Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zobowiązał Prezydenta m.st. Warszawy do rozpoznania wniosku o przyznanie prawa do rządowego programu „Dobry start” dla naszego klienta oczekującego na wydanie decyzji w sprawie udzielenia mu ochrony międzynarodowej (wyrok WSA w Warszawie z 17 maja 2019 r., sygn. akt   I SAB/Wa 49/19).

Program „Dobry Start” przewiduje coroczne wsparcie w wysokości 300 zł dla uczniów rozpoczynających rok szkolny. Ma to wesprzeć rodziny z dziećmi w ponoszeniu kosztów związanych z zakupem wyprawki do szkoły.

Nasz klient, ubiegający się w Polsce o udzielenie ochrony międzynarodowej, złożył wniosek o wsparcie w ramach programu „Dobry start” dla swoich dzieci rozpoczynających rok szkolny. Prezydent m.st. Warszawy pozostawił jego wniosek bez rozpoznania w związku z nieuzupełnieniem przez klienta braków w postaci przedłożenia karty pobytu z adnotacją dostęp do runku pracy wymaganych na mocy rozporządzenia regulującego warunki przyznawania świadczenia. . Cudzoziemiec nie mógł takich dokumentów przedłożyć, gdyż ich nie posiada. Klient przedłożył wszystkie dokumenty wymagane do uzyskania świadczenia wskazane w ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie nie zgodził się ze stanowiskiem Prezydenta m.st. Warszawy. We wskazanym wyroku orzekł, że rozporządzenie, na podstawie, którego Prezydent oparł rozstrzygnięcie w sprawie zostało wydane z przekroczeniem delegacji ustawowej. Ustalenie podmiotów uprawnionych do świadczeń wspierających rodziny z dziećmi jest zastrzeżone do materii ustawowej. Sąd wskazał, że delegacja ustawowa upoważniała Radę Ministrów do wydania rozporządza, które będzie określać szczegółowe warunki realizacji programu. Tym samym upoważnienie nie obejmowało możliwości  zawężenia uchwalonego w ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej kręgu  beneficjentów świadczenia. W konsekwencji sąd wskazał, że kwestionowany przepis rozporządzenia nie mógł być, w tej konkretnej sprawie, przepisem powszechnie obowiązującym.

Prezydent m.st. Warszawy został zobowiązany do wydania merytorycznej decyzji w sprawie, a fakt, że cudzoziemiec oczekuje na wydanie decyzji w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej nie może być podstawą odmowy przyznania mu świadczenia.

SIP udziela pomocy w uzyskaniu świadczenia „Dobry start”. Klient był prawnie wspierany przez r.pr. Magdalenę Sadowską.

Udostępnij