Korzystając ze wsparcia SIP masz prawo być traktowana/y sprawiedliwie, z szacunkiem i  poszanowaniem Twojej godności, podmiotowości oraz prawa do prywatności. Jeśli w stosunku do Ciebie powyższe zasady zostały naruszone przez osobę działającą w imieniu SIP – powiadom nas!

Osoby działające w imieniu SIP muszą przestrzegać najwyższych standardów, tak abyś czuł/a się bezpieczny/a korzystając z naszego wsparcia.

Nie wolno im m.in.:

 • Wykorzystywać Klientek i Klientów SIP  seksualnie, rozumiemy przez to jako wykorzystanie bądź próbę wykorzystania:
  • szczególnie wrażliwej sytuacji, w której znajduje się Klient lub Klientka SIP,
  • pozycji władzy
  • zaufania,
  w celach seksualnych, w tym m.in. oferowanie pieniędzy, prezentów, zatrudnienia, dóbr lub usług, w tym świadczonych przez SIP, w zamian za czynności o charakterze seksualnym bądź czerpanie korzyści finansowej, społecznej lub politycznej z wykorzystania seksualnego Klientki lub Klienta SIP.
 • Stosować przemocy seksualnej lub  naruszać nietykalność cielesną o charakterze seksualnym, bądź grozić takim naruszeniem lub przemocą, jak również prezentować, udostępniać, żądać udostępniać, produkować lub utrwalać treści pornograficzne. 
 • Stosować przemocy fizycznej (np. popchnięcie, uderzenie, spoliczkowanie, szarpanie) lub  naruszać nietykalność cielesną, bądź grozić takim naruszeniem lub przemocą.
 • Nierówno traktować Klientów i Klientki SIP ze względu, w szczególności, na płeć, wiek, niepełnosprawność, “rasę”, religię, narodowość, status migracyjny, przekonania polityczne, pochodzenie etniczne, orientację i tożsamość seksualną, wyznanie lub stan zdrowia. UWAGA: niekiedy odmowa usługi ze względu na obywatelstwo, uzasadniona wymogami projektowymi lub misją SIP nie będzie nierównym traktowaniem.
 • Stosować przemocy psychicznej, w tym zawstydzanie, upokarzanie, zastraszanie, poniżanie, uporczywe i celowe ignorowanie, groźby i inne formy przemocy psychicznej. 
 • Doprowadzać Klientów lub Klientki SIP do sytuacji podporządkowania lub uzależnienia skutkujących niemożnością podejmowania przez nich niezależnych decyzji w swoich sprawach, jak również  zmuszać ich do podejmowania decyzji lub dokonywania określonych czynności w swoich sprawach; 
 • Akceptować bądź uczestniczyć w nieetycznych lub nielegalnych czynnościach, w szczególności związanych z handlem ludźmi, przemytem i niewolnictwem; 
 • Podawać Klientce lub Klientowi SIP alkoholu lub środków zaburzających świadomość. 
 • Żądać lub zachęcać do przekazywania prezentów, wynagrodzenia, dóbr lub usług w zamian za świadczone wsparcie lub usługi. 
 • Nawiązywać relacji o charakterze seksualnym z Klientem lub Klientką SIP w okresie korzystania przez nią lub niego z wsparcia lub usług świadczonych przez SIP.
 • Ujawniać informacji uzyskanych w związku z udzielanym wsparciem a pozwalających na identyfikację Klienta lub Klientki SIP bez uzyskania jej/jego świadomej zgody, o ile nie wynika to z obowiązujących przepisów prawa.
 • Wykorzystać wizerunek Klienta lub Klientki SIP bez ich wyraźnej, świadomej zgody uzyskanej po udzieleniu im wyczerpującej informacji o celu, sposobie i zasięgu publikacji w języku dla nich zrozumiałym.

Jeśli doświadczyłaś/ eś któregokolwiek z powyższych zachowań ze strony osoby, która działa w imieniu SIP – zgłoś nam ten fakt!

Na zachowanie których osób mogę się poskarżyć?

Możesz się poskarżyć na zachowanie: 

 1. osób pracujących w  SIP, 
 2. wolontariuszy i wolontariuszek,
 3. członków i członkiń SIP,
 4. członków i członkiń organów  SIP,
 5. osób prowadzących na zlecenie SIP bezpośrednie działania na Twoją rzecz,
 6. osób prowadzących działania w ramach partnerstwa z SIP.

Jak mogę się poskarżyć, jeśli doświadczyłam niewłaściwego lub krzywdzącego zachowania ze strony osoby działającej w imieniu SIP?

Naruszenie lub podejrzenie naruszenia Polityki bezpieczeństwa zgłoś do Osoby Zaufania :

 • przez wypełnienie tego formularza,
 • przez wypełnienie formularza zgłoszenia w siedzibie biura ul. Siedmiogrodzka 5/51 w Warszawie i złożenie go w przeznaczonej do tego celu skrzynce,
 • osobiście w siedzibie SIP po umówieniu się  z Osobą Zaufania za pośrednictwem kierowniczki biura lub osoby pełniącej w danym dniu funkcję kierowniczki biura ( tel: (+48) 792 568 561, email: osobazaufania@interwencjaprawna.pl)

Kim jest Osoba Zaufania?

