Wyrokiem z dnia 29 listopada 2023 r., sygn. akt IV SA/Wa 2209/23 Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) uchylił zaskarżoną decyzję Rady do Spraw Uchodźców uznając, że organ II instancji nieprawidłowo przeprowadził postępowanie w sprawie naszego klienta. Pan F. i jego rodzina mają nadal szansą na otrzymanie w Polsce ochrony międzynarodowej.

Pan F. wraz z żoną i dziećmi są obywatelami Tadżykistanu i przyjechali Polski w 2016 roku. Od tego czasu toczy się ich pierwsze postępowanie wszczęte na skutek złożonego przez nich wniosku o ochronę międzynarodową. Sprawa była już w przeszłości rozpatrywana przez WSA oraz Naczelny Sąd Administracyjny. Wydany niedawno wyrok jest trzecim wyrokiem WSA wydanym w  przedmiotowej sprawie.

WSA uchylając zaskarżoną decyzję stwierdził, że narusza ona przepisy prawa procesowego w stopniu, który mógł mieć wpływ na wynik sprawy. WSA podkreślił, że Rada naruszyła obowiązek dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego. Organ nie przeprowadził wszystkich czynności które były niezbędne do załatwienia sprawy i nie ustalił stanu faktycznego aktualnego na datę wydania decyzji, a oparł się na danych z poprzednich postępowań.

Sąd ocenił także negatywnie uzasadnienie zaskarżonej decyzji podkreślając , że zawiera ono jedynie kilka ogólnikowych zdań odnoszących się wprost do sytuacji cudzoziemca.  Treść uzasadnienia wskazuje na to, że organ nie wykonał obowiązku ponownego samodzielnego i wszechstronnego zbadania sprawy, które WSA nałożył na organ w poprzednim wyroku. Organ nie wyjaśnił także dlaczego nie uwzględnił wniosków dowodowych złożonych przez cudzoziemca.

Sąd stwierdził również, że fakt iż organ przesłuchał skarżącego i jego żonę nie jest wystarczający by uznać, że postępowanie dowodowe zostało przeprowadzone w sposób właściwy, tym bardziej że podczas przesłuchania organ nie próbował nawet wyjaśnić nieścisłości na które później się powołał odmawiając cudzoziemcowi ochrony międzynarodowej

WSA podkreślił, że w trakcie postępowania o udzielenie ochrony międzynarodowej bardzo ważna jest współpraca między cudzoziemcem a organem, który powinien dążyć do ułatwienia organowi zgromadzenia materiału dowodowego i musi się liczyć z tym, że brak dowodów może skutkować nieuwzględnieniem jego wniosku. W sytuacji pana F. Sąd stwierdził, że cudzoziemiec próbował przedstawić posiadane dowody, ale organ nie poddał ich ocenie.

Jak zauważył także WSA organ nie może twierdzić, że zeznania cudzoziemca są niespójne i nielogiczne bez wskazywania konkretnych przykładów tych niespójności. Błędem była także ocena sytuacji w Tadżykistanie w oparciu o informacje, które nie znalazły się w materiale dowodowym.

Teraz sprawa zostaje ponownie przekazana do Rady do Spraw Uchodźców. Sąd zobowiązał organ, do uwzględnienia wszystkich jego uwag, uzupełnienia materiału dowodowego, dokonania oceny wniosków dowodowych które złożył pan F. i poprawnego sporządzenia uzasadnienia decyzji.

Mamy nadzieję, że ponowna decyzja Rady przyzna panu F. i jego rodzinie ochronę międzynarodową, w szczególności ze względu na to, że był on powiązany z działającą w Tadżykistanie partią IPOT, a on i jego żona doświadczyli z tego powodu przemocy w kraju pochodzenia.

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej brało udział w postępowaniu w charakterze uczestnika na prawach strony.

Udostępnij