Stowarzyszenie Interwencji Prawnej wraz ze Stowarzyszeniem ATD Czwarty Świat Polska, Koalicją KARAT i Stowarzyszeniem SOS Wioski Dziecięce przedstawiły Wysokiemu Komisarzowi ds. Praw Człowieka ONZ raport dotyczący naruszeń praw człowieka przez państwo polskie. Raport powstał na okoliczność Powszechnego Okresowego Przeglądu Praw Człowieka (Universal Periodic Review – UPR), któremu Polska poddawana będzie już po raz drugi w maju br.

UPR to mechanizm wprowadzony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 15 marca 2006 roku mocą rezolucji 60/251, która tym samym ustanawiała Radę Praw Człowieka (w miejsce Komisji Praw Człowieka). Wszystkie Państwa Członkowskie ONZ (192) są poddawane cyklicznemu przeglądowi co 4 lata. Mechanizm ten umożliwia włączenie się w proces UPR organizacjom pozarządowym na każdym jego etapie.

raport w języku polskim: raport_UPR_pl.pdf

raport w języku angielskim: UPR__Poland_joint_report.pdf

Udostępnij