logo-500plusOd wejścia w życie ustawy wprowadzającej tzw. świadczenie 500 + walczymy o to, aby mimo niefortunnego sformułowania przepisów, osoby, które dostały w Polsce status uchodźcy lub ochronę międzynarodową miały do niego prawo. Problem polega na tym, iż według ustawy świadczenie przysługuje m.in. cudzoziemcom, którzy posiadają kartę pobytu z adnotacją “dostęp do rynku pracy”. Uchodźcom  zaś, choć oczywiście posiadają dostęp do rynku pracy na takich samych zasadach jak Polacy,  nie wydaje się co do zasady kart z taką adnotacją, argumentując, iż  ich prawo pobytu w Polce wynika z innych przepisów niż te, które wprowadziły do polskich przepisów wyżej wspomnianą adnotację. Poza niezliczonymi odwołaniami zarówno od decyzji odmawiających świadczenia jak i odmawiających wydania karty pobytu z adnotację ” dostęp do rynku pracy” skierowaliśmy pismo do Rzecznika Praw Dziecka, bowiem de facto to dzieci są pokrzywdzonymi w tych  sprawach. Rzecznik Praw Dziecka wydaje się podzielać nasz pogląd, iż interpretacja przepisów powinna odbywać się w taki sposób, by nie wyłączać spośród osób uprawnionych do świadczenia dzieci uchodźców i osób z ochroną uzupełniającą.  Rzecznik zwrócił się w tej sprawie  do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, którego odpowiedź cytuje w ostatnim piśmie do Stowarzyszenia. MRPiPs odpowiada: “o świadczenie wychowawcze (…) mogą ubiegać się także cudzoziemcy, którzy na posiadanych kartach pobytu (niezależnie od rodzaju/nazwy tytułu pobytowego) nie mają umieszczonej takiej adnotacji, ale posiadają prawo dostępu do rynku pracy na podstawie udzielonego zezwolenia na pracę (odrębnego od samej karty pobytu) lub cudzoziemcy korzystający z dostępu do rynku pracy na podstawie odrębnych przepisów, zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę z mocy prawa.”

Tym samym zarówno Rzecznik Praw Dziecka jak i Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznają, iż przepisy należy interpretować w ten sposób, aby  cudzoziemcy z ochroną międzynarodową w Polsce byli uprawnieni do ubiegania się o świadczenie 500+.

Udostępnij