Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w wyroku z 25 maja 2015 r., sygn. akt II SA/Wa 2266/14, stwierdził wydanie uchwały w przedmiocie odmowy zakwalifikowania wniosków o najem lokali sześcioosobowej rodzinie cudzoziemców z naruszeniem prawa.

Sześcioosobowa rodzina czeczeńska uzyskała w Polsce zgodę na pobyt tolerowany lub ochronę uzupełniająca. Ze względu na swoją trudną sytuację mieszkaniową oraz zdrowotną ubiegała się ona o uzyskanie lokalu komunalnego z zasobów mieszkaniowych m.st. Warszawy. Jeden z członków rodziny posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na stale. Ma on problemy z poruszaniem się. Zarząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy odmówił wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony z rodziną oraz o orzekł o jej niezakwalifikowaniu i nieumieszczeniu na liście osób oczekujących na najem lokalu z mieszkaniowych zasobów miasta stołecznego Warszawy. Uchwała ta została zaskarżona do sądu.

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej przyłączyło się jako organizacja społeczna do postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie. W wyroku sąd orzekł, że żaden przepis Uchwały Rady m.st. Warszawy z 9 lipca 2009 r. nie wyłącza z grona osób ubiegających się o najem lokalu z zasobu mieszkaniowego m. st. Warszawy, osób legitymujących się prywatną umową najmu lokalu mieszkalnego. Zarząd dzielnicy jest tym samym zobligowany do zbadania faktycznych potrzeb mieszkaniowych rodziny w kontekście jej dotychczasowych warunków mieszkaniowych, stanu zdrowia członków rodziny i wynikających z niego potrzeb lokalowych, a także jej sytuacji majątkowej. Wojewódzki Sąd Administracyjny – podzielając argumenty SIP – uznał, że zaskarżona uchwała w sposób istotny narusza prawo. W ocenie sądu mieliśmy do czynienia w tej sprawie z ewidentnym naruszeniem zasad rzetelnego i wnikliwego zbadania całokształtu sprawy.

Udostępnij