo, workshops in Poland, preparation of the Manual “Trade unions and migration” by SIP. Organisation of 4 implementation seminars, awareness – raising campaign (including launch and close events).

Project coordinator:  Katarzyna Słubik (k.slubik@interwencjaprawna.pl)

Capacity Building for Foster Care Professionals and Foster Families in Poland

Grantor: IOM
Project timeframe: 01.06.2022 – 31.10.2022
Grant amount: 19 588 USD

Short description of the project:

According to estimates 5,000 – 7,000 children who were in foster care in Ukraine have crossed the border into Poland since the outbreak of war in this country. In light of the potential for large numbers of unaccompanied and separated children to be present in Poland, and recent changes to legislation concerning temporary guardianship and foster care for such children, there is a need to train and inform relevant actors on the updated measures. 

In the frame of the project the experts from the Association for Legal Intervention will supplement the existing trainer’s manual, developed within the project “Fostering Across Borders” implemented by IOM Poland, in partnership with SIP in the years 2018-2019. Additionally, the project foresees the roll out of 10 one-day trainings delivered to foster care professionals and foster families. The trainings will focus on the rights and responsibilities of unaccompanied and separated children as well as their guardians and caregivers, guided by the principle of the best interest of the child. 

Coordinator: Aleksandra Gutowska

Legal Assistance provided to Persons of Concern fleeing the war in Ukraine

Grantor: UNHCR
Project timeframe: 01.06.2022 – 31.12.2022
Grant amount: 272 002 PLN

Project Partners (Polish NGOs)
Helsinki Foundation for Human Rights, The Rule of Law Institute Foundation, Association for Legal Intervention

Short description of the project:

Project aims are to provide reliable information and free legal assistance to persons fleeing the war in Ukraine. Legal information will be provided in reception centres or other official and unofficial reception facilities in the urban areas in the Voivodeships Mazovieckie and Lubelskie. The venues where services will be provided are going to be assessed according to current needs. Partners will provide legal information in Lublin and in Warsaw . Reception centres and other facilities will be chosen based on the current population flows. Under the framework of the project the helpdesk providing necessary legal information in Ukrainian will operating in Lublin. In addition, online or in-person trainings or mentoring sessions for volunteers, aid workers and mobile teams working with people fleeing Ukraine, with particular focus on teams working in reception centres and transit areas will be provide by experienced lawyers.

Coordinator: Natallia Klimchuk

Assistance provided to PoCs in detention and accommodate centres (Polish- Belarusian border situation)

Grantor: UNHCR
Project timeframe: 13.04.2022 – 31.12.2022
Grant amount: 634 915 PLN

Project Partners (Polish NGOs)
Helsinki Foundation for Human Rights, Homo Faber Association, Nomada Association for Multicultural Society Integration, Ocalenie Foundation, The Rule of Law Institute Foundation, Association for Legal Intervention

Short description of the project:

The project aim is to provide reliable information and free legal assistance to persons of concern, especially those in detention centres, and to build the capacity of legal service providers in Poland to support legal counselling for those seeking international protection, in a context of third country nationals crossing Polish- Belarusian border in the irregular manner since August 2021. Project will achieve its expected results thanks to the cooperation of six Polish non-governmental organizations experienced in providing legal assistance and legal information to asylum seekers in and outside of detention facilities. Such a broad coalition will enable us to provide assistance in each detention facility in Poland (Kętrzyn, Lesznowola, Biała Podlaska, Przemyśl, Białystok, Krosno Odrzańskie, Wędrzyn, Czerwony Bór). Within the project we will provide legal aid and information directly to asylum seekers in detention centers, as well as to persons referred to us from the interventions near the Polish-Belarussian border. Should such a need arise during the timeframe of the project legal assistance and information to persons of concern will also be provided in open reception centers and in the offices of the partner organisations (in person, via phone or mail). Finally, during the project at least 4 junior lawyers will be employed and mentored by senior asylum lawyers.

