Koronawirus – informacje dla cudzoziemców
Coronavirus – information for foreigners
Коронавірус – інформація для іноземців
Коронавирус – информация для иностранцев
Noticias para extranjerosUłatwienia wynikające z tarczy antykryzysowej

1 kwietnia Prezydent podpisał ustawę o mianie ustawy o tzw. tarczy antykryzysowej. Z nowego prawa wynikają konkretne ułatwienia dla cudzoziemców przebywających w Polsce:

 • wizy krajowe, których ważność kończy się w okresie epidemii lub zagrożenia epidemicznego ulegają  automatycznemu wydłużeniu do 30 dni po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii (zarówno okres pobytu na podstawie wizy  jak i  okres ważności  wizy) (art. 15zd ust. 1);
 • zezwolenia na pobyt czasowy, które kończą się w okresie zagrożenia/epidemii ulegają  automatycznemu wydłużeniu automatycznemu wydłużeniu do 30 dni po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii (art. 15zd ust. 3);
 • termin do złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE oraz wniosku o przedłużenie wizy oraz przedłużenie pobytu w ramach ruchu bezwizowego (uwaga! przedłużenie ruchu bezwizowego dotyczy tylko: Brazylii, Argentyny, Chile, Hondurasu, Kostaryki, Nikaragui, Singapuru i Urugwaju),  który  wypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii  ulega przedłużeniu do upływu  30 dni po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii (art. 15 z ust. 1 i 3);
 • termin do dobrowolnego powrotu wynikającego z decyzji o zobowiązaniu do powrotu ulega przedłużeniu do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii (w zależności od tego, który obowiązywał jako ostatni);
 •  termin do opuszczenia przez cudzoziemca terytorium RP, w przypadku otrzymania ostatecznej decyzji odmawiającej zezwolenia na pobyt, przedłużenia wizy  czy udzielenia ochrony międzynarodowej, który wypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii   ulega przedłużeniu do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii (w zależności od tego, który obowiązywał jako ostatni);
 • cudzoziemiec, który posiada oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy, a wskazany w nim okres pracy kończy się   w okresie stanu (zagrożenia lub epidemii), będzie mógł bez zezwolenia na pracę wykonywać pracę określoną w oświadczeniu  (ten sam pracodawca) do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego/ epidemii (art. 15zzq ust. 3);
 • okres ważności  zezwolenia na pracę oraz zezwolenia na pracę sezonową,  którego  ostatni dzień ważności przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo epidemii, ulega przedłużeniu do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego/ epidemii (dotyczy także decyzji o przedłużeniu powyższych zezwoleń) (art. 15 zzq ust. 1);
 • cudzoziemcom przebywającym  legalnie w Polsce  a pracującym na umowie zlecenie lub samozatrudnionym będzie przysługiwało, po spełnieniu ustawowych warunków,  tzw. świadczenie postojowe (art. 15zq ust.2);
 • terminy zawite, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony (np. termin do złożenia odwołania od negatywnej decyzji) nie rozpoczynają biegu a rozpoczęte ulegają zawieszeniu aż do końca obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii
  (art. 15 zzr ust.1 pkt 3). Przykład: Jeśli odebrałaś decyzję odmawiającą Ci zezwolenia na pobyt czasowy  w czasie epidemii z pouczeniem, że możesz się odwołać w terminie 14 dni – termin ten nie biegnie, co oznacza, że będziesz mogła złożyć odwołanie w terminie 14 dni od ustania stanu epidemii.

Ograniczenia w przemieszczaniu się (od 25 marca br.)

Od 25 marca do 11 kwietnia (na razie!) nie będzie można swobodnie się przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi i zawodowymi. Nadal obowiązuje także obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dla powracających zza granicy.

Nie wolno przemieszczać się z wyjątkiem wykonywania zadań służbowych, zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej oraz zakupu towarów i dostępu do usług.

Ograniczenie nie dotyczy też wykonywania wolontariacko świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19.

W obrzędach religijnych nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób (wyjątki: księża, pogrzeby)

Środkami transportu publicznego można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób, niż wynosi połowa miejsc siedzących.

W przypadku pieszych – jednocześnie mogą się poruszać dwie osoby w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie ( wyjątki: rodzina, osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe).

Zakazuje się organizowania zgromadzeń (wyjątki: spotkania i zebrania związane z wykonywaną pracą).

Legalność pracy po złożeniu wniosku o przedłużenie wizy lub zezwolenie na pobyt

Niestety, według obecnych przepisów nie można legalnie pracować po złożeniu wniosku o przedłużenie wizy aż do jej uzyskania (chyba, że poprzednia wiza jest wciąż jeszcze ważna).Twoja praca po wysłaniu wniosku o zezwolenie na pobyt a przed uzupełnieniem braków (odciski, kluczowe dokumenty) jest legalna tylko warunkowo, tj. jeśli uzupełnisz później braki- będzie uznawana za legalną od wysłania wniosku.

Jeśli składasz wniosek o kartę pobytu, a Twój dotychczasowy legalny pobyt się już skończył ale otrzymałeś/ aś stampilę – możesz pracować po spełnieniu określonych warunków np. możesz pracować na tym samym stanowisku u dotychczasowego pracodawcy, albo u nowego pracodawcy jeśli masz nowe zezwolenia na pracę czy oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy.

Kończy Ci się niedługo wiza?

 jeśli jesteś Ukraińcem/Ukrainką i posiadasz paszport biometryczny lub jesteś obywatelem/ką innego kraju, który korzysta z ruchu bezwizowego (lista– po zakończeniu ważności wizy typu D lub karty pobytu automatycznie uruchomi się ruch bezwizowy (max 90 dni). Warunek: nie wykorzystałeś/aś 90 dni ruchu bezwizowego w ostatnich 180 dniach (dotyczy całego obszaru Schengen)

– w innych przypadkach możesz złożyć wniosek o przedłużenie wizy. Tutaj znajdziesz potrzebne informacje. Warunek: okres pobytu na podstawie przedłużonej wizy nie może przekraczać okresu pobytu przewidzianego dla wizy, wliczając w to okres pobytu na podstawie wizy, która podlega przedłużeniu (tzn. do 365 dni dla wizy krajowej i 90 dni dla wizy Schengen). UWAGA: to oznacza, że nie jest możliwe przedłużenie wizy w przypadku cudzoziemca, którego pobyt na terytorium RP przekroczył już rok na wizie krajowej! Wniosek o przedłużenie wizy wyślij na poczcie listem poleconym najpóźniej w ostatnim dniu ważności Twojej wizy.

– jeśli żaden z powyższych sposobów nie ma zastosowania w Twojej sytuacji – złóż wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy najpóźniej w ostatnim dniu legalnego pobytu. Wniosek wyślij pocztą listem poleconym. Jako cel pobytu możesz wskazać np. inne okoliczności – szczególna sytuacja związana z pandemią koronawirusa

 jeśli nie złożyłeś/aś wniosku o pobyt czasowy i nieznacznie przekroczyłeś/aś okres legalnego pobytu w Polsce -–zgodnie z ostatnim stanowiskiem Straży Granicznej na granicy strażnicy będa indywidualnie analizować sytuację cudzoziemca. Brana będzie pod uwagę data wprowadzenia przywrócenia kontroli na granicach oraz ograniczenia przemieszczania się podróżnych tj. 15 marca 2020 r. Jeżeli ostatni dzień legalnego pobytu cudzoziemca przypadał na ten dzień lub później, Straż Graniczna będzie odstępować od nakładania na cudzoziemca sankcji administracyjnych i karnych. Staramy się wierzyć w przychylność władz polskich w związku z nadzwyczajną sytuacją, jednak do czasu wprowadzenia stosownych, tymczasowych rozwiązań prawnych, musisz mieć świadomość, że nie ma przeszkód prawnych by wydać wobec Ciebie decyzję o zobowiązaniu do powrotu.

