W październiku 2022 r. SIP dołączył do innych organizacji pozarządowych tworzących Forum Konsultacyjne Agencji UE ds. Azylu (European Union Agency for Asylum). 

Agencja UE ds. Azylu jest nową agencją unijną, która w 2022 r. zastąpiła Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (European Asylum Support Office). Agencja ta zapewnia państwom członkowskim wsparcie operacyjne i techniczne w dziedzinie azylu, a także prowadzi szkolenia dla organów azylowych państw członkowskich. Od końca 2023 r. rozpocznie ona też monitoring wdrażania unijnego prawa azylowego w państwach członkowskich, w tym w Polsce. 

Forum Konsultacyjne zostało utworzone by zapewnić stały kontakt Agencji UE ds. Azylu z krajowymi i europejskimi organizacjami pozarządowymi. Członkowie Forum mają możliwość konsultowania działań Agencji, w tym przygotowanych przez nią kluczowych dokumentów.  

W ramach Forum Konsultacyjnego, SIP będzie także uczestniczyć w pracach grupy tematycznej skupiającej się osobach szczególnie wrażliwych ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w UE.

Udostępnij