Stowarzyszenie Interwencji Prawnej przyłącza się do spraw przed sądami administracyjnymi dotyczących ochrony praw słusznie nabytych przez uchodźców.

W związku z trwającą epidemią COVID-19 wprowadzono przepisy uprawniające osoby, których procedura uchodźcza zakończyła się w trakcie trwania epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego do otrzymywania pomocy socjalnej i opieki medycznej do upływu 30 dni następującego po dniu odwołania tego ze stanów (stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii), który obowiązywał jako ostatni (art. 15z8 Tarczy Antykryzysowej). Celem takiego rozwiązania było m.in. zapewnienie jednej z grup szczególnie narażonych na wykluczenie i dyskryminację – osoby ubiegające się o ochronę międzynarodową – wsparcia socjalnego i medycznego w okresie epidemii skutkującej zwiększonymi trudnościami z zabezpieczeniem swoich podstawowych potrzeb. 

Nowelizując Tarczę Antykryzysową norma ta została uchylona i od 15 kwietnia 2022 r. uchodźcy przestali otrzymywać uprzednio obiecane im wsparcie. W ocenie Stowarzyszenia Interwencji Prawnej narusza to konstytucyjną zasadę ochrony praw słusznie nabytych. 

„Wspierane przez nas osoby spełniły wszystkie warunki przewidziane przepisami, które uprawniały je do przedłużonego okresu wsparcia. Planowały oraz realizowały swoje plany działając w zaufaniu do państwa i obowiązujących przepisów. Uchylenie tych przepisów z dnia na dzień zmieniło w bardzo negatywny sposób ich sytuację życiową. Często nie mając prawa do podjęcia zatrudnienia pozostali bez jakiegokolwiek wsparcia umożliwiającego im godne życie.”

– mówi adw. Małgorzata Jaźwińska –

„Taka sytuacja jest nie do pogodzenia z zasadą konstytucyjną demokratycznego państwa prawa, w tym ochrony praw słusznie nabytych.”

W ocenie Stowarzyszenia Interwencji Prawnej uchylenie wskazanej normy nie jest uzasadnione zmianą sytuacji faktycznej uchodźców. Wręcz przeciwnie, w związku z rosnącą inflacją oraz wojną w Ukrainie, osoby które ubiegały się w Polsce o ochronę mają jeszcze większe trudności w zaspokojeniu swoich podstawowych potrzeb bez pomocy państwa.

We wskazanych sprawach Stowarzyszenie Interwencji Prawnej reprezentowane jest przez adw. Małgorzatę Jaźwińską oraz aplikantkę radcowską Zuzannę Kaciupską. 

Udostępnij