read in english

на русском

Praca

1. Czy w trakcie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii mogę legalnie pracować w toku postępowania o udzielenie ochrony międzynarodowej (uchodźczego) bez konieczności uzyskiwania z Urzędu do Spraw Cudzoziemców zaświadczenia uprawniającego mnie do pracy w Polsce?

2. Rada do Spraw Uchodźców wydała w mojej sprawie negatywną decyzję uchodźczą, czy w trakcie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii mogę pracować?

3. Czy mogę legalnie pracować?

4. Mój pracodawca ma problemy finansowe w związku z koronawirusem. Jestem zatrudniony/a na podstawie umowy o pracę. Czy mogę ubiegać się o świadczenie postojowe?

5. Mój pracodawca ma problemy finansowe w trakcie koronawirusa. Jestem zatrudniony/a na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. zlecenia, o dzieło). Czy mogę ubiegać się o świadczenie postojowe?

6. Pracuję na podstawie umowy o pracę. W związku z zamknięciem szkoły, przedszkola, klubu dziecięcego lub żłobka muszę opiekować się dzieckiem i nie mogę pracować. Czy przysługuje mi z tego tytułu jakaś rekompensata?

7. Pracowałem/am na podstawie umowy o pracę. Pracodawca nie wypłaca mi pełnego wynagrodzenia, mówiąc, że nie ma pieniędzy. Co mogę zrobić?

8. Pracowałem na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, nie otrzymałem/am umówionego wynagrodzenia. Mój zleceniodawca mówi, że nie ma pieniędzy. Jak w takiej sytuacji mam prawidłowo dochodzić o swoje, o co mam zadbać?

9. Czy pracodawca bez mojej zgody może wysłać mnie na przymusowy urlop wypoczynkowy lub urlop bezpłatny w związku z koronawirusem?

10. W związku z epidemią koronawirusa mój pracodawca nie ma dla mnie pracy. Byłem/am zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Jak może to wpłynąć na moją sytuację w pracy?

11. Czy w przypadku, gdy pracodawca zwolnił mnie z pracy mogę otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych i na jaki okres?

Dokumenty

12. Boję się, że ważność mojego Tymczasowego Zaświadczenia Tożsamości Cudzoziemca (TZTC) lub Karty Pobytu upłynie w trakcie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii i nie będę mógł/mogła wyrobić nowych dokumentów.

Postępowania w urzędach

13. Chcę złożyć w Polsce wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej (uchodźczy). Jak to zrobić? Czy jest to teraz możliwe

14. Dostałem/am negatywną decyzję w sprawie zezwolenia na pobyt w Polsce (pobyt czasowy, pobyt rezydenta długoterminowego UE, pobyt stały). Co mam zrobić?

15. Czy mogę złożyć odwołanie od negatywnej decyzji drogą elektroniczną?

16. Moja sprawa o zezwolenie na pobyt lub o zezwolenie na pracę w urzędzie trwa dłużej niż powinna. Co mogę zrobić?

Ogólne

17. Tarcza antykryzysowa przedłużyła mój legalny pobyt w Polsce. Czy mogę też podróżować po Unii Europejskiej?

18. Utraciłam pracę lub zmniejszono mi wynagrodzenie. Czy mogę ubiegać się o obniżkę czynszu za mieszkanie?

19. Czy w trakcie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii mogę wrócić do swojego kraju?

20. Chcę załatwić sprawę urzędową nie wychodząc z domu. Czy mogę to zrobić?

21. Otrzymałem negatywną decyzję w sprawie o udzielenie ochrony międzynarodowej, jak długo będę otrzymywał pomoc socjalną i opiekę medyczną?


Praca

1. Czy w trakcie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii mogę legalnie pracować w toku postępowania o udzielenie ochrony międzynarodowej (uchodźczego) bez konieczności uzyskiwania z Urzędu do Spraw Cudzoziemców zaświadczenia uprawniającego mnie do pracy w Polsce?

Niestety nie. Aby móc legalnie podjąć pracę w toku postępowania o udzielenie ochrony międzynarodowej (uchodźczego) niezbędne jest uzyskanie od Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców zaświadczenia, które potwierdza, że sprawa dotycząca udzielenia ochrony międzynarodowej nie została zakończona w terminie 6 miesięcy i opóźnienie nie nastąpiło z winy wnioskodawcy.

Tarcza antykryzysowa nie przewiduje żadnych szczególnych rozwiązań w tym zakresie.Jeśli natomiast posiadasz wydane przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców zaświadczenie, które potwierdza, że sprawa dotycząca udzielenia ochrony międzynarodowej nie została zakończona w terminie 6 miesięcy i opóźnienie nie nastąpiło z Twojej winy, jednak okres ważności Twojego Tymczasowego Zaświadczenia Tożsamości Cudzoziemca minął w trakcie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, możesz dalej legalnie pracować. Twoje Tymczasowe Zaświadczenie Tożsamości Cudzoziemca z mocy prawa przedłuża ważność do 30. dnia po zaniesieniu stanu epidemii lub zagrożenia epidemiologicznego (nie musisz w tym celu składać żadnego wniosku do urzędu).

2. Rada do Spraw Uchodźców wydała w mojej sprawie negatywną decyzję uchodźczą, czy w trakcie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii mogę pracować?

Niestety nie. Pomimo, że w określonych sytuacjach Twój obowiązek opuszczenia Polski oraz ewentualnego złożenia skargi do sądu administracyjnego został przedłużony na czas trwania epidemii, nie dotyczy to uprawnienia do pracy.

Możesz natomiast złożyć skargę do sądu administracyjnego z wnioskiem o wstrzymanie wykonania negatywnej decyzji uchodźczej. Jeśli w trakcie postępowania uchodźczego byłeś/aś uprawniony do pracy i Rada do Spraw Uchodźców lub sąd administracyjny wstrzymają wykonanie decyzji o odmowie udzielenia Ci ochrony międzynarodowej, od tego momentu będziesz znów uprawniony do legalnej pracy w Polsce (razem z Tymczasowym Zaświadczeniem Tożsamości Cudzoziemca). Będziesz mógł legalnie pracować do momentu wydania prawomocnego wyroku przez sądy administracyjne w Twojej sprawie.

3. Czy mogę legalnie pracować?

 • dokumenty pobytowe cudzoziemców (w tym także zezwolenie na pobyt i pracę) których ważność kończy się w okresie epidemii lub zagrożenia epidemicznego ulegają automatycznemu wydłużeniu do 30 dni po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii. Oznacza to, ze w tym okresie możesz pracować dla pracodawcy wymienionego w Twoim zezwoleniu na zasadach takich jak dotychczas.
 • cudzoziemcy, którzy posiadają oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy, a wskazany w nim okres pracy kończy się w okresie epidemii lub zagrożenia epidemicznego, mogą wykonywać pracę określoną w oświadczeniu u tego samego pracodawcy do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego/ epidemii, bez konieczności wyrabiania nowego zezwolenia na pracę
 • okres ważności zezwolenia na pracę oraz zezwolenia na pracę sezonową, którego ostatni dzień ważności przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii, ulega przedłużeniu do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego/ epidemii (dotyczy to także decyzji o przedłużeniu powyższych zezwoleń)Jeśli złożyłeś/aś wniosek o zezwolenie na pobyt i pracę przed wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i otrzymałeś/aś stampilę możesz kontynuować pracę u dotychczasowego pracodawcy na tych samych warunkach. Jeżeli jednak chcesz jednak zmienić pracę a nowy pracodawca uzyska dla Ciebie nowe zezwolenie na pracę lub oświadczenie o powierzeniu pracy – również możesz podjąć legalnie zatrudnienie ( warunek: tylko dla osób, które wcześniej pracowały).

4. Mój pracodawca ma problemy finansowe w związku z koronawirusem. Jestem zatrudniony/a na podstawie umowy o pracę. Czy mogę ubiegać się o świadczenie postojowe?

O świadczenie postojowe może ubiegać się wyłącznie Twój pracodawca, jeśli spełni warunki przewidziane w przepisach. Jako osoba zatrudniona nie możesz samodzielnie ubiegać się o przyznanie Ci świadczenia postojowego.

Jeśli natomiast jesteś gotowy do pracy, a ze względu na przestój w działalności Twojego pracodawcy, nie możesz wykonywać pracy (i pracodawca nie zawarł porozumienia z przedstawicielami pracowników ani związkami zawodowymi), Twój pracodawca jest zobowiązany do wypłacenia Ci normalnego wynagrodzenia za ten okres.
Jeśli Twój pracodawca skorzysta z przewidzianej w tarczy antykryzysowej możliwości wnioskowania o świadczenie w związku z przestojem ekonomicznym, Twoje wynagrodzenie będzie mogło zostać zmienione wyłącznie wtedy, jeśli Twój pracodawca zawrze porozumienie z przedstawicielami pracowników lub związkami zawodowymi. Twoje wynagrodzenie nie może być jednak niższe od wynagrodzenia minimalnego.
Jeśli Twój pracodawca nie chce wypłacić Ci wynagrodzenia za ten okres, możesz zwrócić się o pomoc do inspekcji pracy lub sądu pracy. Możesz też zwrócić się o pomoc do Stowarzyszenia Interwencji Prawnej.

5. Mój pracodawca ma problemy finansowe w trakcie koronawirusa. Jestem zatrudniony/a na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. zlecenia, o dzieło). Czy mogę ubiegać się o świadczenie postojowe?

Mój pracodawca ma problemy finansowe w trakcie koronawirusa. Jestem zatrudniony/a na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. zlecenia, o dzieło). Czy mogę ubiegać się o świadczenie postojowe?
Jeśli w związku z koronawirusem doszło do ograniczenia lub zawieszenia świadczenia usług na podstawie zawartych przez Ciebie umów cywilnoprawnych (np. zlecenia, o dziełomożesz ubiegać się o świadczenie postojowe, jeśli:

 • Umowa, na podstawie której pracujesz została zawarta przed dniem 1 lutego 2020 r.
 • Przebywasz legalnie w Polsce
 • Nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych (np. nie jesteś nigdzie indziej zatrudniony/a)
 • Przychód z umowy uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożysz wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku (przeciętne miesięczne wynagrodzenie w IV kwartale 2019 r. wynosiło 5 198,53 zł, a więc jeśli złożysz wniosek przed 1 czerwca 2020 r., Twój przychód z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie może przekroczyć 15 595,74 zł)
 • U Twojego pracodawcy w związku z koronawirusem doszło do przestoju.W jakiej wysokości przysługuje świadczenie postojowe?
 • Świadczenie postojowe przysługuje zasadniczo w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 2 080 zł.
 • Jeżeli suma przychodów z umowy uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku wyniosła mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (aktualna kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę to 2600 zł brutto), świadczenie postojowe przysługuje w wysokości uzyskanego wynagrodzenia z tytułu wykonywanych umów.Jak się ubiegać o świadczenie postojowe?Świadczenie postojowe przyznawane jest na wniosek, który musi złożyć Twój zleceniodawca w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Świadczenie może zostać przyznane ponownie na podstawie oświadczenia, w przypadku wykazania, że sytuacja materialna wnioskodawcy nie uległa zmianie. Odmowa przyznania prawa do świadczenia postojowego następuje w drodze decyzji, od której przysługuje odwołanie do sądu.

Wzór wniosku o przyznanie świadczenia postojowego znajdziesz tutaj:
https://www.zus.pl/documents/10182/3364052/wniosek+RSP-C_do+zapisu.pdf/c2f88ac7-6e65-0b39-a30c-b2107691025c

6. Pracuję na podstawie umowy o pracę. W związku z zamknięciem szkoły, przedszkola, klubu dziecięcego lub żłobka muszę opiekować się dzieckiem i nie mogę pracować. Czy przysługuje mi z tego tytułu jakaś rekompensata?

