W projekcie ustawy o cudzoziemcach nie wprowadzono takich instrumentów, które chroniłyby dzieci cudzoziemców przed umieszczeniem w ośrodkach zamkniętych o więziennych warunkach pobytu – alarmują Amnesty International, Helsińska Fundacja Praw Człowieka oraz Stowarzyszenie Interwencji Prawnej.

Organizacje pozarządowe, działając w koalicji, od kilku miesięcy prowadzą działania na rzecz wprowadzenia zakazu detencji dzieci cudzoziemców. W ocenie koalicji w przesłanym do konsultacji społecznych projekcie ustawy o cudzoziemcach powinien zostać wpisany całkowity zakaz umieszczania dzieci migrantów w ośrodkach detencyjnych przy jednoczesnym wprowadzeniu alternatywnych środków kontroli pobytu ich oraz ich rodziców na terytorium Polski.

Zaproponowane w projekcie graniczne kryterium wieku, tj. 13 lat, w oparciu o które dziecko, przebywające w Polsce bez uregulowanego prawem statusu i bez opieki swoich rodziców, może zostać umieszczone w ośrodku strzeżonym, stoi w sprzeczności z prawem międzynarodowym, m.in. z Konwencją o prawach dziecka. „Każde dziecko niezależnie od statusu prawnego powinno być otoczone szczególną opieką, a umieszczenie w detencji dzieci ma negatywny wpływ na ich rozwój psychofizyczny. Umieszczanie w detencji nie leży w najlepszym interesie żadnego dziecka. Ośrodki strzeżone to nie jest
miejsce dla małoletnich.” – mówi Maciej Fagasiński z Amnesty International.

Do polskiego prawa powinno wprowadzić się zakaz umieszczania w detencji osób poniżej 18 roku życia, bez względu na to, czy przebywają z rodzicami, czy też bez opiekuna prawnego.” – postuluje Jacek Białas z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Koalicja organizacji opowiada się za wprowadzeniem alternatywnych wobec detencji metod kontroli pobytu cudzoziemców w Polsce.

Jednym z najważniejszych zastrzeżeń Koalicji jest brak dostępu do edukacji dzieci przebywających w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców. „Dzieci przebywające w takich ośrodkach nie uczęszczają na lekcje w szkole, tylko na zajęcia edukacyjne o ograniczonym zakresie prowadzone na terenie ośrodka. Zaproponowane w projekcie nowej ustawy zmiany nie zmienią tej sytuacji.” – ocenia Aleksandra Chrzanowska ze Stowarzyszenia Interwencji Prawnej.

Zdaniem organizacji pozarządowych w projekcie ustawy o cudzoziemcach nie wprowadza się znaczących zmian, które przyczyniłyby się do poprawny sytuacji małoletnich cudzoziemców w Polsce. Jednocześnie zaproponowane rozwiązania mogą naruszać międzynarodowe zobowiązania Polski względem ochrony praw dzieci, w szczególności ochronę najlepiej pojętego interesu dziecka.

****

Więcej informacji na temat detencji dzieci cudzoziemskich i projektu ustawy o cudzoziemcach:

– Jacek Białas, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, nr tel. 606 185 575
– Maciej Fagasiński, Amnesty International, nr tel. 504 410 103
– Aleksandra Chrzanowska, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, nr tel. 603 472 248

komunikat prasowy

Udostępnij