Dnia 30 listopada 2011 r. Naczelny Sąd Administracyjny przy udziale Stowarzyszenia Interwencji Prawnej rozpatrzył skargę kasacyjną cudzoziemca na odmowę przyznania mu i członkom jego rodziny pomocy integracyjnej (sygn. akt OSK 2292/10). Powodem odmowy przyznania pomocy integracyjnej było skazanie cudzoziemca za przestępstwo umyślne (nielegalne przekroczenie granicy) przed złożeniem wniosku o przedmiotową pomoc. W swojej skardze skarżący zarzucił, że organy rozpatrujące jego sprawę błędnie zinterpretowały przepis art. 95 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 ze zm.), który przewiduje odmowę przyznania cudzoziemcowi pomocy integracyjnej, jeżeli został on prawomocnie skazany za popełnienie przestępstwa umyślnego. Skarżący wskazał, że powyższy przepis nie powinien być stosowany w sytuacji, gdy skazanie miało miejsce przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy integracyjnej.

NSA zgodził się z zarzutami zawartymi w skardze kasacyjnej cudzoziemca. W uzasadnieniu wyroku NSA, przeprowadzając wykładnię art. 95 ust. 4 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, wskazał, że nie może on być stosowany w przypadkach, kiedy cudzoziemiec był skazany za popełnienie przestępstwa umyślnego przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy integracyjnej. Zdaniem NSA pozbawienie cudzoziemca pomocy integracyjnej z powodu skazania mającego miejsce przed złożeniem wniosku byłoby nieuzasadnioną niczym represją wobec niego sprzeczną z interesem publicznym, jakim jest integracja cudzoziemców, którym przyznano na terytorium RP ochronę międzynarodową. Możliwość nieudzielania pomocy integracyjnej, jak wskazuje NSA w swoim wyroku, nie ma charakteru represyjnego, ale prewencyjny. Wiąże się ona ściśle z procesem integracyjnym cudzoziemca i jest ukierunkowana na przestrzeganie przez beneficjenta pomocy porządku prawnego. Pozbawienie pomocy integracyjnej ze względu na swój prewencyjny charakter może być stosowne tylko do cudzoziemców, którzy zostali skazani prawomocnie w czasie trwania indywidualnego programu integracji, a przed przystąpieniem do niego zostali poinformowani przez organ o zasadach jego realizacji.

treść wyroku

Udostępnij