Tak. Jeśli musisz osobiście opiekować się dzieckiem w związku z zamknięciem szkoły (przedszkola, klubu dziecięcego, żłobka), możesz ubiegać się o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Pamiętaj jednak, że dotyczy to jedynie sprawowania opieki nad dzieckiem, które nie ukończyło 8 roku życia lub dzieckiem z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (do ukończenia 18 roku życia) lub dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia nie orzeka się o stopniu niepełnosprawności) lub dzieckiem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Jeśli więc masz dziecko, które jest starsze niż 8 lat i nie ma orzeczonej niepełnosprawności ani potrzeby kształcenia specjalnego, nie możesz ubiegać się o dodatkowy zasiłek opiekuńczy, pomimo że Twoje dziecko nie chodzi do szkoły.

Jeśli spełniasz warunki do uzyskania dodatkowego zasiłku opiekuńczego musisz złożyć oświadczenie do swojego pracodawcy o sprawowaniu osobistej opieki nad dzieckiem. Wskaż w nim faktyczny okres, kiedy sprawowałeś/aś osobistą opiekę nad dzieckiem w związku z zamknięciem szkół. Wzór oświadczenia możesz znaleźć tutaj: https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/zmiany-w-dodatkowym-zasilku-opiekunczym/3264328

Dalsze działania powinien podjąć Twój pracodawca.

W razie uzyskania dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie będziesz otrzymywał normalnego wynagrodzenia. Za okres sprawowania osobistej opieki nad dziećmi otrzymasz 80% wynagrodzenia.

Obecnie zasiłek można pobierać od 12 marca do 24 maja 2020. Okres ten może zostać wydłużony, jeśli szkoły pozostaną nadal zamknięte.

7. Pracowałem/am na podstawie umowy o pracę. Pracodawca nie wypłaca mi pełnego wynagrodzenia, mówiąc, że nie ma pieniędzy. Co mogę zrobić?

Jeśli Twój pracodawca nie wypłaca Ci wynagrodzenia za okres, w którym byłeś zatrudniony na podstawie umowy o pracę możesz poinformować o tym Państwową Inspekcję Pracy. Możesz to zrobić drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej: https://www.pip.gov.pl/pl/kontakt-inne/57468,aby-przejsc-do-strony-formularza-nalezy-wybrac-odpowiednia-jednostke-panstwowej-inspekcji-pracy.html lub listownie (adres znajdziesz tutaj: https://warszawa.pip.gov.pl/pl)

Jeśli nie otrzymałeś/aś należnego Ci wynagrodzenia za pracę, możesz także złożyć pozew w sądzie pracy. Aby to zrobić skontaktuj się z prawnikiem. Możesz umówić się na dyżur w Stowarzyszeniu Interwencji Prawnej i poprosić prawnika o pomoc w przygotowaniu pozwu.

Jeśli Twój pracodawca, w związku z problemami finansowymi, ogłosi upadłość i nie ma pieniędzy, żeby wypłacić Twoje wynagrodzenie, będziesz mógł ubiegać się o świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (co do zasady tylko za 3 miesiące, kiedy nie otrzymałeś/aś wynagrodzenia).

Pamiętaj! Jeśli Twój pracodawca nie wypłaca Ci wynagrodzenia lub wypłaca je w niepełnym wymiarze, możesz wypowiedzieć umowę o pracę bez zachowania terminów wypowiedzenia. Jeśli podejrzewasz, że sytuacja finansowa Twojego pracodawcy nie poprawi się i dalej nie będzie wypłacał Ci całości wynagrodzenia, warto rozważyć jak najszybsze wypowiedzenie umowy o pracę.

Jeśli Twój pracodawca ze względu na koronawirusa tymczasowo zamknął Twój zakład pracy, nie oznacza to, że może nie wypłacać Ci wynagrodzenia. Jeśli Twoje wynagrodzenie jest ustalane stawką godzinową lub miesięczną kwotą wynagrodzenia, nadal powinieneś/aś otrzymywać wynagrodzenie w tej kwocie. Jeśli Twoje wynagrodzenie było ustalane inaczej (np. na akord, prowizyjnie), przysługuje Ci 60% wynagrodzenia. Twoje wynagrodzenie nie może być nigdy niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę (obecnie 2600 zł brutto).

Jeśli Twoja praca jest zamknięta w związku z koronawirusem i Twój pracodawca spełnił dodatkowe warunki (m.in. zawarcia porozumienia z przedstawicielami pracowników lub związkami zawodowymimoże obniżyć Ci wynagrodzenie o 50%. Twoje wynagrodzenie nie może być jednak niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę (obecnie 2600 zł brutto, jeśli pracujesz na cały etat). Pamiętaj! Obniżenie wynagrodzenia bez Twojej zgody jest możliwe tylko po podpisaniu porozumienia z przedstawicielami pracowników lub związkami zawodowymi.

Twoja pensja może być także zmieniona, jeśli podpiszesz ze swoim pracodawcą aneks do umowy o pracę lub w drodze wypowiedzenia zmieniającego (zmianę warunków płacy i pracy).

8. Pracowałem na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, nie otrzymałem/am umówionego wynagrodzenia. Mój zleceniodawca mówi, że nie ma pieniędzy. Jak w takiej sytuacji mam prawidłowo dochodzić o swoje, o co mam zadbać?

Jeśli nie otrzyłameś/aś należnego Ci wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło, możesz złożyć pozew o zapłatę przeciwko Twojemu pracodawcy/zleceniodawcy. Pamiętaj, aby zbierać umowy o pracę, korespondencję mailową z Twoim pracodawcą, i inne dokumenty potwierdzające, że faktycznie wykonywałeś dla niego pracę i w jakim wymiarze.

Przed złożeniem pozwu wystosuj do swojego zleceniodawcy wezwanie do zapłaty.

Możesz umówić się na dyżur w Stowarzyszeniu Interwencji Prawnej i poprosić prawnika o pomoc w przygotowaniu pozwu oraz wezwania do zapłaty.

W związku z koronawirusem przepisy przewidują teraz czasową szczególną ochronę osób pracujących na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Jeśli w związku z koronawirusem doszło do ograniczenia lub zawieszenia świadczenia usług na podstawie zawartych przez Ciebie umów cywilnoprawnych (np. zlecenia, o dzieło) możesz ubiegać się o świadczenie postojowe. Więcej o świadczeniu postojowym w takiej sytuacji przeczytasz w odpowiedzi na pytanie nr 5.

9. Czy pracodawca bez mojej zgody może wysłać mnie na przymusowy urlop wypoczynkowy lub urlop bezpłatny w związku z koronawirusem?

Pracodawca nie ma możliwości przymusowego wysłania pracownika na urlop bezpłatny. O urlop bezpłatny może wnioskować wyłącznie pracownik.

Co do zasady, nawet pomimo problemów Twojego pracodawcy, nie może on przymusowo wysłać Cię na urlop wypoczynkowy. To Ty, w porozumieniu z pracodawcą, ustalasz termin swojego urlopu wypoczynkowego. Pracodawca może przymusowo wysłać Cię na urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia.

Pracodawca może także wysłać Cię na urlop wypoczynkowy, bez Twojej zgody, jeśli przysługuje Ci urlop wypoczynkowy niewykorzystany za 2019 r. lub lata wcześniejsze.

10. W związku z epidemią koronawirusa mój pracodawca nie ma dla mnie pracy. Byłem/am zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Jak może to wpłynąć na moją sytuację w pracy?

Jeśli u Twojego pracodawcy w związku z koronawirusem nastąpił spadek obrotów, może on zawrzeć ze stroną związkową lub przedstawicielami pracowników porozumienie, w którym obniżone zostanie Twoje wynagrodzenie lub wymiar czasu pracy i wynagrodzenie. Wtedy Twoje wynagrodzenie może być obniżone nawet bez Twojej zgody. Pamiętaj! Nie może być ono niższe niż wynagrodzenie minimalne (2600 zł brutto), jeśli pracujesz na cały etat.

W przeciwnym wypadku (gdy nie zostało zawarte takie porozumienie), w trakcie przestoju, przysługuje Ci normalne wynagrodzenie. Więcej o jego wysokości w odp. na pyt. 7.

Razem (w porozumieniu) z pracodawcą możecie również podpisać aneks do umowy o pracę. W aneksie tym możecie, za zgodą obydwu stron, zmienić warunki Twojej pracy (np. wielkość etatu) lub płacy (wysokość wynagrodzenia).

Jeśli nie dojdziecie do porozumienia, pracodawca może jednostronnie wypowiedzieć warunki Twojej płacy i pracy. Wtedy będziesz mieć określoną ilość czasu na podjęcie decyzji czy przyjmujesz zmienione warunki czy nie. Jeśli ich nie przyjmiesz, umowa o pracę ulega wypowiedzeniu. Takie wypowiedzenie warunków płacy i pracy oraz wypowiedzenie samej umowy o pracę może być później kwestionowane przed sądem pracy, jeśli zostało dokonane niezgodnie z przepisami.

Twoja umowa o pracę może zostać także rozwiązana m.in. za porozumieniem stron lub w drodze wypowiedzenia przez pracodawcę. Jeśli pracodawca rozwiąże z Tobą umowę o pracę w drodze wypowiedzenia musi podać konkretną i rzeczywistą przyczynę, dla której rozwiązuje z Tobą umowę. Później będziesz mógł/mogła odwołać się od takiego wypowiedzenia do sądu.
W okresie wypowiedzenia powinieneś/naś otrzymywać normalne wynagrodzenie. Pamiętaj! W niektórych sytuacjach Twoja umowa o pracę nie może być wypowiedziana, np. gdy jesteś w ciąży, czy na urlopie.

Pamiętaj! Jeśli nie znalazłeś/aś jeszcze nowej umowy, a zgodzisz się na rozwiązanie dotychczasowej umowy o pracę za porozumieniem stron, nie będziesz mieć prawa do zasiłku dla bezrobotnych przez okres 6 miesięcy! Więcej o zasiłkach dla bezrobotnych w odp. na pyt. 11.

11. Czy w przypadku, gdy pracodawca zwolnił mnie z pracy mogę otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych i na jaki okres?

Aby ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych musisz spełnić szereg wymagań. Są to m.in.:

 • w przeciągu ostatnich 6 miesięcy nie rozwiązałeś umowy o pracę za porozumieniem stron ani w drodze wypowiedzenia umowy o pracę,
 • w przeciągu ostatnich 6 miesięcy umowa o pracę nie była z Tobą rozwiązana „bez wypowiedzenia” z Twojej winy,
 • pracowałeś/aś przez ostatnich 18 miesięcy co najmniej 365 dni łącznie (niekoniecznie w jednym ciągu) i osiągałeś minimalne wynagrodzenie (obecnie w 2020 r. – 2600 zł brutto, w 2019 r. – 2250 zł brutto). To mogła być praca na podstawie umowy o pracę, ale także np. umowa zlecenia lub umowa o świadczenie usług. Uwaga! Jeśli jesteś obywatelem Ukrainy i w przeciągu ostatnich 18 miesięcy pracowałeś też w Ukrainie, okres Twojej pracy w Ukrainie liczy się do wskazanego okresu 365 dni (o ile spełniasz pozostałe warunki, też dotyczące wysokości uzyskiwanego wynagrodzenia)
 • nie prowadzisz własnej firmy,
 • jeśli jesteś kobietą, to nie masz więcej niż 60 lat, a jeśli jesteś mężczyzną, to nie masz więcej niż 65 lat,
 • nie pobierasz zasiłku stałego,
 • przebywasz w Polsce na podstawie m.in. statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej, zezwolenia na pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE, zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany, zezwolenia na pobyt czasowy (na podstawie art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy o cudzoziemcach), zezwolenia na pobyt czasowy na podstawie art. 114 ust. 1 lub 1a lub art. 126 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach lub wizy w celu pracowniczym, jeśli bezpośrednio przed rejestracją jako bezrobotny byłeś zatrudniony nieprzerwanie w Polsce przez okres minimum 6 miesięcy, jesteś członkiem rodziny obywatela polskiego i w związku z tym uzyskałeś lub ubiegasz się o zezwolenie na pobyt w Polsce.

