Tarcza 3.0/ Антикризисный щит 3.0/ Anti-crisis shield 3.0

16 maja br. weszła w życie kolejna tzw. Tarcza antykryzysowa (3.0). Poniżej opisujemy zmiany wynikające z nowego prawa, które wpływają na funkcjonowanie cudzoziemców w Polsce.

▶️ Od dnia 24 maja zaczynają biec terminy administracyjne.

✔️ Jeżeli w trakcie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii odmówiono Ci udzielenia zezwolenia pobytowego (np. zezwolenia na pobyt czasowy lub udzielenia ochrony międzynarodowej) lub odmówiono Ci wszczęcia postępowania o pobyt, od 24 maja zaczyna biec termin na złożenie odwołania od decyzji.

✔️ Jeżeli decyzję odmowną otrzymałeś tuż przed wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego zawieszone terminy odwieszają się i kontynuują bieg od 24 maja 2020 r.

Jeżeli nie masz pewności, kiedy mija termin na złożenie przez Ciebie odwołania, skontaktuj się z nami

▶️Termin ważności kart pobytu członka rodziny obywatela UE, dokumentów potwierdzających prawo stałego pobytu i kart stałego pobytu członka rodziny obywatela UE, który upłynął w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii przedłuża się do 30. dnia od dnia odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

▶️ Udogodnienia przy pracy sezonowej.

Możliwość podjęcia pracy sezonowej bez posiadania zezwolenia na pracę sezonową w następujących przypadkach:

✔️cudzoziemiec posiadał zezwolenie na pracę, o którym mowa w art. 88 ust. 1 lub ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (typ A i B) , ważne po dniu 13 marca 2020 r.

✔️cudzoziemiec posiadał oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy (zarejestrowane), w którym przynajmniej jeden dzień okresu pracy przypada po dniu 13 marca 2020 r.

▶️ Przedłużenie terminu pomocy socjalnej i medycznej dla osób, którym zakończyły się procedury o udzielenie ochrony międzynarodowej do 30 dni od dnia odwołania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego.

▶️ W zakresie legalnej pracy cudzoziemców potwierdza się legalną kontynuację pracy w sytuacji zmiany warunków jej wykonywania, które zostały określone w zezwoleniu jednolitym, zezwoleniu na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (tzw. “blue card”), zezwoleniu na pracę, zezwoleniu na pracę sezonową oraz oświadczeniu.

Dotyczy to sytuacji, gdy zmianie ulegają warunki w związku z wprowadzeniem przez pracodawcę rozwiązań z tarczy antykryzysowej.

▶️ Pomoc dla cudzoziemca posiadającego status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą – składanie wniosków za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

✔️ Złożenie wniosku o pomoc w ramach Indywidualnego Programu Integracyjnego może odbyć się za pomocą poczty elektronicznej.

▶️ Pomoc żywnościowa dla legalnie przebywających w Polsce cudzoziemców, którzy zostali poddani kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.

Pomoc mogą otrzymywać osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

– 1 402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
– 1 056 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy zgłosić się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ośrodka pomocy społecznej (OPS) lub do organizacji partnerskiej wydającej żywność w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.

Ponadto utrzymane zostają ograniczenia dotyczące wjazdu cudzoziemców do Polski.

▶️ Zobacz nasze FAQ (najcześciej zadawane pytania z odpowiedziami), aby zobaczyć co nowe przepisy  oznaczają w praktyce.

 

Антикризисный щит 3.0 – что нового для иностранцев?

16 мая текущего года вступил в силу очередной антикризисный закон, так называемый Антикризисный щит (3.0). Ниже представлены основные нововведения закона, которые влияют на функционирование иностранцев в Польше.

▶️ С 24 мая начинается исчисление сроков осуществления административных процедур.

✔️ Если во время состояния эпидемической опасности или эпидемии Вам отказано в предоставлении разрешения на пребывание (например разрешения на временное пребывание или в международной защите), то с 24 марта начинается срок на подачу апелляции.

✔️ Если вы получили отказ перед введением состояния эпидемической опасности, то замороженные сроки размораживаются, а исчисление сроков начинается с 24 марта 2020г.

❌ Если Вы не уверены когда заканчивается Ваш срок на подачу апелляции, свяжитесь с нами

▶️Срок действия карт пребывания членов семьи гражданина ЕС, документов подтверждающих право на постоянное пребывание и карт постоянного пребывания члена семьи ЕС, который закончился во время состояния эпидемической опасности или эпидемии, продлен на 30 дней от оповещения об окончании состояния, которое было последним.

▶️ Упрощения для сезонных работ.

