Na stronie sejmu pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP, który w rażący sposób łamie polskie zobowiązania międzynarodowe, m.in. Konwencję Genewską oraz prawo migracyjne UE. Złożyliśmy, na ręce Przewodniczącego komisji sejmowej rozpatrującej projekt nasze uwagi do projektu. Możesz przeczytać je tutaj>>>

  • wydawanie „ZARZĄDZENIA O PRZEKROCZENIU GRANICY WBREW PRZEPISOM PRAWA” wobec osób zatrzymanych niezwłocznie po przekroczeniu granicy zewnętrznej Schenegen niezgodnie z przepisami prawa. Elementem „ZARZĄDZENIA” jest obowiązek powrotu cudzoziemca z terytorium RP oraz zakaz ponownego wjazdu do Polski oraz innych państw obszaru Schengen,

W opinii Stowarzyszenia „ZARZĄDZENIE”, kształtujące prawa i obowiązki jednostki jest – niezależnie od przyjętej nazwy – decyzją administracyjną. Decyzja ta – jako akt obligujący cudzoziemca do opuszczenia terytorium Polski – stanowi w rzeczywistości zobowiązanie do powrotu w rozumieniu dyrektywy 2008/115/WE, a zatem winna choć w minimalnym zakresie odpowiadać standardom unijnym. Przyjęcie regulacji w formie proponowanej przez rząd narusza w szczególności:

  • zasadę non-refoulement (art. 5 dyrektywy),
  • prawo do dobrowolnego powrotu (art. 7 dyrektywy),
  • możliwość wstrzymania wydalenia (art. 9 dyrektywy),
  • gwarancje proceduralne, takie jak: pisemna forma rozstrzygnięcia zawierająca uzasadnienie faktyczne i prawne, obowiązek pisemnego lub ustnego tłumaczenia głównych elementów decyzji (art. 12 dyrektywy)
  • prawo do skutecznego środka odwoławczego (art. 13 dyrektywy),
  • zasady i gwarancje procesowe określone w kodeksie postępowania administracyjnego,
  • możliwość pozostawienia bez rozpoznania przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego przez cudzoziemca zatrzymanego niezwłocznie po przekroczeniu wbrew przepisom prawa granicy zewnętrznej.

Regulacja w proponowanym kształcie narusza zobowiązania, które Polska przyjęła na siebie przystępując do konwencji genewskiej dotyczącej statusu uchodźców, i pozostaje w sprzeczności z przepisami unijnymi, w szczególności przepisami dyrektywy 2013/32/UE. Wiążące nas prawo międzynarodowe nie przewiduje możliwości pozostawienia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej bez rozpoznania z uwagi na niezgodne z przepisami przekroczenie granicy. Państwa członkowskie zobowiązane są zapewnić, by decyzje w przedmiocie ochrony międzynarodowej były podejmowane po odpowiednim rozpatrzeniu sprawy (art. 10.3 dyrektywy 2013/32/UE), a w wyniku pozostawienia wniosku bez rozpoznania do merytorycznego rozpoznania sprawy nie dojdzie, co – w przypadku osób, które w poszukiwaniu ochrony przekroczyły granice niezgodnie z przepisami – czyni prawo do ubiegania się o nadanie statusu uchodźcy prawem czysto iluzorycznym. Proponowana regulacja różnicuje ponadto w sposób nieuprawniony sytuację osób znajdujących się w analogicznej sytuacji prawnej, tj. osób poszukujących ochrony przed prześladowaniem, przyznając prawo do merytorycznego rozpoznania sprawy tylko tym, którzy nie naruszyli przepisów regulujących zasady wjazdu do Polski.

Przeczytaj uwagi SIP do projektu ustawy >>>

Udostępnij