Wczoraj tj. 3 marca 2022 r. światło dzienne ujrzał projekt ustawy, która ma na celu uregulowanie sytuacji osób uciekających z Ukrainy.

Ustawa obejmuje wiele ważnych kwestii jak legalizacja pobytu, dostęp do opieki medycznej oraz ułatwienia w zakresie legalnego wykonywania pracy. Wiele rozwiązań w niej zawartych należy ocenić pozytywnie. Projekt posiada jednak istotne luki, które na etapie procedowania w Parlamencie powinny zostać skorygowane. Wraz z Helsińską Fundacją Praw Człowieka przedstawiliśmy uwagi do projektu

  1. W zakresie sytuacji obywateli państw trzecich, którzy również uciekają przed konfliktem w Ukrainie  postulujemy przede wszystkim:

– uregulowanie pobytu obywateli państw trzecich będących członkami rodzin obywateli Ukrainy, a także osobami od nich zależnymi, będącymi na ich utrzymaniu oraz osób mających stałe miejsce zamieszkania w Ukrainie, w takim sam sposób jak obywateli Ukrainy. Nie ma racjonalnego uzasadnienia, by status członków rodziny był regulowany różnymi przepisami.

– przedłużenie pobytu  obywateli państw trzecich, przebywających obecnie w Polsce na podstawie 15-dniowej zgody Komendanta Placówki Straży Granicznej po przekroczeniu granicy po 24.02. To pozwoli podjąć działania w celu zalegalizowania swojego pobytu w Polsce tym, którzy tego potrzebują lub nie mogą wrócić do swojego kraju oraz zorganizować podróż powrotną  pozostałym.

2.  Uważamy, że błędem jest wyłączenie z zakresu ustawy obywateli Ukrainy, którzy złożyli wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej. Bezzasadnie ograniczy to ich prawa w zakresie pracy i pozostałych świadczeń w stosunku do osób, które nie złożyły tych wniosków. Nie wiemy też jaka będzie praktyka polskich organów w zakresie udzielania ochrony obywatelom Ukrainy.

3.  Proponujemy,  aby osoby objęte ustawą miały możliwość nie tylko podjęcia legalnej pracy, ale również prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

4.  Zwracamy uwagę na konieczność doprecyzowania terminów przedłużenia wiz i zezwoleń na pobyt czasowy tak, aby osoby objęte ustawą nie były traktowane gorzej niż inni cudzoziemcy przebywający w Polsce legalnie i dalej mogły korzystać z przedłużenia na podstawie przepisów specjalnych związanych z COVID-19. 

5. Ponadto uważamy, że w każdej sytuacji, gdy ustawa przewiduje z mocy prawa przedłużenia pobytu beneficjenci takiego przedłużenia powinni mieć prawo  uzyskania zaświadczenia potwierdzającego termin ważności wizy lub zezwolenia.

6. Uważamy za bezzasadne ograniczenie prawa do przekraczania granicy w stosunku do osób przebywających na podstawie przedłużonych wiz i zezwoleń – przeciwko takiemu rozwiązaniu przemawia sytuacja konfliktu zbrojnego, który spowodował rozpierzchnięcie się uciekinierów po Europie, a tym samym zwiększoną potrzebę przekraczania granic w celu połączenia się z krewnymi.

7. Postulujemy, aby w sytuacji gdy cudzoziemiec ubiegając się o zezwolenie na pobyt czasowy nie ma możliwości przedstawienia  paszportu (częsta sytuacja w przypadku dzieci), możliwe było przedstawienie innych dokumentów potwierdzających  tożsamość takiej osoby.  

8. Proponujemy,  aby osoby objęte ustawą miały możliwość ubiegania się o wydanie polskiego dokumentu podróży cudzoziemca.

9.  Proponujemy wprowadzenie zmian, które pozwolą osobom objętym w Polsce ochroną czasową ubiegać się w Polsce o pobyt czasowy oraz rezydenta długoterminowego UE na zwykłych zasadach.  

Przeczytaj nasze uwagi do ustawy >>>

Zobacz projekt specustawy >>>

Udostępnij