Ubiegając się lub pobierając zasiłek dla bezrobotnych możesz zostać skierowany na szkolenie, do pracy lub do wykonania prac społecznie użytecznych (maksymalnie 10 godzin w tygodniu). Jeśli odmówisz bez uzasadnionej przyczyny, możesz nie otrzymać lub utracić zasiłek dla bezrobotnych.

Będziesz mógł co do zasady pobierać zasiłek dla bezrobotnych przez okres 6 miesięcy. Jeśli natomiast m.in. samotnie wychowujesz co najmniej jedno dziecko młodsze niż 15 lat lub jeśli wychowujesz dziecko młodsze niż 15 lat, a Twój partner/ka jest także bezrobotny/a i nie przysługuje mu/jej już zasiłek dla bezrobotnych, okres, na który przyznają Ci zasiłek dla bezrobotnych przedłuży się do roku.

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych wynosi:

 • 861,40 zł/miesięcznie przez pierwsze 90 dni prawa do zasiłku,
 • 676,40 zł/miesięcznie przez dalszy okres.

Wysokość zasiłku może ulec obniżce (80% powyższej kwoty) lub podwyżce (120% powyższej kwoty) w zależności od Twojego stażu pracy.

Dokumenty

12. Boję się, że ważność mojego Tymczasowego Zaświadczenia Tożsamości Cudzoziemca (TZTC) lub Karty Pobytu upłynie w trakcie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii i nie będę mógł/mogła wyrobić nowych dokumentów.

Nie martw się. Jeśli ważność TZTC lub Karty Pobytu upłynie w trakcie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (od 14 marca 2020 r.), jego ważność automatycznie przedłuża się. Twoje dokumenty będą ważne przez okres 30 dni od daty ustania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (w zależności od tego, który obowiązywał jako ostatni). Jeśli więc np. stan epidemii zakończy się 1 czerwca 2020 r. i nie zostanie wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego, Twoje dokumenty będą ważne do 1 lipca 2020 r. Nie musisz składać żadnych dodatkowych wniosków w tej sprawie.

Postępowania w urzędach

13. Chcę złożyć w Polsce wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej (uchodźczy). Jak to zrobić? Czy jest to teraz możliwe?

Żadne z wprowadzonych przepisów formalnie nie ograniczają Twojego prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej. Ze względu na występujące trudności w działaniu organów państwowych, w tym Straży Granicznej, obecnie faktyczne złożenie wniosku może być utrudnione, o ile nie niemożliwe.

Aktualnie nie działają przejścia graniczne, na których możliwe było złożenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej. Nie ma tym samym możliwości złożenia tego wniosku na granicy.

Jeśli jednak przebywasz już w Polsce i chcesz złożyć wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej może to być możliwe. Jeśli już przebywasz w ośrodku dla cudzoziemców, zgłoś taką potrzebę pracownikom tego ośrodka. Powinni oni wypełnić wniosek razem z Tobą.

Jeśli natomiast nie przebywasz w ośrodku dla cudzoziemców możesz spróbować złożyć wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej w Białej Podlaskiej. Zgodnie z uzyskanymi informacjami, Straż Graniczna wciąż przyjmuje wnioski.
Informacje te zmieniają się jednak dynamicznie. Zawsze warto upewnić się u Straży Granicznej czy nadal dana placówka faktycznie przyjmuje wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej. Będziemy aktualizować te informacje na bieżąco.

Jeśli chcesz złożyć wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, ale z przyczyn od Ciebie niezależnych nie możesz, skontaktuj się z nami (biuro@interwencjaprawna.pl), a także zgłoś ten problem w polskim biurze UNHCR (polwa@unhcr.org).

14. Dostałem/am negatywną decyzję w sprawie zezwolenia na pobyt w Polsce (pobyt czasowy, pobyt rezydenta długoterminowego UE, pobyt stały). Co mam zrobić?

W okresie od 14 marca 2020 r. do 15 maja 2020 r. zawieszony był bieg terminów na złożenie odwołania. Oznacza to, że jeśli otrzymałeś wtedy decyzję, to nie musiałeś składać odwołania w terminie wskazanym w pouczeniu (zazwyczaj w terminie 14 dni).

Jeśli otrzymałeś decyzję w okresie od 14 marca 2020 r. do 15 maja 2020 r. czternastodniowy termin na złożenie przez Ciebie odwołania rozpoczyna bieg 24 maja 2020 r. (jest to pierwszy dzień terminu). Oznacza to, że jeśli otrzymałeś decyzję w swojej sprawie 15 marca 2020 r., to odwołanie możesz złożyć do 8 czerwca 2020 r. (6 czerwca to sobota). Odwołanie możesz złożyć za pośrednictwem poczty (za potwierdzeniem nadania), drogą elektroniczną (przy pomocy profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego). Jeśli urząd, który wydał decyzję w I instancji w Twojej sprawie, pracuje normalnie lub ma czynne biuro podawcze, możesz także złożyć tam odwołanie osobiście. Pamiętaj, aby żądać wydania Ci potwierdzenia złożenia odwołania na jego dodatkowej kopii.

W związku z koniecznością minimalizowania kontaktów międzyludzkich w trakcie trwania epidemii, warto rozważyć wysłanie odwołania drogą elektroniczną lub za pośrednictwem poczty (przy zachowaniu niezbędnych środków bezpieczeństwa – m.in. maseczki, odpowiedniego dystansu od innych).

15. Czy mogę złożyć odwołanie od negatywnej decyzji drogą elektroniczną?

Tak. Jeśli chcesz, możesz złożyć odwołanie od decyzji administracyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Aby móc to zrobić, musisz posiadać Profil Zaufany. Do jego założenia będziesz potrzebować nr PESEL.

O tym jak wyrobić Profil Zaufany dowiesz się tutaj:
https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany

Możesz następnie złożyć odwołanie do konkretnego urzędu za pomocą platformy epuap.gov.pl. Pamiętaj, aby przed wysłaniem odwołania do urzędu podpisać go profilem zaufanym. Po wysłaniu odwołania do urzędu w Twojej elektronicznej skrzynce nadawczej powinieneś otrzymać Urzędowe Potwierdzenie Przedłożenia lub Urzędowe Potwierdzenie Odbioru. Uznaje się, że tego dnia skutecznie złożyłeś/aś odwołanie.

16. Moja sprawa o zezwolenie na pobyt lub o zezwolenie na pracę w urzędzie trwa dłużej niż powinna. Co mogę zrobić?

Zazwyczaj Twoje sprawy w urzędach (m.in. legalizacja pobytu, zezwolenie na pracę) powinny zakończyć się w I instancji w przeciągu miesiąca, a jeśli sprawa jest szczególnie skomplikowana, to w przeciągu dwóch miesięcy. Odwołanie od negatywnej decyzji powinno być natomiast rozpatrzone w przeciągu miesiąca.

Terminy te nie biegły jednak od 14 marca 2020 r. do 15 maja 2020 r. w związku z epidemią koronawirusa. Jeśli więc złożyłeś wniosek do urzędów na początku marca 2020 r., organy mógł wciąż zgodnie z prawem nie wydać decyzji w Twojej sprawie. Okres od 14 marca 2020 r. do 15 maja 2020 r. nie liczy się bowiem do terminu, w przeciągu którego Twoja sprawa powinna zostać załatwiona (miesięcznego lub dwumiesięcznego). Jeśli mimo wszystko Twoja sprawa trwa zbyt długo, możesz złożyć ponaglenie, a następnie skargę do sądu administracyjnego.

Jeśli natomiast złożyłeś wniosek w urzędzie dawno temu i do 14 marca 2020 r. organy powinny wydać już decyzję w Twojej sprawie, możesz złożyć ponaglenie, a następnie skargę do sądu administracyjnego.

Więcej o tej procedurze, łącznie z dostępnymi wzorami, znajdziesz tutaj: https://interwencjaprawna.pl/czekasz-juz-dlugo-na-decyzje-zloz-ponaglenie/

Ogólne

17. Tarcza antykryzysowa przedłużyła mój legalny pobyt w Polsce. Czy mogę też podróżować po Unii Europejskiej?

Jeśli okres Twojego legalnego pobytu (na podstawie wizy, zezwolenia na pobyt, ruchu bezwizowego) zakończył się w trakcie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, tarcza antykryzysowa przedłużyła Twoje prawo do legalnego pobytu w Polsce. Twój pobyt w Polsce jest legalny do upływu 30 dni następującego po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (w zależności od tego, który obowiązywał jako ostatni).

Nie daje Ci to natomiast prawa do pobytu ani podróżowania po państwach obszaru Schengen. Pomimo że możesz legalnie przebywać w Polsce, nie możesz legalnie wyjechać do innego państwa Unii Europejskiej powołując się na przepisy tarczy antykryzysowej.

18. Utraciłam pracę lub zmniejszono mi wynagrodzenie. Czy mogę ubiegać się o obniżkę czynszu za mieszkanie?

Obecnie tarcza antykryzysowa nie przewiduje specjalnych uregulowań w takich sytuacjach. Możesz spróbować renegocjować umowę najmu z wynajmującym. Powiedz mu o szczególnej sytuacji, w jakiej się znalazłeś. Być może uda Wam się zawrzeć porozumienie i zmniejszyć wysokość czynszu na okres epidemii w drodze aneksu do umowy.

W określonych sytuacjach możesz natomiast ubiegać się o dodatek mieszkaniowy, który pomoże Ci pokryć koszty najmu. Dodatek mieszkaniowy pomoże Ci pokryć pewną część czynszu (do 20%). Aby ubiegać się o dodatek mieszkaniowy musisz spełniać WSZYSTKIE poniższe warunki:

 • Mieć prawo do mieszkania (np. umowę najmu lub podnajmu)
 • Twój średni miesięczny dochód z 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie przekracza 2100,00 zł, jeśli mieszkasz sam. Jeśli mieszkasz z rodziną, to na każdego członka rodziny nie może przypadać miesięcznie dochód wyższy niż 1500 zł (jeśli więc, masz trzyosobową rodzinę, to średnio przez okres 3 miesięcy do dnia złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy Wasza rodzina nie może mieć dochodu wyższego niż 4500 zł). Uwaga! Do dochodu nie wlicza się m.in. zasiłków z pomocy społecznej ani 500+.
 • Mieszkanie lub dom, w którym mieszkasz nie może przekraczać kryterium metrażowego Co do zasady kryterium metrażowe wynosi
Ilość os. w gospodarstwie domowym Maksymalna powierzchnia (w m2) Maksymalna powierzchnia, jeśli udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60% (w m2)
1 45,5 52,5
2 52 60
3 58,5 67,5
4 71,5 82,5
5 84,5 97,5
6 91 105
Na każdą kolejną osobę w rodzinie przypada dodatkowo 6,5 7,5

Możesz złożyć wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego w urzędzie miasta (dzielnicy) właściwym ze względu na Twoje miejsce zamieszkania.

19. Czy w trakcie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii mogę wrócić do swojego kraju?

O ile nie odbywasz urzędowej kwarantanny, nie ma żadnych formalnych przeszkód, abyś wrócił/a do swojego kraju. Pamiętaj jednak, że ze względu na ograniczenia w funkcjonowaniu przejść granicznych (aktualnie otwarte przejścia graniczne możesz sprawdzić tutaj: https://granica.gov.pl/index.php?v=pl), a także ograniczenia w ruchu samolotowym oraz autokarowym, faktyczne zorganizowanie powrotu do Twojego kraju może być utrudnione.

20. Chcę załatwić sprawę urzędową nie wychodząc z domu. Czy mogę to zrobić?

Dużą część spraw urzędowych, takich jak złożenie wniosków, odwołań, skarg do sądu administracyjnego, pism do urzędów, możesz załatwić nie wychodząc z domu. Są to takie sprawy, gdzie nie jest wymagana Twoja osobista obecność (inaczej niż np. w celu złożenia linii papilarnych).

Aby to zrobić musisz posiadać lub założyć Profil Zaufany na platformie epuap. Do tego będzie potrzebny Ci nr PESEL.
O tym jak założyć Profil Zaufany dowiesz się tutaj:
https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany

Możesz następnie składać pisma do urzędów za pomocą platformy epuap.gov.pl.

21. Otrzymałem negatywną decyzję w sprawie o udzielenie ochrony międzynarodowej, jak długo będę otrzymywał pomoc socjalną i opiekę medyczną?

Jeśli termin udzielania Ci pomocy socjalnej i opieki medycznej w ramach postępowania uchodźczego upłynąłby w trakcie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (po 14 marca 2020 r.), Twoja sytuacja w zakresie pomocy socjalnej i opieki medycznej nie ulega zmianie.
Będziesz uprawniony do uzyskiwania pomocy socjalnej i opieki medycznej, bez konieczności podejmowania jakichkolwiek dodatkowych czynności, aż do upływu 30 dnia od dnia zniesienia stanu epidemii lub zagrożenia epidemiologicznego (w zależności od tego, który obowiązywał ostatni).

Pamiętaj! Jeśli dostałeś negatywną decyzję od Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców i chcesz ją zaskarżyć, musisz i tak zrobić to w terminie 14 dni od daty jej odebrania (lub 7 dni, jeśli decyzja została wydana w trybie przyspieszonym)! Jeśli natomiast dostałeś decyzję od Rady do Spraw Uchodźców, z którą się nie zgadzasz, masz 30 dni na wysłanie skargi na tę decyzję.

grafika: Fusion Medical Animation / Unsplash


Work

 1. During an epidemic or an epidemiological risk, can I legally work in the course of proceedings for granting international (refugee) protection without the need to obtain a certificate from the Office for Foreigners authorizing me to work in Poland?
 2. The Refugee Board has issued a negative refugee decision in my case. Can I work during an epidemic or epidemiological risk?
 3. Am I allowed to work legally?
 4. My employer is having financial problems because of the coronavirus. I am employed under a contract of employment. Can I apply for a downtime benefit?
 5. My employer suffers financial problems during the coronavirus. I am employed on the basis of a civil-law contract (e.g. commission, for specific work contract). Can I apply for a downtime benefit?
 6. I work on the basis of an employment contract. Due to the closure of a school, kindergarten, children’s club or crèche, I have to look after my child and I am unable to work. Am I entitled to any compensation for this?
 7. I had an employment contract. My employer refuses to pay my full salary, claiming that there is no money. What can I do?
 8. I worked on the basis of a commission or contract for a specific work, I did not receive an agreed remuneration. My principal claims that there is no money. In such a situation, how can I properly claim my rights, what should I consider?
 9. Can an employer send me on compulsory leave or unpaid leave in connection with coronavirus, without my consent?
 10. Due to the coronavirus epidemic, my employer has no job for me. I was employed under a contract of indefinite duration. How can this affect my work situation?
 11. If my employer has dismissed me from work, can I receive unemployment benefits and for what period?

Documents

 1. I am afraid that the validity of my Temporary Foreigner’s Identity Card (TZTC) or Residence Card will expire during an epidemic or an epidemiological risk and I will not be able to obtain new documents.

Proceedings in the offices

 1. I would like to apply for international protection (refugee) in Poland. How to do that? Is it possible now?
 2. I received a negative decision on granting a residence permit in Poland (temporary residence, EU long-term residence permit). What should I do?
 3. May I file an appeal against a negative decision by electronic means?
 4. The proceedings before the office in my matter concerning a residence permit or a work permit are taking longer than they should. What can I do about it?

General issues

 1. The anti-crisis shield extended my legal stay in Poland. May I also travel within the EU?
 2. I lost my job or my salary was reduced. May I apply for a reduction of the rent for my flat?
 3. May I return to my country during the state of epidemic threat or the state of epidemic?
 4. I want to handle an official matter without leaving home. How may I do that?
 5. I received a negative decision concerning the grant of international protection, how long will I receive social assistance and medical care?

Work

 1. During an epidemic or an epidemiological risk, can I legally work in the course of proceedings for granting international (refugee) protection without the need to obtain a certificate from the Office for Foreigners authorizing me to work in Poland? Unfortunately, no. In order to be able to legally undertake work in the course of the asylum proceedings (proceeding for granting international protection) it is necessary to obtain from the Head of the Office for Foreigners a certificate which confirms that the case for granting international protection was not completed within 6 months and the delay was not caused by the applicant. The Anti-Crisis Shield does not provide for any specific solutions in this respect. On the other hand, if you hold a certificate issued by the Head of the Office for Foreigners which confirms that the case concerning granting international protection has not been completed within 6 months and the delay was not caused by your fault, but the validity period of your Temporary Foreigner’s Certificate has expired in the course of an epidemic or epidemiological risk, you are allowed to continue working legally. Your Temporary Foreigner’s Identity Certificate is legally valid until the 30th day after the end of an epidemic or epidemiological risk (you do not have to submit any application to the office for this purpose).
 2. The Refugee Board has issued a negative refugee decision in my case. Can I work during an epidemic or epidemiological risk? Unfortunately, no. Although in certain situations your obligation to leave Poland and possibly submit a complaint to the administrative court has been extended for the duration of the epidemic, this does not apply to your entitlement to work. You may, however, file a complaint with the administrative court with a request to suspend the execution of a negative refugee decision. If during the refugee proceedings you were entitled to work and the Refugee Board or an administrative court suspends the execution of the decision refusing to grant you international protection, from that moment you will again be entitled to work legally in Poland (together with the Temporary Foreigner’s ID). You will be able to work legally until the administrative courts have given their final judgment in your case.
 3. Am I allowed to work legally?
  • The residence documents of foreigners (including the residence and work permit) whose validity expires in the period of an epidemic or an epidemiological risk shall be automatically extended to 30 days after the date of revocation of an epidemic or an epidemiological risk. This means that during this period you are allowed to work for the employer named in your permit on the same basis as before;
  • foreigners who have a declaration on entrusting work and the period of work indicated in the declaration ends during an epidemic or an epidemiological risk, may perform the work specified in the declaration with the same employer until the 30th day following the date of revoking the state of epidemic/ epidemiological risk, without the need to apply for a new work permit;
  • the period of validity of the work permit and the seasonal work permit, the last day of which falls within the period of an epidemic or an epidemiological risk, shall be extended until the 30th day following the date of revocation of the epidemic or an epidemiological risk (this also applies to decisions to extend the above permits)
  If you applied for a residence and work permit before the introduction of an epidemiological risk and received a stamping, you are allowed to continue working for your current employer under the same conditions. However, if you wish to change jobs and your new employer obtains a new work permit or declaration of employment for you – you may also undertake legal employment (condition: only for those who have previously worked
 4. My employer is having financial problems because of the coronavirus. I am employed under a contract of employment. Can I apply for a downtime benefit? Only your employer may apply for the downtime benefit if they meet the conditions stipulated in the regulations. As an employed person, you cannot claim downtime benefit yourself. However, if you are ready to work and due to a stoppage in your employer’s activities you cannot perform work (and your employer has not entered into an agreement with workers’ representatives or trade unions), your employer is obliged to compensate you for the normal pay for this period. If your employer makes use of the possibility provided for in the Anti-Crisis Shield to claim economic downtime benefits, your remuneration can only be changed if your employer enters into an agreement with employee representatives or trade unions. However, your salary cannot be lower than the minimum wage. If your employer refuses to reimburse you for this period, you can contact the Labor Inspectorate or Labor Court for help. You can also apply for help from the Association for Legal Intervention (Stowarzyszenie Interwencji Prawnej).
 5. My employer suffers financial problems during the coronavirus. I am employed on the basis of a civil-law contract (e.g. commission, for specific work contract). Can I apply for a downtime benefit? If there has been a limitation or suspension of the provision of services due to the coronavirus on the basis of civil law contracts you have concluded (e.g. commissions, for specific work contract) you may apply for a downtime benefit if:
  • The contract under which you work was concluded before 1 February 2020
  • You are legally residing in Poland
  • You have no other title to social security (e.g. you are not employed anywhere else)
  • The income from the contract obtained in the month preceding the month in which you apply for a downtime benefit was not higher than 300% of the average monthly salary from the previous quarter announced by the President of the Central Statistical Office on the basis of the regulations on pensions from the Social Insurance Fund, in force at the date of application (the average monthly salary in the fourth quarter of 2019 was PLN 5 198.53, so if you apply before 1 June 2020, your income from civil law contracts in the month preceding the submission of the application may not exceed PLN 15 595.74)
  • Your employer suffers from work stoppage due to coronavirus.
  How much is the downtime benefit?
  • The downtime benefit is generally granted in the amount of 80% of the minimum remuneration for work, i.e. PLN 2 080.
  • If the sum of revenues from the contract obtained in the month preceding the submission of the application was less than 50% of the amount of the minimum remuneration for work (the current amount of the minimum remuneration for work is PLN 2 600 gross), the downtime benefit is entitled in the amount of the remuneration obtained for the contracts performed.
  How to apply for downtime benefit? The downtime benefit is granted on application, which must be submitted to the Social Insurance Institution by your employer. The benefit may be re-granted on the basis of a declaration, if it is demonstrated that the applicant’s financial situation has not changed. The right to the downtime benefit shall be refused by way of a decision which may be appealed against in court. Here is a specimen application form for downtime benefit: https://www.zus.pl/documents/10182/3364052/wniosek+RSP-C_do+zapisu.pdf/c2f88ac7-6e65-0b39-a30c-b2107691025c
 6. I work on the basis of an employment contract. Due to the closure of a school, kindergarten, children’s club or crèche, I have to look after my child and I am unable to work. Am I entitled to any compensation for this? Yes, if you have to look after your child personally in connection with the closure of a school (kindergarten, children’s club, crèche), you may apply for an additional care allowance. Remember, however, that this only applies to the care of a child under 8 years of age or a child with a severe or moderate degree of disability (until the age of 18) or a child with a disability certificate (until the age of 16 there is no disability certificate) or a child with a special education requirement certificate. Therefore, if you have a child who is older than 8 years and does not have a recognized disability or need for special education, you cannot claim additional care allowance even though your child is not in school. If you are eligible for additional childcare allowance, you are required to make a declaration to your employer that you are personally caring for your child. Indicate the actual period when you had personal childcare in connection with the closure of schools. You can find a model statement here: https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/zmiany-w-dodatkowym-zasilku-opiekunczym/3264328 Your employer should undertake further action. If you receive additional care allowance, you will not receive normal remuneration. During the period of personal childcare, you will receive 80% of your salary. Currently, the allowance can be received from 12 March to 14 June 2020. This period can be extended if schools are still closed.
 7. I had an employment contract. My employer refuses to pay my full salary, claiming that there is no money. What can I do? If your employer does not pay you for the period you have been employed under an employment contract, you can inform the National Labor Inspectorate. You can do this electronically via the website: https://www.pip.gov.pl/pl/kontakt-inne/57468,aby-przejsc-do-strony-formularza-nalezy-wybrac-odpowiednia-jednostke-panstwowej-inspekcji-pracy.html or by post (address can be found here: https://warszawa.pip.gov.pl/pl) If you have not received the remuneration you are due for your work, you can also file a lawsuit at the labor court. Consult a lawyer for advice. You can make an appointment with the Association for Legal Intervention (Stowarzyszenie Interwencji Prawnej) and ask a lawyer to help you prepare your claim. If your employer, due to financial problems, declares bankruptcy and consequently cannot pay your salary, you will be able to claim benefits from the Guaranteed Employee Benefits Fund (as a rule, only for 3 months when you have not received your remuneration). Remember, if your employer does not provide you with remuneration or pays you partially, you are entitled to terminate your employment without notice. If you suspect that your employer’s financial situation will not improve and he will no longer be paying you all your remuneration, you should consider terminating your employment contract as soon as possible. If your employer has temporarily closed your workplace because of coronavirus, this does not mean that he is not able to compensate you. If your salary is determined by the hourly or monthly rate of pay, you should continue to be paid at that rate. If your remuneration was agreed otherwise (e.g. piecework, commission-based), you are entitled to 60% of the remuneration. Your salary can never be lower than the minimum wage for work (currently PLN 2 600 PLN gross). If your workplace is closed due to the coronavirus and your employer has met additional conditions (e.g. conclusion of an agreement with workers’ representatives or trade unions) your remuneration may be reduced by 50%. However, your salary cannot be lower than the minimum remuneration for work (currently PLN 2 600 gross if you work full time). Remember, lowering the salary without your consent is possible only after signing an agreement with employee representatives or trade unions. Your remuneration can also be changed if you sign an annex to your contract of employment with your employer or by way of changing notice (change of remuneration and working conditions).
 8. I worked on the basis of a commission or contract for a specific work, I did not receive an agreed remuneration. My principal claims that there is no money. In such a situation, how can I properly claim my rights, what should I consider? If you have not received the remuneration due to you under the contract of commission or specific work, you can sue for payment against your employer / principal. Remember to collect contracts of employment, email correspondence with your employer, and other documents proving that you actually worked for him and to what extent. Before filing a lawsuit, issue a demand for payment to your principal. You can make an appointment with the Association for Legal Intervention (Stowarzyszenie Interwencji Prawnej) and ask lawyer to help you prepare your claim and request for payment. Due to the coronavirus, regulations now provide for temporary special protection for people working on the basis of a contract of commission or specific work. If, because of the coronavirus, the provision of services has been limited or suspended on the basis of civil law contracts you have entered into (e.g. commissions, specific work contract), you may apply for a downtime benefit. You will read more about a downtime benefit in this situation in answer to question 5.
 9. Can an employer send me on compulsory leave or unpaid leave in connection with coronavirus, without my consent? It is not possible for an employer to force an employee to take unpaid leave. Only the employee may apply for such leave. Generally speaking, even though your employer has problems, he cannot forcefully send you on holiday leave. You, in consultation with your employer, set the date of your leave. Your employer may compulsorily send you on holiday leave during the notice period. Your employer may also send you on holiday leave without your permission if you are entitled to leave not taken for 2019 or earlier.
 10. Due to the coronavirus epidemic, my employer has no job for me. I was employed under a contract of indefinite duration. How can this affect my work situation? If your employer has a decrease in turnover due to the coronavirus, they may enter into an agreement with the trade union or workers’ representatives to reduce your pay or working hours and remuneration. Then your salary can be reduced even without your consent. Remember, it cannot be lower than the minimum salary (PLN 2 600 gross) if you work full time. Otherwise (if no such agreement has been made), you are entitled to a regular remuneration during the downtime. More about its amount in reply to question 7. Together (in agreement) with your employer you can also sign an annex to your employment contract. In this annex you can, by mutual agreement, amend the conditions of your work (e.g. work time) or remuneration (amount of salary). If you do not agree, your employer may unilaterally terminate your remuneration and working conditions. Then you will have a certain amount of time to decide whether you accept the amended conditions or not. If you do not accept them, your employment contract is terminated. This notice of termination of pay and working conditions and the termination of the employment contract itself may later be challenged in an employment court if it has been made against the law. Your employment contract may also be terminated by mutual agreement or by notice from your employer. If your employer terminates your contract by notice, you must be given a concrete and real reason why he is terminating the contract with you. Afterwards, you will be able to appeal against such termination in court. During the notice period, you should receive regular remuneration. Remember that in some situations your employment contract cannot be terminated, for example when you are pregnant or on holiday. Remember! If you have not yet concluded a new contract and agree to terminate your existing one by mutual agreement, you will not be entitled to unemployment benefit for 6 months! More about unemployment benefits in reply to question 11.
 11. If my employer has dismissed me from work, can I receive unemployment benefits and for what period? You are required to meet a number of conditions to apply for unemployment benefit. These include:
  1. You have not terminated your employment contract by mutual agreement or by notice of termination within the last 6 months,
  2. Your employment contract has not been terminated “without notice” due to your fault in the last 6 months,
  3. You have worked for the last 18 months for at least 365 days in total (not necessarily in a single period) and have received the minimum remuneration (currently in 2020 – PLN 2 600 gross, in 2019 – PLN 2 250 gross). It could be a contract of employment, but also, for example, a commission or for specific work contract. Please note that if you are a citizen of Ukraine and have also worked in Ukraine in the last 18 months, the period of your work in Ukraine is counted to the indicated period of 365 days (provided that you meet the other conditions, including the amount of your salary).
  4. You do not conduct your own business,
  5. If you are a woman, you are no more than 60, and if you are a man, you are no more than 65,
  6. You do not receive a permanent allowance,
  7. You are staying in Poland on the basis of, inter alia, refugee status, subsidiary protection, permanent residence permit or long-term resident’s EU residence permit, permit for humanitarian reasons or permit for tolerated stay, temporary residence permit (pursuant to Article 127 or Article 186(1)(3) of the Act on Foreigners), temporary residence permit pursuant to Article 186(1)(3) of the Act on Foreigners), temporary residence permits pursuant to Article 114(1) or (1a) or Article 126(1) of the Act on Foreigners or a visa for employment purposes, if immediately before registration as an unemployed person you were continuously employed in Poland for at least 6 months, you are a family member of a Polish citizen and therefore you have obtained or are applying for a residence permit in Poland.
  By applying for or claiming unemployment benefit you can be directed to training, work or socially useful work (maximum 10 hours per week). If you refuse without justifiable reason, you may not receive or lose unemployment benefit. Generally, you will be able to receive unemployment benefit for 6 months. On the other hand, if, among other things, you alone bring up at least one child younger than 15 years or if you bring up a child younger than 15 years and your partner is also unemployed and is no longer entitled to unemployment benefit, the period for which they grant you unemployment benefit will be extended to one year. The amount of unemployment benefit is
  1. PLN 861.40 per month for the first 90 days of entitlement to the benefit,
  2. PLN 676.40 per month for further period.
  The amount of the benefit may be reduced (80% of the above amount) or increased (120% of the above amount) depending on your seniority.

