W związku z zaobserwowaną przez nas praktyką urzędów konsularnych oraz deklaracjami Ministerstwa Spraw Zagranicznych odnośnie ograniczenia wydawania wiz wyłącznie do określonej grupy obywateli(-ek) Rosji, zwróciliśmy się w liście do Ministra Spraw Zagranicznych o niezwłoczną zmianę tej praktyki.

Z obecnych działań urzędów konsularnych wynika, że wizy wydawane są wyłącznie obywatelom i obywatelkom Rosji, którzy przekraczają granicę polsko-rosyjską w związku z: 

  • wykonywaną pracą, 
  • posiadaniem Kartę Polaka oraz 
  • będącym członkami rodzin obywateli(-ek) Polski lub innych krajów Unii Europejskiej.

Takie ograniczenie katalogu osób, którym wydawane są wizy może znacząco utrudnić bezpieczny przyjazd do Polski aktywistom, dysydentom czy innym osobom narażonym na prześladowanie w Rosji. 

Co więcej, wstrzymane zostało wydawanie wiz celem łączenia rodzin. Działania te naruszają wiążące Polskę przepisy prawa międzynarodowego i wspólnotowego, a także prowadzą do dyskryminacji i naruszenia prawa do poszanowania życia rodzinnego obywateli(-ek) Rosji. Odmowa wydania wizy, która ma na celu połączenie rodziny, nie może być spowodowana wyłącznie kwestią posiadania danego obywatelstwa. Europejski Trybunał Praw Człowieka wielokrotnie podkreślał w swoich orzeczeniach wagę jedności rodziny jako podstawowego prawa uchodźców. Zważywszy na nacisk, jaki polski rząd kładzie właśnie na ochronę rodziny mamy nadzieję, że nasza interwencja doprowadzi do niezwłocznej zmiany aktualnej praktyki organów i umożliwi uzyskanie wizy każdej osobie, która spełnia określone prawem międzynarodowym i unijnym kryteria.

Pełna treść listu dostępna jest poniżej:

Odpowiedź Ministerstwa Spraw Zagranicznych:

Udostępnij