Konsultacja prawna Konsultacja stacjonarna Bezpośrednie spotkanie z prawnikiem w siedzibie SIP lub u klienta
Analiza okoliczności sprawy
Analiza dokumentów
Wybór najkorzystniejszego rozwiązania prawnego dostosowanego do indywidualnego przypadku w celu uzyskania najkorzystniejszej formy zezwolenia na pracę i/lub legalizacji pobytu cudzoziemca na terytorium Polski.
300 PLN/godz
Konsultacja mailowa Prawnik Stowarzyszenia udziela porady za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Cena porady obejmuje odpowiedź na pytania i ewentualne późniejsze wątpliwości dotyczące opisanej sprawy.
350 PLN
Legalizacja pobytu Oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi Przeprowadzenie pełnej procedury zatrudnienia i/lub legalizacji zakładające uzyskanie pełnomocnictwa od pracodawcy i wzięcie na siebie pełnego kontaktu z urzędami:
– wypełnienie wszystkich niezbędnych formularzy oraz sporządzenie innych pism w imieniu klienta mających na celu jak najszybsze umożliwienie  podjęcia legalnej pracy w Polsce
– udzielanie porad prawnych w trakcie postępowania
– osobista reprezentacja klienta w oparciu o udzielone pełnomocnictwo.
600 PLN
Zezwolenie na pracę 1000 PLN*
Jednolite zezwolenie na pobyt i pracę 2000 PLN*
UE Blue Card (praca w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji) 2200 PLN
Zezwolenie na pobyt na podstawie wykonywania działalności gospodarczej 2600 PLN
Pisma procesowe Ponaglenie Sporządzenie ponaglenia w procedurze udzielenia zezwolenia na pobyt 300 PLN
Odwołanie Sporządzenie odwołania od negatywnej decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt700 PLN
Skarga Sporządzenie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność lub przewlekłość postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt 1000 PLN
Opinia prawna Pisemna analiza przedstawionego zagadnienia:
– opis problemu
– analiza prawna
– wskazanie potencjalnych zagrożeń
– wnioski końcowe
200 PLN/godz
Szkolenia Procedury zatrudniania cudzoziemców w Polsce – akty prawne regulujące tematykę legalności zatrudnienia oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców
– warunki legalnej pracy i pobytu na terytorium RP 
– zasady wydawania i typy zezwoleń na pracę
– grupy cudzoziemców mające dostęp do polskiego rynku pracy.
Czas: około 6h – część teoretyczna oraz warsztatowa (praca na konkretnych case’ach)
Miejsce: siedziba klienta, cała Polska.
Ceny ustalane indywidualnie
Antydyskryminacyjne i antymobbingowe Warsztaty uwrażliwiające z elementami prawa
Szkolenia dla kadry menadżerskiej

W przypadku braku konieczności wyrabiania informacji starosty cena usługi niższa o 20%.

Podane kwoty są kwotami brutto.

W  razie zatrudniania przez pracodawcę większej liczby cudzoziemców możliwe są negocjacje stawek.

Podane kwoty dotyczą usług świadczonych na rzecz pracodawców zatrudniających (lub planujących zatrudnienie) cudzoziemców. Ceny usług na rzecz innych podmiotów, w tym pośredników czy osób pełniących rolę pełnomocnika ustalane indywidualnie.

Ceny nie obejmują opłat skarbowych za udzielenie zezwolenia, które pracodawca wpłaca bezpośrednio na konto urzędu (zezwolenie na pobyt i pracę: 440 PLN, zezwolenie na pracę: 100 PLN, oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi: 30 PLN).