16 maja br. weszła w życie kolejna tzw. Tarcza antykryzysowa (3.0). Poniżej opisujemy zmiany wynikające z nowego prawa, które wpływają na funkcjonowanie cudzoziemców w Polsce.

▶️ Od dnia 24 maja zaczynają biec terminy administracyjne.

✔️ Jeżeli w trakcie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii odmówiono Ci udzielenia zezwolenia pobytowego (np. zezwolenia na pobyt czasowy lub udzielenia ochrony międzynarodowej) lub odmówiono Ci wszczęcia postępowania o pobyt, od 24 maja zaczyna biec termin na złożenie odwołania od decyzji.

✔️ Jeżeli decyzję odmowną otrzymałeś tuż przed wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego zawieszone terminy odwieszają się i kontynuują bieg od 24 maja 2020 r.

❌ Jeżeli nie masz pewności, kiedy mija termin na złożenie przez Ciebie odwołania, skontaktuj się z nami

▶️Termin ważności kart pobytu członka rodziny obywatela UE, dokumentów potwierdzających prawo stałego pobytu i kart stałego pobytu członka rodziny obywatela UE, który upłynął w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii przedłuża się do 30. dnia od dnia odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

▶️ Udogodnienia przy pracy sezonowej.

Możliwość podjęcia pracy sezonowej bez posiadania zezwolenia na pracę sezonową w następujących przypadkach:

✔️cudzoziemiec posiadał zezwolenie na pracę, o którym mowa w art. 88 ust. 1 lub ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (typ A i B) , ważne po dniu 13 marca 2020 r.

✔️cudzoziemiec posiadał oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy (zarejestrowane), w którym przynajmniej jeden dzień okresu pracy przypada po dniu 13 marca 2020 r.

▶️ Przedłużenie terminu pomocy socjalnej i medycznej dla osób, którym zakończyły się procedury o udzielenie ochrony międzynarodowej do 30 dni od dnia odwołania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego.

▶️ W zakresie legalnej pracy cudzoziemców potwierdza się legalną kontynuację pracy w sytuacji zmiany warunków jej wykonywania, które zostały określone w zezwoleniu jednolitym, zezwoleniu na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (tzw. “blue card”), zezwoleniu na pracę, zezwoleniu na pracę sezonową oraz oświadczeniu.

Dotyczy to sytuacji, gdy zmianie ulegają warunki w związku z wprowadzeniem przez pracodawcę rozwiązań z tarczy antykryzysowej.

▶️ Pomoc dla cudzoziemca posiadającego status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą – składanie wniosków za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

✔️ Złożenie wniosku o pomoc w ramach Indywidualnego Programu Integracyjnego może odbyć się za pomocą poczty elektronicznej.

▶️ Pomoc żywnościowa dla legalnie przebywających w Polsce cudzoziemców, którzy zostali poddani kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.

Pomoc mogą otrzymywać osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

– 1 402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
– 1 056 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy zgłosić się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ośrodka pomocy społecznej (OPS) lub do organizacji partnerskiej wydającej żywność w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.

Ponadto utrzymane zostają ograniczenia dotyczące wjazdu cudzoziemców do Polski.

▶️ Zobacz nasze FAQ (najczęściej zadawane pytania z odpowiedziami), aby zobaczyć co nowe przepisy  oznaczają w praktyce.

Udostępnij