Kończy Ci się ruch bezwizowy?

– jeśli jesteś obywatelem/ ką: Brazylii, Argentyny, Chile, Hondurasu, Kostaryki, Nikaragui, Singapuru lub Urugwaju, możesz złożyć wniosek o przedłużenie pobytu w ruchu bezwizowym. Tutaj znajdziesz potrzebne informacje.

– w innych wypadkach – złóż wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy najpóźniej w ostatnim dniu legalnego pobytu. Wniosek wyślij pocztą listem poleconym.

– jeśli nie zamierzasz lub nie możesz złożyć wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy, a nieznacznie przekroczysz okres legalnego pobytu w ruchu bezwizowym –zgodnie z ostatnim stanowiskiem Straży Granicznej na granicy strażnicy będa indywidualnie analizować sytuację cudzoziemca. Brana będzie pod uwagę data wprowadzenia przywrócenia kontroli na granicach oraz ograniczenia przemieszczania się podróżnych tj. 15 marca 2020 r. Jeżeli ostatni dzień legalnego pobytu cudzoziemca przypadał na ten dzień lub później, Straż Graniczna będzie odstępować od nakładania na cudzoziemca sankcji administracyjnych i karnych. Staramy się wierzyć w przychylność władz polskich w związku z nadzwyczajną sytuacją, jednak do czasu wprowadzenia stosownych, tymczasowych rozwiązań prawnych, musisz mieć świadomość, że nie ma przeszkód prawnych by wydać wobec Ciebie decyzję o zobowiązaniu do powrotu.

Składanie wniosków o zezwolenie na pobyt

Różne urzędy różnie funkcjonują w czasie epidemii. Najważniejsze co możesz zrobić, to nie przegapić terminu do złożenia wniosku o zezwolenie na pobyt, jeśli Twój dotychczasowy legalny pobyt się kończy. Wyślij w takiej sytuacji wypełniony wniosek pocztą na adres urzędu wojewódzkiego – koniecznie listem poleconym.

Zgodnie z nowymi wytycznymi Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, pobyt od wysłania stosownego wniosku listem poleconym będzie uważany za legalny, mimo niezłożenia odcisków palców.

Zgodnie z informacją na rządowych stronach, terminy do uzupełnienia braków formalnych, w tym w szczególności potwierdzenia osobistego stawiennictwa i oddania odcisków linii papilarnych oraz terminy do złożenia innych dokumentów, które upływają w okresie wyłączenia bezpośredniej obsługi w Wydziałach Spraw Cudzoziemców, będą liczone od dnia wznowienia obsługi bezpośredniej, bez poniesienia negatywnych konsekwencji dla strony postępowania. Pamiętaj! Nie dotyczy to samego terminu do złożenia wniosku o pobyt. Dopóki nie będzie dalszych wytycznych ze strony urzędów – wciąż musisz to zrobić do ostatniego dnia legalnego pobytu w Polsce.

Zakaz wjazdu dla cudzoziemców

Od 15.03.2020 r. obowiązuje tymczasowy zakaz wjazdu cudzoziemców do Polski.
Zakaz nie obejmuje (§3 ust. 2 rozporządzenia o zawieszeniu ruchu granicznego):

 • cudzoziemców, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP;
 • cudzoziemców posiadających Kartę Polaka;
 • cudzoziemców posiadających prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium RP
 • cudzoziemców posiadających prawo do pracy na terytorium Polski, tj. cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP

W szczególnie uzasadnionych przypadkach (innych niż powyższe) komendant placówki Straży Granicznej może udzielić zgody na wjazd na terytorium RP.
Po przekroczeniu granicy każdy zostanie zarejestrowany, a także przebadany. Zostanie również skierowany na obowiązkową 14-dniową kwarantannę domową.

UWAGA: zakaz wjazdu nie oznacza, że z Polski nie można wyjechać! Będzie to jednak utrudnione ze względu na zawieszenie połączeń pociągowych międzynarodowych i ograniczenia w ruchu lotniczym. Wciąż czynne są jednak lądowe przejścia graniczne, np. z Ukrainą:

Dorohusk- Jahodyn,
Hrebenne- Rawa Ruska,
Korczowa- Krakowiec.

Sprawdź TUTAJ aktualną sytuację na granicy.

Twoje obowiązki w czasie epidemii

Masz obowiązek (art. 5 u.z.z.):

– poddać się:

 • zabiegom sanitarnym,
 • szczepieniom ochronnym,
 • profilaktycznemu stosowaniu leków jeśli byłeś/a wystawiona na działanie wirusa
 • badaniom sanitarno-epidemiologicznym, w tym również postępowaniu mającemu na celu pobranie lub dostarczenie materiału do tych badań,
 • nadzorowi epidemiologicznemu,
 • kwarantannie,
 • leczeniu,
 • hospitalizacji,
 • izolacji;

– zaniechania wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby – jeżeli jesteś zakażony/a lub jesteś nosicielem.

– stosowania się do nakazów i zakazów organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej służących zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych.

Jeśli odmawiasz poddania się wyżej wymienionym zabiegom, można użyć wobec Ciebie przymusu bezpośredniego w postaci przytrzymywania, unieruchomienia lub przymusowego podania leków.

Za nieprzestrzeganie kwarantanny w związku z zagrożeniem epidemiologicznym grozi do 5 tys. złotych grzywny oraz do roku więzienia

Koronawirus a brak ubezpieczenia zdrowotnego

Zgodnie z ustawą, brak ubezpieczenia zdrowotnego nie stoi na przeszkodzie badaniom sanitarno-epidemiologicznym ani leczeniu osób, które są podejrzane o zakażenie. Osoby takie, jak również nosiciele, ozdrowieńcy oraz osoby, które były narażone na zakażenie przez styczność z osobami zakażonymi, chorymi lub materiałem zakaźnym mają wręcz obowiązek poddać się badaniom (patrz wyżej).

Koszty badania w przypadku braku ubezpieczenia zdrowotnego pokrywa (art. 8 u.z.z.):

– badanie sanitarno-epidemiologiczne (inne niż laboratoryjne): budżet państwa, z części którą dysponuje Minister Zdrowia

– badanie laboratoryjne: wojewoda.

Koszty pobytu w szpitalu oraz wszelkiego rodzaju świadczeń zdrowotnych udzielanych osobom zakażonym pokrywa się, w przypadku braku ubezpieczenia, z budżetu państwa – części którą dysponuje Minister Zdrowia (art. 38 u.z.z.)

Koronawirus a brak legalnego pobytu

Brak legalnego pobytu nie może być przyczyną, dla której nie zostaniesz zbadany/a lub przyjęty do szpitala z powodu koronawirusa.

