Cieszymy się, że prawie wszystkie nasze uwagi do projektu tzw. ustawy o tarczy antykryzysowej zostały uwzględnione. W nowym projekcie z 24 marca 2020 r. projektodawca rozszerza ochronę cudzoziemców przebywających obecnie w Polsce.

Najnowsze zapisy projektu, który będzie procedowany w Sejmie (prawdopodobnie) jeszcze w tym tygodniu:

  • wizy krajowe, których ważność kończy się w okresie epidemii lub zagrożenia epidemicznego ulegają  automatycznemu wydłużeniu do 30 dni po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii (zarówno okres pobytu na podstawie wizy  jak i  okres ważności  wizy)
  • zezwolenia na pobyt czasowy, które kończą się w okresie zagrożenia/epidemii ulegają  automatycznemu wydłużeniu automatycznemu wydłużeniu do 30 dni po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii,
  • termin do złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE,  który  wypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii  ulega przedłużeniu do upływu  30 dni po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii;
  • termin do dobrowolnego powrotu wynikającego z decyzji o zobowiązaniu do powrotu ulega przedłużeniu do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii (w zależności od tego, który obowiązywał jako ostatni);
  •  termin do opuszczenia przez cudzoziemca terytorium RP, w przypadku otrzymania ostatecznej decyzji odmawiającej zezwolenia na pobyt, przedłużenia wizy  czy udzielenia ochrony międzynarodowej, który wypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii   ulega przedłużeniu do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii (w zależności od tego, który obowiązywał jako ostatni);
  • cudzoziemiec, który posiada oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy, a wskazany w nim okres pracy przypada  w okresie stanu (zagrożenia lub epidemii) będzie mógł bez zezwolenia na pracę wykonywać pracę określoną w oświadczeniu  (ten sam pracodawca) do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego/ epidemii;
  • okres ważności  zezwolenia na pracę, którego  ostatni dzień ważności przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo epidemii, ulega przedłużeniu do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego/ epidemii;
  • cudzoziemcom przebywającym  legalnie w Polsce będzie przysługiwało tzw. świadczenie postojowe.

O naszych uwagach do projektu ustawy przeczytaj TUTAJ.

Udostępnij