Decyzje: Krymczanie z wielodzietnej rodziny lub w ciężkim stanie zdrowia bez realnej możliwości wewnętrznej relokacji

Władze ukraińskie nie są w stanie zapewnić rodzinom wielodzietnym warunków umożliwiających choćby względnie normalnego życia. W takiej sytuacji nie istnieje faktyczna możliwość wewnętrznej relokacji.

Status uchodźcy dla osób z Krymu w związku z brakiem możliwości dokonania wewnętrznej relokacji ze względu na osobiste uwarunkowania wnioskodawcy

W dniu 13 maja 2016 r. decyzją o sygn.. RdU-267-2/S/14 Rada do Spraw Uchodźców nadała status pochodzącej z Krymu rodzinie, uznając, że wielodzietność rodziny stanowi dostateczną przesłankę do uznania, że ze względu na osobiste uwarunkowania nie mogą zamieszkać w innej części Ukrainy niż Krym.