Wyrokiem z dnia 21 grudnia 2011 r. (sygn. II OSK 2405/10) Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną Stowarzyszenia Interwencji Prawnej (dopuszczonego do udziału w postępowaniu jako organizacja społeczna) na odmowę udzielenia zezwolenia na osiedlenie cudzoziemcowi, którego pobyt w Polsce na podstawie zgody na pobyt tolerowany przekształcony został z mocy prawa na ochronę uzupełniającą ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw.

więcej informacji: Precedensy -> Wyrok NSA…

Udostępnij