peek-a-boo

W ocenie Stowarzyszenia Interwencji Prawnej Polska nie wdrożyła prawidłowo zapisów unijnej dyrektywy odnoszącej się do kompensaty dla pokrzywdzonych przestępstwami.

W związku z powyższym Stowarzyszenie wystosowało skargę do Komisji Europejskiej w sprawie nieprzestrzegania przez Rzeczpospolitą Polską zobowiązań ciążących na niej na mocy prawa Unii Europejskiej.

Celem dyrektywy 2004/80/WE jest zapewnienie, by wszystkim osobom pokrzywdzonym umyślnymi przestępstwami popełnionymi z użyciem przemocy na terytorium UE przysługiwało prawo do rekompensaty ze środków publicznych, jeśli nie są w stanie odzyskać odszkodowania od sprawcy przestępstwa. Aktualnie w Polsce kompensata przyznawana jest jedynie Polakom i osobom posiadającym obywatelstwo UE. W ocenie Stowarzyszenia, prawidłowa implementacja dyrektywy powinna zapewnić prawo do odszkodowania przynajmniej wszystkim pokrzywdzonym, którzy posiadają w jednym z Państw Członkowskich stałe miejsce zamieszkania, niezależnie od ich obywatelstwa.

Nasza skarga wynika z niezgody na brak wsparcia, z którym spotykają się nasi klienci- obywatele krajów trzecich. Dla przykładu: jeden z klientów Stowarzyszenia został ciężko pobity na tle uprzedzeń rasowych. W wyniku pobicia jego sytuacja diametralnie się pogorszyła: zachorował na epilepsję i depresję. Mimo że cudzoziemiec mieszka w Polsce ponad 20 lat i posiada w naszym kraju pobyt stały, nie należy do grupy osób uprawnionych do otrzymania państwowej kompensaty za doznane krzywdy. Nigdy nie udało mu się wyegzekwować od sprawców zasądzonego przez sąd odszkodowania. Wsparcie otrzymał jedynie od fundacji oraz od osób prywatnych.
Dla porównania, inne Państwa Członkowskie UE (np. Francja, Niemcy, Luksemburg czy Hiszpania) przyznają prawo w dochodzeniu roszczeń osobom z państw trzecich zamieszkujących na stałe na ich terytorium.

zdjęcie: freeimages.com

Udostępnij