Żaden z przepisów regulujących środki podejmowane w walce z koronawirusem nie nakłada na służbę zdrowia obowiązku gromadzenia danych dotyczących legalności pobytu cudzoziemca w Polsce. Do rejestracji powinien wystarczyć Ci paszport.

Przepisy nie nakładają też na pracowników medycznych obowiązku zawiadamiania Straży Granicznej o wykryciu osoby bez legalnego pobytu, choć nakładają na szpitale i inne placówki medyczne obowiązek współpracy z różnymi służbami, w tym również Policją i Strażą Graniczną. Nie wynika z tego jednak indywidualny obowiązek „denuncjacji” czyli automatycznego przekazywania Straży Granicznej danych osób nieudokumentowanych.

Jeśli pracownicy medyczni domagają się, byś wykazał/a że masz prawo pobytu – napisz do nas: porada@interwencjaprawna.pl.

________________________________________Coronavirus – information for foreigners

Our rights and responsibilities during the epidemic are defined in the Act of 5 December 2008 on preventing and combating infections and infectious diseases in humans (referred to as “A.P.I.D.” below) and executive regulations supplementing it issued in March. In addition to that, the Prime Minister or other relevant Ministers will issue other new regulations on an as-needed basis, such as the regulation of the Ministry of Foreign Affairs and Administration of 13 March 2020 on temporarily suspending or limiting cross-border traffic at certain border crossings (referred to as the “regulation on cross-border traffic suspension” below).

Restrictions in short-distance travel

Restrictions regarding short-distance travel were introduced starting from 25th March and they will remain in force until 11th April (they may be extended further!). All short-distance travel is forbidden, except for travelling to work and in connection with work, travelling in order to meet basic everyday needs (including: to get medical assistance or psychological aid or buy necessary goods and services).

Restrictions do not apply to volunteers trying to counter the spread and consequences of COVID-19.

No more than 5 people at a time may participate in religious ceremonies (except for: priests, funerals).

Means of public transport may not be used by more people than half the number of seats available.

As for pedestrians and going for a walk: no more than two people should walk together and the distance between them should be no less than 1.5 metre (unless they are family members, share one household, etc.)

All public meetings are forbidden (exceptions: work-related meetings).

Can I work after I have applied for the extension of my visa or a residence permit?

So far, according to the national law you cannot legally work after you have applied for the extention of your visa untlii the day when you receive the extension (unless your ‘old’ visa is still valid).You have the right to work in Poland after you have applied for residence, even if some elements of the application are missing (fingerprints, key documents). However, this work permit works only on condition that you provide those missing elements and fingerprints at a later date. If you do this, your work will be considered legal from the date when you sent the application.

Once you apply for a residence card while your hitherto legal stay expired, but you received a stamp in your passport, you may continue to work under specific conditions e.g. you may work for the same employer while holding the same position, or you may work with a new employer after having obtained a new work permit or a declaration of intent to employ a foreigner.This is what the law says. However, we expect the law to be interpreted for the benefit of the migrant workers due to the obstacles in the functioning of the offices in Poland. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej has asked the main stakeholders whether there will be some changes in how the authorities approach “illegal” work in this particular period. We will keep you informed.ATTENTION! Remember to check for updates on the websites of your voivodeship offices. For example: Pomorski Urząd Wojewódzki announced that if you mail an application for temporary residence to it, you may legally stay and work in Poland. We are waiting for guidelines from other offices.

Is your visa expiring soon?

if you are a Ukrainian and you have a biometric passport or you are a citizen of a country which benefits from a visa-free movement ( list– after the expiration date of your D-type visa or a residence card, visa-free traffic will automatically start (max 90 days).

Condition: you haven’t used 90 days of visa-free traffic in last 180 days (it applies to the whole Schengen area).

in other cases you can submit an application for the extension of a visa. Here you can find necessary information. Condition: the period of residence on the basis of the extended national visa must not exceed the period of stay envisaged for a visa, including the period of residence on the basis of a visa which is subject to extension (up to 365 days for a national visa, 90 days for a Schengen visa). ATTENTION: this means that you cannot apply for the extention if you have already stayed in Polsnd for a year based on your visa! The application for the extension of a visa should be sent at the post office by a registered letter, at the latest on the last day of your visa’s validity period.

if none of the above applies to your situation– submit an application for a temporary residence permit, at the latest on the last day of your legal stay. The application should be sent at the post office with acknowledgment of receipt (registered mail) As a purpose for residence you can state i.e. other circumstances- exceptional situation related to coronavirus pandemic.

if you haven’t submitted an application for a temporary residence permit and you slightly exceeded a period of legal stay in Poland – according to the latest information from the Border Guard, every foreigner’s situation will be reviewed on a case-by-case basis. The date when inspections at border crossings were reinstated and when restrictions regarding travel were imposed, i.e. 15th March 2020, will be taken into account. If a given foreigner’s right to stay in Poland expired on that day or at a later date, the Border Guard will not resort to administrative and criminal sanctions with regard to that foreigner. We want to believe in Polish authorities’ goodwill related to an unusual situation, but you have to be aware that there are no legal obstacles to issue a decision on obligation to return until proper temporary legal solutions are implemented.

Is your visa-free traffic coming to an end soon?

if you are a citizen of: Brazil, Argentina, Chile, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Singapore or Uruguay you can submit an application for extension of the validity period of residence pursuant to visa-free traffic. Here you can find necessary information.

in other cases– you can submit an application for a temporary residence permit, at the latest on the last day of your legal stay. The application should be sent at the post office with acknowledgment of receipt.

if you don’t intend to or you are not able to submit an application for a temporary residence permit and you will exceed period of legal stay in visa-free traffic slightly- according to the latest information from the Border Guard, every foreigner’s situation will be reviewed on a case-by-case basis. The date when inspections at border crossings were reinstated and when restrictions regarding travel were imposed, i.e. 15th March 2020, will be taken into account. If a given foreigner’s right to stay in Poland expired on that day or at a later date, the Border Guard will not resort to administrative and criminal sanctions with regard to that foreigner.We want to believe in Polish authorities’ goodwill related to an unusual situation, but you have to be aware that there are currently no legal obstacles to issue a decision on obligation to return until proper temporary legal solutions are implemented.

Submission of applications for residence permits

Various migration offices operate according to their internal rules, please check on the website of your Voivodeship Office what the rules currently are. However, no matter the restrictions, please keep in mind that if your legal stay is about to expire soon, you have to apply for the next residence permit (“karta pobytu”). Fill out the form and send it at the post office (via registered mail- “list polecony”).

According to the new guidelines from the Office for Foreigners, your stay is considered to be legal since the day you sent the application via registered mail despite not having submitted your fingerprints and not receiving a stamp in your passport.

According to the information on the website of the Wydział Spraw Cudzoziemskich in the Mazowieckie Voivdeship calculation of time limits in your case is suspended until the office re-establishes direct service to clients (monitor this online). Missing administrative deadlines until then bears no consequences to the migrant. But this is relevant only if you already have a pending case and have been requested to submit some missing documents or your fingerprints. Until no other guidelines are issued, this still means that you need to apply for your residence permit before your legal stay expires.

Entry ban for non-nationals

Foreigners are temporarily banned from entering Poland as of 14.03.2020.
According to §3(2) of the regulation on cross-border traffic suspension, the ban does not apply to:

 • foreigners who are married to a Polish citizen or who are children of a Polish citizen or remain under the permanent care of a Polish citizen;
 • foreigners holding the Polish Card [Karta Polaka];
 • foreigners who have the right to stay in Poland (whether temporarily or permanently)
 • foreigners who have the right to work in Poland, i.e. foreigners allowed to work in Poland under the same rules as apply to Poles, holders of a work permit, holders of a work permit for seasonal work, holders of a certificate under which they are authorised to perform work in Poland

If the situation of a given foreigner justifies this (and it does not fall within the scope of any of the above-indicated points), the head of the local Border Police may agree to them entering Poland.
All foreigners crossing the Polish border shall be registered and subjected to a medical examination. They will also be ordered to undergo a 14-day quarantine at home.

Attention: barring entry to Poland doesn’t mean, that you cannot leave! It will be more difficult due to the suspension of international trains and restrictions on air traffic. There are still open land border crossing points i.e. with Ukraine:

Dorohusk- Jahodyn,

Hrebenne- Rawa Ruska,

Korczowa- Krakowiec.

Check out the current situation at the border crossings HERE.

Your obligations during the outbreak

If this proves necessary, you may be obliged to:

a) undergo sanitary procedures,

b) accept protective vaccination,

c) take medicines as a precautionary measure if you have been exposed to the virus

d) go through a sanitary and epidemiological examination, including procedures aimed at collecting or delivering samples for such tests/examination

e) accept epidemiological supervision,

f) undergo quarantine,

g) undergo treatment,

h) undergo treatment at a hospital,

i) undergo isolation;

– stop performing work as part of which you could spread an infection or infectious disease to others if you have been infected or if you are a carrier of a disease

– observe orders and prohibitions from the State Sanitary and Epidemiological Services [Państwowa Inspekcja Sanitarna] related to combating and preventing infections and infectious diseases.

If you refuse to accept or undergo the above-indicated procedures, you may be forced to comply, detained, restrained, or forced to take medicines. If you violate your quarantine (which has been administratively imposed) you face a 5 000 fee and up to 1 year of imprisonment.

Coronavirus and people without health insurance

According to the Act, even if you have no health insurance, you may undergo a sanitary and epidemiological examination if there is a suspicion that you are carrying an infection or an infectious disease. Suspected carriers of diseases or infections, as well as their actual carriers, convalescents (people who have recovered from a given disease), and people who were exposed to carriers of disease, the sick, or infectious material, are obliged to undergo such an examination.

According to Article 8 of A.P.I.D. if the subject of an examination has no health insurance:

– the costs of a sanitary and epidemiological examination are covered from the portion of the national budget managed by the Minister of Health

– the costs of laboratory testing are borne by the relevant voivode

The costs of hospitalization and any health-related benefits provided to the infected are covered from the portion of the national budget managed by the Minister of Health if the infected person has no health insurance (Article 38 of A.P.I.D.)

Coronavirus and people with no right of legal stay in Poland

Even if you do not have the right to legally stay in Poland, this may not be the reason for a refusal to examine you or place you in a hospital due to coronavirus.

As far as regulations governing the measures applied in Poland to counter the coronavirus are concerned, health services are not obliged to collect data connected with whether or not a given individual has the right to stay in Poland. You just need a passport to register at a hospital.

Such regulations also do not oblige medical personnel to notify the Border Guard when they detect a person staying in Poland illegally, even though hospitals and other medical establishments are obliged to cooperate with state institutions, including the police and Border Guard. This means that there is no actual duty to report every person staying in Poland illegally to the Border Guard.

If medical personnel expresses too much interest in learning whether or not you have the right to stay in Poland, contact us at porada@Interwencjaprawna.pl.

___________________________________________________________________Коронавірус-інформація для іноземців

Наші права та обов’язки в період епідемії регулюються законом від 5 грудня 2008 року про профілактику та боротьбу з інфекціями та інфекційними захворюваннями людини ( далі: з.б.i.) і виданими до нього у березні постановами. Крім того, в разi потреби, прем’єр-міністр або міністри виносять нові відповідні постанови, такі як постанова МВС від 13 березня 2020 року Про тимчасове призупинення або обмеження прикордонного руху на визначених прикордонних переходах ( далі: постанова про призупинення прикордонного руху).

Обмеження руху

Від 25 березня по 11 квітня (поки що!) буде діяти заборона на вільне переміщення, за винятком реалізації своїх життєвих, медичних та професійних цілей . Одночасно далі буде обов’язковим 14-денний карантин для тих, хто повертається з-за кордону.

Таким чином не дозволяється переміщуватися в цілях інших ніж виконання службових обов’язків, задоволення необхідних потреб пов’язаних з поточними питаннями повсякденного життя, включаючи отримання медичної чи психологічної допомоги, а також придбання товарів та доступ до послуг.

Згадане обмеження не поширюється також на волонтерські послуги для протидії наслідкам COVID-19.

У релігійних ритуалах можуть одночасно брати участь не більше 5 осіб (винятки: священики, похорони) .

Громадським транспортом можна перевозити одночасно не більше осіб ніж наявних половини місць до сидіння.

Що стосується пішоходів – то одночасно можуть переміщуватися не більше ніж дві особи на відстані не менше 1,5 м одна від одної, за винятком близких для себе осіб (родина, особи які ведуть спільне домогосподарство).

Організовувати зустрічі заборонено (винятки: зустрічі та збори, пов’язані з виконанням праці).

Легальність праці після подачі заяви на продовження візи або дозволу на проживання

На жаль, згідно з діючими правилами, ви не можете працювати на законних підставах після подання заяви про продовження візи, поки не отримаєте її (винятком є період коли попередня віза все ще дійсна). Твоя праця після складення заяви про дозвіл на проживання та до моменту врегулювання формальних недоліків (відбитки, ключові документи) є легальною лише за умови, що ви складете ці недоліки пізніше (відбитки, ключові документи), лише тоді ваша праця буде вважатися легальною від моменту відправлення заяви.

Якщо ви подали заяву на отримання дозволу на проживання та термін Вашого легального перебування закінчився, але ви отримали штамп-відмітку в вашому паспорті – ви можете працювати з дотриманням певних умов, наприклад, ви можете працювати на тій же посаді у того ж роботодавця або у нового роботодавця, якщо на це дозволяють умови нового дозволу на працю або декларації нового роботодавця про намір довірити вам роботу.

Так ось потрібно діяти відповідно до букви закону. В даний час Асоціація юридичної допомоги звертається в державні управління з питанням, як вони будуть ставитися до роботи без штампа-позначки в паспорті під час коронавируса – коли багато дій в державному управлінні не можуть бути виконані, а вам працювати необхідно. Ми напишемо як тільки у нас буде відповідь.

УВАГА! Перевіряйте актуальні інформації на сторінках воєвудський управлінь за місцем проживання. Наприклад, Управління Поморського воєводства повідомляє, що після вислання рекомендованою поштою заяви про тимчасове проживання як перебування так і праця буде легальним. Ми чекаємо на підтвердження від інших воєводських управлінь.

Що робити коли закінчується віза?

– якщо у вас українське громадянство і ви маєте біометричний паспорт або громадянин/ка іншої країни, на які поширюється безвізовий режим (список)– після закінчення національної візи (тип D) або карти перебування автоматично розпочнеться період безвізового режиму (максимум 90 днів). Умова: за останні 180 днів ви не використовували 90 днів безвізового режиму (стосується всієї Шенгенської зони).

 в інших ситуаціях ви можете подати заяву про продовження візи. Знайдіть потрібну інформацію тут. Умова: період перебування на основі продовження візи не може перевищувати термін перебування передбачений візою, включаючи період перебування на основі візи, яка підлягає продовженню (тобто до 365 днів для національної візи та 90 днів для шенгенської візи). УВАГА:Це означає, що неможливо продовжити візу для іноземця, котрого перебування на території Республіки Польща перевищив один рік за національною візою! Заяву про продовження візи надішліть у поштовому відділенні рекомендованим листом не пізніше, ніж в останній день дії вашої візи.

– якщо жоден з перерахованих вище методів не застосовується у вашій ситуації – подайте заявку на тимчасове перебування не пізніше, ніж в останній день свого легального перебування. Надішліть заяву поштою рекомендованим листом з підтвердженням отримання. В якості мети вашого перебування можна вказати, наприклад, інші обставини – особливу ситуацію, пов’язану з пандемією коронавірусу.

– якщо ви не подали заяви про тимчасове перебування і трохи перевищили термін легального перебування в Польщі – Згідно останніх пояснень Прикордонної служби, при перетині кордону прикордонники будут індивідуально аналізувати ситуацію іноземця. Будуть брати до уваги дати введення відновлення прикордонного контролю і обмеження на пересування через кордон, тобто 15 березня 2020 року. Якщо останній день легального перебування іноземця був в цей день або пізніше, прикордонна служба буде відмовлятися від накладення адміністративного покарання на іноземця.

Ми намагаємось вірити в добрі інтенції польської влади у зв’язку з існуванням надзвичайної ситуації, але до часу, впровадження відповідних тимчасових правових рішень, ви повинні розуміти, що у прикордонної служби немає правових перешкод для прийняття рішення про вашу депортацію.

У вас закінчується безвізовий режим?

– якщо ви є громадянином: Бразилії, Аргентини, Чилі, Гондурасу, Коста-Ріки, Нікарагуа, Сінгапуру чи Уругваю, ви можете подати заяву про продовження терміну перебування у безвізовому режимі. Знайдіть потрібну інформацію тут.

– в інших випадках – подати заяву про тимчасове перебування не пізніше, ніж в останній день легального перебування. Надішліть заявку поштою рекомендованим листом з підтвердженням отримання.

– якщо ви не маєте наміру або не можете подати заяву про дозвіл на тимчасове проживання, і ви перевищили термін легального перебування у безвізовій поїздці лише на кілька днів – Згідно останніх пояснень Прикордонної служби, при перетині кордону прикордонники будут індивідуально аналізувати ситуацію іноземця. Будуть брати до уваги дати введення відновлення прикордонного контролю і обмеження на пересування через кордон, тобто 15 березня 2020 року. Якщо останній день легального перебування іноземця був в цей день або пізніше, прикордонна служба буде відмовлятися від накладення адміністративного покарання на іноземця.

Ми намагаємось вірити в добрі інтенції польської влади у зв’язку з існуванням надзвичайної ситуації, але до часу, впровадження відповідних тимчасових правових рішень, ви повинні розуміти, що у прикордонної служби немає правових перешкод для прийняття рішення про вашу депортацію.

Подача заяв на перебування

Під час епідемії різні державні управління працюють по-різному. Найголовніше, що ви можете зробити, це не пропустити остаточний термін подачі заяви про дозвіл на перебування, у випадку коли закінчується термін вашого легального перебування. У цій ситуації надішліть заповнену заяву поштою на адресу Воєводського управління за місцем вашого проживання – обов’язково надішліть рекомендованою поштою з підтвердженням отримання (list polecony).

Відповідно до нових пояснень Начальника Управління у справах іноземців, перебування в Польщі після відправлення відповідної заяви поштою рекомендованим листом буде вважатися легальним, незважаючи на відсутність відбитків пальців

Згідно інформації на урядових веб-сайтах, остаточний термін до усунення формальних недоліків, включаючи зокрема, підтвердження особистої зовнішності та складення відбитків пальців, а також терміни складення інших документів, котрі закінчуються в період закриття для особистого прийому управлінь обслуговування іноземців, будуть рахуватися з дати відновлення особистого прийому, не спричиняючи негативних наслідків для іноземця. Пам’ятайте, що це узгодження не поширюється на термін подання заяви про дозвіл на перебування. До появи додаткових вказівок від влади – ви змушені подавати заяву про дозвіл на перебування найпізніше останнього дня вашого легального перебування в Польщі.

заборона на в’їзд іноземців до Польщі

Від 15/03/2020 діє тимчасова заборона на в’їзд іноземців до Польщі.

Заборона не включає:

– іноземців, котрі є подружжям або дітьми польських громадян або залишаються під постійною опікою польських громадян;
• іноземців, власників Карти поляка;
• іноземців, власників дозволів на постійне або тимчасове проживання на території Республіки Польща
• іноземців, котрі мають право працювати на території Польщі на тих же умовах що і польські громадяни, або котрі мають дозвіл на роботу, дозвіл на сезонну роботу, декларацію про працевлаштування іноземця території Республіки Польща;

Після перетину кордону кожен з них буде зареєстрований і також перевірений. Його також направлять на обов’язковий домашній карантин на 14 днів.

В особливо виправданих випадках (крім вищезазначених) Комендант відділення Прикордонної Службиможе надати дозвіл на в’їзд на територію Республіки Польща.

Увага: заборона в’їзду іноземців не означає, що ви не можете залишити Польщу! Однак це буде складно через припинення руху міжнародних поїздів та обмеження повітряного руху. Однак автомобільні пункти пропуску все ще відкриті, наприклад з Україною:

Дорогуськ – Ягодин,
Гребенне – Рава Руська,
Корчова – Краковець.

Перевірте ТУТ поточну ситуацію на кордоні.

У вас є обов’язок:

– виконувати:а) санітарнi процедури,b) захиснi щеплення,c) профілактичне приймання ліків, якщо ви піддавалися впливу вірусуd) санітарно-епідеміологічнi дослідження, у тому числі процедури, спрямованi на отримання або надання матеріалу для цих досліджень,e) епідеміологічний нагляд,f) карантин,g) лікування,h) госпіталізацію,i) ізоляцію;– відмовитись від виконання робіт, при виконанні яких існує можливість передачі інфекції або інфекційного захворювання іншим особам, якщо ви інфіковані або є носієм– дотриматись приписів і заборон органів державної санітарної інспекції з профілактики та боротьби з інфекціями та інфекційними захворюваннями.Якщо ви відмовляєтесь проходити вищезазначені процедури, то до вас може бути застосовано прямий примус у вигляді утримання, знерухомлення або примусового введення ліків. За невиконання карантину у зв’язку з епідеміологічною загрозою передбачено до 5000 злотих штрафу і до одного року позбавлення волі.

Коронавірус при відсутності медичного страхування

Згідно закону, відсутність медичного страхування не є перешкодою для санітарно-епідеміологічного обстеження людей, які можуть бути зараженні або інфекційно хворі. Такі особи, як носії, видужуючі і ті, хто мiг бути заражений в результаті контакту з інфікованими, хворими або інфекційними матеріалами, зобов’язані пройти таке обстеження.Витрати на експертизу при відсутності страхування покривають (ст.8 з.б.i.):– санітарно-епідеміологічне дослідження ( крім лабораторного) – державний бюджет, з частини яку має в розпорядженнi міністр охорони здоров’я– лабораторне дослідження – воєводаВитрати на госпіталізацію і всі види оздоровчних послуг, що надаються інфікованим, покриваються, в разi відсутності страхування, з державного бюджету – тієї частини,яку має в розпорядженнi міністр охорони здоров’я (ст.38 з.б.i.)

Коронавірус при відсутності законних пiдстав перебування

Відсутність законних пiдстав перебування не може бути причиною, iз за якої ви не будете обстежені або госпіталізовані через коронавірус.Жоден із законiв, що регулюють заходи, що вживаються в боротьбі з коронавірусом, не накладає на службу охорони здоров’я обов’язок збирати дані про легальність перебування іноземця в Польщі. Для реєстрації вам повиненно бути достатньо паспорта.Законодавство також не зобов’язує медичних працівників повідомляти прикордонників про виявлення особи без легального перебування, хоча вони накладають на лікарні та інші медичні установи обов’язок співпрацювати з різними службами, включаючи поліцію і прикордонну службу. Однак з цього не випливає індивідуальний обов’язок “денунціацiї”, тобто автоматично передавати прикордонникам дані незареєстрованих осіб.Однак, якщо медичні працівники надмірно зацікавляться вашим правом на перебування – напишіть нам: porada@interwencjaprawna.pl.

____________________________________________________________________Коронавирус – информация для иностранцев

Наши права и обязанности во время эпидемии регулирует закона от 5 декабря 2008 г. «О профилактике и борьбе с инфекциями и инфекционными заболеваниями у людей» (далее закон «О профилактике») и указ к нему с марта этого года. В меру необходимости Премьер-министр Республики Польша и министры различных ведомств издают новые важные указы, такие как указ Министра внутренних дел и администрации от 13 марта 2020 г. «О временном приостановлении или ограничении передвижения через определённые пограничные переходы».

Запрет на свободное передвижение

С 25 марта до 11 апреля (пока что!) вводится запрет на свободное передвижение, если не связано оно с бытовыми вопросами, работой и здоровьем. 14-дневный карантин для тех, кто вернулся с заграницы остаётся в силе.
Запрещено свободное передвижение. Исключения: работа, удовлетворением основных нужд связанных с текущими вопросами — получение медицинской или психологической помощи, покупка товаров и услуг.
Ограничение не распространяется на услуги волонтёров, направленные на борьбу с последствиями COVID-19.
В религиозных обрядах может участвовать максимально 5 человек (не считая священнослужителя, работников похоронного бюро).
В общественном транспорте одновременно может находиться людей не большем, чем половина посадочных мест.
Пешеходы могут передвигаться по одному или парами, на расстоянии не менее 1,5 м от других пешеходов, исключения для близких (членов семьи или домохозяйства).

Запрещены массовые собрания (исключения: встречи и собрания, связанные с работой).

Законность работы после подачи заявления на продление визы или вида на жительство

К сожалению, согласно действующим правилам, вы не можете работать на законных основаниях после подачи заявления на продление визы, пока не получите ее (исключением является период когда предыдущая виза все еще действительна). Если Вы выслали ходатайство на получение разрешения на пребывание, но есть ещё формальные недостатки (Вы не сдали отпечатки пальцев или необходимых документов), то легальность Вашей работы является условной. Это означает, что она будет считаться легальной от даты отправки ходатайства, при условии, что недостатки будут исправлены.

Если вы подали заявление на получение вида на жительство и срок вашего легального пребывания истек, но вы получили штамп-отметку в вашем паспорте – вы можете работать с соблюдением определенных условий, например, вы можете работать на той же должности у того же работодателя или у нового работодателя, если на это разрешают условия нового разрешения на работу или декларации нового работодателя о намерении доверить работу.

Так вот нужно действовать согласно букве закона. В настоящее время Ассоциация юридической помощи обращается в государственное управления с вопросом, как они будут относиться к работе без штампа-отметки в паспорте во время коронавируса – когда многие вещи в государственном управлении не могут быть выполнены, а вам работать необходимо. Мы напишем когда у нас будет ответ.Внимание!Следите за информацией на сайтах своих воеводских администраций. Например, Поморская воеводская администрация декларирует, что после отправления по почте заявления на временное пребывание, как пребывание, так и работа становятся законными. Ожидаем указаний от других органов администрации.

Срок действия визы заканчивается?

– Если Вы украинец/украинка и у Вас есть биометрический паспорт или гражданин/ка другой страны, на которых распостроняется безвизовый режим (список)– после окончания срока действия национальной визы типа D или разрешения на пребывание автоматически включается безвизовый режим (максимально до 90 дней). Важное условие: эти 90 дней не были использованы для безвизового перемещения в течении последних 180 дней ( относится ко всей шенгенской зоне)

– В других случаях можно подавать заявку на продление визы. Необходимую информацию можно найти здесь. Условие: срок пребывания на основании продленной визы не может превышать предусмотренных визовых временных рамок, добавляя в этот срок время пребывания на основании визы (до 365 дней для национальной визы и 90 дней для визы Шенген). ВНИМАНИЕ: это означает, что не представляется возможным продлить визу для иностранца, которого пребывание в Польше уже превысило год на основании национальной визы! Заявление на продление визы можно выслать почтой заказным письмом (list polecony) не позже последнего дня действия визы.

 Если вышеперечисленные способы легализации пребывания в Польше не могут быть применены в Вашей ситуации – нужно подать заявку на временное пребывание не позже последнего дня Вашего легального пребывания в стране. Завление нужно выслать почтой с подтверждением получения (list polecony). Как цель пребывания можно указать например «другие обстоятельства – особенная ситуация, связанная с пандемией коронавируса».

– Если Вы не подали заявку на временное пребывание и незначительно превысили срок легального пребывания в Польше –Согласно появившимся объяснениям Пограничной службы, при пересечении границы пограничники будут индивидуально анализировать ситуацию иностранца. Будут брать во внимание даты введения возобновления пограничного контроля и ограничения на передвижение через границу, т.е. 15 марта 2020 года. Если последний день легального пребывания иностранца был в этот день или позже, пограничная служба будет отказываться от наложения административного наказания на иностранца.

Хочется верить, что в связи с исключительностью ситуации, представители полькой власти будут благосклонны. Важно понимать, что до момента введения урегулированных временных юридических положений касательно пребывания на территоррии Польшы, нет запрета на выдачу постановления об обязательстве выезда и ограничении въезда в Польшу.

Заканчивается срок пребывания по безвизу?

– если у Вас гражданство: Бразилии, Аргентины, Чили, Гондураса, Коста-Рики, Никарагуа, Сингапура или Уругвая, можно подать заявку на продления срока пребывания по безвизу. Необходимую информацию можно найти здесь.

– в других случаях – нужно подать заявку на временное пребывание не позже последнего дня Вашего легального пребывания в стране. Завление нужно выслать почтой с подтверждением получения.

– если Вы не намерены или у Вас нет возможности подавать заявку на временное пребывание, и при этом Вы на несколько дней превысите срок легального пребывания в стране по безвизу–Согласно появившимся объяснениям Пограничной службы, при пересечении границы пограничники будут индивидуально анализировать ситуацию иностранца. Будут брать во внимание даты введения возобновления пограничного контроля и ограничения на передвижение через границу, т.е. 15 марта 2020 года. Если последний день легального пребывания иностранца был в этот день или позже, пограничная служба будет отказываться от наложения административного наказания на иностранца.

Хочется верить, что в связи с исключительностью ситуации, представители полькой власти будут благосклонны. Важно понимать, что до момента введения урегулированных временных юридических положений касательно пребывания на территоррии Польшы, нет запрета на выдачу постановления об обязательстве выезда и ограничении въезда в Польшу.

Ходатайства о выдаче разрешений на пребывание

Различные государственные управления функционируют по-разному во время эпидемии. Самое важное, что вы можете сделать, – это не пропустить крайний срок подачи заявления на получение вида на жительство, если срок вашего законного пребывания истекает. В этой ситуации отправьте заполненное заявление по почте на адрес соответственного управления – обязательно по почте и с подтверждением получения.

В соответствии с новыми объяснениями Начальника Управления по делам иностранцев, пребывание в Польше после отправления соответствующего заявления по почте заказным письмом будет считаться легальным, несмотря на отсутствие отпечатков пальцев

Согласно информации с государственных сайтов, крайние сроки для устранения формальных недостатков, включая, в частности, подтверждение личной внешности и сдачи отпечатков пальцев, а также крайние сроки для представления других документов, срок действия которых истекает в период закрытия для личного обслуживания управлений по делам иностранцев, будут отсчитываться с даты возобновления личного обслуживания без отрицательных последствий для Стороны процесса. Помните, что это не относится к крайнему сроку подачи заявления на пребывание. До появления дальнейших указаний от властей – вы должны делать это до последнего дня вашего легального пребывания в Польше.

временный запрет на въезд иностранцев в Польшу

С 15/03/2010 действует временный запрет на въезд иностранцев в Польшу.

Запрет не включает:
• иностранцев, которые являются супругами или детьми польских граждан или остаются под постоянной опекой польских граждан;
• иностранцы, обладатели Карты поляка;
• иностранцы, обладатели права на постоянное или временное проживание на территории Республики Польша
• иностранцы, которые обладают правом работать на территории Польши, то есть иностранцы, обладающие правом работать на тех же условиях, что и польские граждане, обладатели разрешения на работу, разрешения на сезонную работу, декларации о трудоустройстве иностранца на территории Республики Польша.

В особо оправданных случаях (кроме вышеуказанных) Комендант отделения Пограничной Службы может предоставить разрешение на въезд на территорию Республики Польша.
После пересечения границы каждый из них будет зарегистрирован и также проверен. Он также будет направлен на обязательный 14-дневный домашний карантин.

Внимание: запрет въезда не обозначает, что из Польшы нельзя выехать! Однако, принимая во внимание запрет на международное движение поездов и ограничения перелетов, при пересечени границы могут возникнуть некоторые трудности. В настоящее время функционируют наземные пункты пропуска при пересечении границы, например с Украиной: Дорогуск-Ягодин, Гребенне-Рава Руська, Корчова-Краковец.

Проверьте ЗДЕСЬ текущую ситуацию на границе.

Ваши обязанности во время эпидемии

Вы обязаны:
– пройти (если Вам назначат):
а) санитарные процедуры,
б) профилактические прививки,
в) принять лекарства в целях профилактики, если Вы были подвергнуты риску заражения,
г) санитарно-эпидемиологическую диагностику, в том также забор или предоставление материала для диагностики,
д) эпидемиологический надзор,
е) карантин,
ж) лечение,
з) госпитализацию,
и) изоляцию;
– прекратить работы, при проведении которых имеется вероятность переноса инфекции или инфекционной болезни на другие лица – если Вы являетесь носителем или заражённым;
– следовать указаниям и соблюдать запреты Национальной санитарной инспекции, которые направлены на предотвращение и борьбу с инфекциями и инфекционными заболеваниями.

Если Вы отказываетесь от вышеперечисленных мероприятий, то по отношению к Вам может быть использована сила – Вас могут задержать, обездвижить и лечить без Вашего согласия. За несоблюдение карантина в связи с эпидемиологической угрозой грозит до 5000 тысяч злотых штрафа и до одного года лишения свободы.

Отсутствие медицинской страховки в случае заболевания коронавирусом

Согласно закону, отсутствие медицинской страховки не является препятствием в проведении необходимой санитарно-эпидемиологической диагностики при подозрении инфекции или инфекционного заболевания. В данном случае, так же как и носителям, выздоровевшим и лицам, которые были подвержены риску заражения из-за контакта с заражёнными, больными либо инфицированным материалом, просто необходимо пройти такую диагностику.
При отсутствии страховки у пациента расходы несёт (ст. 8 закона «О профилактике»):
– санитарно-эпидемиологические диагностика (кроме лабораторных анализов) – госбюджет, из той части, которая находится в распоряжении министра здравоохранения;
– лабораторные анализы – воевода.
Расходы по госпитализации и других медуслугах, для заболевших без медицинской страховки, несет госбюджет – из той части, которая находится в распоряжении министра здравоохранения (ст.38 закона «О профилактике»).

Нелегальное пребывание в случае заболевания коронавирусом

Нелегальное пребывание не может быть причиной отказа в проведении анализов или госпитализации, если вдруг Вы заболеете коронавирусом.
Ни один закон, который регламентирует меры по борьбе с коронавирусом, не обязывает медслужбы к сбору данных, которые касаются легальности пребывания иностранца в Республике Польше. Не должно быть проблем, если Вы захотите зарегистрироваться в медучреждении предъявив только паспорт.
Право не обязывает медработников информировать пограничную службу о лицах, находящихся в Польше без документов, подтверждающих легальное пребывание, но больницы и прочие медучреждения обязаны сотрудничать со всеми службами, также с Полицией и Пограничной службой. Существует также, не связанная с вышеуказанным, личная обязанность «доноса» – непосредственной передачи пограничникам данных недокументированных мигрантов – лиц без документов, подтверждающих легальность пребывания на территории Республики Польша.
Если Вам кажется, что медработники слишком интересуются Вашим легальным пребыванием – напиши нам об этом: porada@interwencjaprawna.pl.Restricciones de movimiento (desde el 25 de marzo de 2020)

NOTICIAS PARA EXTRANJEROS

Del 25 de marzo al 11 de abril (¡por ahora!) no podrá moverse libremente excluyendo los objetivos de vida, salud y profesionales. Una cuarentena obligatoria de 14 días para los que regresan del extranjero también sigue vigente.

No se permite mudarse, excepto para realizar tareas profesionales, satisfacer las necesidades relacionadas con asuntos de la vida cotidiana, incluida la asistencia médica o psicológica, así como la compra de bienes y el acceso a los servicios.

La restricción tampoco se aplica a los servicios voluntarios para contrarrestar los efectos de COVID-19.

No más de 5 personas pueden participar en rituales religiosos al mismo tiempo (excepciones: sacerdotes, funerales)

En transporte público no se puede transportar más pasajeros que la mitad de los asientos al mismo tiempo.

En el caso de los peatones, dos personas deben moverse a una distancia no menor de 1,5 m entre sí (excepciones: familia, personas que tienen un hogar compartido).

Se prohíbe organizar reuniones (excepciones: reuniones relacionadas con el trabajo realizado).

Legalidad del trabajo después de presentar una solicitud de extensión de visa o un permiso de residencia

Desafortunadamente, de acuerdo con las regulaciones actuales, no se puede trabajar legalmente después de presentar una solicitud de extensión de visa hasta que se obtenga (a menos que la visa anterior aún sea válida). Su trabajo después de enviar una solicitud de permiso de residencia y antes de completar las deficiencias (impresiones, documentos clave) solo es legal condicionalmente, es decir, si completa las deficiencias más adelante, se considerará legal al enviar la solicitud.

Si solicita una tarjeta de residencia y su estadía legal actual ha finalizado pero ha recibido un sello, puede trabajar después de cumplir ciertas condiciones, por ejemplo, puede trabajar en el mismo puesto con su empleador actual, o con un nuevo empleador si usted tiene nuevos permisos de trabajo o declaración de intención de confiar el trabajo.

Eso dice la ley. La Asociación para la Intervención Legal está preguntando las oficinas cómo tratarán ese trabajo durante el coronavirus, cuando muchas cosas en la oficina no se pueden hacer pero hay que trabajar. Si recibimos una respuesta, escribiremos.

ATENCIÓN: Consulte la información en las páginas web de sus oficinas provinciales. Por ejemplo, la Oficina de Voivodía de Pomerania declara que después de enviar una solicitud de residencia temporal en la oficina de correos, tanto la estadía como el trabajo son legales. Estamos a la espera de pautas de otras oficinas.

¿Te estás quedando sin visa pronto?

Si usted es ucraniano / ucraniana y tiene un pasaporte biométrico o es ciudadano de otro país que utiliza un viaje sin visa (lista) – el viaje sin visa comenzará automáticamente después de la expiración de la visa tipo D o tarjeta de residencia (máximo 90 días). Condición: no ha utilizado 90 días de viaje sin visa en los últimos 180 días (se aplica a toda el área Schengen)

En otros casos, puede solicitar una extensión de visa. Encuentra la información que necesita aquí. Condición: el período de estadía en base a una visa extendida no puede exceder el periodo de estadía previsto en la visa, incluido el periodo de estadía en base a una visa que está sujeta a extensión (es decir, hasta 365 días para una visa nacional y 90 días para una visa Schengen).

ATENCIÓN: esto significa que no es posible extender la visa para un extranjero cuya estadía en territorio polaco ya haya excedido un año con una visa nacional. Envíe una solicitud de extensión de visa a la oficina de correos por correo certificado hasta el último día de validez de su visa.

Si nada de lo anterior se aplica en su situación – solicite un permiso de residencia temporal hasta el último día de su estadía legal. Envíe la solicitud por correo certificado. Como propósito de su estadía puede indicar, por ejemplo, otras circunstancias: la situación especial asociada con la pandemia de coronavirus

Si no ha presentado una solicitud de residencia temporal y ha excedido ligeramente el período de estadía legal en Polonia, de acuerdo con la última posición de la Guardia de Fronteras en la frontera, los guardias analizarán individualmente la situación del extranjero. Se tendrá en cuenta la fecha de introducción de la reintroducción de los controles fronterizos y las restricciones al movimiento de viajeros, es decir, el 15 de marzo de 2020. Si el último día de la estancia legal del extranjero fue ese día o más tarde, la Guardia de Fronteras se abstendrá de imponer sanciones administrativas y penales al extranjero. Intentamos creer en el favor de las autoridades polacas en relación con la situación extraordinaria, pero para el momento en que introduzca soluciones legales apropiadas y temporales, debe tener en cuenta que no existen obstáculos legales para emitir una decisión que lo obligue a regresar.

¿Se está quedando sin régimen de visa?

Si es ciudadano de: Brasil, Argentina, Chile, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Singapur o Uruguay, puede solicitar una extensión de estadía en un viaje sin visa. Encuentra la información que necesitas aquí.

En otros casos – solicite un permiso de residencia temporal a más tardar el último día de la estancia legal. Envíe la solicitud por correo certificado.

Si no tiene la intención o no puede presentar una solicitud para un permiso de residencia temporal y excede ligeramente el período de estadía legal en un viaje sin visa, de acuerdo con la última posición de la Guardia de Fronteras en la frontera, los guardias analizarán individualmente la situación del extranjero. Se tendrá en cuenta la fecha de introducción de la reintroducción de los controles fronterizos y las restricciones al movimiento de viajeros, es decir, el 15 de marzo de 2020.

Si el último día de la estancia legal del extranjero fue ese día o más tarde, la Guardia de Fronteras renunciará a la imposición de sanciones administrativas y penales al extranjero. Intentamos creer en el favor de las autoridades polacas en relación con la situación extraordinaria, pero para el momento en que introduzca soluciones legales apropiadas y temporales, debe tener en cuenta que no existen obstáculos legales para emitir una decisión que lo obligue a regresar.

Presentación de solicitudes de permiso de residencia

Las diferentes oficinas funcionan de manera diferente durante una epidemia. Lo más importante que puede hacer es no perder la fecha límite para solicitar un permiso de residencia si su estadía legal está por vencer. En esta situación, envíe la solicitud completa por correo postal a la dirección de la oficina de voivodía, necesariamente por correo certificado.

De conformidad con las nuevas pautas del Jefe de la Oficina de Extranjeros, la suspensión del envío de una solicitud apropiada por correo certificado se considerará legal, a pesar de no tener huellas digitales.

Según la información en los sitios web del gobierno, los plazos para cubrir las deficiencias formales, incluida en particular la confirmación de la apariencia personal y la entrega de huellas digitales, así como los plazos para presentar otros documentos que expiran durante el período de exclusión del servicio directo en los departamentos de extranjeros se contarán a partir de la fecha de reanudación del servicio. directa, sin sufrir consecuencias negativas para la parte en el proceso.

¡RECUERDE! Esto no se aplica a la fecha límite para enviar la solicitud de suspensión. Hasta que haya más pautas de las autoridades, aún debe hacerlo hasta el último día de su estadía legal en Polonia.

No hay entrada para extranjeros

A partir del 15/03/2020, se aplica una prohibición temporal de entrada de extranjeros a Polonia. La prohibición no se aplica (§3 párrafo 2 del Reglamento sobre suspensión del tráfico fronterizo):

 • extranjeros que son cónyuges o hijos de ciudadanos polacos o permanecen bajo el cuidado constante de ciudadanos polacos;
 • extranjeros con una tarjeta de Polo;
 • extranjeros que tienen derecho de residencia permanente o temporal en el territorio de la República de Polonia
 • extranjeros que tienen derecho a trabajar en territorio polaco, es decir, extranjeros con derecho a trabajar en las mismas condiciones que los ciudadanos polacos, que poseen un permiso de trabajo, un permiso de trabajo estacional, una declaración sobre la entrega de trabajo a un extranjero en territorio polaco.

En casos particularmente justificados (aparte de los anteriores), el comandante de la instalación de la Guardia de Fronteras puede otorgar permiso para ingresar al territorio de la República de Polonia.

Udostępnij