Ponownie, tym razem z innym organizacjami pozarządowymi (Helsińską Fundacją Praw Człowieka, Fundacją Inna Przestrzeń, Fundacją Centrum Badań Migracyjnych, Fundacją Nasz Wybór) interweniujemy w sprawie błędnych wezwań wystawianych cudzoziemcom przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki. Obecnie wystawiane wezwania często wprowadzają cudzoziemców w błąd i mogą skutkować niesłuszną odmową udzielenia im zezwolenia na pobyt, a tym samym niesprawiedliwie doprowadzić do ich nielegalnego pobytu w Polsce.

Wadliwe wezwania stanowią jeden z powodów, dla których w 2019 r. około połowa spraw prowadzonych przez Wojewodę Mazowieckiego w sprawach udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy, na pobyt stały oraz na pobyt rezydenta długoterminowego UE, od których złożono odwołanie, zostało uchylonych przez organ II instancji.

Skutkuje to dodatkową pracą po stronie Urzędu, której można by uniknąć, gdyby postępowania były prowadzone w sposób prawidłowy. Co więcej, przyczynia się to do przewlekłości postępowań oraz odpowiedzialności finansowej Wojewody Mazowieckiego z tego tytułu.

Z uzyskanych przez nas informacji wynika, że Wydział Spraw Cudzoziemców aktualnie planuje wprowadzenie zmian w treści wezwań wystosowywanych do cudzoziemców.

Planowane zmiany w żaden sposób nie odnoszą się jednak do podstawowej wady wezwań, jakim jest brak ich zindywidualizowania. Mają one charakter kosmetyczny. Wezwania do uzupełnienia braków wniosku nie mogą wymieniać wszystkich dokumentów niezbędnych do uzyskania danego rodzaju zezwolenia, bez weryfikacji tego jakie dokumenty zostały już złożone przez cudzoziemca.

Nasze poprzednie interwencje w sprawie błędnych wezwań >>>

Obecne działania Urzędu naruszają podstawowe zasady postępowania administracyjnego oraz konstytucyjną zasadę demokratycznego państwa prawa. Urząd nie może tłumaczyć naruszania przepisów prawa, w tym Konstytucji, sposobem zorganizowania pracy w danym organie administracji. Urząd ma obowiązek takiego zorganizowania pracy, aby prowadzić postępowania zgodnie z przepisami prawa.

Z całym pismem możesz zapoznać się tutaj >>>

Udostępnij