Coordinator: Natallia Klimchuk

Seniors in multicultural Warsaw

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

Grantor: The City of Warsaw – Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Project timeframe: 01.03.2020 – 31.12.2022
Grant amount: 135 500 PLN

Short description of the project:

The project is an activity aimed at seniors living in Warsaw. Its goal is to build an intergenerational and intercultural dialogue and to activate seniors by introducing them to other cultures, reinforcing tolerance and openness of seniors towards foreigners, promoting a positive image of seniors, as well as intercultural and intergenerational communication. The project is an unconventional proposal for the connecting seniors and foreigners who, thanks to the integrating power of shared action, can overcome stereotypes and fears present on both sides. As part of the project, shared actions devoted to other cultures are organised such as meetings with foreigners, visits to temples and other places of importance to foreign cultures, culinary workshops, art classes devoted to techniques typical of other cultures, a series of artistic workshops devoted to mosaics, open classes on other cultures during the Warsaw Senior Week, an intercultural picnic and Christmas meeting.

Project coordinator: Olga Hilik

Out of the shadow. Support for victims of hate

Grantor: Active Citizens – National Fund financed by the European Economic Area Financial Mechanism
Mechanism Operator: Stefan Batory Foundation
Project timeframe: 01.01.2021 – 31.12.2022
Grant amount: 37 500 EUR
Project partners: Homo Faber Association, Association for Legal Intervention, Nomada Association.

Short description of the project:

The project aims to support victims of crimes motivated by racial, ethnic, religious or national bias in order to minimize their consequences and help prosecute the perpetrators. As part of the project, 3 support centers will be established in cities where large migrant communities live: Warsaw, Wrocław and Lublin. It is a response to the problem of low availability of free support for this group of people. The project combines watchdog, advocacy and intervention activities. Registering cases, interventions and monitoring court cases will allow for effective publicity of these cases, changing the attitudes of law enforcement agencies and witnesses of racist violence, and taking action to change the law and the functioning of national or local government bodies and institutions.

Project coordinator: Agnieszka Kwaśniewska-Sadkowska

One for All, All for One IV

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

Grantor: The Open Society Foundation
Project timeframe: 01.10.2021-31.12.2022
Grant amount: 125 000 USD

Project Partners (Polish NGOs): Amnesty International Poland, Migrant Info Point, Our Choice Foundation, Polish Migration Forum Foundation, Helsinki Foundation for Human Rights, Polish Hospitality (Chlebem i Solą and website uchodźcy.info), Homo Faber Association, Association for Legal Intervention, Nomada Association.

Short description of the project:

This consortium supporting immigrants and refugees in Poland is an informal group of 9 organizations that support migrants and refugees in 4 different regions of Poland (Lublin, Poznań, Warsaw, Wrocław). The consortium was established in May 2017 in a meeting of organizations supporting immigrants and refugees from the Visegrad Group countries. Since then, the consortium members have met monthly to support each other and plan joint activities according to the memorandum of understanding agreed at the first meeting. 

As part of the project, members of the Consortium will work together to maintain and expand support for immigrants and refugees in Poland, especially those in a difficult situation, offering them a wide range of direct assistance – primarily legal, psychological and social. An additional part of the project will be the creation of a draft strategy for the protection of the rights of migrant workers. The action will be complemented by the creation of a group of allies that will be created by inviting additional actors to the process – experts, scientists, trade unions, employers’ organizations, migrant activists. The goal of the strategy is to undertake shared organised action together with government and official bodies (labor offices, unions, labor inspections, etc.) to promote the rights of migrant employees, and also to involve employers and migrants themselves in these actions.

Project coordinator: Maria Deuar

Together against Discrimination III

Counseling for groups particularly at risk of discrimination

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

Grantor: The City of Warsaw
Project timeframe: 01.02.2022 – 31.12.2022
Grant amount: 100 000 PLN
Partner in the project: Lambda Association

Short description of the project:

The general goal of the project will be to increase the availability of anti-discrimination counseling in the field of psychological and legal assistance for representatives of two particularly vulnerable risk groups: LGBT people living in Warsaw and migrants.

This goal will be realised by offering members of these two groups access to professional legal and psychological counseling related to discrimination or prejudice motivated violence experienced by them.

Counseling will be provided at the offices of the partners (the Lambda Warsaw Association and the Association for Legal Intervention).

Project coordinator: Maria Deuar

Legal Task Force

Grantor: Oxfam GB
Project timeframe: 15.04.2022 – 31.03.2023
Grant amount: 62 439 euro

Short description of the project:

The overall objective of the project is to identify most vulnerable persons fleeing Ukraine and provide them with legal assistance and introducing strategic litigation when necessary and to identify and fill in the gaps in the state response to the war in Ukraine and a crisis at the Belarussian border to protect the rights of the most vulnerable. Moreover in the framework of the project the capacity of SIP’s legal team will be strengthened and a comprehensive safeguarding policy will be elaborated. 

Coordinator Aleksandra Gutowska

Rising Erasmus +

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

Grantor: Erasmus + Program
Project timeframe: 01.11.2021 – 30.04.2023
Grant amount: 216.630,00 EUR
Project partners:
KENTRO MERIMNAS OIKOGENEIAS KAI PAIDIOU Greece
SAN GIUSEPPE ONLUS Italy
APROXIMAR- COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL Portugal
ASSOCIATION EUROPEAN ASSOCIATION FOR SOCIAL INNOVATION ASOCIATIA Romania
Kadin ve Genc Girisim Merkezi Dernegi – Woman and Young Entrepreneurship Centre Association Turkey

Short description of the project:

The project aims to support migrants by supporting and boosting their motivation and helping them acquire the social skills needed to live in a new country.

Foreigners are usually given access to language and professional courses, but very often it is difficult for them to take full advantage of the opportunities on offer. This can be as a result of past traumas and difficult experiences in their countries of origin, while sometimes it comes about simply because  finding your place in a completely new, unknown life situation is no simple task.

Together with our partner organizations, we have therefore found that in order to support the integration of migrants, it is necessary to put into action more effective educational methods that use innovative approaches to increase the motivation of participants. The RISING project postulates to add such activities to the educational programs offered to migrants.

As part of the project, we will train 30 mentors and 30 migrants from partner countries. We will also create a toolkit to help mentors in their work with foreigners.

Project goals:

 • Developing and reinforcing awareness about the importance of motivation as an essential factor for the continued development and education of migrants;
 • Increase the number of foreigners intersted in joining mentoring programs;
 • Strengthening mentors’ skills, especially with regard to motivating migrants to action;
 • Prepare a mentor’s handbook with resources and tools for mentoring sessions;
 • Increase the level of motivation and a pro-active stance among migrant charges;
 • Improving the relationship between mentors and mentees, thanks to a better understanding of mutual expectations;
 • Strengthen the skills of the employees and volunteers of the project partner organizations, thanks to which they will be able to more effectively support migrants and their mentors.

Project coordinator: Maria Deuar

No Detention Necessary III

Grantor: the project is co-financed by the Network of European Foundations within the framework of the European Programme for Integration and Migration
Project timeframe:  01.03.2022 – 31.01.2023
Grant amount: 120 000 EUR

Short description of the project:

The No Detention Necessary Project has been piloting an innovative approach to detention alternatives. Based on the model of effective detention alternatives developed by the International Detention Coalition – the so-called Community Assessment and Placement model (CAP) – those leaving detention centers or threatened with detention, are offered support in the form of quasi-social work (case management), as well as legal and psychological counselling. Moreover, we endeavor to increase the involvement of the migrants covered by the program in the procedures that they participate in, improve their functioning at large and develop a long-term action plan with them, based on national legislation on migration. The project is implemented between 2017 and 2019.

We invite newcomers who have been initiated or completed proceedings for obligation to return (including persons who have unsuccessfully applied for international protection) to cooperate within the project, and:

 • were released from the detained center for migrants,
 • are subject to obligations arising from alternative measures to detention, or
 • managed to avoid placement in a detention center for migrants.

Support from the project may be granted (except in special cases) only to persons who are:

 • capable of meeting their basic living needs, i.e. accommodation and board,
 • not at significant risk of fleeing.

The support provided under the project shall include

 • case management: providing information, intermediation between administrative authorities and migrants, assistance in dealing with current issues, joint development of crisis exit strategies, quasi-social work,
 • legal advice,
 • psychological support,
 • language support.

Project coordinator: Katarzyna Słubik, k.slubik@interwencjaprawna.pl.

Into the Freedom

Grantor: Activ Citizen Found. Regional, Norway Grants
Operator: Consortium:Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Fundacja Edukacja dla Demokracji
Project timeframe: 01.2022-30.09.2023
Grant amount: 83,972EUR

Short description of the project:

The project provides legal assistance to persons placed in Detention Centres for Foreigners in Lesznowola and Kętrzyn. In the case of ascertaining violations of law or obvious needlessness of detention, talks with the Border Guard will be undertaken in order to release the detainees, where foreigners will be supported holistically by a case manager, lawyer, psychologist, as required.

The project aims to demonstrate that the same objectives that are currently attempted by depriving migrants of liberty can be effectively achieved under conditions in which freedom is not taken away.

Project coordinator: Aleksandra Gutowska