Błędne wezwania Wojewody Mazowieckiego naruszają gwarancje procesowe

Wadliwe wezwania stanowią jeden z powodów, dla których w 2019 r. około połowa spraw prowadzonych przez Wojewodę Mazowieckiego w sprawach udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy, na pobyt stały oraz na pobyt rezydenta długoterminowego UE, od których złożono odwołanie, zostało uchylonych przez organ II instancji.

Ponownie, tym razem z innym organizacjami pozarządowymi (Helsińską Fundacją Praw Człowieka, Fundacją Inna Przestrzeń, Fundacją Centrum Badań Migracyjnych, Fundacją Nasz Wybór) interweniujemy w sprawie błędnych wezwań wystawianych cudzoziemcom przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki. Obecnie wystawiane wezwania często wprowadzają cudzoziemców w błąd i mogą skutkować niesłuszną odmową udzielenia im zezwolenia na pobyt, a tym samym niesprawiedliwie doprowadzić do ich nielegalnego pobytu w Polsce.

>>>Z naszą wcześniejszą interwencją możesz zapoznać się tutaj<<<

Z uzyskanych przez nas informacji wynika, że Wydział Spraw Cudzoziemców aktualnie planuje wprowadzenie zmian w treści wezwań  wystosowywanych do cudzoziemców.

Planowane zmiany w żaden sposób nie odnoszą się jednak do podstawowej wady wezwań, jakim jest brak ich zindywidualizowania. Mają one charakter kosmetyczny. Wezwania do uzupełnienia braków wniosku nie mogą wymieniać wszystkich dokumentów niezbędnych do uzyskania danego rodzaju zezwolenia, bez weryfikacji tego jakie dokumenty zostały już złożone przez cudzoziemca.

Obecne działania Urzędu naruszają podstawowe zasady postępowania administracyjnego oraz konstytucyjną zasadę demokratycznego państwa prawa. Urząd nie może tłumaczyć naruszania przepisów prawa, w tym Konstytucji, sposobem zorganizowania pracy w danym organie administracji. Urząd ma obowiązek takiego zorganizowania pracy, aby prowadzić postępowania zgodnie z przepisami prawa.

Wadliwe wezwania stanowią jeden z powodów, dla których w 2019 r. około połowa spraw prowadzonych przez Wojewodę Mazowieckiego w sprawach udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy, na pobyt stały oraz na pobyt rezydenta długoterminowego UE, od których złożono odwołanie, zostało uchylonych przez organ II instancji.

Skutkuje to dodatkową pracą po stronie Urzędu, której można by uniknąć, gdyby postępowania były prowadzone w sposób prawidłowy. Co więcej, przyczynia się to do przewlekłości postępowań oraz odpowiedzialności finansowej Wojewody Mazowieckiego z tego tytułu.

Z całym pismem możesz zapoznać się tutaj.

Słowa kluczowe: ,

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat