Stowarzyszenie Interwencji Prawnej przedstawiło Prezesowi Rady Ministrów propozycje dodatkowych rozwiązań, które zabezpieczą prawa cudzoziemców w trakcie epidemii koronawirusa.

W związku z przedłużającym się stanem epidemii w wyniku rozprzestrzeniania się koronawirusa, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej przedstawiło Prezesowi Rady Ministrów propozycje dodatkowych rozwiązań, które zabezpieczą prawa cudzoziemców. Liczymy, że nasze spostrzeżenia okażą się pomocne na etapie dalszych prac legislacyjnych związanych z tworzeniem instrumentów wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Stowarzyszenie wskazało m.in. na potrzebę:

  • Umożliwienia cudzoziemcom podjęcie legalnej pracy w trakcie oczekiwania na wydanie dokumentów uprawniających ich do podjęcia zatrudnienia w Polsce, co w związku z ograniczeniami w pracy niektórych urzędów trwa znacznie dłużej niż powinno. Nie mając możliwości legalnego zatrudnienia cudzoziemcy mogą być zagrożeni skrajnym ubóstwem lub bezdomnością, pracodawcy natomiast mogą mieć problemy ze znalezieniem wystarczającej liczby pracowników wykonujących prace istotne z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania państwa oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa (m.in. prace w służbie zdrowia, sklepach spożywczych, transporcie).
  • Umożliwieniem cudzoziemcom składania deklaracji zamiaru ubiegania się o udzielenie ochrony międzynarodowej drogą elektroniczną. Pomimo ograniczeń w pracy niektórych urzędów, cudzoziemcy Ci mogliby ubiegać się w Polsce o ochronę międzynarodową w Polsce zgodnie z przysługującym im prawem i wiążącymi Polskę zobowiązaniami międzynarodowymi.
  • Uniezależnienia wypłacania świadczeń 500+ od posiadania ważnej karty pobytu. Z uwagi na trwający stan epidemii i związane z tym ograniczenia w bezpośredniej obsłudze klientów w wielu urzędach państwowych, cudzoziemcy, którzy uzyskali jedną z form pobytowych gwarantujących dostęp do rynku pracy, pozbawieni zostali możliwości uzyskania karty pobytu. Uniemożliwia to ubieganie się przez nich o świadczenie 500+, a tym samym zabezpieczenie niezbędnych potrzeb ich dzieci.
  • Umożliwienie korzystania z usług hotelarskich osobom, które nie posiadają stałego miejsca pobytu w Polsce. Pozwoli to ograniczyć ryzyko czasowej bezdomności w stosunku do pewnej grupy osób wrażliwych, a nadto zwiększy możliwości zarobkowe oraz możliwości utrzymania miejsc pracy przez przedsiębiorców świadczących usługi hotelarskie.

Z pełną treścią naszego pisma można zapoznać się tutaj.

Udostępnij