Samo zaistnienie domniemania, że cudzoziemiec doświadczył przemocy, albo ustalenie, że pobyt w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców stanowić będzie zagrożenie dla jego życia i zdrowia warunkuje zakaz stosowania wobec takiego cudzoziemca detencji.

Postanowieniem z dnia 24 listopada 2023 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie, sygn. akt VII Kz 509/23 zwolnił ze strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców naszego klienta. Zgodnie z dwiema niezależnymi opiniami psychologicznymi sporządzonymi w jego sprawie, jest on ofiarą traumatycznych doświadczeń, w tym przemocy w kraju pochodzenia i na Białorusi, przez co wykazuje silne objawy PTSD. Wymaga on stałej i regularnej psychoterapii i bezpiecznych warunków życiowych, co w sytuacji zamknięcia w strzeżonym ośrodku nie może być zapewnione.

Na skutek zażalenia na postanowienie sądu I instancji o przedłużeniu pobytu w strzeżonym ośrodku, Sąd Okręgowy w Olsztynie postanowił zmienić zaskarżone postanowienie w ten sposób, że uchylił zastosowany wobec cudzoziemca środek w postaci pobytu w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców, nakazując jego niezwłoczne zwolnienie. Jednocześnie cudzoziemiec został zobowiązany do zamieszkania w ośrodku otwartym i zgłaszania się 2 razy w tygodniu w placówce Straży Granicznej właściwej dla miejsca pobytu.

W zażaleniu na postanowienie sądu I instancji zarzuciliśmy m. in. przedłużenie pobytu w strzeżonym ośrodku, mimo iż istnieje domniemanie co do doświadczenia przez cudzoziemca przemocy, a dalsza detencja stanowi zagrożenie dla jego życia i zdrowia a także brak powołania biegłego psychologa i psychiatry w celu ustalenia czy zachodzą te okoliczności.

Sąd II instancji uznał, że zażalenie było częściowo zasadne. Stwierdził, że w toku rozpoznania sprawy naruszono art. 88a ust. 3 pkt. 1 i 2 u.u.c.o., zakazujących umieszczania cudzoziemca w strzeżonym ośrodku w przypadku, w którym mogłoby to spowodować niebezpieczeństwo dla jego życia lub zdrowia, a także gdy jego stan psychofizyczny uzasadnia domniemanie, że był poddany przemocy. Sąd podkreślił, że w przypadku ww. domniemania, nie zachodzi potrzeba „jednoznacznego udowodnienia” tejże przesłanki, skoro ustawodawca wymaga jej spełnienia w postaci jedynie domniemania, że dany cudzoziemiec jest ofiarą przemocy, aby wystąpił zakaz umieszczenia go w strzeżonym ośrodku.

Opierając się na załączonych do akt sprawy dokumentach w postaci opinii psychologicznych sporządzonych przez psychologa ze strzeżonego ośrodka, a także przez psychologa z i organizacji pozarządowej, Sąd Okręgowy w Olsztynie stwierdził, że zostały spełnione przesłanki negatywne dla umieszczenia cudzoziemca w strzeżonym ośrodku. Jak wskazał, „Zaistnienie owych przesłanek warunkuje bowiem obowiązek niestosowania umieszczenia w strzeżonym ośrodku”.

Sąd zauważył także, że fakt, iż cudzoziemiec przejawia w strzeżonym ośrodku objawy agresji, może być wynikiem jego stanu psychofizycznego i z każdym dniem pobytu w detencji objawy te mogą się jedynie nasilać.

Pełną treść postanowienia sądu wydanego w tej sprawie można przeczytać TUTAJ.

Prawnie, cudzoziemca wspiera apl. adw. Kornelia Trubiłowicz oraz r. pr. Zuzanna Kaciupska z naszego stowarzyszenia. Pomocy integracyjnej udziala Maria Maleky-Deuar.

Udostępnij