To osoba, której zadaniem jest udzielić Ci wsparcia jeśli doznałaś krzywdy ze strony osoby działającej w imieniu SIP. Udzieli CI wyczerpujących informacji o dalszym postępowaniu, pomoże Ci wypełnić zgłoszenie (ale tylko jeśli tego chcesz!), umówi Cię z niezależnym prawnikiem/prawniczką, zapewni pomoc medyczną i psychologiczną.

Czy muszę podawać swoje dane osobowe?

Anonimowe zgłoszenia będą rozpatrywane, o ile będą zawierały wystarczająco szczegółowe informacje, pozwalające na ustalenie czy do zdarzenia rzeczywiście doszło i jaki miało ono przebieg. W przypadku braku niezbędnych informacji zgłoszenie nie będzie rozpatrywane.

Co się stanie dalej z Twoim zgłoszeniem?

 • Najważniejsze jest Twoje bezpieczeństwo. Poproś Osobę Zaufania o wsparcie, jeśli czujesz się zagrożony/a. 
 • Jeśli wskażesz jak się z Tobą skontaktować, po wniesieniu przez Ciebie zgłoszenia skontaktuje się z Tobą i osobą pokrzywdzoną (jeśli nie wnosisz zgłoszenia w swoim imieniu) Osoba Zaufania, która zaproponuje Ci wsparcie: psychologiczne, prawne i medyczne. 
 • Jeśli w Twoim zgłoszeniu brakuje ważnych informacji, Osoba Zaufania poprosi Cię o rozmowę, w trakcie której wspólnie uzupełnicie brakujące dane. 
 • Jeśli zdarzenie, które zgłaszasz stanowi naruszenie polityki bezpieczeństwa SIP, w terminie 8 dni roboczych od Twojego zgłoszenia (a jeśli zostało popełnione przestępstwo: w ciągu 72 godzin) zostanie zwołana 3-osobowa Komisja Bezpieczeństwa, której zadaniem jest rozpatrzyć Twoje zgłoszenie.
 • Jeśli zdarzenie, które zgłaszasz stanowi przestępstwo według polskiego prawa, Osoba Zaufania pomoże Ci zabezpieczyć dowody na to, co się wydarzyło. Decyzja o tym, by zgłosić sprawę na Policji należy do Ciebie. Porozmawiaj o tym z prawnikiem, do którego kontakt przekaże Ci Osoba Zaufania. 
 • Jeśli nie chcesz samodzielnie składać zawiadomienia na Policji, ale wolisz, że to SIP zawiadomi organy ścigania, przekaż te informację Osobie Zaufania. Jeśli w ogóle nie chcesz, żeby SIP składał zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa na Policję, przekaż tę informację Osobie Zaufania lub zaznacz te opcję w formularzu zgłoszenia.

Jak będzie wyglądało rozpatrzenie Twojego zgłoszenia?

 • W terminie 8 dni roboczych od Twojego zgłoszenia (a jeśli zostało popełnione przestępstwo: w ciągu 72 godzin) zostanie zwołana 3-osobowa Komisja Bezpieczeństwa, której zadaniem jest rozpatrzyć Twoje zgłoszenie. 
 • Komisja Bezpieczeństwa składa się z pracowników SIP i członków Zarządu SIP. Jeśli chcesz, żeby do Komisji dołączyła również zewnętrzna ekspertka lub ekspert ds. bezpieczeństwa, zaznacz taką opcję w formularzu zgłoszenia. 
 • Komisja Bezpieczeństwa zaprosi na rozmowę Ciebie osobę pokrzywdzoną (jeśli nie wnosisz zgłoszenia we własnym imieniu), osobę, która spowodowała zdarzenie i inne osoby, które były jego świadkami. Każda rozmowa będzie odbywała się osobno, nie musisz się martwić, że w jej trakcie spotkasz osobę, która spowodowała wydarzenie. 
 • Wszystkie działania są poufne – zarówno Osoba Zaufania Jak i wszyscy członkowie i członkinie Komisji Bezpieczeństwa muszą zachować w tajemnicy wszystko, czego się dowiedzieli w związku z Twoim zgłoszeniem. 
 • Jeśli chcesz, możesz przedstawić Komisji także inne dowody na to, co się wydarzyło, np. smsy, e-maile, zdjęcia. 
 • Po przeprowadzeniu procedury wyjaśniającej Komisja przedstawi Zarządowi SIP swoje rekomendacje co do tego, czy doszło do niewłaściwego, krzywdzącego zachowania ze strony osoby działającej w imieniu SIP, a jeśli tak, jakie konsekwencje powinna ponieść osoba, która się zachowała w ten sposób. Ty również otrzymasz pisemne rekomendacje Komisji Bezpieczeństwa, jeśli podasz nam kontakt do siebie.  
 • Zarząd SIP następnie podejmie odpowiednie decyzje, tak aby osoby odpowiedzialne poniosły konsekwencje swoich czynów oraz aby na przyszłość nie powtarzały się sytuacje, które stały się Twoim udziałem.

Czy mogę nie zgłaszać zdarzenia do SIP, tylko od razu iść na Policję albo wystąpić przeciwko osobie, która mnie skrzywdziła na ścieżkę sądową?

Tak, nasza procedura nie jest obowiązkowa i nawet jeśli z niej skorzystasz, wciąż masz do dyspozycji wszystkie inne środki prawne.