r.pr. Magdalena Sadowska
r.pr. Magdalena Sadowska

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców oraz poprzedzającą ją decyzję Komendanta Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie w sprawie zobowiązania do powrotu i nakazał ponowne przeprowadzenie postępowania dowodowego celem zbadania, czy konieczność ochrony życia rodzinnego skarżącej oraz dobra jej dziecka nie uniemożliwia zobowiązania ich do powrotu (wyrok z 13 czerwca 2019 r., IV SA/Wa 775/19). Sąd orzekł, że organy nie mogą opierać się w toku postępowania wyłącznie na ustaleniach organów azylowych przeprowadzonych na potrzeby postępowania w sprawie o udzielenie ochrony międzynarodowej.

W niniejszej sprawie obywatelka Rosji powoływała się na obawę rozdzielenia jej z dzieckiem w przypadku powrotu do kraju pochodzenia. Wskazywała, że po rozwodzie z mężem otrzymuje groźby odebrania jej dziecka przez rodzinę męża. Powoływała się na czeczeński zwyczaj, zgodnie, z którym dziecko należy do rodziny ojca, a nie matki. Cudzoziemka wskazywała, że w przeszłości została rozdzielona przez byłego męża ze starszymi dziećmi. Mając na uwadze, że przedłożyła ona dokumenty medyczne i opracowania dotyczące sytuacji w kraju pochodzenia potwierdzają trudną sytuację rozwiedzionych czeczeńskich kobiet w zakresie sprawowania osobistej opieki i kontaktów z dziećmi, sąd uchylił decyzje obu instancji. WSA w Warszawie nakazał przeprowadzenie bardziej wnikliwego i zindywidualizowanego postępowania dowodowego. Podkreślił, że „ograniczenia prawa do życia rodzinnego muszą być konieczne (proporcjonalne). Zasada proporcjonalności wymaga rozważenia sytuacji osobistej i rodzinnej skarżącej, w tym między innymi ewentualnych przeszkód do sprawowania opieki rodzicielskiej (…) w kraju pochodzenia skarżącej, zwłaszcza w kontekście jej szczególnej sytuacji osobistej (…) i zgromadzonych w aktach sprawy obszernych informacji o kraju pochodzenia, które wskazują na szczególnie trudną sytuację samotnych matek.” Zdaniem WSA w Warszawie organ nie mógł zastąpić wnikliwej oceny tych okoliczności ogólnymi twierdzeniami dotyczącymi sytuacji w kraju pochodzenia cudzoziemki lub jej życia osobistego.

Co więcej, WSA w Warszawie zaznaczył, że dokumenty zgromadzone w postępowaniu w przedmiocie udzielenia ochrony międzynarodowej stanowią istotny element materiału dowodowego, jednakże ”nie zwalania to organów prowadzących postępowanie o zobowiązaniu do powrotu z obowiązku prowadzenia postępowania dowodowego w tej sprawie oraz samodzielnej i wnikliwej oceny zgromadzonego materiału dowodowego. Nie można pominąć, że postępowanie w sprawie zobowiązania do powrotu jest postępowaniem odrębnym w stosunku do postępowania o udzielenie ochrony międzynarodowej.”

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej zostało przyłączone do postępowania przed WSA w Warszawie.  Stowarzyszenie było reprezentowane przez r.pr. Magdalenę Sadowską.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o sytuacji samotnych kobiet w Czeczenii, możesz przeczytać o tym TUTAJ.

O tym jak w 2018 roku walczyliśmy z przemocą ze względu na płeć dowiesz się TUTAJ.

Udostępnij