Documents

 1. I am afraid that the validity of my Temporary Foreigner’s Identity Card (TZTC) or Residence Card will expire during an epidemic or an epidemiological risk and I will not be able to obtain new documents. Do not worry. If the validity of the TZTC or the Residence Card expires during an epidemic or an epidemiological risk (from 14 March 2020), its validity is automatically extended. Your documents will be valid for a period of 30 days from the date of the end of the epidemic or an epidemiological risk (whichever was the last). So for example, if an epidemic ends on 1 June 2020 and no emergency situation is introduced, your documents will be valid until 1 July 2020. You do not have to submit any additional applications in this regard.

Proceedings in the offices

 1. I would like to apply for international protection (refugee) in Poland. How to do that? Is it possible now? None of the provisions introduced formally limit your right to file an application for international protection. Due to the existing difficulties in the operation of state authorities, including the Border Guard, it may currently be difficult, if not impossible, to actually submit an application. Currently, there are no border crossing points at which an application for international protection could be lodged. It is therefore not possible to lodge this application at the border. However, if you are already in Poland and wish to apply for international protection, it may be possible. If you already stay in a center for foreigners, report this need to the employees of that center. They should fill in the application form together with you. The Office for Foreigners (Taborowa st. 33) is open since 25 May. Therefore it is once again possible to apply for asylum. According to the information obtained from the Border Guard, due to the necessity to comply with safety regulations and limitations as to the number of persons in the premises of the Office, it is recommended to make a prior phone appointment before applying for asylum (phone number 22 500 34 10). Persons, who did not make a phone appointment, will generally not be admitted. If you would like to apply for international protection but for reasons beyond your control you cannot, please contact us (biuro@interwencjaprawna.pl) and report the problem to the Polish office of UNHCR (polwa@unhcr.org).
 2. I received a negative decision on granting a residence permit in Poland (temporary residence, EU long-term residence permit). What should I do? In the period between 14 March 2020 and 15 May 2020 the time limit for filing an appeal against a decision was suspended. This means that if you received a decision during this period then you did not have to file an appeal in the term indicated in the decision’s instruction (usually a term of 14 days). If you received a decision in the period between 14 March 2020 and 15 May 2020, the 14-day term to file an appeal against the decision starts on 24 May 2020 (it is a first day of a deadline for the appeal). This means that if you received a decision in your matter on 15 March 2020, than you may file an appeal until 8 June 2020 (6 June 2020 is Saturday). The appeal may be filed by post (with proof of mailing), or submitted electronically (by means of an ePUAP trusted profile or an electronic signature). If the office, which issued the decision in your case in first instance, is working as usual or has a functioning registry office, you may also file your appeal there in person. Please remember to ask for a confirmation of the submission of the appeal on an additional copy of the appeal. Due to the necessity to minimize interpersonal contacts during the epidemic, it may be worth considering to wait with filing the appeal until the state of epidemic threat or the state of epidemic is lifted. You may also submit the appeal electronically or by post (taking all the necessary safety precautions – e.g. masks, an appropriate distance from others).
 3. May I file an appeal against a negative decision by electronic means? Yes. If you want, you may file an appeal against administrative decisions by electronic means. In order to do so, you must have the Trusted Profile. In order to register one, you will need a PESEL number. In order to find out how to register a Trusted Profile please access: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany You may then file an appeal with a specific office by means of the epuap.gov.pl. platform. Please remember to sign the appeal with your trusted profile before submitting it to an office. After submitting the appeal to the office, in your electronic inbox you should have an Official Proof of Submission or an Official Proof of Receipt. It is assumed that you submitted the appeal on this day.
 4. The proceedings before the office in my matter concerning a residence permit or a work permit are taking longer than they should. What can I do about it? Usually proceedings in your matters before offices (e.g. legalizing stay, work permits) should be concluded in the first instance within one month, and if the matter is particularly complicated then within two months. An appeal against a negative decision should be reviewed within one month. The running of these terms was suspended between 14 March 2020 and 15 May 2020 due to the coronavirus epidemic. If you submitted an application with an office at the beginning of March 2020, the authority was still entitled under the law to refrain from issuing a decision in your matter. The period between 14 March 2020 and 15 May 2020 was not taken into account for calculating the expiry of the (one-month or two-month) term within which your matter should be concluded. If, nonetheless, the proceedings in your matter are taking too long, you may request for expediting the review process and then file a complaint to the administrative court. If you submitted an application in your matter to an administrative office a long time ago and the body should have already issued a decision until 14 March 2020, you may request for expediting the review process and then file a complaint to the administrative court. To learn more about the procedure, and find up-to-date forms please access: https://interwencjaprawna.pl/czekasz-juz-dlugo-na-decyzje-zloz-ponaglenie/

