W przypadku rażącego przekroczenia terminu załatwienia sprawy, fakt znaczącego wzrostu liczby spraw rozstrzyganych przez organ nie może stanowić usprawiedliwienia. Taka bezczynność ma charakter rażący

W kolejnych dwóch prowadzonych przez Stowarzyszenie Interwencji Prawnej sprawach Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził, że Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców dopuścił się rażącej bezczynności w sprawach dotyczących legalizacji pobytu (wyrok z 28 maja 2020 r., sygn. akt IV SAB/Wa 309/20 oraz wyrok z 27 maja 2020 r., sygn. akt IV SAB/Wa 248/20).

Cudzoziemcy ubiegali się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Ich sprawy były rozpatrywane przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Zgodnie z przepisami Urząd do Spraw Cudzoziemców zobowiązany był do wydania decyzji w sprawie w przeciągu miesiąca od przekazania mu akt sprawy. We wskazanych sprawach organ wydał decyzje dopiero po upływie kilkunastu miesięcy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. akt IV SAB/Wa 309/20) ustalając, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa uwzględnił m.in.

że organ po wniesieniu skargi do sądu nie rozpoznał jej niezwłocznie czyniąc to dopiero po blisko miesiącu. A także, że sprawa nie należała do skomplikowanych i Strona dokładała starań by została zakończona w jak najkrótszym czasie (monity, przedkładanie dodatkowych dokumentów bez wezwania organu).

Sąd wskazał, że przy tak rażącym uchybieniu przepisów, fakt znaczącego wzrostu liczby spraw rozstrzyganych przez organ nie może stanowić usprawiedliwienia (sygn. akt IV SAB/Wa 248/20). Sąd przyznał na rzecz cudzoziemek odpowiednio 1500 i 1000 zł za rażącą bezczynność organu. Ustalając wysokość tej sumy sąd uwzględnił wyjątkowo długo prowadzone postępowanie, w którym organ przez większość czasu nie podejmował żadnych czynności, brak reakcji na złożone ponaglenie, a także trudności kadrowe i organizacyjne urzędu.

W obu sprawach cudzoziemki były reprezentowane przed sądem przez adw. Małgorzatę Jaźwińską.

Jak pisaliśmy w raporcie „SIP w działaniu. Prawa cudzoziemców w Polsce w 2019 r.” problem z bezczynnością i przewlekłością postępowań legalizacyjnych w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców ma charakter systemowy. W samym w 2019 r. wniesiono ok. 1300 ponagleń oraz 671 skarg do sądu administracyjnego. Sprawy są systematycznie prowadzone zbyt długo.

Jeśli chcesz dowiedzieć się co zrobić, gdy Twoja sprawa rozpatrywana jest zbyt długo, przeczytaj nasz krótki poradnik.

Udostępnij