Zwróciliśmy się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o podjęcie działań w celu  zapewnienia w praktyce równego dostępu wszystkich osób objętych zakresem ustawy dnia o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do przewidzianych w niej uprawnień i świadczeń. 

W trakcie swojej pracy związanej z pomocą osobom poszkodowanym trwającym konfliktem w Ukrainie Stowarzyszenie zwróciło uwagę na to, że osoby, które przed wybuchem wojny otrzymały numer PESEL, mogą mieć ograniczony dostęp do przewidzianych ustawą świadczeń z powodu nieuaktualnienia ich numerów PESEL o przyrostek “-UKR”. Osoby te nie zostały bowiem wpisane do rejestru cudzoziemców prowadzonego na mocy specustawy. Pomimo, iż rozróżnienie numerów PESEL na posiadające i nieposiadające przyrostka nie występuje w ustawie, część urzędów gmin podejmuje decyzję o nieprzyznawaniu świadczeń osobom, które nie legitymują się “PESEL – UKR”. Jak wspomniano wyżej, takie działania nie mają uzasadnienia w przepisach prawa i stanowią przejaw nierównego traktowania. 

Liczymy na szybką reakcję Ministra na przedstawiony przez nas problem, która umożliwi poszkodowanym wojną w Ukrainie na równy dostęp do przysługującym im uprawnień. 

Z naszym pismem możesz zapoznać się tutaj.

Z odpowiedzią Ministerstwa możesz zapoznać się tutaj.

Udostępnij