General issues

 1. The anti-crisis shield extended my legal stay in Poland. May I also travel within the EU? If the term of your legal stay (on the basis of a visa, residence permit, visa-free traffic) ended within the duration of the state of epidemic threat or state of epidemic, the anti-crisis shield extended your legal stay right in Poland. Your stay in Poland is legal until 30 days have lapsed after the lifting of the state of epidemic threat or the state of epidemic (depending which one of them was in force last). This does not grant you the right to stay or travel in other countries from the Schengen Area. Even though you have a legal stay right in Poland, you may not legally travel to another European Union country by invoking the provisions of the anti-crisis shield.
 2. I lost my job or my salary was reduced. May I apply for a reduction of the rent for my flat? Currently, the anti-crisis shield does not provide any specific regulations that would address such situations. You may try to renegotiate your rental agreement with your landlord. Tell him or her about the difficult situation you found yourself in. Maybe you will manage to come to an arrangement and reduce the rent for the time of the epidemic by means of an annex to the agreement. In certain situations, you may apply for a housing benefit which will help you cover the costs of rental. The benefit will help you cover a specific part of the rent (up to 20%). In order to be eligible for the housing benefit you must meet ALL of the following conditions:
  1. Have a right to the flat (e.g. a rental or subrental agreement)
  2. Your average monthly income for the 3 months preceding the day of the application does not exceed PLN 2100.00 if you live alone. If you live with your family then the monthly income per each family member cannot exceed PLN 1500 (so if you have a family of three, then your family’s income during the three months before the day of the application cannot exceed on average PLN 4500). Caution! Income does not include the amounts received as social assistance benefits or 500+.
  3. The flat or house that you live in cannot exceed the square meterage criterion
  As a rule, the square meterage criterion is as follows Number of persons in the household Maximum surface (in sq. m) Maximum surface, if the share of the surface of rooms and kitchen in the entire livable surface of the living unit does not exceed 60% (in sq. m) 1 45,5 52,5 2 52 60 3 58,5 67,5 4 71,5 82,5 5 84,5 97,5 6 91 105 For every additional family member the following surface should be added 6,5 7,5 You may submit the application for the housing benefit to the city (district) council competent for your place of residence
 3. May I return to my country during the state of epidemic threat or the state of epidemic? If you are not going through official quarantine, there are no formal obstacles that would stop you from returning to your country. Please bear in mind, however, that due to the restrictions in the functioning of border crossings (for an up-to-date list of open border crossings please access: https://granica.gov.pl/index.php?v=pl) and the restrictions in the functioning of air and bus traffic the practical organization of the return to your country may be more difficult.
 4. I want to handle an official matter without leaving home. How may I do that? A large number of official matters, such as the submission of applications, appeals, complaints to administrative courts, letters to offices, can be handled without leaving home. These are the type of cases which do not require your physical presence (unlike e.g. providing your fingerprints). In order to make use of this possibility you must own or register a Trusted Profile in the ePUAP platform. For this you will need a PESEL number. In order to find out how to register a Trusted Profile please access: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany Afterwards, you may submit documents with offices using the epuap.gov.pl platform.
 5. I received a negative decision concerning the grant of international protection, how long will I receive social assistance and medical care? If the period during which you are eligible for social assistance and medical care as part of the refugee proceedings was to elapse within the duration of the state of epidemic threat or state of epidemic (after 14 March 2020), your situation as regards social assistance and medical care remains unchanged. You will be eligible for social assistance and medical care, without the need to undertake any additional actions, until 30 days have lapsed after the end of the state of epidemic threat or the state of epidemic (depending which one of them was in force last). Remember! If you received a negative decision from the Head of the Office for Foreigners and you would like to file an appeal against it, you will have to do it anyway within 14 days from receiving it (or 7 days, if the decision was issued in an expedited procedure)! If, however, you received a decision from the Council for Refugee Affairs, with which you disagree, you have 30 days for filing a complaint against the decision.

Photo by Fusion Medical Animation / Unsplash


Работа

 1. Могу ли я легально работать во время состояния эпидемической опасности или эпидемии без обязательной справки из Управления по делам иностранцев, пока моё ходатайство о признании международной защиты (статуса беженца) находится на рассмотрении?
 2. Совет по вопросам беженцев отказал мне в статусе беженца, могу ли я работать во время состояния эпидемической опасности или эпидемии?
 3. Могу ли я работать легально?
 4. У моего работодателя финансовые проблемы из-за эпидемии коронавируса. Я работаю на основании трудового договора. Могу ли я подать документы на пособие за простой?
 5. У моего работодателя финансовые проблемы во время эпидемии коронавируса. Я работаю на основании гражданско-правового договора (например договор поручения, договор подряда). Могу ли я подать документы на пособие за простой?
 6. Я работаю на основании трудового договора. В связи с тем, что не работают школы, детские сады, детские клубы, ребёнок находится под моей опекой и я не могу работать. Могу ли я рассчитывать на какую-нибудь денежную компенсацию?
 7. Я работал/а на основании трудового договора. Работодатель не платит мне полную зарплату, ссылаясь на то, что у него нет денег. Что я могу сделать?
 8. Я работал/а на основании договора поручения или подряда. Мне не заплатили по договору. Мой работодатель говорит, что у него нет денег. Как в подобной ситуации могу отстаивать свои права, что необходимо сделать?
 9. Может ли работодатель отправить меня в принудительный отпуск без моего согласия, или в бесплатный отпуск из-за коронавируса?
 10. В связи с эпидемией коронавируса мой работодатель не имеет для меня работы. Я был/а принята на работу на основании трудового договора на неопределенный срок. Каким образом может это повлиять на мою ситуацию на работе?
 11. В случае, когда работодатель уволил меня с работы, могу ли я получать пособие по безработице, и, в течение, какого периода?

Документы

 1. Я боюсь, что действительность моего Временного удостоверения личности иностранца (TZTC) или Карты побыту истечет во время состояния эпидемической безопасности или состояния эпидемии, и я не смогу оформить новых документов.

Обращение с администрацией

 1. Я хочу подать в Польше заявление на предоставление международной защиты (заявление беженца). Как это сделать? Возможно ли это в настоящее время?
 2. Я получил/а отрицательное решение по разрешению на пребывание в Польше (временное пребывание, пребывание долгосрочного резидента ЕС, постоянное пребывание). Что мне делать?
 3. Могу ли я обжаловать негативное решение используя средства дистанционной связи?
 4. Моё дело об получении вида на жительство или разрешения на работу в офисе длится дольше, чем следует. Что я могу сделать?

Общие сведения

 1. Благодаря Антикризисному щиту, моё законное пребывание в Польше продлено. Могу ли я путешествовать по Европейскому Союзу?
 2. Я потерял работу или моя зарплата была уменьшена. Могу ли я подать заявку на снижение арендной платы?
 3. Могу ли я вернуться в свою страну во время во время чрезвычайной ситуации или эпидемии?
 4. Мне необзодимо решить официальной вопрос. Могу ли я это сделать, не выходя из дома?
 5. Я получил негативное решение относительно международной защиты. Как долго я буду получать социальную и медицинскую помощь?

