173295_8002Stowarzyszenie przygotowało swoje uwagi do projektu Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na lata 2015-2017 – dokumentu, który stanowi podstawę realizacji zadań państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.

Plan Działań został przez SIP przeanalizowany pod kątem uczestnictwa cudzoziemców w polskim rynku pracy.

W swoich uwagach zwracamy uwagę głównie na konieczność efektywnego wdrożenia dyrektyw dotyczących zatrudnienia i ochrony praw pracowniczych (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego oraz dyrektywa PE i Rady 2014/66/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa), biorąc pod uwagę, że celem nie jest wdrożenie dyrektyw dla samego ich wdrożenia, a zapewnienie ich efektywnego funkcjonowania, które jednocześnie będzie odpowiadało polskiej specyfice i potrzebom polskiego rynku pracy.

Podkreślamy konieczność przystąpienia przez Polskę do Międzynarodowej Konwencji ONZ dotyczącej ochrony praw migrujących pracowników i członków ich rodzin. Sugerujemy podjęcie działań w zakresie przyciągania do Polski pracowników wysoko wykwalifikowanych poprzez stosowanie dla tej grupy osób ułatwień w dostępie do rynku pracy oraz dążenie do upraszczania procedur zatrudnienia (w tym np. rezygnacja z testu rynku pracy).

Ponadto wskazujemy na zasadność włączenia do działań państwa związanych z aktywizacją zawodową cudzoziemców będących w procedurze o nadanie statusu uchodźcy, a nie tylko osoby, które taki status już uzyskały.

Zapraszamy do zapoznania się ze wszystkimi naszymi uwagami do Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia.

zdjęcie: cruxbrasil / freeimages.com

Udostępnij