logo-500plusW dniu 7 października 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w sprawie odmowy przyznania klientce Stowarzyszenia, której nadano w Polsce status uchodźcy, świadczenia  wychowawczego “500+”.

W ustnych motywach uzasadnienia Sąd podzielił stanowisko SIP i Rzecznika Praw Dziecka, że decyzja o odmowie przyznania świadczenia “500+” uchodźcom na tej tylko podstawie, że nie mają zawartej na karcie pobytu adnotacji “dostęp do rynku pracy” jest niezgodna z prawem. WSA w Warszawie argumentował, że przyjęcie literalnej wykładni przepisu pozostaje w sprzeczności z wiążącymi Polskę umowami międzynarodowymi. Mając powyższe na względzie, należy stosować wykładnię systemową, a zgodnie z tą, uchodźcy powinni mieć takie same prawa w kraju przyjmującym, jak jego obywatele.

Udostępnij