Работа

 1. Могу ли я легально работать во время состояния эпидемической опасности или эпидемии без обязательной справки из Управления по делам иностранцев, пока моё ходатайство о признании международной защиты (статуса беженца) находится на рассмотрении? К сожалению, нет. Для того, чтобы легально работать во время рассмотрения ходатайства о признании международной защиты (статуса беженца) необходима справка от начальника Управления по делам иностранцев, которая подтверждает, что ходатайство о признании международной защиты однако не было рассмотрено в течение 6 месяцев и опоздание в его рассмотрении не было по вине заявителя. Антикризисный закон не предусматривает никаких дополнительных решений по этому вопросу. Если у Вас есть справка, выданная начальником Управления по делам иностранцев, которая подтверждает, что ходатайство о получение международной защиты не было рассмотрено в течение 6 месяцев и опоздание в рассмотрении не произошло по Вашей вине, однако срок действия Вашего Временного удостоверения личности иностранца истёк во время состояния эпидемической опасности или эпидемии, то можете далее работать легально. Ваше Временное удостоверение личности иностранца по закону продлевается на 30 дней от дня окончания состояния эпидемии или эпидемической опасности (нет необходимости подавать заявление в Управлении для этого).
 2. Совет по вопросам беженцев отказал мне в статусе беженца, могу ли я работать во время состояния эпидемической опасности или эпидемии? Нет, к сожалению, Вы не можете работать. Несмотря на то, что в некоторых ситуациях обязанность покинуть территорию Польшу и возможность подать жалобу в административный суд продлены на время эпидемии, то продление не касается права на работу. Однако, Вы можете подать жалобу в административный суд с ходатайством о приостановлении исполнения полученного отрицательного решения. Если в течение рассмотрения ходатайства о беженстве Вы имели право на трудоустройство и Совет по делам беженцев или административный суд приостанавливают исполнение решения о непризнании Вам международной защиты, то с этого момента Вы снова имеете право на трудоустройство (на этот раз с Временным удостоверением личности иностранца). Вы сможете легально работать до того времени пока суд не выдаст окончательный приговор по Вашему делу.
 3. Могу ли я работать легально?
  • срок действия документов о пребывании иностранца (в том числе разрешения на пребывание и трудоустройство), которых срок действия истекает во время эпидемии или состояния эпидемической опасности, автоматически продлевается до 30 дней от дня окончания состояния эпидемической опасности или эпидемии. Это значит, что в это время Вы можете работать для работодателя, который вписан в Вашем разрешении на трудоустройство, на прежних условиях.
  • иностранец, у которого есть заявление о намерении трудоустройства от работодателя, а указанный с ним срок истекает во время эпидемии или состояния эпидемической опасности, может выполнять работу, указанную в заявлении у данного работодателя до 30 дней после окончания состояния эпидемической опасности/ эпидемии без необходимости получения нового разрешения на трудоустройство
  • если последний день срока действия разрешения на трудоустройство и разрешения на сезонные работы выпадает во время состояния эпидемической опасности или эпидемии, то автоматически продлевается до 30 дней от дня окончания состояния эпидемической опасности/ эпидемии (это касается также решений о продлении вышеуказанных разрешений)
  Если Вы подали документы на разрешение на пребывание и трудоустройство до начала состояния эпидемической опасности и получили подтверждающую печать в паспорт, то можете продолжать работать у прежнего работодателя на тех же условиях. Если Вы всё же хотели бы сменить место работы, а новый работодатель оформит для него новое разрешение на работу или заявлении о намерении трудоустройства – в этом случае тоже можете работать легально (при условии, что Вы ранее работали)
 4. У моего работодателя финансовые проблемы из-за эпидемии коронавируса. Я работаю на основании трудового договора. Могу ли я подать документы на пособие за простой? Подать документы на пособие за простой может исключительно Ваш работодатель, если выполнит условия предусмотренные законом. Вы не можете подать документы на получение пособия за простой, так как являетесь работником. Если Вы готовы работать, но по причине простоя в предпринимательской деятельности Вашего работодателя, не можете выполнять свою работу (а работодатель не подписал соглашения с представителями своих работников или профсоюзами), то Ваш работодатель обязан выплатить Вам заработную плату в обычном размере за этот срок. Если Ваш работодатель воспользуется возможностью антикризисной помощи и подаст заявление на пособие за простой, то Ваша заработная плата может изменится только в том случае, если работодатель подпишет соглашение с представителями работников или профсоюзами. Однако Ваша заработная плата не может быть меньше минимальной заработной платы. Если Ваш работодатель отказывается вам выплатить зарплату, Вы можете обратиться в Инспекцию труда или суд по трудовым спорам. Вы можете обратиться к нам, в Stowarzyszeniе Interwencji Prawnej.
 5. У моего работодателя финансовые проблемы во время эпидемии коронавируса. Я работаю на основании гражданско-правового договора (например договор поручения, договор подряда). Могу ли я подать документы на пособие за простой? Если из-за коронавируса случилось ограничение или прекращение предоставления услуг на основании подписанных Вами гражданско-правовых договоров (например договор поручения, договор подряда) можешь стараться получить пособие за простой, при условии:
  • Договор, на основании которого Вы работаете, был заключён до 1 февраля 2020 г.,
  • Вы находитесь в Польше легально,
  • У Вас нет других оснований на социальное страхование (например Вы не работаете на других работах),
  • доход с реализации договора, полученный в месяце предшествующим заявлению о выплате пособия за простой, не был выше 300% средней заработной платы за предыдущий квартал; необходимо воспользоваться актуальными данными Центрального статистического управления Польши о средней заработной плате, составленными на основании законов о пенсиях и пособиях Национального Фонда Здоровья, на день подачи заявления (средняя заработная плата в IV квартале 2019г. составляла 5 198,53 злотых., а следовательно, если Вы хотите оформить заявление до 1 июня 2020 г., то Ваш общий доход с гражданско-правовых договоров в месяце предшествующим подаче заявления не может быть выше 15 595,74 злотых.)
  • У твоего работодателя в связи с эпидемией коронавируса возник простой.
  В каком размере выплачивается пособие за простой?
  • Пособие за простой полагается в основном в размере 80 % суммы минимальной заработной платы, т.е. 2 080 злотых.
  • Лицам, выполняющим условия гражданско-правовых договоров, если сумма доходов в месяце предшествующим подаче заявления составляла менее 50% минимальной заработной платы (на данный момент минимальная зарплата в Польше 2600 злотых брутто), полагается пособие в размере заработной платы согласно договору.
  Как подать заявление на выплату пособия за простой? Пособие за простой может быть выплачено по письменному заявлению Вашего работодателя в Управлении социального страхования (ZUS). Пособие может выплачено повторно на основании заявления, в случае подтверждения, что материальная ситуация заявителя не изменилась. Отказ в выдаче повторного пособия подлежит обжалованию в судебном порядке. Образец заявления на получение пособия за простой Вы найдёте по ссылке: https://www.zus.pl/documents/10182/3364052/wniosek+RSP-C_do+zapisu.pdf/c2f88ac7-6e65-0b39-a30c-b2107691025c
 6. Я работаю на основании трудового договора. В связи с тем, что не работают школы, детские сады, детские клубы, ребёнок находится под моей опекой и я не могу работать. Могу ли я рассчитывать на какую-нибудь денежную компенсацию? Да. Если ребёнок находится под Вашей опекой в связи с тем, что школа закрыта (детсад, детский клуб, ясли) Вы можете подать заявление на дополнительное пособие по уходу за ребёнком. Помните, что это касается только ухода за детьми до 8 лет, либо ухода за ребёнком с признанной умеренной или значительной степенью инвалидностью (до 18 лет) или признанной инвалидностью (до 16 лет не устанавливается степень инвалидности) или ребёнком, нуждающимся в спецобучении. Та что если у Вас есть ребёнок старше 8 лет и у него нет инвалидности и потребности в спецобучении, то Вам не положено дополнительное пособие, несмотря на то, что Ваш ребёнок не ходит в школу. Если Вы выполняете условия для получения дополнительного пособия по уходу за ребёнком, то необходимо заполнить заявление об особом уходе за ребёнком и передать его своему работодателю. Укажите в нем действительный срок, когда ребёнок находился под вашей опекой в связи с закрытием учебных заведений. Образец заявления Вы найдёте здесь: https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/zmiany-w-dodatkowym-zasilku-opiekunczym/3264328 Дальнейшие действия должен произвести Ваш работодатель. Если Вам будет признано дополнительное пособие по уходу, то Вы не будете получать полной сумму зарплаты. За время личной опеки над детьми Вы получаете 80% зарплаты. Пособие можно получить от 12 марта до 14 июня 2020г. Срок этот может быть продлён, если школы и дальше будут закрыты.
 7. Я работал/а на основании трудового договора. Работодатель не платит мне полную зарплату, ссылаясь на то, что у него нет денег. Что я могу сделать? Если Ваш работодатель не платит вам заработную плату за срок, в котором вы официально трудоустроены на основании рабочего договора, можете проинформировать об этом Государственную инспекцию труда. Можешь это сделать через сайт: https://www.pip.gov.pl/pl/kontakt-inne/57468,aby-przejsc-do-strony-formularza-nalezy-wybrac-odpowiednia-jednostke-panstwowej-inspekcji-pracy.html или по почте (адрес здесь: https://warszawa.pip.gov.pl/pl) Если Вам не выплатили заработную плату, которая Вам полагается, можете подать иск в суд. Свяжитесь с юристом, чтобы это сделать. Вы можете записаться на дежурство юриста в офисе Stowarzyszeniе Interwencji Prawnej и попросить о подготовке судебного иска и требования о погашении задолженности. Если Ваш работодатель по причине финансовых проблем объявит банкротство и не будет иметь с чего выплатить Вашу зарплату, Вы сможете получить деньки от Гарантийного фонд рабочих выплат (но только за 3 месяца, когда Вы не получали зарплату). Помните! Если Ваш работодатель не платит Вам зарплату или выплачивает неполную сумму, то Вы можете расторгнуть рабочий договор без соблюдения срока предупреждения о расторжении договора. Если Вы подозреваете, что финансовая ситуация Вашего работодателя не изменится к лучшему и в дальнейшем не будет платить полную сумму заработной платы, следует подумать о расторжении договора. Если Ваш работодатель на время коронавируса временно закрыл Ваше место работы, это не значит что может перестать платить Вам зарплату. Если согласно договору Ваша зарплата почасовая или одна выплата в месяц, то Вы должны получать зарплату в договоренном размере. Если ваша заработная плата была договорена иначе (сдельная оплата, комиссионная), то Вам полагается 60 % Вашей заработной платы. Ваша заработная плата никогда не может быть ниже минимальной заработной платы в Польше (на данный момент 2600 злотых брутто на полную ставку). Если Ваше место работы закрыто в связи с коронавирусом и Ваш работодатель выполнил все дополнительные условия (в том подписание соглашения с представителями работников или профсоюзов), тогда имеет право снизить Вам заработную плату до 50%. Однако Ваша заработная плата не может быть ниже минимальной заработной платы в Польше (на данный момент 2600 злотых брутто на полную ставку). Помните! Меньшая выплата без Вашего согласия возможна только в случае подписанного соглашения с представителями работников или профсоюзов. Ваша зарплата может быть изменена, если Вы подпишете с работодателем приложение к рабочему договору о смене договорных условий (условий труда и выплаты заработной платы).
 8. Я работал/а на основании договора поручения или подряда. Мне не заплатили по договору. Мой работодатель говорит, что у него нет денег. Как в подобной ситуации могу отстаивать свои права, что необходимо сделать? Если Вы не получили надлежащую Вам зарплату на основании договора поручения или договора подряда, можете подать иск о взыскание задолженности с Вашего работодателя. Помните, чтобы сохранять все договоры с Вашим работодателем, переписку по электронной почте и другие документы, подтверждающие, что Вы на самом деле работали и в каком объёме. Перед подачей иска направьте работодателю письмо с требованием погашения задолженности. Вы можете записаться на дежурство юриста в офисе Stowarzyszenie Interwencji Prawnej и попросить о подготовке судебного иска и требования о погашении задолженности. В связи с коронавирусом закон в данный момент предполагает временную особую защиту людей, которые работаю на основании договора поручения или подряда. Если из-за коронавируса случилось ограничение или прекращение предоставления услуг на основании подписанных Вами гражданско-правовых договоров (например договор поручения, договор подряда) можешь стараться получить пособие за простой. Больше информации о пособии за простой в ответе на вопрос 5.
 9. Может ли работодатель отправить меня в принудительный отпуск без моего согласия, или в бесплатный отпуск из-за коронавируса? Работодатель не имеет возможности принудительно отправить сотрудника в бесплатный отпуск. О предоставлении бесплатного отпуска может подать заявление исключительно сотрудник. Как правило, даже независимо от проблем Вашего работодателя, он не может принудительно отправить Вас в отпуск. Это Вы, по согласованию с работодателем, определяете срок своего отпуска. Работодатель может принудительно отправить Вас в отпуск в период расторжения трудового договора. Работодатель может также отправить Вас в отпуск, без Вашего согласия, если Вам положен неиспользованный отпуск за 2019 г., или прошлые годы.
 10. В связи с эпидемией коронавируса мой работодатель не имеет для меня работы. Я был/а принята на работу на основании трудового договора на неопределенный срок. Каким образом может это повлиять на мою ситуацию на работе? Если в связи с коронавирусом у Вашего работодателя обороты упали, он может подписать с профсоюзной организацией или с представителями работников соглашение, в котором будет понижено Ваше вознаграждение или размер рабочего времени и вознаграждение. Тогда Ваше вознаграждение может быть понижено даже без Вашего согласия. Запомните! Оно не может быть ниже минимального вознаграждения (2600 злотых брутто), если Вы работаете в полную ставку. В противном случае (если такое соглашение не было подписано), за время простоя Вы должны получать нормальное вознаграждение. Больше о его размере в ответе на вопрос 7. По согласованию с работодателем Вы можете подписать также приложение к трудовому договору. В этом приложении Вы можете, при согласии обеих сторон, изменить условия Вашей работы (например, размер ставки) или зарплаты (размер вознаграждения). Если Вы не договоритесь, работодатель может односторонне предупредить об изменении условий Вашего труда и заработной платы. Тогда Вы будете иметь определенное время для принятия решения, принимаете ли измененные условия, или их не принимаете. Если их не примете, трудовой договор прекращается. Такое предупреждение об изменении условий заработной платы и труда, а также расторжение самого трудового договора позже может быть обжаловано в трудовой суд, если оно было проведено не в соответствии с положениями закона. Ваш трудовой договор может быть, также, расторгнут, между прочим, по соглашению сторон, или по инициативе работодателя. Если работодатель расторгнет с Вами трудовой договор, он обязан указать конкретную и действительную причину, по которой расторгает с Вами договор. Позже Вы сможете обжаловать такое расторжение в суде. В период предупреждения о расторжении трудового договора Вы должны получать нормальное вознаграждение. Помните! В некоторых ситуациях Ваш трудовой договор не может быть расторгнут, например, когда Вы беременная, или Вы находитесь в отпуске. Помните! Если Вы не нашли новой работы, и согласились расторгнуть договор, по которому Вы актуально работаете, по соглашению сторон, Вы не будете иметь права на пособие по безработице в течение 6 месяцев! Больше о пособиях по безработице в ответе на вопрос 11.
 11. В случае, когда работодатель уволил меня с работы, могу ли я получать пособие по безработице, и, в течение, какого периода? Чтобы хлопотать о пособии по безработице, Вы должны выполнить ряд требований. Это, между прочим,:
  1. за последних 6 месяцев Вы не расторгли трудового договора ни по соглашению сторон, ни по своей инициативе,
  2. за последних 6 месяцев трудовой договор не был с Вами расторгнут «без предупреждения» по Вашей вине,
  3. Вы работали за последних 18 месяцев не менее 365 дней итого (не обязательно последовательно) и Вы получали минимальное вознаграждение (в настоящее время в 2020 г. – 2600 польских злотых брутто, в 2019 г. – 2250 польских злотых брутто). Это могла быть работа по трудовому договору, а также, например, по договору поручения, или договору на оказание услуг. Внимание! Если Вы являетесь гражданином Украины, и в течение последних 18 месяцев Вы работали также в Украине, период Вашей работы в Украине засчитывается в указанный период 365 дней (если Вы выполняете остальные условия, также те, которые относятся к размеру получаемого вознаграждения)
  4. не осуществляете предпринимательской деятельности,
  5. если Вы женщина, и Вам не больше 60 лет, и, если Вы мужчина, Вам не больше 65 лет,
  6. Вы не получаете постоянного пособия,
  7. Вы не пребываете в Польше по, между прочим, статусу беженца, дополнительной защите, разрешению на постоянное пребывание или постоянному пребыванию долгосрочного резидента ЕС, согласию на пребывание по гуманитарным причинам, или согласию на толерантное пребывание, разрешению на временное пребывание (на основании ст. 127 или ст. 186 абзац 1 пункт 3 закона об иностранцах), разрешению на временное пребывание на основании ст. 114 абзац 1 или 1a или ст. 126 абзац 1 закона об иностранцах, или по визе для работы, если непосредственно перед регистрацией как безработный, Вы непрерывно работали в Польше в течение не менее 6 месяцев, Вы являетесь членом семьи польского гражданина, и, в связи с тем, Вы получили разрешение пребывать в Польше, или хлопочете о его получении.
  Хлопотав о получении, или получая пособие по безработице, Вы можете быть направлены на обучение, на работу, или на общественно полезные работы (не больше 10 часов в неделю). Если Вы откажетесь без оправданной причины, можете не получить пособия по безработице, или лишиться права на это пособие. По принципу, Вы можете получать пособие по безработице в течение 6 месяцев. Но если, между прочим, Вы один/одна воспитываете хотя бы одного ребенка младше 15 лет, или, если Вы воспитываете ребенка младше 15 лет, а Ваш партнер/ша также безработный/ая и он/она не имеет уже права на пособие по безработице, срок, на который Вам будет предоставлено пособие по безработице, продлевается до года. Размер пособия по безработице составляет:
  1. 861,40 польских злотых/ месяц за первых 90 дней права на пособие,
  2. 676,40 польских злотых/месяц дальше.
  Размер пособия может понизиться (80% вышеуказанной суммы) или повыситься (120% вышеуказанной суммы) в зависимости от Вашего рабочего стажа.

