Dnia 11 października 2021 r wraz z innymi organizacjami pozarządowymi z Polski, Litwy i Łotwy wystosowaliśmy list do Przewodniczącej KE Ursuli von der Leyen oraz Komisarz KE Ylvy Johansson, odpowiedzialnej za sprawy wewnętrzne UE, wzywający do podjęcia niezwłocznych działań w reakcji na stosowanie nielegalnych push-backów na granicach krajów UE z Białorusią. 

W odpowiedzi Komisarz wskazała na instrumentalizację osób poszukujących azylu przez reżim Łukaszenki do realizacji własnych celów i wywarcia presji na kraje UE oraz podjęte do tej pory środki w celu rozwiązania zaistniałego kryzysu. Było to przede wszystkim zapewnienie wsparcia za pośrednictwem agencji UE (Frontex, EASO, Europol), podjęcie działań dyplomatycznych i nawiązanie współpracy z krajami pochodzenia oraz tranzytu osób znajdujących się na granicy z Białorusią, organizacja regularnych spotkań z udziałem wszystkich właściwych służb i agencji UE oraz przedstawicielami państw członkowskich graniczących z Białorusią, a także wielokrotne apele do wszystkich państw członkowskich o poszanowanie nadrzędności prawa unijnego i podstawowych wartości europejskich, takich jak godność ludzka, wolność, demokracja, równość, praworządność oraz prawa człowieka. Zwróciła również uwagę na przyjęty Odnowiony unijny plan działania na rzecz zwalczania przemytu migrantów na lata 2021–2025, w którym zostały zaproponowane rozwiązania zwalczające taką instrumentalizację osób poszukujących azylu.

Komisarz podkreśliła, że jest świadoma nowego ustawodawstwa podejmowanego przez państwa członkowskie w odpowiedzi na sytuację na granicach z Białorusią oraz wskazała na kompetencje KE do wszczynania postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom traktatowym przez państwa członkowskie i swobodę decyzyjną KE w tym zakresie.  

Odniosła się również do prowadzonych w UE prac nad nowym prawem dotyczącym migracji i azylu w ramach Nowego paktu o migracji i azylu zaprezentowanego w dniu 23 września 2020 r. Powołała się w szczególności na plan przyjęcia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady wprowadzającego kontrolę przesiewową obywateli państw trzecich na granicach zewnętrznych oraz zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 i (UE) 2019/817 („Screening Regulation”), który ma zobowiązywać państwa członkowskie do ustanowienia niezależnego mechanizmu monitorowania,  przez niezależnych obserwatorów, codziennych praktyk służb na granicach zewnętrznych UE.

Komisarz zapewniła o gotowości UE do zapewnienia pełnego wsparcia dla państw członkowskich w zarządzeniu sytuacją wywołaną przez reżim białoruski oraz podziękowała organizacjom podpisanym pod wystosowanym listem za zaangażowanie na rzecz realizacji wspólnych wartości europejskich. 

Udostępnij