Stowarzyszenie Interwencji Prawnej zgłosiło w trybie skarg i wniosków propozycję, aby Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz Wojewoda Mazowiecki wysyłali cudzoziemcom SMSa z informacją o wydanej wobec nich decyzji, a także aby Rada do Spraw Uchodźców wstrzymywała z urzędu wykonanie negatywnych decyzji uchodźczych. Pozwoli to zagwarantować prawa strony, a także zmniejszy ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa.

W związku z koronawirusem rząd podjął szereg działań mających na celu umożliwienie normalnego funkcjonowania cudzoziemcom w Polsce. Wiele z nich w znaczący stopniu zlikwidowało faktyczne problemy, z którymi mierzyli się cudzoziemcy w trakcie epidemii. Same zmiany w ustawodawstwie nie zagwarantują jednak w pełni poszanowania praw cudzoziemców w Polsce.

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej wystąpiło do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz do Wojewody Mazowieckiego z wnioskiem, aby wysyłał cudzoziemcom informację poprzez wiadomość tekstową o wydanej wobec nich decyzji. Cudzoziemcy wielokrotnie sygnalizowali pracownikom Stowarzyszenia, że przesyłki zlecane operatorowi publicznemu nie zawsze są skuteczne doręczane adresatowi. Początkowo incydentalne zdarzenia szybko przybrały na częstotliwości w okresie epidemii koronawirusa. Jeśli cudzoziemiec nie będzie wiedział o wydanej wobec niego decyzji negatywnej, nie złoży od niej w odpowiednim terminie odwołania, a tym samym popadnie w nielegalny pobyt. Wysłanie cudzoziemcom SMSa z informacją o wydanej decyzji ograniczyłoby także wizyty cudzoziemców na poczcie celem upewnienia się czy nie otrzymali żadnej urzędowej korespondencji, a tym samym ograniczyło ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

Możesz zapoznać się z wystąpieniem Stowarzyszenia Interwencji Prawnej do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, do Wojewody Mazowieckiego.

Wojewoda Mazowiecki nie uwzględnił wniosku Stowarzyszenia Interwencji Prawnej przekonując, że dotychczas funkcjonujące mechanizmy są wystarczające. Z odpowiedzią Wojewody Mazowieckiego możesz zapoznać się tutaj.

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej wystąpiło również do Rady do Spraw Uchodźców z wnioskiem, aby organ ten z urzędu wstrzymywał  wykonanie decyzji o odmowie udzielenia ochrony międzynarodowej w przypadku złożenia skargi do sądu administracyjnego. Cudzoziemcy, którzy dostali taką decyzję nie mają aktualnie możliwości opuszczenia Polski, podjęcia legalnego zatrudnienia ani (co do zasady) złożenia kolejnego wniosku o udzielanie ochrony międzynarodowej. Pozostawia to ich poza obszarem jakiegokolwiek wsparcia socjalnego, i uniemożliwia zaspokojenie podstawowych potrzeb. W przypadku złożenia przez cudzoziemca skargi do sądu na decyzję o odmowie nadania statusu uchodźcy, Rada do Spraw Uchodźców ma możliwość wstrzymania wykonania tej decyzji z urzędu. Pozwoliłoby to cudzoziemcom uzyskiwać niezbędną pomoc w trakcie oczekiwania na decyzję sądu i tym samym zapobiegałoby ryzyku skrajnego ubóstwa lub bezdomności.

Możesz zapoznać się z wystąpieniem Stowarzyszenia Interwencji Prawnej do Rady do Spraw Uchodźców.

W wyniku interwencji Stowarzyszenia, Rada do Spraw Uchodźców podjęła uchwałę nr 1/2020 zalecającą członkom Rady wstrzymywanie z urzędu wykonania decyzji o odmowie udzielenie ochrony międzynarodowej, gdy od decyzji tej została złożona skarga do sądu administracyjnego w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu koronawirusa. Z treścią uchwały możesz zapoznać się tutaj.

Udostępnij