W dniach 12 – 13 października br. Komitet Praw Człowieka ONZ w Genewie rozpatrzył VI Sprawozdanie okresowe Rzeczypospolitej Polskiej z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej przedstawiło swoje uwagi do odpowiedzi rządu RP na pytania wstępne Komitetu Praw Człowieka dotyczące m.in. kwestii tzw. przestępstw z nienawiści, przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na rasę, narodowość lub pochodzenie etniczne, barier w integracji cudzoziemców, procedury o nadanie statusu uchodźcy. Głównymi tematami zainteresowania członków Komitetu były m.in. integracja cudzoziemców, zapewnianie cudzoziemcom informacji w zrozumiałym dla nich języku o przysługujących im prawach, postępowanie uchodźcze, przeciwdziałanie handlowi ludźmi, zwalczanie dyskryminacji, w tym ze względu na rasę, pochodzenie, orientację seksualną lub płeć, karanie przejawów dyskryminacji, mowa nienawiści, działania na rzecz poprawy sytuacji społeczności romskiej w Polsce, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. W dniu 27 października Komitet przedstawił polskiemu rządowi zalecenia w zakresie przestrzegania postanowień Paktu.

Wybrane zalecenia:

  1. “Państwo Strona powinno dokonać kolejnych zmian ustawy o równym traktowaniu [projektu ustawy – przyp. tłum.] tak, by regulowała ona w sposób adekwatny zagadnienie dyskryminacji ze względu na wszelkie przesłanki i we wszystkich obszarach.”
  2. “Państwo Strona powinno podjąć działania na rzecz zapewnienia, by okres pozbawienia wolności cudzoziemców w strefach tranzytowych nie był nadmiernie wydłużany i, gdyby pozbawienie wolności miało być przedłużone, by decyzja w tej kwestii była wydawana przez sąd. Państwo Strona powinno zapewnić, że reżim, usługi świadczone w ośrodkach deportacyjnych oraz warunki pobytowe panujące w tych ośrodkach były zgodne z minimalnymi standardami międzynarodowymi. W końcu, Państwo Strona powinno zapewnić, by cudzoziemcy pozbawieni wolności mieli łatwy dostęp do informacji na temat przysługujących im praw w języku, który rozumieją, nawet, jeśli wymaga to zapewnienia im wykwalifikowanego tłumacza.”
  3. “Państwo Strona powinno zintensyfikować wysiłki na rzecz promowania tolerancji oraz zwalczania uprzedzeń, w szczególności w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z nimi Nietolerancji, który został przedłużony do 2013 roku. Państwo Strona powinno zwracać szczególną uwagę na monitorowanie efektów poprzedniego [Krajowego Programu – przyp. tłum.] oraz realizowanego obecnie Krajowego Programu [Krajowego Planu – przyp. tłum.] (…)”.

Pełny tekst zaleceń w jęz. polskim (tłumaczenie robocze): uwagi-koncowe-komitetu-praw-czlowieka.pdf

Udostępnij