Postanowieniem z dnia 9 lutego 2024 r., sygn. akt VII Kz 34/24, Sąd Okręgowy w Olsztynie uchylił zastosowany wobec naszego klienta środek w postaci pobytu w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców (SOC). Sprawa dotyczyła obywatela Uzbekistanu, którego stan psychofizyczny znacząco pogorszył się podczas pobytu w ośrodku.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby nie umieszcza się w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców, w przypadku, gdy mogłoby to spowodować niebezpieczeństwo dla jej życia lub zdrowia.

Co istotne, wydając postanowienie o zwolnieniu ze strzeżonego ośrodka, Sąd wziął pod uwagę opinię psychologiczną wydaną przez psychologa spoza ośrodka. Zdaniem Sądu jednoznacznie potwierdzała ona istnienie zagrożenia dla życia i zdrowia cudzoziemca z uwagi na jego aktualny stan psychiczny, wywołany pobytem w ośrodku.

Potwierdzeniem takiego stanu rzeczy była również opinia psychologa ze strzeżonego ośrodka sporządzona na podstawie badania cudzoziemca. Sąd stwierdził, że powyższe opinie nie budziły wątpliwość merytorycznych i były potwierdzeniem wiarygodności wywodów sformułowanych przez skarżącego w zażaleniu.

W postanowieniu Sąd zaznaczył, że pomimo, podjętych działań i objęcia cudzoziemca opieką psychologiczną podczas jego przebywania w ośrodku, to jego stan psychofizyczny wciąż się pogarszał. W związku z tym Sąd uznał, że „działania te wobec tego konkretnie cudzoziemca są nieskuteczne i z każdym dniem pobytu w ośrodku strzeżonym stan zagrożenia dla jego życia i zdrowia jedynie nasila się”.

Z uwagi na powyższe Sąd postanowił zwolnić naszego klienta ze strzeżonego ośrodka i orzekł wobec niego środki alternatywne do detencji.

Cudzoziemca wspierały aplikantka radcowska Magdalena Fuchs oraz doradczyni integracyjna Olga Hilik.

Udostępnij