zakaz_wjazduW sierpniu br. Stowarzyszenie skierowało do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców oficjalne wystąpienie z wezwaniem do niezwłocznego odstąpienia od podtrzymywanej przez ten organ linii orzeczniczej, w ramach której w decyzjach negatywnych kończących postępowanie uchodźcze Szef orzekał o zakazie ponownego wjazdu wnioskodawców na terytorium RP oraz innych państw obszaru Schengen.

Podkreślaliśmy wówczas, że brak jest – w naszym przekonaniu – podstaw prawnych do stosowania tego rodzaju środka wobec osób, którym odmówiono udzielenia ochrony międzynarodowej w Polsce. Powoływaliśmy się przy tym, m.in. ustrojową zasadę, że kompetencji organów publicznych nie wolno domniemywać oraz na krytyczne stanowisko Rady do Spraw Uchodźców wobec przyjętej przez Szefa UdSC linii orzeczniczej.

Dnia 3 października 2013 r. otrzymaliśmy odpowiedź Szefa UdSC, zgodnie z którą – po przeanalizowaniu argumentów podniesionych przez Stowarzyszenie w wystąpieniu skierowanym do tego organu oraz po ponownym zbadaniu orzecznictwa Rady do Spraw Uchodźców – postanowił on odstąpić od orzekania w decyzjach uchodźczych o zakazie ponownego wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen.

zdjęcie: Rafamiga / GFDL / CC-BY-SA-3.0-2.5-2.0-1.0 via Wikimedia Commons

Udostępnij