Pojawiają się już decyzje o udzieleniu ochrony uzupełniającej obywatelom Ukrainy, którzy ubiegali się w Polsce o ochronę międzynarodową. 

Na mocy decyzji Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia 13 czerwca 2022 r., nr sprawy DPU.420.2377.2021, nasza klientka (ob. Ukrainy) wraz z rodziną została objęta ochroną uzupełniającą w związku z okolicznością trwania na terytorium Ukrainy międzynarodowego konfliktu o charakterze zbrojnym, który zagraża osobom cywilnym. Ich wniosek o ochronę międzynarodową został złożony jeszcze we wrześniu 2021 r., natomiast Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców z urzędu wziął pod uwagę okoliczności dotyczące inwazji zbrojnej Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

W ocenie Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, poważne zagrożenie dla życia lub zdrowia będzie występowało dopóki na terytorium Ukrainy będzie trwał wskazany konflikt zbrojny. Jednocześnie uznał on, że wnioskodawczyni nie ma możliwości schronienia się w innej części Ukrainy, ponieważ całe terytorium tego państwa objęte jest działaniami zbrojnymi. 

Zgodnie z informacjami uzyskanymi przez Stowarzyszenie w ramach dostępu do informacji publicznej w dniach od 24 lutego 2022 r. do 21 czerwca 2022 r.:  

Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców:

  • wydał 30 decyzji o udzieleniu ochrony uzupełniającej obywatelom Ukrainy;
  • nie wydał żadnej decyzji o nadaniu statusu uchodźcy lub odmowie nadania zarówno statusu uchodźcy jak i ochrony uzupełniającej obywatelom Ukrainy;

Rada do Spraw Uchodźców:

  • wydała 36 decyzji (obejmujących 63 osoby) o uchyleniu decyzji organu I instancji i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia w sprawach obywateli Ukrainy;
  • nie wydała żadnej decyzji o nadaniu lub odmowie nadania statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej obywatelom Ukrainy.

Można przypuszczać, że wobec większości obywateli Ukrainy w najbliższym czasie trwania konfliktu zbrojnego będą wydawane pozytywne decyzje o udzieleniu ochrony uzupełniającej.

W aktualnej sytuacji obywatele Ukrainy spełniają warunki do objęcia ich ochroną międzynarodową (w szczególności ochroną uzupełniającą). Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1264 z późn. zm.), cudzoziemcowi, który nie spełnia warunków do nadania statusu uchodźcy, udziela się ochrony uzupełniającej, w przypadku gdy powrót do kraju pochodzenia może narazić go na rzeczywiste ryzyko doznania poważnej krzywdy przez:

1)    orzeczenie kary śmierci lub wykonanie egzekucji,

2)    tortury, nieludzkie lub poniżające traktowanie albo karanie,

3)    poważne i zindywidualizowane zagrożenie dla życia lub zdrowia wynikające z powszechnego stosowania przemocy wobec ludności cywilnej w sytuacji międzynarodowego lub wewnętrznego konfliktu zbrojnego

– i ze względu na to ryzyko nie może lub nie chce korzystać z ochrony kraju pochodzenia.

Zgodnie z zauważoną praktyką, również sądy administracyjne w sprawach o udzielenie ochrony międzynarodowej obywatelom Ukrainy, które trafiły do sądów przed rozpoczęciem konfliktu zbrojnego w Ukrainie, biorą pod uwagę istotną zmianę okoliczności faktycznych w tych sprawach oraz przekazują je do ponownego rozpatrzenia przez organy administracyjne. Obowiązek ten wynika z art. 46 ust. 1 i 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/32/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wspólnych procedur udzielania i cofania ochrony międzynarodowej (dyrektywa proceduralna) 

Ochrona międzynarodowa (status uchodźcy lub ochrona uzupełniająca) może zostać udzielona niezależnie od tego, czy w momencie powstania zagrożenia cudzoziemiec przebywał w kraju pochodzenia i uciekł w jego wyniku, czy przebywał wówczas w kraju bezpiecznym, czyli był tzw. uchodźcą sur place, o czym stanowi art. 17 ust. 1 ww. ustawy. Prawo do objęcia ochroną międzynarodową mają więc również Ci obywatele Ukrainy, którzy mieszkali w Polsce przed dniem 24 lutego 2022 r.

Zdjęcie: Markus Spiske | Pexels

Udostępnij