W ocenie Stowarzyszenia Interwencji Prawnej Polska nie wypełniła stosownych zobowiązań wynikających z dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady, a w krajowym porządku prawnym nie pojawiły się uregulowania gwarantujące cudzoziemcom w procedurze uchodźczej oraz powrotowej dostęp do bezpłatnej pomocy prawnej.

W związku z powyższym Stowarzyszenie wystosowało skargę do Komisji Europejskiej w sprawie nieprzestrzegania przez Rzeczpospolitą Polską zobowiązań ciążących na niej na mocy traktatów i prawa Unii Europejskiej.

Udostępnij