Stowarzyszenie Interwencji Prawnej złożyło kolejną już skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na bezprawną detencję rodziny z małoletnim dzieckiem. 

Sprawa dotyczy małżeństwa z niespełna 3-letnim dzieckiem, którzy spędzili w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców prawie 6 miesięcy. Pomimo wielokrotnego powoływania się na złą kondycję psychiczną matki i jej depresyjną reakcję na zaistniałą sytuację, potwierdzoną opinią psychologiczną, organy administracyjne oraz sądy decydowały o umieszczeniu i przedłużeniu pobytu rodziny w strzeżonym ośrodku. Na żadnym etapie nie były również uwzględniane wielokrotnie powoływane argumenty o obowiązku uwzględnienia najlepszego interesu małoletniego dziecka oraz zbadania wpływu detencji na prawidłowość jego dalszego rozwoju psychofizycznego. W tym przypadku dziecko mierzyło się m.in. z nadmiernym lękiem i wycofaniem oraz zaburzeniem snu i problemami żołądkowymi. Było jednocześnie stale narażone na stres związany z pobytem w placówce o charakterze penitencjarnym, stałym nadzorem służb mundurowych oraz hukami i wystrzałami powodowanymi szkoleniami funkcjonariuszy Straży Granicznej. Nie została również w wystarczającym stopniu rozważona możliwość zastosowania środków alternatywnych dla detencji.

Zarówno matka jak i dziecko nie byli objęci stałą opieką psychologiczną, a Stowarzyszeniu odmówiono możliwości zorganizowania dla rodziny dodatkowej konsultacji psychologicznej z niezależnym psychologiem. 

Warunki pobytu rodziny w strzeżonym ośrodku były dla rodziny bardzo trudne, w tym ze względu na więzienny charakter placówki, nadmiernie ograniczony metraż pokoju, niewystarczające porcje jedzenia, ograniczoną możliwość spędzania czasu na świeżym powietrzu czy brak dostatecznej ochrony przed letnimi upałami. 

W sprawie doszło również do licznych naruszeń w zakresie praw proceduralnych, przede wszystkim ze względu na brak realizacji prawa do obrony oraz przewlekłość prowadzonych postępowań. 

W skardze zarzuciliśmy Polsce dokonanie licznych naruszeń Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, to jest:

  • art. 3 (naruszenie zakazu nieludzkiego i niehumanitarnego traktowania),
  • art. 5 ust. 1 lit. f (bezprawność i bezpodstawność detencji),
  • art. 5 ust. 4 (brak realizacji prawa do sądu),
  • art. 8 (naruszenie prawa do życia prywatnego i rodzinnego).

Na tym etapie czekamy na zakomunikowanie sprawy w Europejskim Trybunale Praw Człowieka.

Rodzinę przed Trybunałem reprezentuje adw. Małgorzata Jaźwińska. W trakcie pobytu w ośrodku strzeżonym rodzina otrzymywała pomoc prawną od prawniczki SIP Kornelii Trubiłowicz. 

Zdjęcie: Mitchel Lensink | Unsplash

Udostępnij