Документы

 1. Я боюсь, что действительность моего Временного удостоверения личности иностранца (TZTC) или Карты побыту истечет во время состояния эпидемической безопасности или состояния эпидемии, и я не смогу оформить новых документов. Не волнуйтесь. Если действительность TZTC или Карты побыту истечет во время состояния эпидемической опасности или состояния эпидемии (с 14 марта 2020 г.), его действительность автоматически продлевается. Твои документы будут действительны в течение 30 дней, считая с момента прекращения состояния эпидемической опасности или состояния эпидемии (в зависимости от того, который действовал последним). Итак, если, например, состояние эпидемии закончится 1 июня 2020 г. и не будет объявлено состояние эпидемической опасности, Ваши документы будут действительны по 1 июля 2020 г. Вы не обязаны подавать никаких дополнительных заявлений по этому делу.

Обращение с администрацией

 1. Я хочу подать в Польше заявление на предоставление международной защиты (заявление беженца). Как это сделать? Возможно ли это в настоящее время? Никакие из введенных положений закона формально не ограничивают Вашего права на подачу заявления на предоставление международной защиты. Однако, в связи с появляющимися трудностями в деятельности государственных органов, в том числе Пограничной стражи, в настоящее время фактическая подача заявления может оказаться сложной, если не невозможной. В настоящее время не работают посты пограничных переходов, на которых можно было подать заявление на предоставление международной защиты. В данной ситуации возможность подачи такого заявления на границе не имеется. Однако если Вы уже пребываете в Польше и хотите подать заявление на предоставление международной защиты, это может быть возможным. Если Вы уже пребываете в центре для иностранцев, сообщите о такой потребности сотрудникам этого центра. Они должны заполнить заявление вместе с Вами. От дня 25.05 открыт отдел по делам иностранцев, который находится по улице Taborowej nr 33, следовательно есть возможность подать заявление на предоставление международной защиты. Исходя из информации, предоставленной сотрудником SG следует, что в связи с необходимостью соблюдения санитарных норм и возможностью нахождения ограниченного числа лиц на территории отдела – желательно также заранее назначить дату на подачу документов по номеру телефона 22 500 34 10. Лица, пришедшие без предварительной записи скорее всего не будут обслужены в тот же день. Если Вы хотите подать заявление на предоставление международной защиты, но, по независящим от Вас причинам не можете этого сделать, обратитесь к нам (biuro@interwencjaprawna.pl) а также сообщите о своей проблеме польскому бюро UNHCR (polwa@unhcr.org).
 2. Я получил/а отрицательное решение по разрешению на пребывание в Польше (временное пребывание, пребывание долгосрочного резидента ЕС, постоянное пребывание). Что мне делать? В период с 14 марта 2020 г. по 15 мая 2020 г. приостановлено течение сроков на подачу обжалования. Это означает, что если Вы тогда получили решение, то Вы не были вынуждены подавать обжалование в срок, указанный в разъяснении (обычно в 14-дневный срок). Если Вы получили решение в период с 14 марта 2020 г. по 15 мая 2020 г., течение четырнадцатидневного срока на подачу Вами обжалования начинается 24 мая 2020 г. (первый день срока). Это означает, что если Вы получили решение по Вашему делу 15 марта 2020 г., то обжалование Вы можете подать до 8 июнь 2020 г. (6 июнь – суббота) Обжалование можете подать по почте (с подтверждением об отправлении), по электронной почте (при помощи доверенного профиля или электронной подписи). Если управление, которое вынесло решение в I инстанции по Вашему делу, работает нормально или работает его входной стол, Вы можете также подать там обжалование лично. Помните, чтобы потребовать выдачи Вам подтверждения о подаче обжалования на его дополнительной копии. В связи с необходимостью минимизировать межчеловеческие отношения во время эпидемии, стоит продумать, не отправить ли обжалования по электронной почте или по почте (при соблюдении необходимых средств безопасности – маски, безопасная дистанция друг от друга).
 3. Могу ли я обжаловать негативное решение используя средства дистанционной связи? Да. Вы можете обжаловать административные решения с помощью электронных средств связи. Вам понадобится доверенный профиль – для его создания вам необходимо иметь персональный государственный номер (PESEL). Подробное сведения о том, как получить доверенный профиль можно найти здесь: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany Создав доверенный профил, вы сможете подать жалобу в конкретный офис через платформу epuap.gov.pl. Не забудьте подписать её с помощью вашего доверенного профиля прежде чем отправить её в офис. После этого на ваш адрес электронной почты поступит официальное подтверждение подачи письма или официальное подтверждение его получения. С этого момента считается, что вы успешно жалобу.
 4. Моё дело об получении вида на жительство или разрешения на работу в офисе длится дольше, чем следует. Что я могу сделать? Обычно официальные дела (в том числе легализация пребывания, разрешение на работу) должны достичь завершения в первой инстанции в течение месяца; если дело особенно сложное – в течение двух месяцев. Несмотря на это, жалоба на негативное решение должна быть рассмотрена в течение месяца. Однако эти сроки не приостановлено с 14 марта 2020 г. по 15 мая 2020 г. из-за эпидемии коронавируса. Таким образом, если вы подали заявку в офис в начале марта 2020 года, возможно, что этот офис ещё не принял решение по вашему делу. Период с 14 марта 2020 года по 15 мая 2020 не считается частью срока (месячного или двухмесячного), в течение которого ваше дело должно быть рассматрено. Несмотря на это, еесли ваше дело занимает слишком много времени, вы можете послать письмо, напоминающее о вашем деле, а затем жалобу в административный суд.Однако, если вы подали заявление уже давно и к 14 марта 2020 года власти уже должны были принять решение по вашему делу, вы можете подать напоминание, а затем жалобу в административный суд. Подробное сведения об этой процедуре, а также образцы писем, можно найти здесь: https://interwencjaprawna.pl/czekasz-juz-dlugo-na-decyzje-zloz-ponaglenie/

Общие сведения

 1. Благодаря Антикризисному щиту, моё законное пребывание в Польше продлено. Могу ли я путешествовать по Европейскому Союзу? Если период вашего законного пребывания (на основании визы, вида на жительство, безвизового проезда) закончился во время чрезвычайной эпидемической ситуации или эпидемии, ваше право на законное пребывание в Польше продлевается благодаря Антикризисному щиту. Ваше пребывание в Польше является законным до истечения 30 дней после отмены чрезвычайного эпидемического статуса или состояния эпидемии (в зависимости от того, что наступит позже). Вышеуказанное не дает вам права оставаться в или путешествовать по Шенгенской зоне. Вы можете легально оставаться в Польше, но вы не вправе легально уехать в другую страну ЕС на основании спецзакона «Антикризисной щит»
 2. Я потерял работу или моя зарплата была уменьшена. Могу ли я подать заявку на снижение арендной платы? В настоящее время в рамках спецзакона «Антикризисный щит» нет такого рода положений. Вы можете попытаться пересмотреть договор аренды с арендодателем. Расскажите ему об особой ситуации, в которой вы находитесь. Возможно вам удасться договориться и уменьшить арендную плату на время эпидемии посредствам приложения к договору аренды. Существуют также определённые ситуации, дающие вам право подать заявление на получение пособия на жильё, которое поможет вам покрыть расходы на аренду. Пособие на жильё поможет вам покрыть определенную часть арендной платы (до 20%). Чтобы подать заявку на жилищное пособие, вы должны выполнить ВСЕ следующе условия:
  1. Имеете право на квартиру (например, в силу договора об аренде или субаренде)
  2. Ваш среднемесячный доход за 3 месяца, предшествовавшие подачи заявления, не превышает 2 100,00 злотых – это если вы живете один/одна. Если вы живёте с семьей, ежемесячный доход на каждого члена вашей семьи не может превышать 1500 злотых. Например: если у вас семья из трёх человек, то веш среднемесячный дозод в течение 3 месяцев с даты подачи заявления на получение пособия на жильё не может превышать 4500 злотых)). Помните, что социальная помощь и пособие 500+ не считаються частью вашего дохода.
  3. Площадь квартиры или дома, в котором вы живёте, не должна превышать нижеуказанной максимальной площади: Количество человек в домашнем хозяйстве Максимальная площадь (в м2) Максимальная площадь, если площадь комнат и кухни не провышает 60% жилплощади всех помещений (в м2) 1 45,5 52,5 2 52 60 3 58,5 67,5 4 71,5 82,5 5 84,5 97,5 6 91 105 Дополнитеьная площадь на каждого последующего членя семьи 6,5 7,5 Вы можете подать заявление на получение жилищного пособия в городском (районном) офисе, соответствующем вашему месту жительства.
 3. Могу ли я вернуться в свою страну во время во время чрезвычайной ситуации или эпидемии? Если вы не на обязательном карантине, тогда нет никаких препятствий для возвращения в вашу страну. Помните, однако, что из-за ограничений, касающихся функционирования пограничных переходов (список открытых пограничные переходы вы можете проверить здесь: https://granica.gov.pl/index.php?v=pl), а также в виду ограничений воздушного и автобусного движения, фактически организовать обратную поездку в вашу страну может быть сложно.
 4. Мне необзодимо решить официальной вопрос. Могу ли я это сделать, не выходя из дома? Большая часть официальных вопросов, таких как подача заявлений, апелляций, жалоб в административный суд, подача писем в офисы, можно решить, не выходя из дома. Это касается всех тех дел, для которых вашего личного присутствия не требуется – в отличие, например, от снятия отпечатков пальцев. Чтобы решать официальные вопросы, не выходя из дома, вы должны иметь или создать доверенный профиль на платформе epuap. Вам необходимо иметь персональный государственный номер (PESEL). Вы можете узнать, как создать доверенный профиль здесь: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany Создав доверенный профил, вы сможете отправлять письма в офисы посредствам epuap.gov.pl.
 5. Я получил негативное решение относительно международной защиты. Как долго я буду получать социальную и медицинскую помощь? Если срок предоставления вам социальной помощи и медицинского обслуживания в рамках процесса по признании вас беженцем истекает во время чрезвычайной эпидемиологической ситуации или эпидемии (после 14 марта 2020 года), ваш статус по вопросу получения социальной и медицинской помощи не меняется. Вы вправе продолжать получать социальную и медицинскую помощь без необходимости принимать какое-либо дополнительные действия до истечения 30 дней с момента отмены состояния эпидемии или эпидемиологической угрозы (в зависимости от того, что случиться последним). Помните! Если вы получили негативное решение от главы Управления по делам иностранцев и хотите оспорить его, вы должны сделать это в течение 14 дней с момента его получения (или 7 дней, если решение было вынесено в ускоренном порядке)! Однако, если вы получили решение от Совета по делам беженцев, с которым вы не согласны, у вас есть 30 дней, чтобы отправить жалобу на это решение.

Фото Fusion Medical Animation / Unsplash