W dniu 13 maja 2016 r. decyzją o sygn.. RdU-267-2/S/14  Rada do Spraw Uchodźców nadała status pochodzącej z Krymu rodzinie, uznając, że wielodzietność rodziny stanowi dostateczną przesłankę do uznania, że ze względu na osobiste uwarunkowania nie mogą zamieszkać w innej części Ukrainy niż Krym.

W trakcie procedury o udzielenie międzynarodowej ochrony rodzina pochodząca z Krymu powoływała się na obawę przed prześladowaniem w kraju pochodzenia ze względu na wyznawaną religię i posiadane poglądy polityczne. Poinformowała również organy, że są rodziną wielodzietną obawiają się rozdzielenia na terytorium kraju pochodzenia oraz braku możliwości znalezienia adekwatnego do ich potrzeb miejsca zamieszkania.

W dniu 19 listopada 2014 r. Rada ds. Uchodźców odmówiła wnioskodawcą udzielenia w Polsce międzynarodowej ochrony argumentując, że rodzina może bezpiecznie zamieszkać na terytorium Ukrainy, które jest kontrolowane przez rząd w Kijowie oraz otrzyma tam wszelką niezbędną pomoc socjalną.

Z pomocą Stowarzyszenia Interwencji Prawnej rodzina zaskarżyła decyzję Rady ds. Uchodźców do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który w dniu 24 września 2015 r. wyrokiem o sygn. IV SA/Wa 688/15 uchylił decyzję Rady.

Decyzją z dnia 13 maja 2016 r.  Rada ds. Uchodźców uchyliła swoją poprzednią decyzję (uchyloną wcześniej przez WSA w Warszawie) i nadała rodzinie status uchodźcy uznając, że w powyższej sprawie ziściły się przesłanki do uznania, że wnioskodawcy nie mają możliwości dokonania wewnętrznej relokacji na terenie Ukrainy z powodu swoich osobistych uwarunkowań.

W uzasadnieniu do decyzji wyjaśniono, że nie ulega wątpliwości, iż wnioskodawcy są zagrożeni prześladowaniem na obszarze Krymu oraz, że mają możliwość bezpiecznego i legalnego przemieszczenia się na terytorium Ukrainy kontrolowane przez rząd w Kijowie.

Podkreślono jednakże, że „Analiza dostępnych opracowań na temat sytuacji na Ukrainie przywodzi do wniosku, iż władze państwowe nie są w stanie zapewnić rodzinom wielodzietnym warunków umożliwiających choćby względnie normalnego życia (…) W konsekwencji sprawę należy rozpatrzyć z uwzględnieniem zagrożenia istniejącego dla Wnioskodawcy na Krymie, a to jest równoznaczne z uzasadnioną obawą przed prześladowaniem, jaką może żywić osoba o jawnie proukraińskich poglądach”.

Należy podkreślić, że w dniach 10.11.2016 r. (decyzja o sygn. DPU-420-564/SU/2014) oraz 5.12.2016 r. (decyzja o sygn. DPU-420-161/SU/2015) Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców nadał status uchodźcy w identycznym stanie faktycznym dwóm innym rodzinom pochodzącym z Krymu.

Udostępnij