Возможность трудоустройства на сезонные работы без необходимости разрешения на работу возможна следующих случаях:

✔️у иностранца имелось разрешение на работу, согласно ст. 88 п. 1 либо ст. 2 Закона о содействии занятости и учреждениях рынка труда (тип A или Б), срок действия которых истекает после 13 марта 2020 г.

✔️у иностранца было заявление о намерении трудоустройства (зарегистрированное), согласно которому хотя бы один рабочий день приходится после 13 марта 2020 г.

▶️ Продление сроков социальной и медицинской помощи для лиц, чья процедура получения международной защиты уже закончилась – на 30 дней после оповещения об окончания эпидемии или эпидемической опасности.

▶️ Что касается легальности трудоустройства: подтверждено, что можно легально продолжать работать при изменении рабочих условий, о которых говорится в едином разрешении на трудоустройство, временном разрешении на трудоустройство по профессии, требующей высоких квалификаций («blue card», так называемая голубая карта), разрешении на трудоустройство, разрешении на сезонные работы либо заявлении о намерении трудоустройства.

Это относится к ситуации, когда были изменены рабочие условия в связи с введением работодателем антикризисных решений.

▶️ Помощь для иностранцев со статусом беженца или дополнительной защитой – подача заявлений электронным путём.

✔️ Подачу заявления на получение помощи в рамках Индивидуальной интеграционной программы можно осуществить по электронной почте.

▶️ Продовольственная помощь для иностранцев, легально находящихся в Польше, которые пребывают на обязательном карантине или изоляции в домашних условиях.

Помощь могут получить лица, которые находятся в тяжёлой жизненной ситуации, и их доход не превышает:

– 1 402 злотых для одиночного (состоящего из одного человека) домохозяйства,
– 1 056 злотых на человека в семье.

Для получения продовольственной помощи необходимо обратиться в центр социального обеспечения (пол. OPS) по месту жительства или в партнёрскую организацию, обеспечивающую продовольственную помощь, и пройти квалификацию на получение продуктов.

Без изменений остаётся ограничение на въезд иностранцев в Польшу.

▶️ Смотрите наши ЧаВо (частые вопросы), чтобы узнать, что новые законы означают на практике.

 

 

On 16th of May this year another so-called Anti-crisis Shield (3.0) came into force. Below are described the changes related to new regulations which apply to migrants who stay in Poland.

❖From the  24th of May deadlines for administrative proceedings are continued.
➢ If you have been refused a residence permit (e.g. temporary residence permit or international protection) during an epidemic threat or epidemic status, or you have been denied the initiation of a residence procedure, the deadline for filing an appeal against the decision starts running from 24th of May.
➢ If yo

u received a negative decision just before epidemic threat the suspended deadlines are continued from 24th of May.
➢ Contact us if you’re not sure the deadline for filing an appeal.
❖ The expiration date of residence cards of an EU citizen’s family member or documents confirming the right of permanent residence and permanent residence cards of an EU citizen’s family member which has expired during the state of epidemic threat or epidemic status is extended by 30 days counted since last day of: the state of epidemic threat or epidemic status – depends which was announced as last.
❖ Conveniences for seasonal workers
There is a possibility of undertaking seasonal work without a seasonal work permit in the following cases:
➢ a foreigner had a work permit according to art. 88 par. 1 or par. 2 of the Act on employment promotion and labour market institutions (type A and B), valid after 13th of March 2020

a foreigner had a declaration of employment assignment (registered), in which at least one day of the work period falls after 13th of March 2020.
❖ Extension for the period of social and medical assistance for persons who have completed procedures for granting international protection by 30 days counted since the last day of the state of epidemic threat or epidemic status.
❖ Considering the legal work of foreigners, the legal continuation of work is confirmed when the conditions for its performance changed as specified in the uniform permit or temporary residence permit for the purpose of performing work in a profession requiring high qualifications (so-called “blue card”), work permit, seasonal work permit and declaration.
This applies when conditions change due to employer’s implementation of solutions from the Anti-crisis Shield.
❖ Ass

istance for a foreigner with refugee status or subsidiary protection – submitting applications by means of electronic communication.
❖ Submission of the application for assistance under the Individual Integration Program can be done via e-mail.
❖ Food aid for legally residing foreigners in Poland who have been quarantined or isolated at home.
➢ Food aid can be directed to persons with a difficult situation and with an income not exceeding limits:
▪ 1 402 PLN in case of single-person household
▪ 1 056 PLN in case of family member
In or

der to receive food aid one shall apply to appropriate social welfare center (OPS) or the partner organization providing food so as to be qualified for food collection.
Moreover, the restrictions on the entry of foreigners into Poland are maintained.
❖ See our FAQs (Frequently Asked Questions with Answers) to see what the new regulations mean in practice.

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat