ETPC po raz kolejny zdecydował się zakomunikować sprawę detencji rodziny z dzieckiem przeciwko Polsce. W Polsce istnieje systemowy problem z nadużyciami detencji wobec cudzoziemców.

Europejski Trybunał Praw Człowieka zakomunikował kolejną sprawę przeciwko Polsce – M.S.T. i inni przeciwko Polsce, skarga nr 40464/22 – dotyczącą małżeństwa z trzyletnim dzieckiem, którzy spędzili w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Kętrzynie prawie 6 miesięcy.

O złożonej skardze pisaliśmy już wcześniej.

Skarżący zarzucają Polsce, że ich detencja jest niezgodna z prawem krajowym oraz Europejską Konwencją Praw Człowieka. Przede wszystkim, ze względu na ciężki stan zdrowia psychicznego matki i dziecka, nie powinni oni nigdy zostać umieszczeni w strzeżonym ośrodku. Ponadto, tak długa detencja doprowadziła do pogorszenia ich stanu zdrowia, w szczególności dziecka, u którego zaczęły rozwijać się reakcje lękowe i problemy żołądkowe. Trudność pobytu w strzeżonym ośrodku potęgował brak odpowiedniej opieki psychologicznej nad rodziną, w tym odmowa konsultacji z niezależnym zewnętrznym psychologiem oraz brak psychologa dziecięcego w ośrodku.

Rodzina skarżyła się również na złe warunki pobytu w ośrodku strzeżonym, w tym metraż pokoju niższy niż 4m2 na osobę, brak ochrony przed letnimi upałami, ograniczenie możliwości przebywania na świeżym powietrzu, kontrola osobista przy przyjęciu ośrodka naruszająca godność Skarżących czy brak zapewnienia jakiekolwiek prywatności umożliwiającej prowadzenie życia prywatnego i rodzinnego.

Podnoszone zarzuty dotyczyły również naruszeń proceduralnych, w szczególności braku doręczania skarżącym wniosków komendanta Straży Granicznej o umieszczenie i przedłużenie ich pobytu w ośrodku strzeżonym, brak tłumaczenia dokumentów na język dla nich zrozumiały, brak uwzględniania wniosków dowodowych istotnych w sprawie, a nadto brak dokładnego zbadania możliwości zastosowania środków alternatywnych wobec detencji oraz brak wzięcia pod uwagę najlepszego interesu małoletniego dziecka przy wydawanych wyrokach.

Europejski Trybunał Praw Człowieka zakomunikował sprawę M.S.T. i in. p-ko Polsce rządowi polskiemu oraz zadał pytania o to, czy detencja rodziny była uzasadniona odpowiednim celem określonym w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, czy skarżący mieli możliwość skutecznego kwestionowania postanowień sądowych o ich detencji, a także czy doszło do naruszenia zakazu tortur, innego nieludzkiego lub poniżającego traktowania oraz prawa do życia prywatnego i rodzinnego.

Rodzina reprezentowana jest przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka przez adw. Małgorzatę Jaźwińską współpracującą z naszym stowarzyszeniem.

Udostępnij