Skarżymy Polskę przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka za nieludzkie i poniżające warunki panujące w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców oraz bezprawne zbiorowe wywózki uchodźców na polsko-białoruskiej granicy.

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej wniosło skargi do Trybunału w imieniu dwójki uchodźców z Afganistanu. W sierpniu 2021 r. pomimo składanych ustnie wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej (status uchodźcy) zostali w środku nocy bezprawnie wywiezieni do ścisłego rezerwatu Puszczy Białowieskiej. Spędzili tam noc bez odpowiedniej odzieży, jedzenia, wody pitnej, schronienia i opieki medycznej.

Mężczyźni zostali ostatecznie wpuszczeni do Polski. Umieszczono ich w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców. Przebywali w Centrum Rejestracji Cudzoziemców w Dubiczach Cerkiewnych, w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Kętrzynie oraz Tymczasowym Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Wędrzynie.

Zdecydowaliśmy się na złożenie skargi, bo warunki panujące w ośrodkach, w których umieszczani są uchodźcy są poniżające i nieludzkie.

mówi członkini zarządu Stowarzyszenia, adw. Małgorzata Jaźwińska prowadząca sprawę.

Uchodźcy mają zapewnioną mniejszą przestrzeń osobistą niż więźniowie. W ośrodkach nierzadko panuje brud, a warunki sanitarne są złe. Dostęp do pomocy lekarza bądź psychologa jest często czysto iluzoryczny. Uchodźcy w ogóle nie powinni być zamykani w takich miejscach.

Na złe warunki panujące w ośrodkach strzeżonych, w szczególności w Tymczasowym Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Wędrzynie wskazywał także Rzecznik Praw Obywatelskich. Rzecznik wskazywał także na szereg zastrzeżeń dotyczących warunków w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Kętrzynie.

W złożonej skardze zarzuciliśmy naruszenie przez Polskę:

  1. zakazu zbiorowego wydalania,
  2. zakazu nieludzkiego lub poniżającego traktowania oraz prawa do życia w związku z wywiezieniem uchodźców w środku nocy do ścisłego rezerwatu Puszczy Białowieskiej, gdzie nie mieli zapewnionej możliwości realizacji podstawowych potrzeb (schronienie, pomoc medyczna, dostęp do wody pitnej i jedzenia),
  3. obowiązku zapewnienia skutecznego środka odwoławczego, bo Polska nie przewiduje ścieżki prawnej do zaskarżenia nielegalnego push-backu,
  4. zakazu arbitralnej detencji oraz zakazu nieludzkiego lub poniżającego traktowania, bo warunki panujące w ośrodkach strzeżonych są nieodpowiednie dla uchodźców.

Czekamy na zakomunikowanie sprawy w Europejskim Trybunale Praw Człowieka.

Udostępnij